Chỉ định số 785/CĐ-TTg

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Chỉ định số 785/CĐ-TTg. CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI CẤP ĐIỆN CHO MIỀN NAM GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chi-dinh-so-785-cd-ttg-vzn2tq.html

Nội dung


  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012 Số: 785/CĐ-TTg CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI CẤP ĐIỆN CHO MIỀN NAM GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để bảo đảm hoàn thành dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông và dự án đường dây 220kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long đúng tiến độ để cấp điện cho miền Nam giai đoạn sau năm 2013 theo chỉ đạo tại văn bản số 1838/TTg-KTN ngày 10 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước: Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư các dự án nêu trên, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vào thi công xây dựng trong tháng 6 năm 2012; đồng thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp xây dựng nhà, công trình trái phép trên tuyến đường dây./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận : - N hư trên; - Thủ tướng, các PTTg; - Bộ Công Thương; - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; - VPCP: BTCN, các PCN , Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, KTN (3), v. (50).
695657