Chương 3: Điều khiển Wed

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 27 | FileSize: 1.11 M | File type: PPT
of x

Chương 3: Điều khiển Wed. Giống đối tượng, điều khiển Wed gồm các phương thức, thuộc tính và sự kiện. Chúng ta có thể thiết lập thuộc tính và gọi phương thức của điều khiển wed khi chúng được nhúng vào wed. Mã phía server được viết cho các điều khiển wed tương ứng các sự kiện mà chúng xuất hiện phía client.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-3-dieu-khien-wed-xc31tq.html

Nội dung


 1. Chương 3 Ch ̀ ̉ Điêu khiên Web
 2. Muc tiêu ̣ ̉ ́ ̀ ̉ Giai thich điêu khiên Web Control  Tai sao cac điêu khiên là đôi tượng ̣ ́ ̀ ̀ ́  ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ Dung điêu khiên cho nhâp chuôi  ̀ ̀ ̉ ̉ Dung điêu khiên di chuyên  ̀ ̀ ̉ ̣ Dung điêu khiên chon  ̀ Dung Rich Control 
 3. Điêu khiển Web ̀ Rich Intrinsic ̀ ̉ Điêu khiên ASP.NET List Validation
 4. Điêu khiên Web là cac đôi tượng ̀ ̉ ́ ́ Điêu Giông đôi tượng, điêu khiên Web gôm cac phương ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́  thức, thuôc tinh và sự kiên. ̣́ ̣ Chung ta có thể thiêt lâp thuôc tinh và goi phương ́ ̣́ ̣́ ̣  thưc cua điêu khiên Web khi chung được nhung vao ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ trong trang Web. Mã phia server được viêt cho cac điêu khiên Web ́ ́ ́ ̀ ̉  tương ứng cac sự kiên mà chung xuât hiên phia ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ client.
 5. Điêu khiên Web là cac đôi tượng – Vi dụ ̀ ̉ ́ ́ ́ void Button1click(Object Src, EventArgs E) { lblMessage.Text =Src.ToString(); btnButton1.Enabled = false; btnButton2.Visible = true; } void Button2click(Object Src, EventArgs E) { lblMessage.Text=""; btnButton2.Visible = false; btnButton1.Enabled = true; }
 6. Điêu khiên Web là cac đôi tượng – Vi dụ ̀ ̉ ́ ́ ́
 7. Điêu khiên Web là cac đôi tượng –  ̀ ̉ ́ ́ Kêt xuất ́ Trước khi chon nut ̣ ́ ̣ ́ Sau khi chon nut
 8. Intrinsic Controls < textarea>
 9. Text Entry ­ Intrinsic Control
 10. Control Transfer ­ Intrinsic Control Gởi dữ liêu về ̣ server Lưu hay truy xuât ́ dữ liêu từ server ̣ Di chuyên giữa cac trang ̉ ́
 11. Control Transfer
 12. Intrinsic Control: Selection Maths Science English Computers
 13. Intrinsic Control: Selection Intrinsic
 14. Intrinsic Control: Selection Red Blue Green Yellow
 15. Intrinsic Control: Selection –  Cac phương thức thao tac dữ liệu ́ ́   void Page_Load (Object Src, EventArgs E) { ddl.Items.Add("50"); Three } ArrayList(); One arrlist.Add ("Four"); Two arrlist.Add ("Five"); Three arrlist.Add ("Six"); ddl.DataSource =arrlist;
 16. Container Điêu khiển container co thể chứa cac điều khiển khac.  ̀ ́ ́ ́ Sư dung để hiển thi hay ẩn điều khiển  ̣̉ ̣
 17. Rich Controls Cung câp cac chức năng ́ ́ Dung để thay đôi cac ̀ ̉ ́ đây đủ về lich ̀ ̣ ̉ ́ quang cao trên trang
 18. AdRotator Đường dân URL tương đôi hay tuyêt đôi ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ Cua tâp tin hinh anh ́ ̣ ̉ ́ Website đich khi chon quang cao Văn ban được hiên thị khi di ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ chuyên chuot qua hinh anh ̣ ̉ ́ Loai quang cao Độ ưu tiên cua quang cao trong ̉ ̉ ́ ̣ lich xoay
 19. AdRotator – Kêt xuất ́
 20. ̀ ̉ Điêu khiên Calendar Điêu Sử dung đơn gian, cung câp cho chung ta chức năng ̣ ̉ ́ ́  ̣̉ cua lich. Lich có thể được đinh dang để phù hợp với giao diên ̣ ̣ ̣ ̣  ̉ cua trang Web. Vi du ­  ̣́
668911