Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 103 | FileSize: 1.51 M | File type: PDF
of x

Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số, hàm số lũy thừa. hàm số mũ và hàm số lôgarit, hình học không gian,... là những nội dung chính trong tài liệu Các chuyên đề luyện thi THPT quốc gia năm 2016 môn: Toán. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-chuyen-de-luyen-thi-thpt-quoc-gia-nam-2016-mon-toan-cqh9tq.html

Nội dung


C¡c chuy¶n • LUY›N THI THPT QU¨C GIA y y = 1 y = x2 4 y = 8 Bi¶n so⁄n: Nguy„n Minh Hi‚u y = x2 THPT Phan …nh Phòng 2 çng Hîi 1 Th¡ng 07 - 2015 O 1 2 4 x Copyright 2015 by Nguy„n Minh Hi‚u, All rights reserved. Nguy„n Minh Hi‚u 2 Möc löc Chuy¶n • 1. Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ ........................ 5 x1. a Thøc.................................................................................... 5 x2. T‰nh ìn i»u Cıa H m SŁ ................................................................ 6 x3. Cüc Trà Cıa H m SŁ........................................................................ 7 x4. Gi¡ Trà Lîn Nh§t V Gi¡ Trà Nhä Nh§t Cıa H m SŁ........................................ 8 x5. ÷íng Ti»m C“n Cıa ç Thà H m SŁ...................................................... 9 x6. Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ............................................ 10 Chuy¶n • 2. C¡c B i To¡n Li¶n Quan ‚n Kh£o S¡t H m SŁ ...................... 13 x1. Cüc Trà Thäa M¢n i•u Ki»n Cho Tr÷îc................................................... 13 x2. T÷ìng Giao Giœa Hai ç Thà.............................................................. 14 x3. Ti‚p Tuy‚n Cıa ç Thà H m SŁ........................................................... 15 x4. Bi»n Lu“n SŁ Nghi»m Ph÷ìng Tr…nh B‹ng ç Thà ......................................... 16 x5. i”m Thuºc ç Thà ....................................................................... 17 Chuy¶n • 3. H m SŁ Lôy Thła. H m SŁ Mô V H m SŁ Lægarit................... 21 x1. Lôy Thła.................................................................................. 21 x2. Lægarit .................................................................................... 22 x3. H m SŁ Lôy Thła. H m SŁ Mô V H m SŁ Lægarit........................................ 22 x4. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Mô...................................................... 23 x5. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Lægarit.................................................. 25 x6. H» Ph÷ìng Tr…nh Mô V Lægarit........................................................... 26 Chuy¶n • 4. H…nh Håc Khæng Gian ................................................ 29 x1. Th” T‰ch KhŁi a Di»n.................................................................... 29 x2. M°t Cƒu, M°t Trö, M°t Nân .............................................................. 31 x3. Quan H» Vuæng Gâc....................................................................... 32 x4. Gâc V Kho£ng C¡ch...................................................................... 33 Chuy¶n • 5. Nguy¶n H m - T‰ch Ph¥n............................................. 37 x1. Nguy¶n H m............................................................................... 37 x2. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p T…m Nguy¶n H m ................................................... 38 x3. T‰ch Ph¥n................................................................................. 38 x4. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p T‰nh T‰ch Ph¥n ..................................................... 40 x5. T‰ch Ph¥n Cıa C¡c H m SŁ Th÷íng G°p.................................................. 42 x6. Ùng Döng Cıa T‰ch Ph¥n ................................................................. 44 Chuy¶n • 6. SŁ Phøc .............................................................. 49 x1. D⁄ng ⁄i SŁ Cıa SŁ Phøc................................................................. 49 x2. Ph÷ìng Tr…nh B“c Hai Nghi»m Phøc....................................................... 50 x3. D⁄ng L÷æng Gi¡c Cıa SŁ Phøc ............................................................ 51 Chuy¶n • 7. Ph÷ìng Ph¡p Tåa º Trong Khæng Gian.............................. 55 x1. Tåa º Trong Khæng Gian................................................................. 55 x2. Ph÷ìng Tr…nh M°t Phflng.................................................................. 56 3 Nguy„n Minh Hi‚u x3. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng Thflng ............................................................... 57 x4. Ph÷ìng Tr…nh M°t Cƒu.................................................................... 59 x5. B i To¡n TŒng Hæp........................................................................ 60 Chuy¶n • 8. L÷æng Gi¡c ........................................................... 67 x1. Gi¡ Trà L÷æng Gi¡c Cıa Mºt Cung ........................................................ 67 x2. Cæng Thøc L÷æng Gi¡c .................................................................... 68 x3. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Cì B£n......................................................... 69 x4. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Th÷íng G°p.................................................... 70 x5. Ph÷ìng Tr…nh L÷æng Gi¡c Kh¡c............................................................ 71 Chuy¶n • 9. TŒ Hæp - X¡c Su§t.................................................... 75 x1. Ho¡n Và - Ch¿nh Hæp - TŒ Hæp ............................................................ 75 x2. X¡c Su§t .................................................................................. 76 x3. Nhà Thøc Newton.......................................................................... 78 Chuy¶n • 10. Ph÷ìng Ph¡p Tåa º Trong M°t Phflng ............................. 81 x1. Tåa º Trong M°t Phflng.................................................................. 81 x2. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng Thflng ............................................................... 82 x3. Tam Gi¡c V Tø Gi¡c ..................................................................... 83 x4. Ph÷ìng Tr…nh ÷íng TrÆn................................................................. 83 x5. Ph÷ìng Tr…nh Elip......................................................................... 84 Chuy¶n • 11. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh V H» Ph÷ìng Tr…nh ⁄i SŁ ....... 89 x1. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh a Thøc................................................. 89 x2. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa D§u Gi¡ Trà Tuy»t Łi ............................ 90 x3. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa C«n ............................................... 90 x4. H» Ph÷ìng Tr…nh M¤u Müc................................................................ 91 x5. H» Ph÷ìng Tr…nh Khæng M¤u Müc......................................................... 92 x6. Ph÷ìng Tr…nh, B§t Ph÷ìng Tr…nh Chøa Tham SŁ .......................................... 93 Chuy¶n • 12. B§t flng Thøc, Gi¡ Trà Lîn Nh§t V Gi¡ Trà Nhä Nh§t............. 97 x1. Mºt SŁ Ph÷ìng Ph¡p Chøng Minh B§t flng Thøc ........................................ 97 x2. Mºt SŁ Kÿ Thu“t Sß Döng B§t flng Thøc AM GM .................................... 98 x3. Kÿ Thu“t ¡nh Gi¡ ” Sß Döng Ph÷ìng Ph¡p H m SŁ ................................... 99 T i li»u tham kh£o ................................................................. 103 4 Chuy¶n • 1 Kh£o S¡t Sü Bi‚n Thi¶n V V‡ ç Thà H m SŁ x1. a Thøc A. Ki‚n Thøc Cƒn Nhî 1. Ph†p chia a thøc. ành ngh¾a 1.1. Cho hai a thøc f(x) v g(x), trong â b“c f(x) > b“c g(x). N‚u tçn t⁄i hai a thøc h(x) v r(x) sao cho f(x) = g(x)h(x) + r(x) th… ta nâi ph†p chia a thøc f(x) cho a thøc g(x) ÷æc a thøc h(x) v d÷ a thøc r(x). Ta cÆn vi‚t g(x) = h(x)+ g(x). ành lþ 1.2. (B†zout) D÷ trong ph†p chia a thøc f(x) cho x c l f(c). H» qu£. N‚u f(c) = 0 th… a thøc f(x) chia h‚t cho x c, ta câ ph¥n t‰ch f(x) = (x c)h(x). 2. Sì ç Horner. Khi chia a thøc f(x) = a0xn + a1xn 1 + ::: + akxn k + ::: + an cho x c ta ÷æc th÷ìng h(x) = b0xn 1 +b1xn 2 +:::+bkxn k 1 +:::+bn 1 v d÷ r(x) = bn. C¡c h» sŁ cıa h(x) thäa m¢n sì ç Horner a0 a1 ::: ak ::: an b0 = a0 c b0 b1 ::: bk ::: bn bk = cbk 1 +ak (k > 1) 3. ành lþ v• d§u tam thøc b“c hai. ành lþ 1.3. Cho tam thøc b“c hai f(x) = ax2 +bx+c (a = 0) câ = b2 4ac. N‚u < 0 th… f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x 2 R; N‚u = 0 th… f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x = 2a; N‚u > 0 th… f(x) câ hai nghi»m x1 v x2 (x1 < x2). Khi â f(x) tr¡i d§u vîi h» sŁ a vîi måi x n‹m trong kho£ng (x1;x2) (tøc l vîi x1 < x < x2), v f(x) còng d§u vîi h» sŁ a vîi måi x n‹m ngo i o⁄n [x1;x2] (tøc l x < x1 ho°c x > x2). B. Kÿ N«ng Cì B£n. 1. Chia a thøc. f(x) g(x) C1 : Thüc hi»n chia theo sì ç sau : ::: h(x) r(x) C2 : Sß döng sì ç Horner (ch¿ sß döng khi chia f(x) cho x c). 2. X†t d§u bi”u thøc. Tam thøc b“c hai : a thøc b“c n câ ı n nghi»m : a thøc b“c n câ ‰t hìn n nghi»m : T‰ch th÷ìng c¡c nhà thøc, tam thøc : 6 0 : "Luæn còng d§u vîi a". > 0 : "Trong tr¡i, ngo i còng". "Ph£i còng, an d§u". D§u f(x) tr¶n (xi;xi+1) l d§u f(c), trong â c 2 (xi;xi+1). L“p b£ng x†t d§u chung cho c¡c nhà thøc, tam thøc. 5 ... - tailieumienphi.vn 1014130

Tài liệu liên quan


Xem thêm