Các bước xây dựng chuẩn đầu ra

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Các bước xây dựng chuẩn đầu ra. Nội dung của tài liệu mô tả nghề nghiệp của ngành quản trị kinh doanh, xác định hệ thống năng lực/khả năng nghề nghiệp dựa vào các công việc mô tả trong Mục a, khoản 1, phân tích năng lực trong Khoản 2 về các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân cần có, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đã phân tích theo năng lực, định lượng các kiến thức, kỹ năng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-buoc-xay-dung-chuan-dau-ra-6inbuq.html

Nội dung


CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
1. Mô tả nghề nghiệp:
a. Những công việc mà người được đào tạo sau khi tốt nghiệp làm được:
- Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có
thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, kế toán, ...
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án,
giám đốc kinh doanh.
- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh các công việc như: trợ lý phân
tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân
sự, tài chính, ... Trong tương lai, có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, ...
- Nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện, trường đại học.
- Trợ lý giám đốc, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý khách sạn, khu giải trí, nhà hàng, ...
- Có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh như thành lập doanh nghiệp với vai trò
người chủ và người quản lý.
b. Những nơi mà người được đào tạo sau khi tốt nghiệp có thể làm:
- Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong nước, các doanh nghiệp liên doanh.
- Các công ty và tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh, các Bộ, Sở, Ban, Ngành liên quan.
- Các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học, Khu giải trí, hệ thống nhà hàng, khách sạn.
2. Xác định hệ thống năng lực/khả năng nghề nghiệp dựa vào các công việc mô tả
trong Mục a, khoản 1
Stt

Hệ thống năng lực/khả năng

Công việc
-

1

Chuyên viên quản trị kinh
doanh trong các doanh nghiệp
và tổ chức kinh tế, có thể đảm
nhận các công việc như: bán
hàng, marketing, tài chính,
nhân sự, kế toán, ....

Năng lực lập các kế hoạch kinh doanh.

-

Năng lực tổ chức thực hiện, đánh giá các kế hoạch
và đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả cho
doanh nghiệp.

-

Năng lực giải quyết vấn đề.

-

Năng lực tư vấn và tìm kiếm khách hàng.

-

Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học.

[1]

-

Năng lực tư vấn và tìm kiếm khách hàng.

-

Kiểm tra, kiểm soát, tư vấn và sử lý các vấn đề phát
sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

-

Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học.
Năng lực cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân
tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để
phát triển hay bổ sung kiến thức.

-

Năng lực tự nghiên cứu.
Năng lực sư phạm.
Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học.
Năng lực lập kế hoạch kinh doanh.
Tổ chức, kiểm tra, kiểm soát, tư vấn và sử lý các vấn
đề phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

-

Năng lực gây ảnh hưởng và động viên nhân viên.

-

Năng lực giao tiếp.

-

Năng lực thích ứng với sự biến động của môi trường
kinh doanh.
Năng lực tổ chức và điều hành hoạt động nhóm.

-

Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học.

-

5

Năng lực dự báo và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

-

Có khả năng tự khởi nghiệp
kinh doanh như thành lập
doanh nghiệp với vai trò người
chủ và người quản lý.

-

-

4

Năng lực lập kế hoạch kinh doanh.

-

Trợ lý giám đốc, quản lý xuất
nhập khẩu, quản lý khách sạn,
khu giải trí, nhà hàng, ...

-

-

Nghiên cứu viên, giảng viên tại
các viện, trường đại học.

Năng lực thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thị trường.

-

3

-

-

2

Chuyên viên phân tích và tư
vấn quản trị kinh doanh các
công việc như: trợ lý phân tích
và lập báo cáo về thị trường
kinh doanh, trợ lý xây dựng và
thực hiện kế hoạch nhân sự, tài
chính, ... Trong tương lai có thể
trở thành chuyên gia phân tích,
tư vấn, lãnh đạo, ...

Năng lực lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đánh
giá hoạt động kinh doanh.

-

Năng lực dự báo và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

-

Năng lực bán hàng, kế toán, đầu tư và lãnh đạo.

-

Năng lực tổ chức và điều hành hoạt động nhóm.

-

Năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học.

[2]

3. Phân tích năng lực trong Khoản 2 về các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân
cần có:
Năng lực

Kỹ năng

Kiến thức

Phẩm chất

1. Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận
các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, kế toán, ...
1.1. Năng lực lập - Kiến thức về các quy luật - Kỹ năng giao tiếp và - Phẩm chất đạo
các kế hoạch
kinh tế, các biến số môi
truyền tải thông tin đến
đức cá nhân: sãn
kinh doanh
trường kinh doanh tác
đối tác, khách hàng và
sàng đương đầu
động đến hoạt động sản
nhân viên trong công ty
với khó khăn và
xuất kinh doanh của - Kỹ năng quản lý thời
chấp nhận rủi ro;
doanh nghiệp.
kiên trì, linh hoạt,
gian
tự tin, chăm chỉ,
- Kiến thức về các chức - Kỹ năng thu thập thông
nhiệt tình, say mê,
năng cơ bản của quản trị
tin và giải quyết vấn đề
tự chủ, chính trực,
trong tổ chức: hoạch
phản biện và sang
định, tổ chức, kiểm tra và - Kỹ năng làm việc theo
tạo.
nhóm và với cộng đồng.
kiểm soát.
- Kiến thức về bán hàng, - Kỹ năng vận dụng kiến - Phẩm chất đạo
dức nghề nghiệp:
thức vào thực tiễn
marketing, tài chính,
hành vi và ứng xử
nhân sự, kế toán, sản - Kỹ năng tự chủ
chuyên
nghiệp,
xuất...
độc lập và chủ
- Kỹ năng sử dụng ngoại
động; Có sự quyết
ngữ và tin học ứng dụng
đoán trong kinh
- Kỹ năng quản lý và lãnh
doanh; khả năng
đạo
làm việc dưới áp
- Kỹ năng lắng nghe
lực cao và môi
trường biến động;
giữ chữ tín và cam
kết, tuân thủ nội
quy, quy định của
doanh nghiệp
- Phẩm chất đạo
đức xã hội: có
trách nhiệm với xã
hội và tuân theo
pháp luật.
1.2. Năng lực tổ - Kiến thức về các qui luật - Kỹ năng quản lý và lãnh
chức thực hiện,
kinh tế, các biến số môi
đạo
đánh giá các kế
trường kinh doanh tác
[3]

-

Tự chủ

-

Kiên trì

hoạch và đề xuất
động đến hoạt động sản - Kỹ năng thu thập thông
các giải pháp
xuất kinh doanh của
tin và giải quyết vấn đề
kinh doanh hiệu
doanh nghiệp
- Kỹ năng ra quyết định
quả cho doanh - Kiến thức về các chức
nghiệp.
năng cơ bản của quản trị
trong tổ chức: hoạch
định, tổ chức, kiểm tra và
kiểm soát
- Quy trình tổ chức thực
hiện và các tiêu chí, chỉ
số đánh giá hoạt động
kinh doanh
- Kiến thức về phân tích
hoạt động kinh doanh
1.3. Năng lực giải - Kiến thức về thu thập quyết vấn đề
thông tin và nhận diện
vấn đề
- Kiến thức về các cách
thức giải quyết vấn đề
-

Kỹ năng nhận diện vấn - Chấp nhận rủi ro
đề
- Sáng tạo
Kỹ năng tư duy một cách - Quyết đoán
hệ thống

Kỹ năng tổ chức và ra
- Kiến thức về quy trình
quyết định
giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm

1.4. Năng lực tư vấn - Kiến thức về các qui luật - Kỹ năng phát hiện cơ hội - Kiên nhẵn
và tìm kiếm
kinh tế, các biến số môi
và nắm bắt nhu cầu - Chịu khó
khách hàng
trường kinh doanh tác
khách hàng
- Tự chủ
động đến hoạt động sản - Kỹ năng thăm dò
xuất kinh doanh của
- Kỹ năng giao tiếp
doanh nghiệp
- Kiến thức về các chức - Kỹ năng thuyết phục
năng cơ bản của quản trị - Kỹ năng ra quyết định
trong tổ chức: hoạch
định, tổ chức, kiểm tra và - Kỹ năng kết thúc thương
vụ
kiểm soát.
- Kiến thức về hành vi
khách hàng
1.5. Năng lực sử - Kiến thức về tiếng anh - Kỹ năng nghe, nói, đọc, - Say mê
dụng ngoại ngữ,
giao tiếp, tiếng anh
viết
- Kiên nhẫn
tin học
chuyên ngành
- Kỹ năng soạn thảo văn
[4]

- Kiến thức về các phần
bản
- Chủ động
mềm tin học ứng dụng - Kỹ năng sử dụng các
trong kinh tế
phần mềm tin hoc ứng
dụng
2. Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh các công việc như: trợ lý phân tích và
lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài
chính, ... Trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, ...
2.1. Năng lực thu - Kiến thức về các quy - Kỹ năng tổ chức, quản lý
thập, tổng hợp,
luật kinh tế, các biến số
và thu thập và tổng hợp
phân tích và
môi trường kinh doanh
thông tin
đánh giá thị
tác động đến hoạt động - Kỹ năng phân tích và xử
trường
sản xuất kinh doanh của
lý số liệu.
doanh nghiệp
- Kỹ năng phát hiện cơ hội
- Kiến thức về thống kê
thị trường
kinh tế
- Kỹ năng ra quyết định
- Kiến thức về các phương
pháp tiếp cận và thu thập
thông tin khách hàng

- Trung thực
- Linh hoạt
- Sáng tạo
- Kiên trì

2.2. Năng lực lập kế - Kiến thức về các quy luật - Kỹ năng giao tiếp và - Phẩm chất đạo
hoạch
kinh
kinh tế, các biến số môi
truyền tải thông tin đến
đức cá nhân: sãn
doanh
trường kinh doanh tác
đối tác, khách hàng và
sàng đương đầu
động đến hoạt động sản
nhân viên trong công ty
với khó khăn và
xuất kinh doanh của - Kỹ năng quản lý thời
chấp nhận rủi ro;
doanh nghiệp.
kiên trì, linh hoạt,
gian
tự tin, chăm chỉ,
- Kiến thức về các chức - Kỹ năng thu thập thông
nhiệt tình, say mê,
năng cơ bản của quản trị
tin và giải quyết vấn đề
tự chủ, chính trực,
trong tổ chức: hoạch
phản biện và sang
định, tổ chức, kiểm tra và - Kỹ năng làm việc theo
tạo.
nhóm và với cộng đồng.
kiểm soát.
- Kiến thức về bán hàng, - Kỹ năng vận dụng kiến - Phẩm chất đạo
dức nghề nghiệp:
thức vào thực tiễn
marketing, tài chính,
hành vi và ứng xử
nhân sự, kế toán, sản - Kỹ năng tự chủ
chuyên
nghiệp,
xuất...
độc lập và chủ
- Kỹ năng sử dụng ngoại
ngữ và tin học ứng dụng
động; Có sự quyết
đoán trong kinh
- Kỹ năng quản lý và lãnh
doanh; khả năng
đạo
làm việc dưới áp
- Kỹ năng lắng nghe
lực cao và môi
[5]

1114960

Tài liệu liên quan


Xem thêm