CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 3 | FileSize: M | File type: RTF
of x

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH. Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: nhóm oxi - lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-nhom-oxi-luu-huynh-khtvtq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o S + H 2  H 2 S → t 1. o S + O2  SO2 → t 2. SO2 + 2 H 2 S  2 H 2O + 3S ↓ → 3. SO2 + Br2 + H 2O  H 2 SO4 + 2 HBr → 4. Fe + S  FeS → 5. FeS + H 2 SO4  FeSO4 + H 2 S → 6. FeS + 2 HBr  H 2 S + FeBr2 → Hoặc 4 FeS2 + 11O2  8SO2 + 2 Fe2O3 → 7. ˆ ˆVˆO ˆ 2 SO2 + O2 ˆ ˆ400o5ˆˆˆ 2 SO3 2 ˆC 8. SO2 + Cl2 + 2 H 2O  2HCl + H 2 SO4 → 9. SO3 + H 2O  H 2 SO4 → 10. 2 H 2 SO4 dd + S  3SO2 ↑ +2 H 2O → 11. H 2 SO4 + H 2 S  SO2 ↑ +2 H 2O + S ↓ → Hoặc 2 H 2 SO4 dd + Cu  CuSO4 + SO2 ↑ +2 H 2O → Hoặc
  2. o 2 H 2 SO4 dd + C  CO2 + 2 SO2 ↑ +2 H 2O → t Hoặc o 5 H 2 SO4 dd + 2 P  2 H 3 PO4 + 5SO2 ↑ +2 H 2O → t Hoặc SO2 + 2 NaOH  Na2 SO3 + H 2O → 12. 3 Na2 SO3 + 2 KMnO4 + H 2O  2 MnO2 + 3Na2 SO4 + 2 KOH → 13. Na2 SO3 + H 2 SO4  Na2 SO4 + H 2O + SO2 ↑ → Hoặc to 4 Na2 SO3  Na2 S + 3 Na2 SO4 → Hoặc Na2 SO4 + BaCl2  2 NaCl + BaSO4 ↓ → 14. NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl ↓ → 15. FeS + 2 HCl  H 2 S ↑ + FeCl2 → 16. H 2 S + 4Cl2 + 4 H 2O  H 2 SO4 + 8 HCl → 17. 4 HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 ↑ +2 H 2O → 18. 16 HCl + 2 KMnO4  2MnCl2 + 5Cl2 + 2 KCl + 8H 2O → Hoặc 14 HCl + K 2Cr2O7  3Cl2 + 2CrCl3 + 2 KCl + 7 H 2O → Hoặc o 3Cl2 + 6 KOH dd  5 KCl + KClO3 + 3H 2O → t 19. 2 KClO3  2 KCl + 3O2 ↑ → MnO2 to 20. FeS + 2 HCl  FeCl2 + H 2 S ↑ → 21. H 2 S + Cl2  S ↓ +2 HCl → 22. H 2 SO4 + H 2 S  SO2 + 2 H 2O + S ↓ → Hoặc H 2 S + 4Cl2 + 4 H 2O  H 2 SO4 + 8HCl → 23. H 2 S + H 2 SO4  SO2 + 2 H 2O + S ↓ → 24.
  3. 2 H 2 S + 3O2  2 SO2 + 2 H 2O → Hoặc S + 6 HNO3dd  H 2 SO4 + 6 NO2 ↑ +2 H 2O → 25. 3 NO2 + H 2O  2 HNO3 + NO → 26. 4 NO2 + 2 H 2O + O2  4 HNO3 → Hoặc o 2 H 2 SO4 dd + Cu  CuSO4 + SO2 ↑ +2 H 2O → t 27. H 2 SO4 + CuO  H 2O + CuSO4 → Hoặc H 2 SO4 + Cu (OH ) 2  CuSO4 + 2 H 2O → Hoặc CuSO4 + Ba ( NO3 ) 2  BaSO4 ↓ +Cu ( NO3 ) 2 → 28. 1 to Cu ( NO3 ) 2  CuO + 2 NO2 ↑ + O2 ↑ → 2 29. SO2 + Br2 + 2 H 2O  H 2 SO4 + 2HBr → 30.
376182