DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Tham khảo tài liệu 'dao động và sóng điện từ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dao-dong-va-song-dien-tu-u04xtq.html

Nội dung


  1. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1. Chọn câu đúng nhất A) Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ điện trường trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian. B) Cường độ điện trường trong mạch dao động sớm pha /2 so với điện tích q của một bản tụ điện. C) Cường độ điện trường trong mạch dao động trễ pha /2 so với điện tích q của một bản tụ điện. D) Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ điện trường trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian và sớm pha /2 so với điện tích q. Câu 2. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa biến thiên điều hòa theo phương trình q = 4cos2.104 (C). Tần số dao động của mạch là: C) f = 2 Hz D) f = 2kHz A) f = 10Hz B) f = 10kHz Câu 3. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I = 0,02cos2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5F.Độ tự cảm của cuộn cảm là: C) L = 5.10-6H D) L = 5.10-8H A) L = 50mH B) L = 50H Câu 4. Trong mạch dao động gồm một tụ điện C = 20nF và một cuộn cảm L = 8H , điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại Ơ hai đầu tụ điện làUo = 1,5V. Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A) 53mA B) 48Ma C) 65mA D) 72mA Câu 5. Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5( ). Độ từ cảm là 275H và một tụ điện có điện dung C = 4200(pF). Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy tr ì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6(V). A) 513(W) B) 2,15(W) D) 1,37(W). C) 1,34(mW) Câu 6. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng đuện từ là không đúng . A) Sóng điện từ là sóng ngang . B) Sóng điện từ mang năng lượng . C) Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học : phản xạ , khúc xạ, giao thoa. D) Vận tốc sóng điện từ gần bằng vận tốc ánh sáng . Câu 7. Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60(km), nhận được tín hiệu phản hồi trở về mục tiêu sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu? A) 4.10-4(s) B) 2.10-4(s) C) 6.10-4(s) D) 10-4(s) Câu 8. Nguyên tắc máy thu thanh điện từ dựa vào: A) Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC. B) Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của dao động hở C) Hiện tượng hấp thụ sóng điện t ừ của một môi trường . D) Hiện tượng giao thoa sóng điện từ. Câu 9. Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc thu sóng điện từ ? A) Áp dụng hiện tượng cộng hưởng cộng hưởng trong mạch dao động của máy thu để thu sóng điện từ B) Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC C) Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động LC kết hợp với 1 ăng ten. Sóng cần thu được chọn lọc từ mạch dao động . D) Các câu A, B, C đều sai. Câu 10. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phát và thu sóng điện từ A)Angten của máy phát chỉ phát theo một tần số nhất định. B)Angten của máy thu có thể thu sóng có mọi tần số khác nhau. C)Nếu tần số của mạch dao động trong máy thu được điều chỉnh sao cho có giá trị bằng f, thì máy thu sẽ bắt được sóng có tần số đúng bằng f. D) Các câu A, B, C.đều đúng. Câu 11. Chọn câu đúng:
  2. A) Sóng điện từ là sóng cơ học. B) Sóng điện từ cũng như sóng âm là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không. C) Sóng điện từ là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường, kể cả chân không. D) Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí vàbị phản xạtừ các mặt phẳng kim loại. Câu 12. Chọn câu sai: A) Sóng điện từ có những tính chất giống như sóng cơ học thông thường. B) Sóng điện từ không truyền được trong chân không. C) Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số. D) Sóng điện từ được đặt trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức:  = c/f = 3.108/f(m). Câu 13. Chọn câu đúng: A) E có thể hướng theo phương truyền sóng điện từ vàB vuông góc với E B) B có thể hướng theo phương truyền sóng điện từ và E vuông góc với B. C) Trong qúa trình lan truyền sóng điện từ, cả E và B đều không có hướng cố định. D) Tại mọi điểm bất kỳ trên phương truyền sóng điện từ, E và B luôn luôn vuông góc với nhau và cả2 đều vuông góc với phương truyền. Câu 14. Trong máy thu vô tuyến điện, tìm câu đúng: A) 2 LC = /c B) 2 RC = c/ C) 2 RC = /c D)  LC /2 = /c Câu 15. Chọn câu đúng tốc độ truyền sóng điện từ : A) Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, phụ thuộc vào tần số của nó. B) Không phụ thuộc vào cả môi trường vào tần số của nó. C) Phụ thuộc vào cả môi trường và tần số. D) Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, không phụ thuộc vào tần số của nó. Câu 16. Trong mạch dao động chọn câu đúng: A) UCmax =  L/C.Imax B) UCmax =  L/C.Imax C) UCmax =  L/C.Imax D) Một giá trị khác Câu 17. Mạch dao động lý tưởng tạo bởi tụ điện có C = 10-7F và cuộn cảm có L = 25.10-3H. Tần số góc riêng của mạch là: A) 2.104 rad/s B) 4.108 rad/s C) 4.104 rad/s D) 8.108 rad/s. Câu 18. Cuộn cảm của mạch dao động có L = 10-6H. Muốn máy thu vô tuyến điện thu được sóng có bước sóng 25m thì điện dung C của tụ điện phải là: A) 17,6.10-10F B) 1,5.10-10F -10 D) Một giá trị khác. C) 1,76.10 F Câu 19. Một mạch dao động, khi nối L với C thì tần số riêng của mạch là f1 = 3MHz, khi nối L với C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 4MHz. Tần số riêng của mạch khi nối L với C1 nối tiếp C2 là: A) 2,4MHz B) 3MHz C) 4MHz D) 5MHz Câu 20. Mạch dao động có L = 10 H và C biến thiên trong khoảng 10-10F  C  64.10-10F. Mạch này -6 có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong phạm vi: B) 6(m) - 48(m) A) 3(m) – 24(m) -8 -8 D) 2.10-8(m) - 16.10-8(m). C) 10 (m) - 8.10 (m)
484444