of x

Bộ chữ Hán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 468 | FileSize: 0.67 M | File type: XLS
12 lần xem

Bộ chữ Hán. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bộ chữ Hán. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học ôn thi chữ Hán. Tài liệu cũng sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho những bạn muốn tim hiểu thêm về ngôn ngữ này.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bo-chu-han-0499tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Bộ chữ HánTài liệu Bộ chữ Hán thuộc chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Nhật - Pháp - Hoa - Others được giới thiệu bởi nhatphaphoaothers đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Nhật - Pháp - Hoa - Others , có tổng cộng 468 trang , thuộc file XLS, cùng danh mục Bộ chữ Hán, Học chữ Hán, Bộ thủ chữ Hán, Học nhanh chữ Hán, Tài liệu tham khảo bộ chữ Hán : Mời những bạn cùng tham khảo tài liệu Bộ chữ Hán, bên cạnh đó Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn trong quá trình học ôn thi chữ Hán,còn cho biết thêm Tài liệu cũng sẽ là nguồn tư liệu tham khảo có ích cho các bạn muốn tim hiểu thêm về ngôn ngữ này, thêm nữa 1 1 [piě] 2 1 [zhǔ] 3 3 [yǐn] Pheát = xeâu Chuû = chaám Daãn = chaäm ? ? ? 4 7 [chuò] Söôùc = ? 3 ? 5 7 [mài] Maïch = ? 6 6 [mǐ] 7 4 [shū] 8 5 [shǐ] 9 12 [hēi] Mễ= Gaïo Thuø = Giaùo Thæ = Teân Haéc = Ñen ? ? ? ? 10 7 [chì] Xích = Ñoû ? 11 3 [xiǎo] Tieåu = ? 12 3 [dà] 13 3 [shì] 14 4 [wén] Ñaïi = To Sæ = Troø Vaên = chöû ? ? ? 15 8 [mén] Moân = ? 16 4 [hù] 17 4 [fù] Hoä = nhaø Phuï = cha ? ? 18 3 [gōng] Coâng = ? 19 4 [wǎng] Voõng = ? 5 4 20 11 [mā] Ma = gai ? ? ? 21 11 [lù] Loäc = nai ? Khuyeå 22 4 [quǎn] n = choù 3 23 9 [fēng] Phong = ? ? ? 24 8 [yǔ] 25 5 [guā] 26 6 [dòu] Vuõ = möa Qua = döa
1 1 [piě] 2 1 [zhǔ] 3 3 [yǐn] Pheát = xeâu Chuû = chaám Daãn = chaäm ? ? ? 4 7 [chuò] Söôùc = ? 3 ? 5 7 [mài] Maïch = ? 6 6 [mǐ] 7 4 [shū] 8 5 [shǐ] 9 12 [hēi] Mễ= Gaïo Thuø = Giaùo Thæ = Teân Haéc = Ñen ? ? ? ? 10 7 [chì] Xích = Ñoû ? 11 3 [xiǎo] Tieåu = ? 12 3 [dà] 13 3 [shì] 14 4 [wén] Ñaïi = To Sæ = Troø Vaên = chöû ? ? ? 15 8 [mén] Moân = ? 16 4 [hù] 17 4 [fù] Hoä = nhaø Phuï = cha ? ? 18 3 [gōng] Coâng = ? 19 4 [wǎng] Voõng = ? 5 4 20 11 [mā] Ma = gai ? ? ? 21 11 [lù] Loäc = nai ? Khuyeå 22 4 [quǎn] n = choù 3 23 9 [fēng] Phong = ? ? ? 24 8 [yǔ] 25 5 [guā] 26 6 [dòu] Vuõ = möa Qua = döa Ñaäu = ñaäu ? ? ? 27 5 [róu] 28 6 [yù] 29 3 [jǐ] Nhöïu = daáu Duaät = noi Kyû = mình ? ? ? 30 2 [bīng] Baêng = ? 31 3 [yì] Dặc = naù ? 32 3 [gōng] Cung = ? 33 5 [yòng] Duïng = ? 34 7 [zú] 35 3 [xì] Tuùc = ñuû Heä = tuû ? ? 36 3 [fāng] Phöông ? vuông 37 10 [gǔ] 38 2 [jié] Coát = xöông Tieát = maét ? ? 2 39 13 [dǐng] Ñænh = ? 40 10 [lì] 41 2 [hǎn] Lòch = noài Haùn = bôø ? ? 42 2 43 3 Quynh [jiǒng] = troáng Trieät = moäng ? ? 44 4 [zhī] Chi = nhaønh ? 45 8 [qīng] Thanh = xanh ... - tailieumienphi.vn 1050946

Sponsor Documents