Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội: Từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác. Từ lòng yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam. Tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-iii-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-qua-do-len-chu--sqtstq.html

Nội dung


 1. Chương III TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Hình 2
 2. I. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ Chủ  nghĩa xã hội ở Việt Nam T­ t­ëng  Hå ChÝ Minh  vÒ Chñ  nghÜa  x∙ héi ë  ViÖt Nam  §Æc tr­ng b¶n  Môc tiªu vµ ®éng  chÊt cña CNXH lùc cña CNHXH
 3. 1 Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội - Từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác - Từ lòng yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam - Tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức
 4. - Tiếp cận CNXH từ truyền thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam + Truyền thống lịch sử: * Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc * Chế độ công điền và trị thuỷ trong nền kinh tế nông nghiệp tạo nên truyền thống đoàn kết cộng đồng + Truyền thống văn hoá: Nhân nghĩa, khoan dung, quý trọng hiền tài + Con người Việt Nam: Có tâm hồn trong sáng, vị tha, kết hợp được cái chung và cái riêng, gia đình với Tổ quốc, dân tộc và nhân loại Truyền thống văn hoá và con người Việt Nam hình thành khát vọng và tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH
 5. Con người Việt nam với những phẩm chất tốt đẹp
 6. Hồ Chí Minh nhận thức tính tất yếu và bản chất của CNXH như là kết quả tác động tổng hợp của các nhân tố: truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hoá. Như vậy HCM đã phát triển và làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH
 7. b. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản  chất của CNXH Nh÷ng ®Æc tr­ ng b¶n chÊt  cña CNXH ë  ViÖt Nam  ChÕ ®é  V¨n hãa: X∙ héi: Lùc l­ VÒ kinh  chÝnh   ph¸t  C«ng  îng x©y  tÕ: trÞ:  triÓn  b»ng,  dùng chñ  Kinh tÕ  Do nh©n  cao vÒ  hîp lý,  nghÜa   ph¸t  d©n lao  v¨n hãa,  v¨n minh x∙ héi:  triÓn  ®éng  cao ®¹o ®øc Toµn d©n  lµm chñ d­íi sù  l∙nh ®¹o 
 8. Chế độ chính trị: Do nhân dân làm chủ
 9. kinh tế phát triển cao  
 10. Văn hoá – xã hội
 11. 3. Quan điểm Hồ Chí Minh về Môc  tiªu, ®éng lùc cña CNXH “ChÕ ®é kinh tÕ vµ x∙ héi cña  chóng ta nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ  quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n,  trªn c¬ së kinh tÕ x∙ héi chñ  nghÜa ngµy cµng ph¸t triÓn,  c¸ch bãc lét theo chñ nghÜa t­  b¶n ®­îc xo¸ bá dÇn, ®êi sèng  vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n  d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn.  Do ®ã nh©n d©n ta cã ®ñ ®iÒu  kiÖn thËt sù tham gia qu¶n lý 
 12. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 1. Loại hình, đặc điểm, mâu thuẫn và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ ở nước ta - Chính trị: Củng cố, tăng cường sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, phát huy dân chủ - Kinh tế và quản lý kinh tế: Về kinh tế - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế - Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu và phân phối - Cơ cấu ngành kinh tế: “Nông – công - thương” - Đẩy mạnh sản xuất đi đôi với thực hành tiết kiệm
 13. Về quản lý kinh tế: - Nhà nước phải thực hiện chức năng điều tiết toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Phải thực hiện những nguyên tắc quản lý kinh tế cơ bản như: nguyên tắc tập trung dân chủ, phân phối theo lao động, hạch toán kinh tế, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu… - Chú ý tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất của các cán bộ quản lý
 14. ­ Về văn hoá, xã hội: + Chú ý xây dựng con người mới XHCN,  đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của  sự nghiệp xây dựng CNXH + Xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà bản  sắc văn hoá dân tộc + Xây dựng xã hội công bằng, hơp lý, khắc  phục những mâu thuẫn, xung đột, các tệ  nạn xã hội, tăng cường sự thống nhất giữa  các lực lượng xã hội…
 15. 3. BiÖn ph¸p  a. Phương châm: - Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng CNXH, tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước anh em, tránh sao chép, giáo điều - Xác định bước đi và biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và năng lực thực tế của nhân dân
 16. b. Biện pháp - Tiến hành thận trọng, vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế, không chủ quan, duy ý chí, “đốt cháy giai đoạn” - Công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, nhưng phải thực hiện phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế ở nước ta trong từng giai đoạn - Phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc, một hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của xã hội
 17. Cách làm cụ thể: - Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng, lấy xây dựng làm chính - Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam - Bắc khác nhau trong phạm vi một quốc gia - Xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch - Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, lâu dài là đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng
 18. Kết luận: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH trong công cuộc đổi mới hiện nay: - Giữ vững mục tiêu XHCN - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, trước hết là nội lực để thực hiện CNH và HĐH đất nước - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tiết kiệm xây dựng CNXH
236546

Tài liệu liên quan


Xem thêm