BioMEMS and Biomedical Nanotechnology - Volume II Micro/Nano Technology for Genomics and Proteomics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 554 | FileSize: 9.92 M | File type: PDF
of x

BioMEMS and Biomedical Nanotechnology - Volume II Micro/Nano Technology for Genomics and Proteomics. Tham khảo sách 'biomems and biomedical nanotechnology - volume ii micro/nano technology for genomics and proteomics', giáo dục - đào tạo, cao đẳng - đại học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/biomems-and-biomedical-nanotechnology-volume-ii-micro-nano-technology-for-genomi-2i21tq.html

Nội dung


BioMEMS and Biomedical Nanotechnology Volume II Micro/Nano Technology for Genomics and Proteomics BioMEMS and Biomedical Nanotechnology Mauro Ferrari, Ph.D., Editor-in-Chief Professor, Brown Institute of Molecular Medicine Chairman Department of Biomedical Engineering University of Texas Health Science Center, Houston, TX Professor of Experimental Therapeutics University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX Professor of Bioengineering Rice University, Houston, TX Professor of Biochemistry and Molecular Biology University of Texas Medical Branch, Galveston, TX President, the Texas Alliance for NanoHealth Houston, TX Volume II Micro/Nano Technology for Genomics and Proteomics Edited by Mihrimah Ozkan Dept. of Electrical Engineering University of California, Riverside Riverside, California USA Michael J. Heller Dept. of Bioengineering University of California, San Diego La Jolla, California USA Mihrimah Ozkan University of California, Riverside Riverside, California Michael Heller University of California, Riverside Riverside, California Mauro Ferrari Ohio State University Columbus, Ohio Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Volume II ISBN-10: 0-387-25564-8 ISBN-13: 978-0387-25564-4 Set ISBN-10: 0-387-25661-3 ISBN-13: 978-0387-25561-3 e-ISBN 10: 0-387-25843-4 Printed on acid-free paper. e-ISBN-13: 978-0387-25843-0 e-ISBN:10: 0-387-25749-7 e-ISBN:13: 978-0387-25749-5 2006 Springer Science+Business Media, LLC Allrightsreserved.Thisworkmaynotbetranslatedorcopiedinwholeorinpartwithoutthewrittenpermissionof the publisher (Springer Science+Business Media LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA), except for brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden. The use in this publication of trade names, trademarks, service marks and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SPIN 11407157 springer.com Dedicated to Richard Smalley (1943–2005), in Memoriam To Rick, father founder of nanotechnology prime inspiration for its applications to medicine gracious mentor to its researchers our light—forever in the trenches with us (Rick Smalley received the 1996 Chemistry Nobel Prize for the co-discovery of carbon-60 buckeyballs) ... - tailieumienphi.vn 667836