Đánh giá môi trường chiến lược của thủy điện dòng chính Mekong: Báo cáo cuối cùng - Soạn thảo cho Ủy hội Mekong quốc tế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 203 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đánh giá môi trường chiến lược của thủy điện dòng chính Mekong: Báo cáo cuối cùng - Soạn thảo cho Ủy hội Mekong quốc tế. Nội dung báo cáo trình bày về các dự án đề xuất và các phương án chiến lược về thủy điện trên sông Mekong, vai trò của SEA và bối cảnh quy hoạch phát triển, đánh giá tác động và thông tin nền cho các dự án đề xuất trên dòng chính Mekong.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/danh-gia-moi-truong-chien-luoc-cua-thuy-dien-dong-chinh-mekong-bao-cao-cuoi-cung-imdbuq.html

Nội dung


ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN
LƢỢC CỦA THỦY ĐIỆN DÕNG CHÍNH
MEKONG
BÁO CÁO CUỐI CÙNG

Soạn thảo cho
Ủy hội Mekong quốc tế
Do ICEM – Trung tâm quốc tế Quản lý môi trường

Tháng 10, 2010

Ghi Chú:
Tài liệu này là bản dịch sang tiếng Việt từ bản gốc Báo cáo Đánh giá môi trường chiến
lược (báo cáo SEA) bằng tiếng Anh đăng trên website của Ủy Hội Mekong quốc tế, tại
đường dẫn sau:
http://www.mrcmekong.org/ish/SEA/SEA-Main-Final-Report.pdf
Bản dịch này do Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước (FORWET) thuộc Liên
hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thực hiện trong khuôn khổ dự án “nâng
cao nhận thức địa phương về tác động của các đập thủy điện dòng chính Mekong đối với
ĐBSCL” do McKnight tài trợ.
Người dịch: Nguyễn Hữu Thiện
Email: savingwetlands@gmail.com

Tuyên bố giải trừ trách nhiệm
Tài liệu này đƣợc soạn thảo cho Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế (MRCS) do ICEM—
Trung tâm quốc tế quản lý môi trƣờng thực hiện để tạo điều kiện cho một Đánh giá môi
trƣờng chiến lƣợc của các đề nghị về các đập thủy điện ở vùng Hạ lƣu vực Mekong. Mặc
dù Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (SEA) đƣợc thực hiện trong một quá trình hợp tác gồm
có Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế, các Ủy ban Mekong quốc gia của 4 quốc gia, cũng
nhƣ xã hội dân sự, khu vực tƣ nhân, và các bên có liên quan khác, tài liệu này đƣợc soạn
thảo bởi một nhóm tƣ vấn, và các kiến nghị đƣa ra trong tài liệu này không phải đại diện
cho quan điểm của MRC. Bất cứ và tất cả quan điểm, các kết luận, và các kiến nghị của
MRC sẽ đƣợc đƣa ra trong các báo cáo của MRC.
Thông tin về Sáng kiển của MRC về Thủy điện bền vững (ISH) và việc thực hiện Đánh giá
môi trƣờng chiến lƣợc của các dự án trên dòng chính có thể đƣợc tìm thấy trên trang web
của MRC:
website:http://www.mrcmekong.org/ish/ish.htm và tp://www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm
Tuyên bố sau đây về vị trí của MRC đối với các đập thủy điện dòng chính đƣợc đăng trên
trang web của MRC vào năm 2009.
Vị trí của MRC đối với các đập thủy điện dự kiến trên dòng chính trong lƣu vực
Mekong
Mười hai dự án thủy điện đang được đề xuất bởi những nhà đầu tư tư nhân đối với dòng
chính của Sông Mekong. Hiệp định Mekong 1995 đòi hỏi rằng những dự án như thế phải
được thảo luận một cách rộng rãi giữa tất cả 4 quốc gia trước khi bất cứ quyết định nào
được đưa ra. Thảo luận này, do MRC tạo điều kiện, sẽ xem xét tất cả các tác động về xã
hội, môi trường, và tác động liên ngành trong vùng Hạ lưu vực Mekong. Cho đến nay, một
dự án dòng chính đã đến giai đoạn thông báo và tham vấn trước, theo yêu cầu của Hiệp
định Mekong. MRC đã tiến hành các nghiên cứu diện rộng về các hệ quả đối với thủy sản
và sinh kế của người dân và thông tin này có thể được tiếp cận rộng rãi, thí dụ báo cáo của
cuộc họp nhóm chuyên gia về đập và thủy sản. MRC hiện đang tiến hành một Đánh giá môi
trường chiến lược (SEA) của các đập dự kiến trên dòng chính Mekong để tạo sự hiểu biết về
các cơ hội và rủi ro của sự phát triển như thế.
Sự đối thoại về các dự án dự kiến này với các chính phủ, các hội đoàn dân sự, và khu vực tư
nhân hiện đang được MRC tạo điều kiện và tất cả các nhận xét nhận được đang được xem
xét.

Soạn thảo bởi:
Soản thảo cho:
Copyright:
Thông tin trích dẫn:
Thông tin thêm:

Ảnh bìa:

ICEM Australia
Mekong River Commission
© 2010 Mekong River Commission
ICEM, 2010, MRC Strategic Environmental Assessment (SEA) of
hydropower on the Mekong mainstream, Hanoi, Viet Nam.
www.icem.com.au | http://www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm
ICEM Australia International Center for Environmental Management
14A Wallis Avenue,
Glen Iris, Victoria 3146, Australia
Mekong River Commission, 2010; Zeb Hogan, 2009; Peter‐John
Meynell, 2010, Peter Ward, 2003

Về Đánh giá môi trường chiến lược (SEA) của thủy điện dòng chính Mekong.
Ủy hội Mekong quốc tế (MRC) là một tổ chức lưu vực sông liên chính phủ tạo một khung
thể chế cho việc thực hiện Hiệp định 1995 về hợp tác khu vực trong lưu vực Mekong. Các
chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam đã ký Hiệp định Hợp tác vì Phát triển bền
vững của Lưu vực sông Mekong. Các quốc gia đồng ý cùng quản lý nguồn tài nguyên nước
chia sẻ của họ bằng việc hợp tác một cách xây dựng, cùng có lợi vì sự phát triển, sử dụng,
bảo tồn, và quản lý bền vững nước và các tài nguyên liên quan của Lưu vực sông Mekong.
Xoá đói giảm nghèo như là một đóng góp cho các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ cũng là
một ưu tiên. Hai quốc gia ở phía thượng nguồn của lưu vực Mekong, Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa và Liên bang Myanmar, là các đối tác đối thoại của MRC.
Trong một khu vực đang trãi qua sự thay đổi và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, MRC
xem sự phát triển thủy điện trên dòng chính Mekong là một trong những vấn đề mang tính
chiến luợc quan trọng nhất đối với khu vực Hạ lưu vực Mekong. Thông qua kiến thức tích
lũy trong tất cả các chương trình của MRC, MRC đã ủy thác Nghiên cứu Đánh giá môi
trường chiến lược (SEA) này để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên để làm việc với nhau và
đưa ra những quyết định tốt nhất cho lưu vực.
Mười hai dự án thủy điện đã được đề xuất cho các đoạn dòng chính sông Mekong thuộc
Lào, Lào-Thái, và Campuchia. Việc thực hiện bất cứ hoặc tất cả các dự án thủy điện dòng
chính nào ở vùng Hạ lưu vực Mekong đều có thể có những tác động môi trường, kinh tế xã
hội sâu sắc và vươn xa đối với tất cả 4 quốc gia ven sông.
Nghiên cứu SEA này nhắm đến việc xác định các cơ hội và các rủi ro, cũng như sự đóng
góp của các dự án dự kiến này đối với sự phát triển khu vực, thông qua đánh giá các chiến
lược phát triển thủy điện dòng chính khác nhau. Cụ thể, SEA tập trung vào sự phân bố các
tổn thất và lợi ích trong toàn khu vực liên quan đến phát triển kinh tế, sự bình đẳng xã hội
và bảo vệ môi trường. Như vậy, SEA hỗ trợ cho quá trình Quy hoạch phát triển lưu vực
(viết tắt là BDP) thông qua việc bổ sung cho sự đánh giá BDP của MRC trong các kịch bản

phát triển toàn lưu vực với sự phân tích chiều sâu hơn về các cơ hội và các rủi ro đối với tất
cả các ngành và ngành năng lượng, của các dự án dòng chính dự kiến trong vùng Hạ lưu
vực.
SEA được điều phối thông qua Sáng kiến Thủy điện bền vững (ISH) của MRC, và làm việc
với tất cả các chương trình của MRC. SEA trực tiếp tăng cường thông tin nền và khung
đánh giá cho việc rà soát của chính phủ sau này đối với các Báo cáo Đánh giá tác động
môi trường từng dự án cụ thể sau này do các nhà đầu tư soạn thảo. Nó cũng cung cấp
thông tin về việc MRC có thể tăng cường hỗ trợ các quốc gia thành viên một cách tốt nhất
như thế nào khi quy trình chính thức theo Hiệp định 1995 về Tham vấn trước đối với bất cứ
dự án dòng chính nào được kích hoạt (ví dụ: Quy trình Thông báo, Tham vấn trước, và
Thỏa thuận (PNPCA). Các kết quả của SEA cũng sẽ cung cấp thông tin về các bước mà
các chương trình MRC có thể xem xét trong Giai đoạn Chiến lược kế tiếp của MRC (20112015) để giúp giải quyết những lổ hổng về kiến thức và các lĩnh vực còn chưa chắc chắn và
những rủi ro chính liên quan đến các dự án dòng chính.
SEA bắt đầu từ tháng 5, 2009 và đã hoàn tất sau 16 tháng với việc nộp báo cáo cuối cùng
cùng với các kiến nghị vào tháng 9, 2010. Tài liệu này là bản cuối cùng trong một chuỗi
các tài liệu phát sinh từ một chương trình tham vấn sâu trong vùng Hạ lưu vực Mekong và
các phân tich chi tiết của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên
dòng chính Mekong. Các tài liệu SEA đã được phổ biến dần dần cho công chúng nhận xét,
để cho sự tham gia của các bên có liên quan có thể đóng góp một cách có ý nghĩa. Một
danh sách đầy đủ các tài liệu hiện đang được đăng trong các trang về SEA của trang web
của MRC.
Nhóm SEA gồm có:
ICEM
T.S Jeremy Carew‐Reid
Ông Peter‐John Meynell
T.S Eric Baran
T.S Elizabeth Mann
G.S. Peter Ward
Ông John Sawdon
T.S Benoit LaPlante
T.S Carlos Yermoli
Ông Trần An Công
Ông Tarek Ketelsen
T.S Apichart Anukularmphai
T.S Suppakorn Chinvanno
T.S Kanokwan Manorom
Bà Piyathip Eawpanich
T.S Nguyễn Hữu Thiện
T.S Nguyễn Xuân Nguyên
T.S Nguyễn Văn Sản
Bà Nguyễn Thị Nga
Ông Meng Monyrak

Trƣởng nhóm & Chuyên gia về Biến đổi khí hậu
Chuyên gia ĐTM và các hệ tự nhiên
Chuyên gia về thủy sản (Trung tâm Cá thế giới)
Chuyên gia về các hệ xã hội
Kỹ sƣ thủy điện & Chuyên gia chính về thủy văn
Chuyên gia kinh tế xã hội
Chuyên gia kinh tế môi trƣờng
Kỹ sƣ ngành điện
Chuyên gia GIS
Điều phối viên dự án & chuyên gia thủy văn
Trƣởng nhóm Thái Lan & Kỹ sƣ tài nguyên nƣớc
Chuyên gia kinh tế xã hội (SEASTART)
Chuyên gia sinh kế (MSSRC)
Điều phối viên Thái
Trƣởng nhóm Việt Nam & chuyên gia đất ngập nƣớc
Chuyên gia kinh tế Việt Nam
Chuyên gia về hệ thống trên cạn, Việt Nam.
Điều phối viên, Việt Nam.
Trƣởng nhóm Campuchia, chuyên gia về hệ thủy sinh

Ông Try Thuon
Ông Phaknakhone Rattana
Ông Sae Senpaty
Ông Bounheuang Phantasith

Chuyên gia sinh kế, Campuchia
Trƣởng nhóm Lào, Chuyên gia cơ sở hạ tầng
Nghiên cứu sinh kế, Lào
Chuyên gia về hệ tự nhiên, Lào

Nhóm SEA ghi nhận sự hỗ trợ vô cùng quan trọng mà họ nhận đƣợc từ hơn 100 cơ quan
chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong vùng Hạ lƣu vực Mekong. Nổ lực của họ
trong việc cung cấp thông tin, định phạm vi của SEA, và rà soát tiến độ là rất quan trọng đối
với sự thành công của quá trình 16 tháng đánh giá này.
Cụ thể, nhóm SEA ghi nhận sự hỗ trợ của các Ủy ban Mekong quốc gia Campuchia, Lào,
Thái Lan, và Việt Nam vì những nổ lực của họ trong việc tạo điều kiện cho các cuộc tham
vấn, và các chƣơng trình kỹ thuật của Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế trong việc cung
cấp nguồn lực và thông tin cho nhóm SEA từ Ban thƣ ký.
Lời cám ơn đặc biệt là giành cho Sáng kiến Thủy điện bền vững (ISH) của MRC về vai trò
chính của họ trong việc điều phối công việc của SEA trong hệ thống MRC và MRCS, và
quá trình tham vấn với các bên có liên quan của MRC.

1102120

Tài liệu liên quan


Xem thêm