of x

Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 103 | FileSize: 1.51 M | File type: PDF
26 lần xem

Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số, hàm số lũy thừa. hàm số mũ và hàm số lôgarit, hình học không gian,... là những nội dung chính trong tài liệu Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-chuyen-de-luyen-thi-thpt-quoc-gia-nam-2016-mon-toan-cqh9tq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: ToánThư viện Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi trunghocphothong đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 103 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Các chuyên đề Toán 12, Luyện thi Toán, Khảo sát sự biến thiên, Vẽ đồ thị hàm số, Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ : Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, những bài toán liên can tới khảo sát hàm số, hàm số lũy thừa, bên cạnh đó hàm số mũ và hàm số lôgarit, hình học không gian,, nói thêm là các nội dung chính trong tài liệu Các chuyên đề luyện thi THPT nhà nước năm 2016 môn: Toán, kế tiếp là Mời những bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi, bên cạnh đó C¡c chuy¶n • LUY›N THI THPT QU¨C GIA y y = 1 y = x2 4 y = 8 Bi¶n so⁄n: Nguy„n Minh Hi‚u y = x2 THPT Phan …nh Phòng 2 çng Hîi 1 Th¡ng 07 - 2015 O 1 2 4 x Copyright 2015 by Nguy„n Minh Hi‚u, All rights reserved, ý nữa Nguy„n Minh Hi‚u 2 Möc löc Chuy¶n • 1, nói thêm Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ , bên cạnh đó 5 x1,còn cho biết thêm a Thøc, cho biết thêm 5 x2, nói thêm là T‰nh ìn i»u Cıa H m SŁ , cho biết thêm 6 x3, cho biết thêm Cüc Trà Cıa H m SŁ
C¡c chuy¶n • LUY›N THI THPT QU¨C GIA y y = 1 y = x2 4 y = 8 Bi¶n so⁄n: Nguy„n Minh Hi‚u y = x2 THPT Phan …nh Phòng 2 çng Hîi 1 Th¡ng 07 - 2015 O 1 2 4 x Copyright 2015 by Nguy„n Minh Hi‚u, All rights reserved. Nguy„n Minh Hi‚u 2 Möc löc Chuy¶n • 1. Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ ........................ 5 x1. a Thøc.................................................................................... 5 x2. T‰nh ìn i»u Cıa H m SŁ ................................................................ 6 x3. Cüc Trà Cıa H m SŁ........................................................................ 7 x4. Gi¡ Trà Lîn Nh§t V Gi¡ Trà Nhä Nh§t Cıa H m SŁ........................................ 8 x5. ÷íng Ti»m C“n Cıa ç Thà H m SŁ...................................................... 9 x6. Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ............................................ 10 Chuy¶n • 2. C¡c B i To¡n Li¶n Quan ‚n Kh£o S¡t H m SŁ ...................... 13 x1. Cüc Trà Thäa M¢n i•u Ki»n Cho Tr÷îc................................................... 13 x2. T÷ìng Giao Giœa Hai ç Thà.............................................................. 14 x3. Ti‚p Tuy‚n Cıa ç Thà H m SŁ........................................................... 15 x4. Bi»n Lu“n SŁ Nghi»m Ph÷ìng Tr…nh B‹ng ç Thà ......................................... 16 x5. i”m Thuºc ç Thà ....................................................................... 17 Chuy¶n • 3. H m SŁ Lôy Thła. H m SŁ Mô V H m SŁ Lægarit................... 21 x1. Lôy Thła.................................................................................. 21 x2. Lægarit .................................................................................... 22 x3. H m SŁ Lôy Thła. H m SŁ Mô V H m SŁ Lægarit........................................ 22 x4. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Mô...................................................... 23 x5. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Lægarit.................................................. 25 x6. H» Ph÷ìng Tr…nh Mô V Lægarit........................................................... 26 Chuy¶n • 4. H…nh Håc Khæng Gian ................................................ 29 x1. Th” T‰ch KhŁi a Di»n.................................................................... 29 x2. M°t Cƒu, M°t Trö, M°t Nân .............................................................. 31 x3. Quan H» Vuæng Gâc....................................................................... 32 x4. Gâc V Kho£ng C¡ch...................................................................... 33 Chuy¶n • 5. Nguy¶n H m - T‰ch Ph¥n............................................. 37 x1. Nguy¶n H m............................................................................... 37 x2. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p T…m Nguy¶n H m ................................................... 38 x3. T‰ch Ph¥n................................................................................. 38 x4. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p T‰nh T‰ch Ph¥n ..................................................... 40 x5. T‰ch Ph¥n Cıa C¡c H m SŁ Th÷íng G°p.................................................. 42 x6. Ùng Döng Cıa T‰ch Ph¥n ................................................................. 44 Chuy¶n • 6. SŁ Phøc .............................................................. 49 x1. D⁄ng ⁄i SŁ Cıa SŁ Phøc................................................................. 49 x2. Ph÷ìng Tr…nh B“c Hai Nghi»m Phøc....................................................... 50 x3. D⁄ng L÷æng Gi¡c Cıa SŁ Phøc ............................................................ 51 Chuy¶n • 7. Ph÷ìng Ph¡p Tåa º Trong Khæng Gian.............................. 55 x1. Tåa º Trong Khæng Gian................................................................. 55 x2. Ph÷ìng Tr…nh M°t Phflng.................................................................. 56 3 Nguy„n Minh Hi‚u x3. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng Thflng ............................................................... 57 x4. Ph÷ìng Tr…nh M°t Cƒu.................................................................... 59 x5. B i To¡n TŒng Hæp........................................................................ 60 Chuy¶n • 8. L÷æng Gi¡c ........................................................... 67 x1. Gi¡ Trà L÷æng Gi¡c Cıa Mºt Cung ........................................................ 67 x2. Cæng Thøc L÷æng Gi¡c .................................................................... 68 x3. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Cì B£n......................................................... 69 x4. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Th÷íng G°p.................................................... 70 x5. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Kh¡c............................................................ 71 Chuy¶n • 9. TŒ Hæp - X¡c Su§t.................................................... 75 x1. Ho¡n Và - Ch¿nh Hæp - TŒ Hæp ............................................................ 75 x2. X¡c Su§t .................................................................................. 76 x3. Nhà Thøc Newton.......................................................................... 78 Chuy¶n • 10. Ph÷ìng Ph¡p Tåa º Trong M°t Phflng ............................. 81 x1. Tåa º Trong M°t Phflng.................................................................. 81 x2. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng Thflng ............................................................... 82 x3. Tam Gi¡c V Tø Gi¡c ..................................................................... 83 x4. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng TrÆn................................................................. 83 x5. Ph÷ìng Tr…nh Elip......................................................................... 84 Chuy¶n • 11. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh V H» Ph÷ìng Tr…nh ⁄i SŁ ....... 89 x1. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh a Thøc................................................. 89 x2. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa D§u Gi¡ Trà Tuy»t Łi ............................ 90 x3. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa C«n ............................................... 90 x4. H» Ph÷ìng Tr…nh M¤u Müc................................................................ 91 x5. H» Ph÷ìng Tr…nh Khæng M¤u Müc......................................................... 92 x6. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa Tham SŁ .......................................... 93 Chuy¶n • 12. B§t flng Thøc, Gi¡ Trà Lîn Nh§t V Gi¡ Trà Nhä Nh§t............. 97 x1. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p Chøng Minh B§t flng Thøc ........................................ 97 x2. Mºt SŁ Kÿ Thu“t Sß Döng B§t flng Thøc AM GM .................................... 98 x3. Kÿ Thu“t ¡nh Gi¡ ” Sß Döng Ph÷ìng Ph¡p H m SŁ ................................... 99 T i li»u tham kh£o ................................................................. 103 4 Chuy¶n • 1 Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ x1. a Thøc A. Ki‚n Thøc Cƒn Nhî 1. Ph†p chia a thøc. ành ngh¾a 1.1. Cho hai a thøc f(x) v g(x), trong â b“c f(x) > b“c g(x). N‚u tçn t⁄i hai a thøc h(x) v r(x) sao cho f(x) = g(x)h(x) + r(x) th… ta nâi ph†p chia a thøc f(x) cho a thøc g(x) ÷æc a thøc h(x) v d÷ a thøc r(x). Ta cÆn vi‚t g(x) = h(x)+ g(x). ành lþ 1.2. (B†zout) D÷ trong ph†p chia a thøc f(x) cho x c l f(c). H» qu£. N‚u f(c) = 0 th… a thøc f(x) chia h‚t cho x c, ta câ ph¥n t‰ch f(x) = (x c)h(x). 2. Sì ç Horner. Khi chia a thøc f(x) = a0xn + a1xn 1 + ::: + akxn k + ::: + an cho x c ta ÷æc th÷ìng h(x) = b0xn 1 +b1xn 2 +:::+bkxn k 1 +:::+bn 1 v d÷ r(x) = bn. C¡c h» sŁ cıa h(x) thäa m¢n sì ç Horner a0 a1 ::: ak ::: an b0 = a0 c b0 b1 ::: bk ::: bn bk = cbk 1 +ak (k > 1) 3. ành lþ v• d§u tam thøc b“c hai. ành lþ 1.3. Cho tam thøc b“c hai f(x) = ax2 +bx+c (a = 0) câ = b2 4ac. N‚u < 0 th… f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x 2 R; N‚u = 0 th… f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x = 2a; N‚u > 0 th… f(x) câ hai nghi»m x1 v x2 (x1 < x2). Khi â f(x) tr¡i d§u vîi h» sŁ a vîi måi x n‹m trong kho£ng (x1;x2) (tøc l vîi x1 < x < x2), v f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x n‹m ngo i o⁄n [x1;x2] (tøc l x < x1 ho°c x > x2). B. Kÿ N«ng Cì B£n. 1. Chia a thøc. f(x) g(x) C1 : Thüc hi»n chia theo sì ç sau : ::: h(x) r(x) C2 : Sß döng sì ç Horner (ch¿ sß döng khi chia f(x) cho x c). 2. X†t d§u bi”u thøc. Tam thøc b“c hai : a thøc b“c n câ ı n nghi»m : a thøc b“c n câ ‰t hìn n nghi»m : T‰ch th÷ìng c¡c nhà thøc, tam thøc : 6 0 : "Luæn còng d§u vîi a". > 0 : "Trong tr¡i, ngo i còng". "Ph£i còng, an d§u". D§u f(x) tr¶n (xi;xi+1) l d§u f(c), trong â c 2 (xi;xi+1). L“p b£ng x†t d§u chung cho c¡c nhà thøc, tam thøc. 5 ... - tailieumienphi.vn 1014130

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm