Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 24 | FileSize: 0.46 M | File type: DOC
of x

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen dưới đây để có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Hóa học, nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-hoa-halogen-3xo9tq.html

Nội dung


Câu 1. Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học tương tự nhau của các đơn chất Halogen? A. Có 6 e. 5. B. Là lớp thứ 7. C. Là lớp thứ D. Có 7 e. Câu 2. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen? A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron. B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất. C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực. D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. Câu 3. Câu phát biểu nào sau đây là sai? A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh. B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot. C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7. D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học. Câu 4. Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau: A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất. chất oxi hóa mạnh nhất C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. nguyên tố bền nhất B. Flo là D Flo là Câu 5. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học? A. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng. Cl2 vào dung dịch KBr. C. Cho Br2 vào dung dịch NaI. dung dịch KBr. B. Sục khí D. Cho I2 vào Câu 6. Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây? A. Quỳ tím d2 BaCl2 B. d2 AgNO3 C. D. d2 KOH Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng: HClđặc + KMnO4 ® MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O Hệ số cân bằng của HCl là: A. 4 B. 10 C. 16 D. 8 Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây? A. MnO2 B. HNO3 C. KMnO4 D. HCl Câu 9. Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây? A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn. B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn. C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn. D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn. Câu 10. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm? A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) ® HCl + NaHSO4 B. Cl2 + H2O ® HCl + HClO C. Cl2 + SO2 + H2O ® HCl + H2SO4 D. H2 + Cl2 ®2HCl Câu 11. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa? A. MnO2 + 4HCl ® MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2AlCl3 + 3H2O C. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2O HCl ®NaCl + H2O B. Al2O3 + 6HCl ® D. NaOH + Câu 12. t0 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A. HCl + NaOH ® NaCl + H2O MnO2 ® MnCl2+ Cl2 + H2O C.2HCl + CaCO3 ® CaCl2 + CO2 + H2O 6HCl ®2AlCl3 + 3H2 B. 4HCl + D. 2Al + Câu 13. Để điều chế khí HidroClorua trong phòng thí nghiệm, người ta chọn cách nào trong các cách sau? A. Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho KCl tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. C. Cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng hoặc cho Cl2tác dụng với H2. D. Cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng có mặt dung dịch H2SO4. Câu 14. Để chứa dung dịch axit HF trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng chai lọ hoặc bình làm bằng: A. Thủy tinh có màu xanh. có màu nâu. C. Thủy tinh không màu. (chất dẻo). B. Thủy tinh D. Nhựa Câu 15. Có 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: HCl, NaCl và NaNO3. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên? A. Quỳ tím và d2 AgNO3. tím và d2 NaOH. C. d2 AgNO3. B. Quỳ D. d2 BaCl2. Câu 16. Trong phản ứng: Cl2 + H2O HCl + HClO, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Clo chỉ đóng vai trò là chất khử. B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử. C. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa. D. Nước đóng vai trò chất khử, Clo đóng vai trò chất oxi hóa. Câu 17. Phản ứng của khí Clo với khí Hidro xảy ra ở điều kiện nào sau đây? A. Trong bóng tối. chiếu sáng. C. Trong bóng tối, nhiệt độ thường. thấp dưới 00C. B. Có D. Nhiệt độ Câu 18. Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây? A. NaCl, NaClO3, H2O. Cl2, H2O. C. NaCl, NaClO4, H2O. NaClO, H2O. B. HCl, HClO, D. NaCl, Câu 19. Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Giaven là do nguyên nhân nào sau đây? A. Do chất NaCl có trong nước Giaven có tính tẩy màu và sát trùng. B. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh. C. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh. D. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh. Câu 20. Chất chỉ có tính oxi hóa là: A. F2. B. Cl2. C. Br2. D.Cả 3 chất A, B, C. Câu 21. Cấu hình electron nào sau đây là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Oxi (Z=8)? A. 1s22s22p6 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s23p4 C. D. 1s22s22p4 Câu 22. Nhiệt phân hoàn toàn cùng 1 lượng chất (cùng số mol) hai chất KMnO4 và KClO3 thì thể tích khí Oxi (đo ở đktc) thu được trong 2 trường hợp sẽ: A. Bằng nhau. B. Nhiệt phân KMnO4 sẽ thu được nhiều O2 hơn. C. Nhiệt phân KClO3 sẽ thu được nhiều O2 hơn. D. Không xác định được. ... - tailieumienphi.vn 1023481