Xem mẫu

Science & Technology Development, Vol 15, No.M1 2012<br /> Đ C ĐIJM ĐCA CH T, CH T LƯ7NG VÀ TRIJN VPNG KAOLIN<br /> VÙNG SUDI NGÔ – TÂN HÒA, TÂY NINH<br /> Trương Chí Cư0ng(1), Nguy,n Kim Hoàng(1), Võ Th Phương Dung(2),Nguy,n Văn Mài(3)<br /> (1) Trư ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, ĐHQG-HCM<br /> (2) S Tài nguyên và Môi trư ng Tây Ninh; (3) Liên ñoàn B n ñ Đ a ch t mi n Nam<br /> <br /> TÓM T T: Trong vùng Su i Ngô – Tân Hòa, có s phát tri n r ng rãi và liên t c các thành t o<br /> tr%m tích sông h t%ng Bà Miêu và h t%ng Đ t Cu c. Trong ñó, h t%ng Bà Miêu là thành t o chính<br /> ch a kaolin có di n phân b r ng và b# ph! d%n v phía Tây Nam ch! y u b i h t%ng Đ t Cu c. Thân<br /> khoáng kaolin thư ng có d ng v a, kéo dài phương Tây B c – Đông Nam, dày trung bình 5,94m.<br /> Trong thân khoáng, thành ph%n khoáng v$t ch! y u là kaolinit (44,25%), th<br /> <br /> y u là illit:<br /> <br /> (11,75%), monmorillonit (2,20%); còn l n nhi u khoáng v$t khác: th ch anh (27,75%), feldspat<br /> (5,25%), clorit (3,0%). Thành ph%n hóa h"c kaolin qua rây 0,1mm: Al2O3 17,96% (Tân Hòa) - 22,49%<br /> (Su i Ngô); Fe2O3 1,08% (Tân Hòa) - 1,13% (Su i Ngô). Thành ph%n ñ h t 800). V i phương nghiêng v<br /> <br /> trên b i thành t o tr m tích h t ng Đ t Cu c<br /> <br /> phía Đông Nam bao g m các ñ t gãy: Chàng<br /> <br /> (aQ11ñc). Đôi ch( thân khoáng kaolin l<br /> <br /> Ri t – Lò Gò, Su i Ngô – Tân Trang, B n C i<br /> <br /> trong các vùng trũng th p là các thung lũng<br /> <br /> – L i Thu n, Sroc Tâm, Su i Ben và Chà Và.<br /> <br /> sông su i.<br /> <br /> ra<br /> <br /> H t ng Bà Miêu có thành ph n tr m tích bao<br /> g m: b t sét, cát b t xen cát s n s i th ch anh<br /> <br /> Trang 66<br /> <br /> TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 15, SOÁ M1 2012<br /> ch a kaolin v i hàm lư ng 50÷60%. H t ng<br /> <br /> - L p 1 (l p ph ): cát b t, b t sét, k t vón<br /> <br /> Đ t Cu c cũng là thành t o có ch a sét kaolin<br /> <br /> laterit màu xám vàng nh t loang l% xám tr"ng,<br /> <br /> v i thành ph n tr m tích ch y u là: cu i, s i,<br /> <br /> nâu vàng, chi u dày l p này thay ñ%i t 2,3m<br /> <br /> cát, sét kaolin. D dàng nh n th y, thành ph n<br /> <br /> ñ n 10,4m.<br /> <br /> ñ h t c a v t li u tr m tích h t ng Bà Miêu<br /> <br /> - L p 2 (thân khoáng kaolin): sét kaolin,<br /> <br /> tương ñ i m n h t hơn so v i v t li u tr m tích<br /> <br /> sét b t kaolin, sét b t ch a kaolin màu tr"ng, ít<br /> <br /> h t ng Đ t Cu c. Đi u này cũng nh hư ng r t<br /> <br /> xám tr"ng. B dày trung bình 5,94m.<br /> <br /> nhi u ñ n kh năng ch a sét kaolin; b i l0, v t<br /> li u thô h t làm cho kh<br /> <br /> - L p 3: b t sét, b t cát, màu xám vàng nh t<br /> <br /> năng ch a kaolin<br /> <br /> loang l%; ñáy có ít cu i s n th ch anh.<br /> <br /> không ñáng k&.<br /> <br /> Nhìn chung, trong di n tích nghiên c u, thân<br /> <br /> Thân khoáng kaolin g m nhi u l p, thư ng<br /> <br /> khoáng sét kaolin thư ng có d ng th u kính<br /> <br /> có d ng th u kính n'm ngang, kéo dài theo<br /> <br /> n'm ngang, hơi nghiêng tho i c"m v Tây Nam<br /> <br /> phương Tây B"c – Đông Nam; b m t nghiêng<br /> <br /> và phân b ch y u trong l p 2 c a h t ng Bà<br /> <br /> tho i t<br /> <br /> Miêu, chi u dày thân khoáng không %n ñ nh.<br /> <br /> Đông B"c xu ng Tây Nam. Thân<br /> <br /> khoáng kéo dài kho ng > 7km, r ng 1,2 ÷<br /> <br /> Trên cơ s<br /> <br /> các tài li u l( khoan thu th p<br /> <br /> 3,5km, dày thay ñ%i 1,4 ÷ 15,4m (trung bình<br /> <br /> ñư c, chi u dày trung bình c a l p kaolin<br /> <br /> 5,94m). B m t thân khoáng thư ng b ph b i<br /> <br /> th ng kê ñư c như sau (B ng 1).<br /> <br /> các tr m tích tr: hơn, ch y u là h t ng Đ t<br /> Cu c. M t c"t c a h t ng Bà Miêu có kaolin<br /> t trên xu ng như sau:<br /> B ng 1. Chi u dày l p kaolin trong các l( khoan<br /> STT<br /> <br /> S hi u m u<br /> <br /> Đ sâu l( khoan (m)<br /> <br /> Chi u dày l p kaolin (m)<br /> <br /> 1<br /> <br /> N12<br /> <br /> 17<br /> <br /> 6,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> N13<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> N14<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> N15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 10,3<br /> <br /> 5<br /> <br /> N16<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3,1<br /> <br /> 6<br /> <br /> N17<br /> <br /> 15<br /> <br /> 11,6<br /> <br /> 7<br /> <br /> N18<br /> <br /> 15<br /> <br /> 8,6<br /> <br /> 8<br /> <br /> N19<br /> <br /> 12,5<br /> <br /> 5,4<br /> <br /> 9<br /> <br /> N20<br /> <br /> 20<br /> <br /> 15,4<br /> <br /> 10<br /> <br /> KT9<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1,4<br /> <br /> 11<br /> <br /> GN6<br /> <br /> 6,5<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 12<br /> <br /> GN7<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 3,8<br /> <br /> 13<br /> <br /> GN8<br /> <br /> 7,5<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> 14<br /> <br /> SN1<br /> <br /> 10<br /> <br /> 4,7<br /> <br /> Trang 67<br /> <br /> Science & Technology Development, Vol 15, No.M1 2012<br /> 15<br /> <br /> SN2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> 16<br /> <br /> SN3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 17<br /> <br /> SN4<br /> <br /> 15<br /> <br /> 6<br /> <br /> 18<br /> <br /> SN5<br /> <br /> 14<br /> <br /> 11,8<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> 5,94<br /> <br /> *Ngu n tài li u: 1 – 13: Đoàn Đ#a Ch t I (2009); 14 – 18: Công ty Bourbon An Hòa, Tây Ninh (2009)<br /> <br /> - Thành ph n ñ h t >0,25mm: Khu v c<br /> <br /> Đ C ĐIJM CH T LƯ7NG<br /> <br /> Su i Ngô h u như không hi n di n; trong khi<br /> <br /> Thành ph;n ñ/ h3t<br /> <br /> ñó,<br /> <br /> - Thành ph n ñ h t 0,1mm<br /> <br /> LK<br /> <br /> m u<br /> <br /> 0,25 mm<br /> <br /> 0,25-0,1mm 0,1-0,05mm<br /> <br /> 0,05-0,01mm<br /> <br /> 0,01-0,005mm<br /> <br /> 0,0050,001mm<br /> <br /> 1<br /> <br /> LK N10/3<br /> <br /> 8,5<br /> <br /> 0<br /> <br /> 31,75<br /> <br /> 68,25<br /> <br /> 2<br /> <br /> LK N10/4<br /> <br /> 10,6<br /> <br /> 0<br /> <br /> 52,43<br /> <br /> 47,57<br /> <br /> 3<br /> <br /> LK N10/7<br /> <br /> 11<br /> <br /> 0<br /> <br /> 28,57<br /> <br /> 71,43<br /> <br /> 4<br /> <br /> LK N10/8<br /> <br /> 12<br /> <br /> 0<br /> <br /> 5<br /> <br /> SN 2/1<br /> <br /> 8–9<br /> <br /> 0<br /> <br /> 13<br /> <br /> 27<br /> <br /> 27<br /> <br /> 11<br /> <br /> 22<br /> <br /> 6<br /> <br /> SN 2/2<br /> <br /> 5 – 5,7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 11<br /> <br /> 19<br /> <br /> 24<br /> <br /> 6<br /> <br /> 40<br /> <br /> 7<br /> <br /> SN 2/3<br /> <br /> 2 – 2,7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8<br /> <br /> 33<br /> <br /> 9<br /> <br /> 46<br /> <br /> 8<br /> <br /> SN 2/4<br /> <br /> 4–5<br /> <br /> 0<br /> <br /> 6<br /> <br /> 17<br /> <br /> 32<br /> <br /> 5<br /> <br /> 40<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> 22,86<br /> <br /> 0<br /> <br /> 77,14<br /> <br /> 30,08<br /> <br /> 69,92<br /> <br /> *Ngu n tài li u: 1 – 4: Đoàn Đ#a Ch t I (2009); 5 – 8: Công ty Bourbon An Hòa, Tây Ninh (2009)<br /> <br /> B ng 3. Thành ph n ñ h t c a kaolin nguyên khai khu v c Tân Hòa<br /> Đ sâu<br /> STT<br /> <br /> S hi u<br /> <br /> m u<br /> <br /> m u<br /> <br /> (m)<br /> <br /> Thành ph n ñ h t (%)<br /> 2-1mm<br /> <br /> 1-<br /> <br /> 0,5-<br /> <br /> 0,25-<br /> <br /> 0,1-<br /> <br /> 0,05-<br /> <br /> 0,01-<br /> <br />