Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9 HK1 năm 2017-2018

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9 HK1 năm 2017-2018. Đây là Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 9 HK1 năm 2017-2018 nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập Toán một cách thuận lợi cũng như tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bo-de-kiem-tra-mon-toan-lop-9-hk1-nam-2017-2018-q6pbuq.html

Nội dung


tậ HK1
Ôn tập HK1 – Toán 9

Đề 85.
Đề 86.
Đề 87.
Đề 88.
Đề 89.
Đề 90.
Đề 91.
Đề 92.
Đề 93.
Đề 94.
Đề 95.

88

Đề thi HK1 Quận Bình Tân TPHCM 16-17 .................................. 71
Đề thi HK1 Quận Bình Thạnh TPHCM 16-17 ............................ 73
Đề thi HK1 Quận Gò Vấp TPHCM 16-17..................................... 74
Đề thi HK1 Quận Phú Nhuận TPHCM 16-17 ............................ 75
Đề thi HK1 Quận Tân Bình TPHCM 16-17 ................................. 76
Đề thi HK1 Quận Tân Phú TPHCM 16-17................................... 77
Đề thi HK1 Quận Thủ Đức TPHCM 16-17 .................................. 78
Đề thi HK1 huyện Bình Chánh TPHCM 16-17.......................... 79
Đề thi HK1 huyện Cần Giờ TPHCM 16-17................................. 80
Đề thi HK1 huyện Củ Chi TPHCM 16-17 ..................................... 81
Đề thi HK1 huyện Hóc Môn TPHCM 16-17 ............................... 82

Trầ Quố Nghĩa
GV. Trần Quốc Nghĩa

1

CHƯƠ
ƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1
(Thời gian làm bài: 45 phút)

Đề 1. Đại số - Chương 1
Bài 1 (4,0 điểm) Tính:
b)

c)

(4 +

10

)

2

(4 −10

)

2

1
1

2013 − 2014
2014 − 2015

d)

3−2 2 + 6−4 2 + 9−4 2

b)

a) (3 2 + 2 3)(2 3 − 3 2)

x + 3 =1

Bài 2 (4,0 điểm) Giải phương trình:

a) x 2 − 2 5x + 5 = 0
Bài 3 (2,0 điểm) Cho: A =

a) Rút gọn A.

x2 − x
2x + x 2(x − 1)

+
, với x > 0 và x ≠ 1.
x + x +1
x
x −1

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Đề 2. Đại số - Chương 1
Bài 1 (2,0 điểm):

a) Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa:
b) Thu gọn:

3x − 2

50 − 8 + 18 − 4 32 .

Bài 2 (4,5 điểm) Tính:

a) (3 − 2) 11 + 6 2
c)

27 − 6

1
3 −3
+
3
3

b)
d)

2. 7 + 3 5 −

4
5 −1

9−2 3
3 6 −2 2

Bài 3 (3,5 điểm) Cho biểu thức:
 x
2
1  
10 − x 
A=
+
+

: x − 2 +
 , với x ≥ 0 và x ≠ 4
 
x +2
x +2
x−4 2− x
a) Rút gọn A.
b) Tìm giá trị của x để A > 0.

tậ HK1
Ôn tập HK1 – Toán 9

2

Đề 3. Đại số - Chương 1
Bài 1 (3,0 điểm) Tính:
 6 + 20
14 − 2 
a) A = 
+
: 2+ 2
7 −1 
 3+ 5
11
b) B = 5 − 2 6 + 5 + 2 6 −
2 3 +1

(

Bài 2 (3,0 điểm) Giải phương trình:
1
a) x + x 2 − 4x + 4 =
b)
2

)

9x 2 − 9 + 4x 2 − 4 = 16x 2 − 16 + 2

Bài 3 (1,0 điểm):
 2+ 3
2− 3
3 −1
Cho A = 
. Chứng minh A là số nguyên.

⋅
 2− 3
 3 2− 6
2+ 3


x
2 x −1

, với x > 0 và x ≠ 1.
x −1 x − x
b) Giải phương trình M = 2.
c) So sánh M và 1.

Bài 4 (3,0 điểm) Cho biểu thức M =

a) Thu gọn M.

hương
Đề 4. Đại số - Chương 1
Bài 1 (4,0 điểm) Tính:

b)

c)

4
3 +15
3−2

+

6
3 −3

(2 − 5)

d)

a) 3 2 − 4 18 + 2 32 − 50

48 − 6

2

+ 14 − 6 5

1
3−3
+
3
3

Bài 2 (3,0 điểm) Tìm x, biết:

a)

b) 2 − x 2 − 2 = 0

2x − 5 = 3

Bài 3 (3,0 điểm):
Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của

(
biến số x, y: A =

x− y

)

2

+ 4 xy

x+ yx y+y x
xy

, với x > 0 và y > 0.

Trầ Quố Nghĩa
GV. Trần Quốc Nghĩa

Đề 53.
Đề 54.
Đề 55.
Đề 56.
Đề 57.
Đề 58.
Đề 59.
Đề 60.
Đề 61.
Đề 62.
Đề 63.
Đề 64.
Đề 65.
Đề 66.
Đề 67.
Đề 68.
Đề 69.
Đề 70.
Đề 71.
Đề 72.
Đề 73.
Đề 74.
Đề 75.
Đề 76.
Đề 77.
Đề 78.
Đề 79.
Đề 80.
Đề 81.
Đề 82.
Đề 83.
Đề 84.

87

Học kỳ 1 ..................................................................................................... 37
Học kỳ 1 .....................................................................................................38
Học kỳ 1 .....................................................................................................39
Học kỳ 1 .................................................................................................... 40
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 41
Học kỳ 1 .....................................................................................................42
Học kỳ 1 .....................................................................................................43
Học kỳ 1 .................................................................................................... 44
Học kỳ 1 .....................................................................................................45
Học kỳ 1 .................................................................................................... 46
Học kỳ 1 .....................................................................................................47
Học kỳ 1 .................................................................................................... 48
Học kỳ 1 .................................................................................................... 49
Học kỳ 1 .................................................................................................... 50
Học kỳ 1 ......................................................................................................51
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 52
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 53
Học kỳ 1 .....................................................................................................54
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 55
Học kỳ 1 .................................................................................................... 56
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 57
Đề thi HK1 Quận 1 TPHCM 16-17 .................................................. 58
Đề thi HK1 Quận 2 TPHCM 16-17 ................................................. 59
Đề thi HK1 Quận 4 TPHCM 16-17 ................................................. 60
Đề thi HK1 Quận 5 TPHCM 16-17 .................................................. 61
Đề thi HK1 Quận 6 TPHCM 16-17 ..................................................63
Đề thi HK1 Quận 7 TPHCM 16-17 ................................................. 64
Đề thi HK1 Quận 8 TPHCM 16-17 ................................................. 65
Đề thi HK1 Quận 9 TPHCM 16-17 ................................................. 67
Đề thi HK1 Quận 10 TPHCM 16-17 ............................................... 68
Đề thi HK1 Quận 11 TPHCM 16-17 ................................................ 69
Đề thi HK1 Quận 12 TPHCM 16-17................................................ 70

tậ HK1
Ôn tập HK1 – Toán 9

86

Trầ Quố Nghĩa
GV. Trần Quốc Nghĩa

HÌNH HỌC
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1
Đề 25.
Đề 26.
Đề 27.
Đề 28.
Đề 29.
Đề 30.
Đề 31.
Đề 32.
Đề 33.
Đề 34.
Đề 35.

Hình học - Chương 1 ........................................................................... 13
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 13
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 14
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 14
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 15
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 15
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 16
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 17
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 17
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 18
Hình học - Chương 1 ........................................................................... 19

ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1
Đề 36.
Đề 37.
Đề 38.
Đề 39.
Đề 40.
Đề 41.
Đề 42.
Đề 43.
Đề 44.
Đề 45.
Đề 46.
Đề 47.
Đề 48.
Đề 49.
Đề 50.
Đề 51.
Đề 52.

Học kỳ 1 ....................................................................................................20
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 21
Học kỳ 1 .................................................................................................... 22
Học kỳ 1 .................................................................................................... 23
Học kỳ 1 .................................................................................................... 24
Học kỳ 1 .................................................................................................... 25
Học kỳ 1 .................................................................................................... 26
Học kỳ 1 .................................................................................................... 27
Học kỳ 1 .................................................................................................... 28
Học kỳ 1 .................................................................................................... 29
Học kỳ 1 ....................................................................................................30
Học kỳ 1 ..................................................................................................... 31
Học kỳ 1 .................................................................................................... 32
Học kỳ 1 .................................................................................................... 33
Học kỳ 1 .................................................................................................... 34
Học kỳ 1 .................................................................................................... 35
Học kỳ 1 .................................................................................................... 36

3

Đề 5. Đại số - Chương 1
Bài 1 (4,0 điểm) Tính:

a)

(2

)

c)

5 3 −3 5
1
5


3− 5
4 − 15 2 3

50 + 3 200 − 500 : 10 b)
d)

10 + 2 21 + 4 ( 3 − 7) 2

2 8 − 12
5 + 27

18 − 48
30 − 2

Bài 2 (2,5 điểm) Giải phương trình:

a)

4(x − 1)2 − 12 = 0

b) 5 1 + x + 4x + 4 − 9x + 9 = 2


y − xy  x xy + y xy
Bài 3 (3,5 điểm) Cho biểu thức: A =  x +
:


x− y
xy(y − x)

a) Tìm điều kiện của x, y để A có nghĩa.
b) Rút gọn A.
c) Tính giá trị của A khi x = 4 + 2 3, y = 4 − 2 3

Đề 6. Đại số - Chương 1
Bài 1 (2,0 điểm) Tìm giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa:

a)

b)

2x − 4
x2 − 4

x2 + 3
6 − 2x

b)

2 3 + 3 2. 2 3 − 3 2

b)

2 3
2
+
2+ 3+ 5
6 + 10

b)

x+4 x−4 =5

Bài 2 (4,0 điểm) Tính :

a) 3 2
c)

(

72 − 2 32 − 2 128

)

3− 5 − 3+ 5

Bài 3 (2,0 điểm) Giải phương trình:

a)

x 2 − 3x − 7 − 1 − x = 0

2 x −9
x + 3 2 x +1


x−5 x +6
x − 2 3− x
a) Tìm điều kiện xác định của M và rút gọn.
b) Tìm x ∈ Z để M ∈ Z.

Bài 4 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M =

tậ HK1
Ôn tập HK1 – Toán 9

4

Trầ Quố Nghĩa
GV. Trần Quốc Nghĩa

85

Mục lục

Đề 7. Đại số - Chương 1
Bài 1 (4,0 điểm) Tính:

a) 2 28 + 2 63 − 3 175 + 112 − 20
c)

1

17 − 24 + 1

7 + 24 − 1

d)

(5 +

b)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1

2+ 3 + 2− 3

)(

24 49 − 20 6

)

5−2 6

9 3 − 11 2

Bài 2 (2,0 điểm) Giải phương trình:
2
3
a)
9x + 27 −
4x + 12 − 2 = 3 + x
3
2

b)

25x 2 − 30x + 9 = x − 1

Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn:

a b + b ab + b 2 − 2 ab3
1
:
, (với a > b ≥ 0)
a −b
a(a + 2 b ) + b
a+ b

Bài 4 (3,0 điểm) Cho biểu thức:
 2 x
x
3x + 3   x − 7 
P=
+
+
+ 1 , với x ≥ 0 và x ≠ 9
 ⋅
 x +3
 

x − 3 9 − x   x +1 

a) Rút gọn P
1
b) Tìm các giá trị của x để P ≥ −
2
c) Tìm GTNN của P

)(

(

)(

d) Tính giá trị của P với x = −7 3 49 5 + 4 2 3 + 2 1 + 2 3 − 2 1 + 2

Đề 8. Đại số - Chương 1
Bài 1 (2,5 điểm)
1
a) So sánh:
153 và 3 2
3

b) Với giá trị nào của x thì biểu thức
c) Giải phương trình:
Bài 2 (5,5 điểm) Tính:

5 − 2x có nghĩa ?

x − 2 2 = 2 −1.

Đề 1.
Đề 2.
Đề 3.
Đề 4.
Đề 5.
Đề 6.
Đề 7.
Đề 8.
Đề 9.
Đề 10.
Đề 11.
Đề 12.
Đề 13.

Đại số - Chương 1.................................................................................... 1
Đại số - Chương 1.................................................................................... 1
Đại số - Chương 1................................................................................... 2
Đại số - Chương 1................................................................................... 2
Đại số - Chương 1................................................................................... 3
Đại số - Chương 1................................................................................... 3
Đại số - Chương 1................................................................................... 4
Đại số - Chương 1................................................................................... 4
Đại số - Chương 1................................................................................... 5
Đại số - Chương 1................................................................................... 5
Đại số - Chương 1................................................................................... 6
Đại số - Chương 1................................................................................... 7
Đại số - Chương 1................................................................................... 7

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2

)

Đề 14.
Đề 15.
Đề 16.
Đề 17.
Đề 18.
Đề 19.
Đề 20.
Đề 21.
Đề 22.
Đề 23.
Đề 24.

Đại số - Chương 2 .................................................................................. 8
Đại số - Chương 2 .................................................................................. 8
Đại số - Chương 2 .................................................................................. 8
Đại số - Chương 2 .................................................................................. 9
Đại số - Chương 2 .................................................................................. 9
Đại số - Chương 2 ................................................................................ 10
Đại số - Chương 2 ................................................................................ 10
Đại số - Chương 2 ................................................................................. 11
Đại số - Chương 2 ................................................................................. 11
Đại số - Chương 2 ................................................................................. 11
Đại số - Chương 2 .................................................................................12

1118400

Tài liệu liên quan


Xem thêm