Cascading Style Sheets (CSS)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

Cascading Style Sheets (CSS). CSS Dùng để trình bày các phần tử trong HTML trên trình duyệt CSS có thể được đặt trong văn bản HTML hay ở một file khác Cách dùng phổ biến là có một file CSS riêng để có thể dùng cho nhiều văn . Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cascading-style-sheets-css-flbbuq.html

Nội dung

CSS Dùng để trình bày các phần tử trong HTML trên trình duyệt CSS có thể được đặt trong văn bản HTML hay ở một file khác Cách dùng phổ biến là có một file CSS riêng để có thể dùng cho nhiều văn bản HTML Nếu một văn bản dùng nhiều file CSS khác nhau, hệ thống sẽ dùng các định dạng trong các file như là một file http://www.w3schools.com/css/default.asp 3 Cú Pháp CSS (1) Cú pháp c ơ b ản c ủa CSS g ồm 3 ph ầ n Selector (ph ần tử được hi ển thị) Property (thu ộc tính) Value (giá trị) selector {property: value} Ví d ụ: body {color: black} p {font-family: "sans serif"

1099489