Chapter 2:Approaches to language testing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 14 | FileSize: 0.07 M | File type: PPT
of x

Chapter 2:Approaches to language testing. Chapter 2 Approaches to language testing Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-2-approaches-to-language-testing-yx21tq.html

Nội dung


Chapter 2 Approaches to language testing Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative approach (1) the essay translation approach Characteristics: No special skill or expertise in testing Subjective judgment of teacher Essay writing, translation & grammatical analysis (comments about the language) Disadvantages: tests a heavy literary and cultural bias an aural/ oral component at the upper intermediate & advantage levels as something additional & not an integral part of the syllabus or examination (2) the structuralist approach Language learning chiefly concerned with the systematic acquisition of set of habits. Focusing the importance of contrastive analysis & the need to identify & measure learners’ mastery of separated elements of L2:phonology, vocabulary & grammar Listening, speaking, reading & writing are separated from one another & it’s essential to test one skill at a time. The need for statistical measures of reliability & validity - important in testing multiple choice item ... - tailieumienphi.vn 668372