Bộ chữ Hán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 468 | FileSize: 0.67 M | File type: XLS
of x

Bộ chữ Hán. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bộ chữ Hán. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học ôn thi chữ Hán. Tài liệu cũng sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho những bạn muốn tim hiểu thêm về ngôn ngữ này.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bo-chu-han-0499tq.html

Nội dung


1 1 [piě] 2 1 [zhǔ] 3 3 [yǐn] Pheát = xeâu Chuû = chaám Daãn = chaäm ? ? ? 4 7 [chuò] Söôùc = ? 3 ? 5 7 [mài] Maïch = ? 6 6 [mǐ] 7 4 [shū] 8 5 [shǐ] 9 12 [hēi] Mễ= Gaïo Thuø = Giaùo Thæ = Teân Haéc = Ñen ? ? ? ? 10 7 [chì] Xích = Ñoû ? 11 3 [xiǎo] Tieåu = ? 12 3 [dà] 13 3 [shì] 14 4 [wén] Ñaïi = To Sæ = Troø Vaên = chöû ? ? ? 15 8 [mén] Moân = ? 16 4 [hù] 17 4 [fù] Hoä = nhaø Phuï = cha ? ? 18 3 [gōng] Coâng = ? 19 4 [wǎng] Voõng = ? 5 4 20 11 [mā] Ma = gai ? ? ? 21 11 [lù] Loäc = nai ? Khuyeå 22 4 [quǎn] n = choù 3 23 9 [fēng] Phong = ? ? ? 24 8 [yǔ] 25 5 [guā] 26 6 [dòu] Vuõ = möa Qua = döa Ñaäu = ñaäu ? ? ? 27 5 [róu] 28 6 [yù] 29 3 [jǐ] Nhöïu = daáu Duaät = noi Kyû = mình ? ? ? 30 2 [bīng] Baêng = ? 31 3 [yì] Dặc = naù ? 32 3 [gōng] Cung = ? 33 5 [yòng] Duïng = ? 34 7 [zú] 35 3 [xì] Tuùc = ñuû Heä = tuû ? ? 36 3 [fāng] Phöông ? vuông 37 10 [gǔ] 38 2 [jié] Coát = xöông Tieát = maét ? ? 2 39 13 [dǐng] Ñænh = ? 40 10 [lì] 41 2 [hǎn] Lòch = noài Haùn = bôø ? ? 42 2 43 3 Quynh [jiǒng] = troáng Trieät = moäng ? ? 44 4 [zhī] Chi = nhaønh ? 45 8 [qīng] Thanh = xanh ... - tailieumienphi.vn 1050946