Các bài sưu tầm tìm hiểu và phòng chống virus Covid 19 (virus corona)
, Bài giảng Sự liên quan giữa viêm phổi do Covid 19 và ARDS, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation report – 28, Mẫu Phiếu rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Xử lý chiến lược khủng hoảng COVID-19: Một vài khuyến nghị cho doanh nghiệp dầu khí, Mẫu Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 khi đón học sinh trở lại trường
Các bài sưu tầm tìm hiểu và phòng chống virus Covid 19 (virus corona)
Bài giảng Sự liên quan giữa viêm phổi do Covid 19 và ARDS
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation report – 28
Mẫu Phiếu rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Xử lý chiến lược khủng hoảng COVID-19: Một vài khuyến nghị cho doanh nghiệp dầu khí
Mẫu Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 khi đón học sinh trở lại trường