Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên trường Đại học Đà Lạt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 11 | Page: 8 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
of x

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên trường Đại học Đà Lạt. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định những yếu tố tác động đến thái độ học tập của sinh viên chính quy của trường đại học Đà Lạt, từ đó đưa ra những hàm ý quản lý cho Nhà trường trong việc thúc đẩy thái độ học tập tích cực cho sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học. . Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-yeu-to-anh-huong-den-thai-do-hoc-tap-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-da-lat-i9j8tq.html

Nội dung


TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 CÁC YU T4 NH HƯNG ĐN THÁI Đ HHC T1P CA SINH VIÊN TRƯWNG Đ5I HHC ĐÀ L5T Phan HEu Tín(1}, Nguy6n Thúy Quỳnh Loan(2) (1) Trư+ng Đi hc Đà Lt ; (2) Trư+ng Đi hc Bách khoa, ĐHQG-HCM (Bài nhn ngày 04 tháng 04 năm 2011, hoàn chnh sa cha ngày 11 tháng 09 năm 2011) TÓM TT: Nghiên c3u này nhRm mAc ñích xác ñ?nh nhng yu t tác ñ$ng ñn thái ñ$ hc tp c5a sinh viên chính quy c5a trư>ng ñ#i hc Đà L#t, t ñó ñưa ra nhng hàm ý qu-n lý cho Nhà trư>ng trong vic thúc ñTy thái ñ$ hc tp tích c1c cho sinh viên, tng bưc nâng cao ch2t lư9ng ñào t#o ñ#i hc. Thông qua nghiên c3u ñ?nh tính d1a trên các cơ s4 lý thuyt trong và ngoài nưc ñã xác ñ?nh 7 yu t tác ñ$ng ti thái ñ$ hc tp c5a sinh viên g0m: Gi-ng viên; Phương pháp gi-ng d#y; H thng cơ s4 vt ch2t; Giáo trình, n$i dung môn hc; Th1c hành, th1c tp th1c t; Đ$ng l1c hc tp; Đi*u kin ăn 4, sinh ho#t. Nghiên c3u ñ?nh lư9ng ñư9c th1c hin vi 812 sinh viên t năm 2 tr4 ñi. Kt qu- phân tích cho th2y c- 7 yu t ñ*u có -nh hư4ng tích c1c ti thái ñ$ hc tp c5a sinh viên, trong ñó yu t Đ$ng l1c hc tp và Giáo trình, n$i dung môn hc có tác ñ$ng tích c1c nh2t. Nhng kt qu- nghiên c3u trên có th) làm tài liu tham kh-o hu ích cho Nhà trư>ng ñ) tin hành nhng k ho#ch, chính sách chin lư9c nhRm nâng cao thái ñ$ hc tp tích c1c cho sinh viên. T khóa: thái ñ$, thái ñ$ hc tp, hc tp tích c1c, giáo dAc ñ#i hc, Đà L#t. 1. GII THIU Các nhà khoa hc xã hi như Ajzen và Fishbein (1980) ñã ñưa ra trong lý thuyt ca h v6 lý lui tưng s0 dAn ñn mt thái ñ và ñi6u này dAn ñn nh7ng ý ñnh nh hư=ng ñn hành vi th3c t ñ>i v;i các ñ>i tưng mJc tiêu. Nói cách khác, chúng ta có th’ d3 ñoán các hành vi tE thái ñ. Thái ñ ca con ngư+i s0 làm thay ñ.i các khía cnh trong cuc s>ng ca h, trong ñó bao gm c thái ñ hc ti v;i vic hc, h không th’ tip tJc và ñt ñưc nh7ng yêu c)u c)n thit ñ>i v;i kt qu hc t

tác ñng t;i thái ñ hc t

i quan h nh hư=ng tích c3c ca các yu t> khách quan và ch quan ñn thái ñ hc t

i v;i mt s> lĩnh v3c cJ th’ ch chưa phn ánh ñưc thái ñ hc t

ng hc tp -nh hư4ng ñn thái ñ$ hc tp c5a sinh viên. Phm vi nghiên cu là sinh viên chính quy ca trư+ng Đi hc Đà Lt, mt trư+ng ñi hc lâu ñ+i, ña ngành, ña lĩnh v3c v;i s> lưng sinh viên ñông ño ñn tE nhi6u vùng mi6n khác nhau. Hư;ng nghiên cu s0 t

có tác ñng tích c3c t;i thái ñ hc t

i v;i mt ñ>i tưng, con ngư+i hay mt tình hu>ng cJ th’ mà chúng ta cm nhi v;i chúng theo cách tích c3c ho8c tiêu c3c tương ng (Ajzen and Fishbein, 1980). Thái ñ hc tp Thái ñ hc t

i v;i các môn hc. Tính tích c3c, t3 giác, ni6m say mê trong hc t góp ph)n nâng cao ch(t lưng ñào to ñi hc (NguyBn Th Chi và cng s3, 2010). Các yu t nh hưng ñn thái ñ hc tp Nhi6u nghiên cu trong và ngoài nư;c ñã xác ñnh ñưc nh7ng yu t> trong môi trư+ng giáo dJc có tác ñng t;i thái ñ hc t

c bên trong lAn bên ngoài tác ñng ñn ngư+i hc, phong cách hc ca ngư+i hc, tE ñó hình thành nên c(u trúc ca hot ñng hc t

t quá trình hc t

i quan h giao tip sư phm ca ging viên ñóng vai trò quan trng trong vic xây d3ng nhng có quan h dương vi Thái ñ$ hc tp c5a sinh viên. (2) Phương pháp gi-ng d#y ChC có phương pháp dy hc tích c3c, sáng to, dB hi’u, l(y ngư+i hc làm trng tâm m;i có th’ to cho sinh viên s3 hng thú, ni6m say mê trong hc tng trang thit b và cơ s= vng cơ s= vt và ñ)y ñ thì m;i có th’ ñáp ng ñưc nhu c)u hc t

ng có quan h dương vi Thái ñ$ hc tp c5a sinh viên. (4) Giáo trình, n$i dung môn hc Môn hc trong chương trình ñào to cùng v;i ni dung, giáo trình ñi kèm là yu t> hàng ñ)u mang li tri thc, hi’u bit và k| năng cho sinh viên. Ni dung các môn hc (MH) cùng như h th>ng giáo trình rõ ràng, ñi sâu vào th3c tiBn và có tính ng dJng cao s0 thúc ñky thái ñ hc t

g@ng hc hDi nh9m tích lũy kin thc và k| năng cho tương lai (Curran & Rosen, 2006; Chi & cng s3, 2010; Vin Nghiên cu Dư lung và ngh6 nghip sau này ñ’ giúp cho sinh viên thích ng ñưc v;i xã hi th3c ti và tương lai là ñi6u ht sc c)n thit. Tuy nhiên, hot ñng th3c hành, th3c t

ng và hc t sinh viên ñ6u phi s>ng xa gia ñình, tm trú ký túc xá ho8c = tr ñ’ hc t

ng, ng nghC và gii trí trong ñi6u kin chi tiêu gia ñình cung c(p. T(t c nh7ng ñi6u này ít nhi6u nh hư=ng ñn hc t

c xu(t thân khác nhau. Sinh viên ñn tE nhi6u vùng mi6n khác nhau tE nông thôn ñn thành th, do ñó, nh gia ñình bao gm ngh6 nghip, hc v(n ca b> mƒ… gi7a các sinh viên trong các ngành hc ñ>i v;i thái ñ hc tng. Các gi thuyt trên ñưc th’ hin t.ng hp trong mô hình nghiên cu = Hình 1. H1+ Ging viên H2+ Phương pháp ging dy H3+ H th>ng cơ s= vi Trang 91 TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 tưng là mt s> ging viên lâu năm, nhi6u kinh nghim ging dy và sinh viên chính quy ca Trư+ng thông qua bng câu hDi ñnh tính ñưc thit k trư;c nh9m khxng ñnh, hiu chCnh và b. sung các yu t> nh hư=ng ñn thái ñ hc t

i tưng sinh viên chính quy tE năm 2 tr= ñi, tc ñã tri qua quá trình hc t

i ngành: K| thui ngành K| thung kê mAu theo ngun g>c cư trú, sinh viên có ngun g>c nông dân chim 68%, th xã/th tr(n là 17% và thành ph> là 15%. Ngh6 nghip ca cha mƒ sinh viên là nông dân (65%), k ñn là công chc/viên chc (15%) và kinh doanh buôn bán (13%), th(p nh(t là công nhân (4%) và lao ñng ph. thông (3%). 4.2. Phân tích nhân t< và ñ@ tin c?y c a thang ño Hai công cJ ñưc sy dJng ñ’ ki’m ñnh sơ b các thang ño là phương pháp phân tích nhân t> khám phá EFA (h s> KMO > 0,5 và h s> Factor loading l;n hơn 0,5, t.ng phương sai trích ca các nhân t> l;n hơn 50%) và h s> tin ci thi’u là 0.6) Đ6 tài th3c hin phân tích EFA ca 7 nhân t> ñc l

phJ thuc có 6 bin quan sát. Vic phân tích EFA v;i phép xoay Varimax ñã loi 6 bin quan sát và các nhân t> trích xu(t tương ng v;i các khái nim thành ph)n ca mô hình nghiên cu ban ñ)u gm 7 nhân t> ñc l

phJ thuc (thái ñ hc t

th>ng kê ñ6u thDa mãn các yêu c)u ñưa ra: H s> KMO = 0,838 > 0,50, ki’m ñnh Barlett: Sig. = 0.000 < 0,05; giá tr Eigenvalue ca các bin quan sát ñ6u l;n hơn 1, t.ng phương sai trích sau phân tích nhân t> là 60,5%. Sau ñó, ñ6 tài phân tích ñ tin c Cronbach Alpha tE th(p nh(t là 0,7126 t;i cao nh(t ñt 0,8153. Sau khi th3c hin phân tích phân tích nhân t> khám phá và Cronbach Alpha ñ’ ñm bo ñ tin c ñc l

phJ thuc (6 bin quan sát) như sau: (1) H th>ng cơ s= v phJ thuc 4.3 Phân tích hFi quy và ki*m ñnh gi thuy;t Nghiên cu sy dJng phân tích tương quan Pearson’s ñ’ phân tích tương quan gi7a nhân t> thái ñ hc t

ñc l

thái ñ hc t

ñc l

tương quan ñ6u có ý nghĩa th>ng kê (p<0,01). Kt qu phân tích hi quy (Bng 1) cho th(y Adjusted R-Square = 0,244, tc 24,4% s3 bin thiên ca thái ñ hc t

ng cơ s= vi tương quan gi7a các yu t> nh hư=ng v;i yu t> phJ thuc là thái ñ hc t

ng kê. Kt qu Bng 1 cho th(y các yu t> ñ6u có tác ñng tích c3c t;i thái ñ hc t

hi quy tương ng ñ6u có ý nghĩa v6 m8t dung môn hc h7u ích, thit th3c v;i xã hi b=i th>ng kê = mc 5%. Trong ñó, yu t> Đng l3c s3 ñ)u tư, c

ng giáo trình, giáo án các môn hc trong phát tri’n ca bn thân và k| năng làm vic chương trình ñào to ca nhà trư+ng nu mu>n trong tương lai, vì mong mu>n khxng ñnh nâng cao thái ñ hc t

nh hư=ng khác cũng cho kt kt qu hc t

t nh(t s0 có thái ñ hc t

Giáo trình, ni dung môn hc có nh nghĩa th>ng kê 5%. Đi6u này cũng tương ñng hư=ng l;n th hai ñn thái ñ hc t

ng các giáo kho ca Maat và Zakaria (2010), trình, ni dung môn hc trong chương trình ñào Goodykoontz (2009), Lee và cng s3 (2004) to ca nhà trư+ng ñã nh hư=ng l;n ñn thái NguyBn Th Chi và cng s3 (2010), Tài và ñ hc t

chưa chukn hóa Đ lch chukn H s> chukn hóa t p Beta a CSVC Đng l3c -,016 ,033 ,139 ,032 ,256 ,033 -,479 ,632 ,139 4,274 ,000 ,256 7,855 ,000 Giáo trình, ni dung MH ,242 ,033 Ging viên ,184 ,033 Đi6u kin s>ng ,172 ,033 TH, th3c t

c cư trú; ngh6 nghip ca b>/mƒ (xu(t thân ca bn thân sinh viên) v6 thái ñ hc t

0,05) nhưng ñ>i v;i bin phân loi ngành hc (sig = 0,005 < 0,05) có s3 khác bit gi7a các nhóm v;i nh7ng nhóm sinh viên thuc ngành Khoa hc Xã hi (KHXH) có thái ñ hc t


Tài liệu liên quan


Xem thêm