Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: DOC
of x

Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác. Biểu mẫu Đơn xin xác nhận công tác nhằm giúp bạn nắm được một số nội dung trong soạn thảo một mẫu văn bản sao cho đầy đủ và hợp lý, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bieu-mau-don-xin-xac-nhan-cong-tac-4q68tq.html

Nội dung


QTNS­BM1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ oOo ­­­­­­­­­ ......., ngày tháng năm 201… ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC Họ tên (ghi chữ in hoa): .................................................................................................. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................... Địa chỉ tạm trú: ............................................................................................................... Số CMND:.......................... Ngày cấp:..........................Nơi cấp:……………………. Số điện thoại nhà:...........................................Số ĐTDĐ: .............................................. Hiện đang làm việc tại:................................................................................................... Chức danh/chức vụ:......................................................................................................... Địa chỉ cơ quan: .............................................................................................................. Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................... Ngày vào làm việc:.......................................................................................................... ................................................................................................................................................. Lý do xác nhận công tác:................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI (Ký và ghi rõ họ tên) ... - slideshare.vn 999902