Chương 2 Đường lối tranh giành chính quyền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 72 | FileSize: 19.61 M | File type: PDF
of x

Chương 2 Đường lối tranh giành chính quyền. Trong những năm 1930-19352. Trong những năm 1936-1939a) Luận cương chính trị tháng 10-1930 b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng a) Hoàn cảnh lịch sử b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc của Đảng. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-2-duong-loi-tranh-gianh-chinh-quyen-vfg2tq.html

Nội dung


 1. 1. Trong những năm 1930-1935 a) Luận cương chính trị tháng 10-1930 b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng 2. Trong những năm 1936-1939 a) Hoàn cảnh lịch sử b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc của Đảng a) Tình hình thế giới và trong nước b) Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược c) Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 2. Chủ trƣơng phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền a) Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần b) Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa c) Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học, kinh của cuộc Cách mạng tháng Tám
 2. Luận cƣơng chính trị Chủ trƣơng khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng 10/1930
 3. HỘI NGHỊ BAN Thông qua: CHẤP HÀNH Đảng đổi tên: Luận cƣơng TRUNG ƢƠNG Đảng Cộng sản chính trị LẦN THỨ I Đông Dƣơng 10/1930 (10/1930)
 4. Luận cương chính trị đã phân tích đặc điểm, tình hình xã hội thuộc địa nửa phong kiến và nêu lên những vấn đề cơ bản của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương do giai cấp công nhân lãnh đạo. Thợ thuyền, Địa chủ dân cày và phong kiến các phần tử lao khổ và tƣ bản đế quốc Luận cương chính trị (10/1930) Quan hệ giữa Về vai trò Phương Phương Nhiệm vụ của cách mạng Việt Lực lượng lãnh đạo pháp cách hướng cách mạng tư Nam với cách cách mạng của Đảng mạng chiến lược sản dân quyền mạng thế giới
 5. Luận cương chính trị của Đảng Đánh đổ Cách mạng Tƣ phong kiến sản dân quyền Thổ địa (Cốt lõi) Cách mạng ruộng đất Thời kỳ tƣ bản Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp Phản đế Con đƣờng Xã Làm cho Đông hội chủ nghĩa Dƣơng hoàn toàn độc lập
 6. Mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới Phương pháp cách mạng Vai trò lãnh đạo của Đảng  Chuẩn bị cho quần chúng về con đường vũ trang bạo động theo nghệ thuật quân sự.  Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.  Sự lãnh đạo của đảng cộng sản là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng Đông Dương.
 7. Luận cƣơng 10-1930 đã đƣa ra cách giải quyết nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lƣợc cách mạng, có một số điểm khác với Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên 2-1930.  Không nêu được mâu thuẫn chủ yếu, từ đó không đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu.  Đánh giá không chính xác vai trò cách mạng của một số tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.  Không đề ra được chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai.
 8. YẾU TỐ YẾU TỐ QUỐC TẾ TRONG NƢỚC CHỦ NGHĨA MÂU THUẪN ĐẢNG XÃ HỘI Ở KHỦNG HOẢNG TRONG XÃ HỘI CỘNG SẢN VIỆT LIÊN XÔ PHÁT KINH TẾ VIỆT NAM NGÀY NAM RA ĐỜI TRIỂN MẠNH 1929-1933 CÀNG SÂU SẮC 2/1930
 9. MỘT SỐ MỐC LỊCH SỬ TRONG PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931
 10. Lý Tự Trọng Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Phong Sắc Trần Phú Trong xà lim vẫn viết Con đƣờng của thanh Trung kiên, hy sinh Hãy giữ vững Bản Tổng kết công tác niên chỉ có thể là con anh dũng ý chí chiến đấu đƣờng cách mạng vận động công nhân TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG
 11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) Đảng Cộng sản Đông Dƣơng (10/1930) Phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn 1930-1931 Đỉnh cao của phòng trào 1930-1931: Xô viết Nghệ Tĩnh Thực dân Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố. Lực lƣợng của Đảng bị tổn thất nặng nề. Sự khủng bố của kẻ thù không làm những chiến sĩ cách mạng và quần chúng yêu nƣớc từ bỏ con đƣờng cách mạng.
 12. Các cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân vẫn nổ ra Một số tổ chức đảng vẫn đƣợc duy trì và bám chắc quần chúng để hoạt động. Chi bộ đảng ở trong một số nhà tù đƣợc thành lập Nhiều đảng viên đã vƣợt tù và tích cực tham gia khôi phục tổ chức đảng và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Hệ thống tổ chức đảng từng bƣớc đƣợc phục hồi Nhiều tỉnh ủy, huyện ủy, chi bộ lần lƣợt đƣợc phục hồi. Các xứ ủy ở ba kỳ đƣợc lập lại trong những năm 1931 và 1933.
 13. Thành lập Ban lãnh đạo Trung ƣơng Đảng ở nƣớc ngoài 05-1932 Công bố Chƣơng trình hành động của Đảng cộng sản Đông Dƣơng 6-1932 Lê Hồng Phong Ban chỉ huy ở ngoài (1934), Lê Hồng Phong đứng đầu Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 3-1935
685865

Tài liệu liên quan


Xem thêm