Chương 2: NITO – PHOTPHO

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 61 | Page: 9 | FileSize: 0.20 M | File type: DOC
of x

Chương 2: NITO – PHOTPHO. 1. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có). a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2 c) Khí A dd A B Khí A C D +H2O 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-2-nito-photpho-3431tq.html

Nội dung


  1. Chương 2: NITO – PHOTPHO 1. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có). a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2 c) Khí A dd A B Khí A C D +H2O 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau đây t0 a) ? + OH- NH 3 + ? 0 t b) (NH4)3PO4 NH 3 + ? t0 c) NH4Cl + NaNO2 ? +? +? t0 d) ? N 2O + H2O t0 e) (NH4)2SO4 ? + Na2SO4 + H2O t0 f) ? NH3 + CO2 + H2O 3. Cho lượng dư khí NH3 đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,thu đ ược chất rắn A và hỗn hợp khí .Chất A phản ứng vừa đủ với 20 ml dd HCl 1 M. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng? b) Tính thể tích khí nitơ (đkc) được tạo thành sau phản ứng? 4. Dẫn 1,344 l NH3 vào bình chứa 0,672 l khí Clo (các khí đo ở đktc). a) Tính % V hỗn hợp khí sau phản ứng ? b) tính khối lượng muối amoni clorua thu được? 5. Cho dung dịch NH3 (dư) vào 20ml dung dịch Al2(SO4)3, lọc lấy kết tủa và cho vào 10ml dung dịch NaOH 2M thì tan hết. a) Viết phương trình hóa học xảy ra dưới dạng phân tử và ion rút gọn. b) Tính nồng độ mol/lít của các ion Al3+ , SO42– và của Al2(SO4)3 trong dung dịch. 6. Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd A có chứa các ion NH 4+, SO42- ,NO3-.Có trong 11,65g một kết tủa được tạo ra và đun nóng thì có 4,48 lít (đkc) một chất khí bay ra . a) Viết phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng xảy ra b) Tính nồng độ mol/lít của mỗi muối trong dd A? 7. Cho 1,12 lít NH3 ở đktc tác dụng với 16g CuO nung nóng, sau phản ứng còn một chất rắn X còn lại. a) Tính khối lượng chất rắn X còn lại. b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M đủ để tác dụng với X. 8.Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện nếu có) a) (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 →NaNO2 b) NH4Cl → NH4NO3 → N2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 →CuO c) NaNO3 → NO →NO2 → NH4NO3 → N2O NH3 →(NH4)3PO4 d) NH3 → NH4NO3→NaNO3 → NH3 → Al(OH)3 → KalO2 9. Bổ túc và cân bằng các phương trình hóa học sau: + HNO3 (đặc) a) Ag → NO2 +? + ? b) Ag + HNO3 (loãng) → NO +? + ? c) Al + HNO3 → N2O +? + ? d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ? e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? f*) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? g) FeO + HNO3loãng → NO +? +? h) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O 10. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết : a) Các dung dịch : NH3 , (NH4)2SO4 , NH4Cl ,Na2SO4 . b) Các dung dịch : (NH4)2SO4 , NH4NO3, K2SO4, Na2CO3, KCl. c) Chæ duøng moät hoùa chaát duy nhaátnhaänbieát caùc dung dòch maátnhaõn sau: NH4NO3, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCl. 11. Những cặp chất nào sau đây không tồn tại trong dung dịch. Viết phương trình ion thu gọn. a) NH4NO3 + Ca(OH)2 b) Cu(NO3)2 + KOH c) NaNO3 + HCl d) KNO3 + H2SO4 + Cu e*) Al(NO3)3 + NaOHdư f) FeCl3 + KOHdư 12. Cho 24,6 gam hỗn hợp Al và Cu tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO 3 loãng thì thu được 8,96 lít khí NO thoát ra (đkc). a) Tính % khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp. 1
  2. b) Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. 13. Hòa tan 21,3 g hỗn hợp Al và Al 2O3 bằng dung dịch HNO 3 loãng, vừa đủ tạo dung dịch A và 13,44 lít khí NO (đktc). a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hh ban đầu. b)Tính thể tích dung dịch HNO3 2M đã dùng. c) Cần cho vào dung dịch A bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M để thu được 31,2 g kết tủa. 14. Hoaø tan1,52ghoãnhôïp raénA goàmsaét vaø magieoxít vaøo200mldungdòchHNO3 1M thì thu ñöôïc 0,448lít moätkhí khoângmaøuhoùanaâungoaøikhoângkhí. a. Tìm thaønhphaànphaàntraêmkhoái löôïng cuûamoãichaátcoù tronghh raénA. b. Tìm CM cuûadungdòchmuoáivaødungdòchHNO3 sauphaûnöùng( coi theåtích dungdòchsauphaûnöùngkhoâng thayñoåi). 15. Từ NH3 điều chế HNO3 qua 3 giai đoạn . a) Viết phương trình điều chế . b) Tính khối lượng dung dịch HNO3 60% điều chế được từ 112000 lít NH3(đkc) biết Hp/ứng= 80% 16. Hoà tan hoàn toàn 3,84 kim loại M trong dung dịch HNO 3Ldư thu được 0,896 lít khí NO(đkc), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan .Xác định kim loại M và giá trị m . 17. Hoà tan hết 9,6g Cu người ta dùng một lượng vừa đủ 250ml dd Axit HNO 3 thu được khí NO và dd A. a- Tính thể tích khí NO sinh ra ở 27,3oC và 2,2atm. b- Tính nồng độ mol/l dd HNO3 cần dùng . c- Cô cạn dd A rồi nung nóng đến khi ngừng bay hơi. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung . 18. Khi hòa tan 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung d ịch axit nitric 1,00M ( loãng) th ấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong h ỗn h ợp, n ồng đ ộ mol c ủa đ ồng (II) nitrat vá axit nitric trong dungdich5 sao phản ứng, biết rằng thể tích dung d ịch không thay đ ổi. 19. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO 2 ,Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối của X đối với H2bằng 18,8 . Tính khối lượng muối Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp đầu ? 20. Nung 15,04g Cu(NO3)2 một thời gian thấy còn lại 8,56g chất rắn a) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? b) Xác định thành phần % chất rắn còn lại ? c) Cho khí sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 193,52g dd NaOH 3,1% được dd X .Tính C% ch ất tan trong dung dịch X? 21. Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO 3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (đkc) và dung dịch X .Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X? 22. Hỗn hợp X gồm Fe và MgO .Hoà tan hoàn toàn X vào dung d ịch HNO 3 vừa đủ thu được 0,112 lít khí không màu hoá nâu ngoài không khí ( đo 27,3oC ; 6,6 atm). Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 10,2g. a) Xác định % khối lượng muối trong hỗn hợp? b) Tính V dung dịch HNO3 0,8M phản ứng ? 23. Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: P2O3 → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4 P H3PO4 → Ca3(PO4)2 → Ca(H2PO4)2 → CaHPO4 → Ca3(PO4)2 24. Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau: a) 3 dung dịch : HCl , HNO3 , H3PO4. b) 4 dung dịch : Na2SO4 , NaNO3 , Na2SO3 , Na3PO4. 25. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đ ủ v ới dung d ịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng. c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng . 26. Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dd NaOH 1,00M cho tác d ụng v ới 50,0ml dung d ịch H3PO4 0,50M ? 27. Cho 50,00 ml dung dịch H3PO4 0,50M vào dung dịch KOH. a) Nếu muốn thu được muối trung hòa thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 1,00M ? b) Nếu cho H3PO4 trên vào 50,00 ml dung dịch KOH 0,75M thì thu được muối gì có nồng độ mol/lít là bao nhiêu ? (biết V dung dịch thu được là 100,00ml). 28. Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H 3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ? NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÀ ION 2
  3. C©u 1: Nªu ph¬ng ph¸p nhËn biÕt 3 dung dÞch sau ®©y: Ca(HCO3)2 , Na2CO3 , (NH4)2CO3 . C©u 2: Cã 4 dung dÞch kh«ng nh·n ®ùng 4 dung dÞch: MgSO4 ,CaCl2, Na2CO3 , HNO3. b»ng ph¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn biÕt ®îc 4 dung dÞch ®ã. C©u 3: B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong c¸c lä mÊt nh·n sau: HCl, HNO 3 , H3PO4. C©u 4: Cã 5 lä mÊt nh·n ®ùng 5 ho¸ chÊt sau ®©y: HCl, HNO 3 , dd Ca(OH)2, dd NaOH, dd NH3 . Lµm thÕ nµo nhËn ra c¸c lä ho¸ chÊt trªn b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc. C©u5: Ngêi ta cho 2 cèc ®ùng dung dÞch ZnSO4 vµ AlCl3 . C¶ 2 dung dÞch ®Òu kh«ng mµu, lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra mçi dung dÞch nÕu chØ dïng mét trong 3 ho¸ chÊt sau: dd HNO3 , dd NaOH, dd NH3. C©u 6: H·y tù chän mét ho¸ chÊt thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt c¸c muèi: NH 4Cl, (NH4)2SO4 , NaNO3 , MgCl2 , FeCl2 , FeCl3 , Al(NO3)3 . ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. C©u 7: Cã 4 èng nghiÖm ®¸nh sè 1, 2, 3, 4, mçi èng ®ùng mét trong c¸c dung dÞch sau: Na 2CO3 , HCl, FeCl2 , NH4HCO3. LÊy èng 1 ®æ vµo èng 3 thÊy cã kÕt tña. LÊy èng 3 ®æ vµo èng 4 thÊy cã khÝ bay ra. Hái èng nµo ®ùng dung dÞch g×? C©u 8: Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt sù cã mÆt ®ång thêi cña c¸c ion sau ®©y trong mét dung dÞch: Na + , NH4+ , CO32- , HCO3-. C©u 9: Trong mét dung dÞch cã chøa ®ång thêi c¸c ion sau: NH 4+ , SO42-, HCO3-, CO32-.Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt c¸c ion ®ã. C©u10: B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y chøng tá sù cã mÆt ®ång thêi cña c¸c ion sau ®©y trong mét dung dÞch: NH4+, Fe3+, NO3-. C©u 11: ChØ dïng quú tÝm, dung dÞch HCl vµ dung dÞch Ba(OH) 2 cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c ion nµo sau ®©y trong cïng mét dung dÞch: Na+, NH4+, HCO3-, CO32-, SO42-, SO32-. C©u 12: H·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c ion ( trõ H + vµ OH- )cã mÆt trong dung dÞch chøa hçn hîp c¸c chÊt sau b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc: AlCl3 , NH4Cl, BaCl2, MgCl2. C©u 13: dung dÞch A chøa c¸c ion sau ®©y: Na+, CO32-, SO32-, SO42-. B»ng nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c ion ®ã trong dung dÞch. C©u 14: Cã mét dung dÞch chøa c¸c ion sau: Al3+, NH4+, Ag+, Xn- - X¸c ®Þnh Xn- ®Ó dung dÞch A tån t¹i. - B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc, chøng minh sù cã mÆt cña c¸c cation trong dung dÞch A. - Còng b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc, lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch dung dÞch A thµnh 3 dung dÞch mµ mçi dung dÞch chØ chøa mét cation. C©u 15: Cho 4 kim lo¹i A, B, C, D cã mµu gÇn gièng nhau lÇn l ît t¸c dông víi HNO3 ®Æc, dung dÞch HCl, dung dÞch NaOH th× thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: A B C D HNO3 - - + + HCl + + - - NaOH + - - - Víi kÝ hiÖu dÊu ( + ) lµ cã ph¶n øng, dÊu ( - ) lµ kh«ng ph¶n øng. Hái chóng lµ c¸c kim lo¹i g× trong sè c¸c kim lo¹i sau: Ag, Cu, Mg, Al, Fe. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng biÕt r»ng khi kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch HNO 3 cã khÝ mµu n©u duy nhÊt tho¸t ra. Bµi to¸n chÊt khÝ Bµi 1. TÝnh thÓ tÝch oxi ®· dïng ®Ó oxi ho¸ 7 lÝt NH 3 , biÕt r»ng ph¶n øng sinh ra hçn hîp khÝ A gåm N 2 vµ NO cã tØ khèi so víi O2 b»ng 0,9125. BiÕt c¸c thÓ tÝch khÝ cïng ®îc ®o trong mét ®iÒu kiÖn. Bµi 2.DÉn 2,24 lÝt khÝ NH3 vµo b×nh cã chøa 0,672 lÝt khÝ Cl2 ( c¸c khÝ ®Òu ®îc ®o ë ®ktc). a- TÝnh thµnh phÇn % theo thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp sau ph¶n øng. b- TÝnh khèi lîng cña muèi t¹o thµnh. 17 Bµi 3. A lµ 8,96 lÝt hçn hîp khÝ gåm N2& H2 cã tØ khèi h¬i so víi O2 b»ng , cho A vµo mét b×nh kÝn cã chÊt 64 xóc t¸c thÝch hîp råi ®un nãng th× thu ®îc hçn hîp khÝ B gåm N2 , H2 , NH3 cã thÓ tÝch 8,064 lÝt ( biÕt c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®îc ®o ë ®ktc). TÝnh hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh tæng hîp amoni¨c, vµ % theo thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp khÝ B . Bµi 4. A lµ hçn hîp khÝ gåm N2 , H2 cã tØ khèi so víi O2 b»ng 0,225. DÉn hçn hîp A vµo b×nh cã chÊt xóc t¸c thÝch hîp, ®un nãng ®Ó ph¶n øng tæng hîp amoni¨c x¶y ra th× thu ®îc hçn hîp khÝ B cã tØ khèi so víi O2 b»ng 0,25. TÝnh hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh tæng hîp amoni¨c, vµ % theo thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp khÝ B. Bµi 5. Hçn hîp khÝ thu ®îc trong b×nh tæng hîp amoni¨c gåm N2 , H2 , NH3 ( hçn hîp A ). LÊy V lÝt hçn hîp A råi dïng tia löa ®iÖn ®Ó ph©n huû hoµn toµn NH3 , sau ph¶n øng thu ®îc hçn hîp khÝ B cã thÓ tÝch lµ 1,25 V. 3
  4. Cho hçn hîp khÝ B lÇn lît qua èng ®ùng CuO ®un nãng vµ èng ®ùng CaCl 2 khan th× thÓ tÝch khÝ cßn l¹i chØ b»ng 25% so víi thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ B. a- TÝnh % theo thÓ tÝch cña mçi khÝ cã trong hçn hîp A. b- TÝnh hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh tæng hîp amoni¨c ( t¹o ra hçn hîp A ). Bµi 6.Trong b×nh kÝn dung tÝch 56 lÝt chøa N 2, H2 ë 0oC vµ 200atm cã tØ khèi h¬i so víi kh«ng khÝ b»ng 0,25 vµ mét Ýt chÊt xóc t¸c, nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã ® a b×nh vÒ 0oC thÊy ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt ban ®Çu ( kh«ng khÝ cã 20% O2, 80% N2 ). 1-TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng tæng hîp NH3 . 2-NÕu lÊy 1/2 lîng NH3 t¹o thµnh cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu lÝt dung dÞch HNO3 67% ( d= 1,4 g/ml), biÕt hiÖu suÊt qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ HNO3 lµ 80%. 3-NÕu lÊy 1/2 lîng NH3 t¹o thµnh th× cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu lÝt dung dÞch NH3 25% ( d= 0,907g/ml). 4-LÊy V ml dung dÞch HNO3 ë trªn pha lo·ng b»ng H2O ®îc dung dÞch míi, dung dÞch nµy hoµ tan võa ®ñ 4,5 gam Al vµ gi¶i phãng ra hçn hîp khÝ NO, N 2O cã tØ khèi so víi H2 lµ 16,75. TÝnh thÓ tÝch c¸c khÝ ë ®ktc vµ tÝnh V. Bµi 7.Trong mét b×nh kÝn chøa ®Çy kh«ng khÝ (20% O2, 80% N2 ) cïng víi 21,16 gam hçn hîp chÊt r¾n A gåm MgCO3 FeCO3 . Nung b×nh ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ®îc hçn hîp chÊt r¾n B vµ hçn hîp khÝ D.Hoµ tan B võa hÕt 200ml dung dÞch HNO3 2,7M thu ®îc 0,85 lÝt NO ë 27,3oC vµ 0,2897 atm. 1- H·y tÝnh khèi lîng cña mçi chÊt trong hçn hîp A. 2- TÝnh ¸p suÊt cña khÝ trong b×nh sau khi nung ë 136,5oC. Cho biÕt dung tÝch b×nh lµ 10 lÝt vµ thÓ tÝch chÊt r¾n kh«ng ®¸ng kÓ. Bµi 8. Cho mét thÓ tÝch kh«ng khÝ ( 20%O 2 , 80%N2 ) cÇn thiÕt ®i qua bét than ®èt nãng ®á thu ® îc hçn hîp khÝ than A chØ chøa cacbon oxit vµ nit¬. Trén khÝ than A vµ mét lîng kh«ng khÝ gÊp ®«i lîng cÇn thiÕt ®Ó ®èt ch¸y hÕt cacbon oxit ®îc hçn hîp khÝ B. §èt ch¸y khÝ B thu ®îc hçn hîp khÝ D trong ®ã nit¬ chiÕm 79,47% thÓ tÝch. 1- TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng ®èt ch¸y cacbon oxit. 2- TÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong hçn hîp D. 3- TÝnh tØ khèi cña hçn hîp khÝ D so víi khÝ than A. Chuyªn ®Ò : Gi¶i bµi to¸n theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron. Bµi 1. Hßa tan hoµn toµn m gam nh«m vµo dung dÞch HNO 3 lo·ng d thu ®îc 672 ml khÝ N2 duy nhÊt vµ dung dÞch A chØ chøa mét muèi. TÝnh gi¸ trÞ m ? Bµi 2. Hßa tan 16,4 gam hçn hîp Fe vµ FeO vµo trong l îng d dung dÞch HNO3 chØ t¹o s¶n phÈm khö lµ 0,15 mol NO. TÝnh sè mol mçi chÊt trong hçn hîp? Bµi 3 .Cho m gam nh«m hßa tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 thÊy t¹o ra 11,2 lit hçn hîp 3 khÝ NO, N2O, N2 cã tØ lÖ mol 1:2:2 vµ mét muèi duy nhÊt. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña m? Bài4 Cho 1,35 gam hçn hîp gåm Cu, Mg, Al t¸c dung víi HNO 3 d thu ®îc 1,12 lit hçn hîp NO + NO2 cã M= 42,8 (dvc). TÝnh tæng khèi lîng muèi nitrat sinh ra? (V c¸c khÝ ë ®ktc) Bµi 5. Hoµ tan hoµn toµn 1,35g mét kim lo¹i R b»ng dung dÞch HNO 3 lo·ng d thu ®îc 2,24 lÝt khÝ NO vµ NO2 ( ®ktc) cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 21. R lµ kim lo¹i nµo sau ®©y: Bài 6 Hoµ tan hÕt 4,43 gam hçn hîp gåm Al vµ Mg trong HNO 3 lo·ng thu ®îc dung dÞch A vµ 1,568 lit (®ktc) hçn hîp hai khÝ kh«ng mµu cã khèi lîng 2,59 gam trong ®ã cã mét khÝ ho¸ thµnh mµu n©u ttrong k/khÝ. 1. TÝnh % theo khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong hçn hîp. 2. TÝnh sè mol HNO3 ®· ph¶n øng. 3. Khi c« c¹n dung dÞch A th× thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? Bµi 7. Hoµ tan 32 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO 3 d thu ®îc 8,96 lÝt ë ®ktc hçn hîp khÝ gåm NO & NO2 , hçn hîp khÝ nµy cã tØ khèi h¬i so víi H2 b»ng17. X¸c ®Þnh kim lo¹i M. Bµi8. Hoµ tan 62,1 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO 3 lo·ng, thu ®îc 16,8 lÝt ë ®ktc hçn hîp khÝ X gåm 2 khÝ kh«ng mµu kh«ng ho¸ n©u ngoµi kh«ng khÝ. TØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi H 2 b»ng 17,2. 1- X¸c ®Þnh kim lo¹i M. 4
  5. 2- NÕu sö dông dung dÞch HNO 3 2M th× thÓ tÝch ®· dïng b»ng bao nhiªu lÝt, biÕt r»ng ®· lÊy dung dÞch HNO3 d 25% so víi lîng c©n dïng cho ph¶n øng. Bµi 9: P lµ dung dÞch HNO3 10% ( d= 1,05g/ml). Hoµ tan hoµn toµn 5,94 gam kim lo¹i R trong 564 ml dung dÞch P thu ®îc dung dÞch A vµ 2,688 lÝt hçn hîp khÝ B gåm N 2O vµ NO. TØ khèi cña B ®èi víi H 2 lµ 18,5. 1- X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch A. 2- Cho 800 ml dung dÞch KOH 1M vµo dung dÞch A. TÝnh khèi l îng kÕt tña t¹o thµnh sau ph¶n øng. 3- Tõ muèi Nitrat cña kim lo¹i R vµ c¸c chÊt cÇn thiÕt kh¸c h·y viÕt ph ¬ng tr×nh ®iÒu chÕ kim lo¹i R. Bµi10.(§Ò thi §HNN-I HN) Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn hîp 3 kim lo¹i b»ng dung dÞch HNO 3 thu ®îc V lit hçn hîp khÝ D ë ®ktc gåm NO2 vµ NO. TØ khèi h¬i cña D so víi H2 b»ng 18,2. 1. TÝnh tæng sè gam muèi t¹o thµnh theo m vµ V biÕt r»ng kh«ng sinh ra NH 4NO3. 2. Cho V=1,12 lit . TÝnh thÓ tÝch tèi thiÓu dung dÞch HNO 3 37,8 % d=1,242 gam/ml. Bµi11. Cho m gam mét phoi bµo s¾t ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian ng êi ta thu ®îc 12 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoµ tan hçn hîp nµy b»ng dung dÞch HNO3 ngßi ta thu ®îc dung dÞch A vµ 2,24 lit khÝ NO (®ktc). 1. ViÕt c¸c ptp. 2. TÝnh m. Bµi 12. Thæi mét luång CO qua 24 gam Fe2O3 nung nãng thu ®îc hçn hîp A gåm 4 chÊt r¾n vµ hçn hîp khÝ B. Cho B qua dung dÞch Ca(OH)2 d ®îc 5 gam kÕt tña. §Ó hoµ tan hÕt A cÇn m gam dung dÞch H2SO498%, sinh ra V lit SO2 duy nhÊt ë ®ktc. TÝnh m vµ V? TÍNH OXI HÓA CỦA ION NO3- TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT HOẶC BAZƠ CHÚ Ý: Khi kim loại tác dụng với hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 nhất thiết phải viết phương trình dưới dạng ion và sau đó thực hiện bài toán dư thừa. * Gốc NO3- trong môi trường axit có khả năng oxihoa như HNO3 * Gốc NO3- trong môi trường bazơ có khả năng oxihoa có thể bị Zn, Al khử đến NH 3 * Gốc NO3- trong môi trường trung tính không có khả năng oxihoa. Bài 1:Có 2 ống ngiệm: Ống nghiệm 1 đựng dung dịch KNO3, ống nghiệm 2 đựng dung dịch H2SO4 loãng. * Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống một miếng vụn đồng nhỏ. ở hai ống nghiệm có hiện tượng gì xảy ra không? * Đổ hai ống nghiệm vào nhau và đun nhẹ thấy Cu tan và có khí mầu nâu trên miệng. Giải thích và vi ết ph ương trình minh họa. Bài 2: Cho một miếng Al hoặc Zn vào dung dịch chứa NaOH và NaNO3 thấy thu được hỗn hợp khí H2 và NH3. Viết các ptpư dạng phân tử và ion. Bài 3: So sánh thể tích khí NO duy nhất thoát ra trong các trường hợp sau: a, Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml HNO3 loãng 1M. b, Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5 M. Tính khối lượng của muối thu được sau khi cô cạn dung dịch. Bài 4. Hòa tan 5,76 gam Cu trong 80 ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO. Sau khi phản ứng kết thúc cho thêmlượng dư H2SO4 vào dung dịch thu được lại thấy có khí NO bay ra. Hãy giải thích và tính thể tích khí NO bay ra ở đktc sau khi thêm H2SO4 Bài 5. Cho hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lit H2 ( 0oc, 2 atm). Một dung dịch A và một chất không tan B. Để o xy hóa hỗn hợp sau phản ứng người ta thêm vào đó đúng 10,1 gam KNO 3. Sau khi phản ứng xảy ra người ta thu được một khí không màu hóa nâu ngoài không khí và m ột dung d ịch C. Đ ể trung hòa lượng axit dư trong dung dịch người ta cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. a, Viết các ptpư xảy ra. b, Tính % khối lượng hỗn hợp kim loại và thể tích khí không màu sinh ra ở 0 oc; 0,5 atm. c, Tính nồng độ C% của dung dịch H2SO4 biết rằng tỷ khối của dung dịch d= 1,25 g/ml. I .TỰ LUẬN: Dạng 1: hoàn thành chuỗi phản ứng: Bài 1: Hoàn thành các chuỗi phản ứng hóa học sau: a) NH4NO3  N2 NH3  (NH4)2SO4 NH3 b) NH3  NO  NO2 HNO3 Cu(NO3)2 NO2 HNO3  NH4NO3  NaNO3 5
  6. c) NH4Cl  NH3  N2 NO  NO2  HNO3  NaNO3  NaNO2 d) Ca3(PO4)2  P  P2O5  H3PO4  NaH2PO4  Na2HPO4  Na3PO4 Dạng 2: Hoàn thành các phản ứng hóa học: o ? + OH - Bài 2: a) NH4NO2 t b) NH3 + ? o to c) (NH4)3PO4 t NH3 + ? d) NH4Cl + NaNO2 ?+ ?+ ? to to e) ? N2O + H2O f) (NH4)2SO4 + ? ? + Na2SO4 +H2O o o e) ? t t NH3 + CO2 + H2O h) Fe + HNO 3 đặc o to i) Fe + HNO3 loãng t j) FeO + HNO 3 loãng o k) Fe2O3 + HNO3 loãng t Dạng 3: Nhận biết các dung dịch Dạng 4: Bài tập về hỗn hợp khí Dạng 5: Bài tập nhiệt phân muối nitrat Bài 3: Tiến hành nung 6,06 gam muối KNO3 ,sau khi phản ứng kết thúc thu được m (gam) chất rắn và V(lit) khí ở đktc .Tìm m và V ,biết phản ứng xảy ra hoàn toàn Bài 4: Tiến hành nung 6,06 gam muối nitrat của một kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit .Xác định công th ức của muối nitrat đã đem phân hủy? Bài 5: Nung 66,2 gam Pb(NO3)2 ta được chất rắn A a) Tính khối lượng chất rắn A ,biết hiệu suất phản ứng là 80% b) Hốn hợp khí B nặng hơn hay nhẹ hơn không khí Bài 6: Khi nung 15,04 gam đồng nitrat sau một thời gian dừng lại thấy còn 8,56 gam chất rắn.Hãy xác đ ịnh ph ần trăm đồng nitrat bị phân hủy và thành phần chất rắn còn lại? Bài 7: Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí có thể tích6,72 l(đktc) a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp X Dạng 6: Bài tập về HNO3 Kim loại tác dụng với HNO3 Bài 8: Cho 1,3 gam Zn tác dụng với 100gam dung dịch HNO3 (vừa đủ) ta được dung dịch B (không có khí thoát ra). Xác định C% của các chất có trong dd B Bài 9: Cho 7,2 gam kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 12,6% thấy thoát ra 4,48 lit khí không màu hóa nâu trong không khí a) Xác định tên kim loại b) Tính C% của dung dịch sau phản ứng Hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 Bài 10: Cho 21,9 gam hỗn hợp Al và Cu tác dụng với HNO3 loãng thấy thoát ra 6,72 lit khí NO (đktc) a) Xác định % khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp ban đầu b) Tính C% của mỗi muối có trong dung dịch sau phản ứng biết khối lượng dung dịch HNO 3 đem dùng là 200g c) Tính thể tích HNO3 có pH = 2 cần dùng biết dùng dư 25% Bài 11: Cho 11,5 gam hỗn hợp Al, Mg, Cu tác dụng với HNO3 đặc nguội thì thấy còn lại 2,7gam chất rắn và thoát ra 8,96 lit khí màu nâu (đktc) a) Xác định % khối lượng của các kim loại có trong hỗn hợp. b) Tính C% của dd HNO3 đã phản ứng biết V cần cho phản ứng là 100ml (D=1g/ml) Hỗn hợp kim loại + oxit kim loại tác dụng với HNO3 Bài 12: Hòa tan 30 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 1,5 lit dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc) a) Xác định % khối lượng của các chất có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính CM của các chất có trong dung dịch sau phản ứng Dạng 7: Bài tập về H3PO4 Bài 13: Cho 100ml dd NaOH 1M tác dụng với 50ml H3PO4 1M . Tính CM của dung dịch thu được? Bài 14: Trộn 100 ml dung dịch H3PO4 1M với 100ml dd NaOH 1,5 M a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra b) Tính CM của các muối thu được Bài 15: Cho 100ml dung dịch KOH 0,5M tác dụng với 100ml dd H3PO4 0,2M Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra c) d) Tính khối lượng của các muối thu được Bài 16: Cho 100ml dd H3PO4 1M tác dụng với 100ml dd NaOH 3,5 M. a) Xác định muối tạo thành 6
  7. b) Tính CM của dung dịch sau phản ứng 1. Nhận biết hóa chất bằng phương pháp hóa học: 7
  8. a) N2,O2,NH3,Cl2,CO2 b) (NH4)2SO4,NH4Cl,Na2SO4, KOH c) NH4Cl, CaCl2, Al2(SO4)3, Fe(NO3)3 d) N2, H2S, NH3, O2 e) N2, HCl, NH3, CO2 f) O2, N2, CO2, Cl2 2. Thực hiện chuỗi phản ứng: NH3 → NO → X →HNO3 →Y →X NH4NO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH4Cl → NH4NO3 II- BÀI TẬP: 1. Đốt hỗn hợp gồm 6.72 lit khí Oxi và 7 lit amoniac đo cùng đk. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng? 2. Tính thể tích O2 (đkc) cần để đốt cháy 6.8 gam NH3 tạo thành khí NO và H2O? 3. Dẫn 4.48 lit NO2 (đkc) vào 250 ml dd NaOH 1M. Xác định khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng? 4. Cho 4,48 lít NH3 (đkc) đi qua ống sứ đựng 32g CuO nung nóng, phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn (X). (a) Tính khối lượng chất rắn (X). (b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đủ để tác dụng với (X). 5. Cho từ từ m (g) NH3 vào 18,25g dung dịch HCl 20%. Sau khi phản ứng xong, đem trung hòa l ượng Axit d ư bằng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Tìm m 6. Oxit của nguyên tố R nhóm VA trong đó R chiếm 25.93% về khối lượng. Xác định R? 7. X là nguyên tố nhóm VA , hợp chất khí đối với hidro trong đó H chiếm 17.65% khối lượng. Xác định X? 8. Thêm 6 gam P2O5 vào 25 ml dd H3PO4 6%(D=1.03 g/ml). Nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dd thu được? 1. Cho 19.2 gam Cu tác dụng với dd HNO3 loãng dư, tính thể tích khí NO thu được(đkc)? 2. Hòa tan 8.32 gam Cu bằng dd HNO3 đủ được 4.928 lit hỗn hợp NO, NO2 (đkc). Xác định khối lượng của 1 lit hỗn hợp khí trên? 3. Hòa tan 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng dd HNO3 dư thu được V lit NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Xác định V? 4. Cho 25.6 gam Cu tác dụng hết với dd HNO3 được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 bằng 19.Xác định V của hỗn hợp khí (đkc)? 5. Hòa tan 4.59 gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp X gồm NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 16.75. Xác định thể tích từng khí thu được (đkc)? 6. Cho 13.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2.2 lit dd HNO3 tạo ra hỗn hợp khí có tỉ khối hơi đối với H2 là 19.2. Xác định nồng độ của dd HNO3? 7. Hòa tan 12 gam hợp kim sắt và đồng bằng dd HNO3 đặc nóng được 11.2 lít khí (đkc). Xác định hàm lượng sắt trong hợp kim? 8. Cho 1.86 gam hợp kim Al và Mg tác dụng HNO3 thu được 560 ml N2O (đkc). Xác định phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp? 9. Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg và một kim loại M có hóa trị II duy nhất tác dụng hết với dd HCl thì thu được 3.36 lit H2 (đkc) Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với dd HNO3 loãng thì thu được khí NO có thể tích là bao nhiêu? 10. Hòa tan hoàn toàn 12 gam kim loại X vào dd HNO3 dư thu được 0.224 lit khí N2(đkc). Xác định X? 11. Cho 1.2 gam X tác dụng với dd HNO3 được 0.224 lit khí N2(đkc). Xác định X? 12. Hòa tan 10.4 gam kim loại hóa trị II tác dụng với dd HNO3 thu được hỗn hợp hai muối có khối lượng 33.44 gam (không có khí thoát ra). Xác định kim loại? 13. Cho 19.2 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được 4.48 lit NO (đkc). Xác định M? 14. Hòa tan 19.2 gam kim loại M bằng dd HNO3 dư thu được 4.48 lit NO (đkc) Xác định M? 15. Hòa tan 16.2 gam một kim loại chưa rõ hóa trị bằng dd HNO3 được 5.6 lit khí hỗn hợp NO và N2 nặng 7.2 gam. Xác định kim loại? 1. Cho 5 lit N2 và 5 lit H2 đo ở cùng điều kiện tác dụng tạo thành NH3, xác định thành phần hỗn hợp sau phản ứng(biết hiệu suất phản ứng là 60%)? 2. Tính tổng thể tích H2 và N2 (đkc) cần lấy để điều chế 51 gam NH3, biết hiệu suất phản ứng đạt 25%? 3. Nén hỗn hợp 4 lit N2 và 14 lit H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ 4000C , xúc tác. Sau phản úng thu được 16.4 lit hỗn hợp khí(cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định hiệu suất phản ứng? 8
  9. 4. 30 lit N2 tác dụng với 30 lit H2 thì sẽ tạo ra bao nhiêu lit NH3 trong cùng điều kiện, biết hiệu suất phản ứng là 30%. 5. Từ 34 tấn NH3 sản xuất được 160 tấn dd HNO3 63% . Xác định hiệu suất của quá trình phản ứng? Dạng 4: Toán nhiệt phân muối nitrat: Yêu cầu: đây cũng là phản ứng không hoàn toàn, sau phản ứng rắn thu được bao gồm sản phẩm tạo thành (tùy theo muối đem nhiệt phân) và cả nuối nitrat ban đầu chưa phản ứng hết. Khối lượng muối giảm chính là khối lượng khí thoát ra. +Kim loại hoạt động: M(NO3)n → M(NO2)n + (n/2)O2 [K,Na] + Kim loại trung bình:M(NO3)n →M2On + 2n NO2 + (n/2)O2 [Cu,Pb] +Kim loại yếu:→ M(NO3)n → M + NO2 + (n/2)O2 [Ag,Hg] 1. Nhiệt phân 37.2 gam muối KNO3 một thời gian được 34 gam chất rắn X. tính phần trăm khối lượng các chất trong X? 2. Nung 37.6 gam Cu(NO3)2 một thời gian thu được 26.8 gam chất rắn. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? 3. Nung nóng m gam Cu(NO3)2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội đem cân thấy khối lượng giảm 0.54 gam so với ban đầu. Tính khối lượng muối đã bị nhiệt phân? 4. Nung muối Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy khối lượng muối giảm 54 gam. Tính số mol khí thoát ra? 5. Nhiệt phân 74 gam Mg(NO3)2 thu được 30.8 gam chất rắn. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? 1. So sánh thể tích khí NO thoát ra ở hai TN: a) 3.84 gam Cu tác dụng với 80 ml HNO3 1M. b) 3.84 gam Cu tác dụng với 80 ml hỗn hợp chứa HNO3 1M và HCl 1M. 2. Tiến hành 2 TN: a) TN1: cho 6.4 gam Cu tác dụng với 120 ml đ HNO3 được V1 lit NO b) TN2:cho 6.4 gam Cu tác dụng với 120 ml dd gồm HNO3 1M và H2SO4 0.5M được V2 lit NO ( các khí đo cùng diều kiện) So sánh V1 và V2? 1. Cho 20 gam NaOH tác dụng với 18.375 gam H3PO4, cô cạn dd thu được m gam hỗn hợp hai muối khan. Xác định m? 2. Cho 200 ml dd NaOH 2M tác dụng 150ml dd H3PO4 2M. Xác định số mol các chất sau phản ứng? 3. Trộn 200 ml dd natri nitirt 3M với 200 ml dung dịch amoniclorua 2M , đun nóng đến phản ứng hoàn toàn. Xác định thể tích N2 sinh ra (đkc)? 4. Thêm 0.15 mol KOH vào dd chứa 0.1 mol H3PO4. Xác định các muối tạo thành sau phản ứng? 5. Cho 44gam NaOH vào dd chứa 39.2gam H3PO4. Xác định khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng? 9
669925