Chemiam artibus academicis jure esse inserendam, by Hieronymus David

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 96 | FileSize: 0.33 M | File type: PDF
of x

Chemiam artibus academicis jure esse inserendam, by Hieronymus David. The Project Gutenberg EBook of Chemiam artibus academicis jure esse inserendam, by Hieronymus David Gaubius This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: Chemiam artibus academicis jure esse inserendam Author: Hieronymus David Gaubius Release Date: August 20, 2005. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chemiam-artibus-academicis-jure-esse-inserendama-by-hieronymus-david-y9e2tq.html

Nội dung


TheProjectGutenbergEBookofChemiam artibusacademicisjureesse inserendam,byHieronymusDavidGaubius ThiseBookisfortheuseofanyone anywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever.Youmay copyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProject GutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineat www.gutenberg.net Title:Chemiamartibusacademicisjure esseinserendam Author:HieronymusDavidGaubius ReleaseDate:August20,2005[EBook #16562] Language:Latin ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOK CHEMIAMARTIBUSACADEMICIS*** ProducedbyLouiseHope,FrankvanDrogen andtheOnline DistributedProofreadingTeamat http://www.pgdp.net.This filewasproducedfromimagesgenerously madeavailable byTheInternetArchive/CanadianLibraries A fewtypographical errors have been corrected. They have been marked with popups. HIERONYMI DAVIDIS GAUBII ORATIO I N QUA OSTENDITUR CHEMIAM ARTIBUS ACADEMICIS JURE ESSE INSERENDAM HABITAXXI. MAJIMDCCXXXI. QuumpublicumChemiampraelegendi munus inAcademia Lugduno-Batava auspicaretur. ... - tailieumienphi.vn 684356