Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay - Thông tin qua các trang báo điện tử

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay - Thông tin qua các trang báo điện tử. Bài viết nêu lên thực trạng đáng báo động của bạo lực học đường: gia tăng về số lượng, mở rộng về phạm vi, tính chất ngày càng nguy hiểm, gia tăng số vụ bạo lực của giáo viên mầm non với học sinh, xảy ra ở nhiều nữ sinh và thái độ thờ ơ, vô cảm của những người xung quanh khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-luc-hoc-duong-o-viet-nam-hien-nay-thong-tin-qua-cac-trang-bao-dien-tu-t8bbuq.html

Nội dung


B o l c h c ư ng Vi t Nam hi n nay: Thông tin qua các trang báo i n t Bùi Th H ng(*) Tóm t t: “B o l c h c ư ng (BLH ) là thu t ng dùng ch nh ng hành vi b o l c trong môi trư ng h c ư ng, ho c nh ng hành vi b o l c c a l a tu i h c ư ng. Bao g m trong thu t ng này là hàng lo t các hành vi b o l c v i các m c khác nhau, t không l i n có l i, t hành ng ơn gi n n nh ng hành ng thù ch, gây h n, phá phách, gây t n thương th m chí t n h i n ngư i khác” (Phan Mai Hương, 2009). Bài vi t t ng h p, h th ng hóa các k t qu nghiên c u, các nh n nh và ý ki n óng góp c a các chuyên gia, các nhà nghiên c u liên quan n v n BLH Vi t Nam. Ngu n thông tin trong bài vi t ư c t ng h p t vi c kh o c u các tin bài ã ư c ăng t i trên các trang báo i n t trong vòng 5 năm tr l i ây. T khóa: B o l c h c ư ng, B o l c gi i, B o hành tr em, Báo i n t (*) B o l c h c ư ng là m t hi n tư ng xã h i ư c c p nhi u trên các phương ti n thông tin i chúng Vi t Nam và trên th gi i trong th i gian g n ây. T i M , theo k t qu nghiên c u ư c công b trên T p chí Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, có g n 90% h c sinh t l p 3 n l p 6 t ng ít nh t m t l n b b n h c b t n t, c hi p. Ngoài ra, 59% h c sinh th a nh n ã t ng có hành ng b t n t nh ng em khác (Theo: Tu n Minh, 2015). Vi t Nam, theo s li u th ng kê u năm 2015 c a B Giáo d c và ào t o, trong m t năm h c, toàn qu c x y ra kho ng 1.600 v h c sinh ánh nhau c trong và ngoài ph m vi nhà trư ng, tương ương kho ng 5 v (*) ThS., Vi n Thông buihongxhh@gmail.com tin KHXH; Email: ánh nhau m t ngày (B o Anh, 2015). Câu h i t ra là li u chúng ta có th ki m soát ư c t t c hành vi BLH hay không, và làm th nào gi m thi u các v BLH trong th i gian t i? Hi n ã có r t nhi u t ch c, cơ quan ch c năng, ban, ngành nghiên c u, tìm hi u v v n này các lĩnh v c xã h i h c, pháp lu t, tâm lý h c, giáo d c… Nh m góp ph n làm rõ hơn th c tr ng BLH Vi t Nam hi n nay, chúng tôi ã t ng h p m t s v n n i c m liên quan n v n n n BLH qua các trang báo i n t . 1. B o l c h c ư ng gia tăng v s lư ng và m r ng v ph m vi Vi t Nam nh ng năm g n ây, BLH ngày càng gia tăng và lan r ng trong các trư ng h c. Hàng ngày, hàng gi , các trang báo i n t u c p nh t B¹o lùc häc ®−êng ë ViÖt Nam… 35 nh ng thông tin, v vi c liên quan n v n này. Tác gi Lam Ng c trong bài “B o l c h c ư ng ám nh h c sinh” ăng trên Báo i n t Thanh Niên tháng 1/2016 ã chia s k t qu nghiên c u v b o l c gi i (kỳ th gi i tính) trong trư ng h c. Nghiên c u ư c Vi n nghiên c u Y h c - Xã h i h c ph i h p v i t ch c t thi n Plan Vi t Nam th c hi n t tháng 3 n tháng 9/2014 v i 3.000 h c sinh c a 30 trư ng trung h c cơ s (THCS), trung h c ph thông (THPT) Hà N i. Theo ó, có kho ng 80% h c sinh cho bi t t trư c n nay ã b b o l c gi i trong trư ng h c ít nh t m t l n, 71% b b o l c trong vòng 6 tháng qua. Trong ó, b o l c tinh th n (m ng ch i, e d a, b t ph t, t i u, s nh c…) chi m t l cao nh t là 73%, b o l c th ch t (tát, á, xô y, kéo tóc, b t tai, ánh p…) chi m 41%; và b o l c tình d c (tin nh n v i n i dung tình d c, s , hôn, hi p dâm, yêu c u ch m vào b ph n sinh d c, lan truy n tin n tình d c…) chi m 19% (Lam Ng c, 2016). Trong bài “M x nguyên nhân khi n b o l c h c ư ng tràn lan” ăng trên trang i n t S ng kh e.vn ngày 18/3/2015, tác gi H ng Nam c pt i s m r ng nhanh chóng ph m vi c a v n n n BLH hi n nay. Tác gi nh n nh: “Chưa bao gi v n n n BLH l i tr nên nh c nh i như hi n nay. S vi c n sinh l p 7 t i t nh Trà Vinh b b n cùng l p ánh p b ng gh hay n sinh Phú Th b các b n ánh h i ng vì nh ng hi u l m trên Facebook d n t i b ch n thương tâm lý, không th nói ư c ã m t l n n a cho th y, tình tr ng BLH xu t hi n tràn lan và m c ngày càng nguy hi m” (H ng Nam, 2015). Nhi u tác gi coi BLH như m t lo i virus có t c lan truy n n chóng m t. Theo tác gi Minh Th : “Nh ng hành vi BLH th i gian g n ây di n ra tri n miên trên ph m vi c nư c. Như m t th virus lây lan nhanh chóng và ang làm cho c xã h i b c xúc. Gây s c m i ngư i b ng nh ng hình nh côn , mang tính ch t dã man, phi o c” (Minh Th , 2011). Bài vi t “Hơn 50% h c sinh có v n v b o l c h c ư ng” c a tác gi Vĩnh Hà ăng trên trang i n t B c Giang ngày 26/3/2015 ưa ra k t qu nghiên c u v th c tr ng BLH c a PGS.TS. Ph m Minh M c, Trung tâm Nghiên c u tâm lý h c ư ng và Giáo d c h c (Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam). K t qu kh o sát cho th y, tình tr ng h c sinh b m ng ch i, lăng m , xúc ph m danh d , nhân ph m t b n h c chi m t l nhi u nh t (38,49%), ti p n là trư ng h p hai h c sinh ánh nhau (35,32%), và cu i cùng là hai nhóm h c sinh ánh nhau (22,22%). Ngoài ra, tác gi còn ưa ra các bi u hi n BLH khác như tr n l t tài s n c a b n h c, thuê ngư i ánh b n, h c sinh ánh giáo viên,… (Vĩnh Hà, 2015). Còn r t nhi u v BLH khác ư c ph n ánh qua các trang m ng gây nh c nh i trong dư lu n xã h i. Ch ng h n các tin bài “C n ngăn ch n b o l c h c ư ng” c a tác gi Lan Hương ăng trên trang Tuyên Quang online ngày 14/11/2015, “Gia tăng b o l c h c ư ng: B nh ã n ng, thu c chưa có” c a tác gi M Lương ăng trên Báo i n t Dân Vi t ngày 17/01/2016, “B o l c h c ư ng S.O.S” c a tác gi Huy n Nga ăng trên Báo i n t Nhân dân ngày 20/09/2013,… T t c u khi n dư lu n lo ng i, ph i chăng BLH gi ây như m t căn b nh tr m kha không thu c ch a. Dù ã có r t nhi u bi n pháp ngăn ch n ư c th c thi nhưng tình tr ng BLH v n gia tăng v i m c ngày càng nguy hi m. 36 2. Tính ch t b o l c h c ư ng ngày càng nguy hi m Các v BLH hi n nay ngày càng mang tính ch t côn , nguy hi m, th o n, tàn c và tinh vi hơn. Nhi u clip b o l c ư c ăng t i g n ây cho th y, nhi u v b o l c ư c t ch c công phu, có s lư ng ngư i tham gia ông v i các lo i hung khí như dao, côn, ng, ki m, súng, g y g c,… Tác gi Hoài Thư trong bài “ au lòng nh ng v b o l c h c ư ng gây xôn xao th i gian qua” ăng trên trang i n t Dân trí ngày 11/3/2015 ã t ng h p l i các v b o l c c a h c sinh di n ra trong th i gian g n ây v i vi c s d ng các lo i hung khí nguy hi m gây thương tích n ng, th m chí t vong. Ch ng h n như trư ng h p n sinh H i Dương .T.L (15 tu i) b b n h c dùng gu c ánh t i ch t ch vì mâu thu n nh , trư ng h p em trư ng THCS huy n Krông P k (t nh ăk Lăk) vì cãi vã nhau trong gi h c nên b b n h c c m dao âm nhi u nhát d n t i t vong, hay trư ng h p m t nhóm n sinh trư ng THCS Lý T Tr ng (Trà Vinh) ánh h i ng m t n sinh trong l p r t tàn b o. Không ch dùng n m m, nh ng h c sinh này còn l y gh nh a ném và phang liên ti p vào u n n nhân. Trư c s hung b o ó, n sinh ch còn bi t khóc van xin nhưng không có hi u qu . Các b n khác ch ng nhìn và không có ph n ng can ngăn hay giúp … (Hoài Thư, 2015). Bên c nh ó, trong bài vi t “B o l c h c ư ng” ăng trên trang i n t S c kh e và i s ng ngày 12/07/2015, tác gi Minh Thư nêu lên tình tr ng báo ng c a v n n n b o l c trong trư ng h c. Tác gi nh n m nh: “Tình tr ng BLH không ph i g n ây m i áng báo ng, trư c kia nh ng v BLH xu t hi n cũng không ít nhưng khi ó Internet và các trang m ng xã h i chưa ph bi n nên chưa Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2016 th c s t o dư lu n nh c nh i i v i xã h i như hi n nay. S ki n gây xôn xao dư lu n u tiên là video clip h c sinh trư ng THPT Tr n Nhân Tông ánh nhau b ưa lên m ng cu i năm 2010. V vi c như phát súng u tiên, khi clip này b tung lên m ng ã khi n dư lu n ch n ng. Các cơ quan ch c năng ã vào cu c, sau khi ki m tra ã phát hi n, thu gi nhi u hung khí như côn, dao trong c p, ba lô c a h c sinh. Nhi u trư ng h p h c sinh gi u vũ khí ngoài trư ng ho c g i trong c p các b n n sinh và khi có s ki n thì n l y ra ánh nhau” (Minh Thư, 2015). Có th th y, nh ng thông tin v tình tr ng BLH có tính ch t nguy hi m hi n nay ã tr nên quá quen thu c v i xã h i. Chúng xu t hi n dày c trên các phương ti n truy n thông i chúng, khi n dư lu n xã h i vô cùng nh c nh i, t o tâm lý hoang mang cho nhi u h c sinh, các b c ph huynh có con em trong tu i n trư ng và làm au u nhi u nhà qu n lý giáo d c. 3. Gia tăng s v b o l c c a giáo viên m m non v i h c sinh Vi t Nam, hi n tr ng b o hành tr em nói chung, b o hành tr em trong nhà trư ng nói riêng ngày càng di n bi n ph c t p và có xu hư ng gia tăng. Theo các s li u th ng kê ư c báo cáo t i H i ngh châu Á - Thái Bình Dương l n th 2 v phòng, ch ng tai n n thương tích di n ra t i Hà N i t ngày 4-6/11/2008, trong 3 năm t 2005-2007, trung bình m i năm nư c ta có 114 trư ng h p tr em t vong do b o hành (Duy Ti n, 2008). Nh ng v b o hành tr em x y ra liên ti p các cơ s m m non tư th c ư c phát hi n và ưa lên m ng xã h i th i gian g n ây ã khi n dư lu n bàng hoàng, au xót. Tuy nhiên, theo nhi u ph huynh thì ây ch là ph n n i c a “t ng băng chìm” khi mà chính m t s ngư i làm công tác B¹o lùc häc ®−êng ë ViÖt Nam… giáo d c m m non cũng cho r ng, vi c d a n t, m ng tr ưa vào k lu t là chuy n bình thư ng. ây th c s là ti ng chuông báo ng v th c tr ng o c giáo viên lĩnh v c này. Ngày 5/10/2015, x y ra v bé trai 15 tháng tu i Qu ng Bình b hai cô giáo ghì xu ng sàn, trói chân, tay và nhét khăn vào mi ng. L ng Sơn, m t bé khác b cô giáo ph t u i ra kh i l p, gào khóc, b i th c ăn trong thùng rác, r i b d a th xu ng b nư c… Sau hàng lo t nh ng v b o hành h c sinh m m non x y ra t i nhi u t nh, thành trong c nư c, dư lu n xã h i ã t ra câu h i: Giáo d c m m non là lĩnh v c giáo d c c thù, v y t i sao nhi u v b o hành m t nhân tính l i x y ra t p trung i tư ng này? N i dung bài vi t “Giáo viên b o hành tr m m non: Do qu n lý y u kém…” c a tác gi Chi Nam ăng trên Báo Ph n online ngày 8/10/2015 cho th y, t năm 2008 n nay, năm nào cũng n i c m nh ng v giáo viên m m non b o hành h c sinh. i u ó cho th y o c giáo viên, c bi t là giáo viên m m non ang ngày càng xu ng c p tr m tr ng. M t khác, ph n l n các v b o hành tr em u x y ra t i trư ng tư, ch ng t c p cơ s qu n lý y u kém, không ki m tra nghiêm ch t lư ng giáo viên (Chi Nam, 2015). Báo i n t VietnamNet ngày 23/1/2014 có ăng bài “Giáo viên m m non r t d b o l c v i tr ” c a tác gi Ki u Oanh. Theo bài vi t này, v i ngư i gi tr hoàn toàn theo kinh nghi m b n thân, không qua ào t o, tính tình nóng n y thì r t d có nh ng hành vi b o l c v i tr . Vì e d a, tr ng ph t, b o l c thư ng ư c h xem là con ư ng nhanh nh t ngăn h n d i c a tr . T t c nh ng hành vi b o l c trên u không ch p nh n ư c vì nó mang b n năng thú tính làm t n h i n s phát tri n c a tr . Giáo viên 37 m m non ph i có tình yêu tr , vì công vi c c a h r t v t v , không gi ng như giáo viên các b c h c khác. Giáo viên m m non ph i làm vi c qu n qu t t sáng s m cho n bu i chi u mu n trong môi trư ng n ào v i nh ng a tr hay qu y khóc, nũng n u nên r t d b stress, m t ki m soát hành ng c a mình (Ki u Oanh, 2014). Tr m m non r t d b ám nh, t rõ s s s t khi b cô giáo b o hành. Bài vi t “B o hành ám nh tr m m non” c a tác gi Y n Anh ăng trên trang Ngư i lao ng ngày 13/10/2015 ã d n l i c a TS. Nguy n Tùng Tâm, Ch t ch H i Tâm lý giáo d c h c Hà N i: “Tr b b o hành s d phát sinh c m xúc tiêu c c như b c b i, cáu g t vô c , m t bình tĩnh, lo l ng quá nhi u v nh ng i u nh nh t, thi u t tin, d chán n n, bu n bã và m t m i h ng thú, th y khó ch u ngay c v i i u bình thư ng. Chính vì i u này mà m i quan h c a tr v i ngư i xung quanh tr nên khó khăn” (Y n Anh, 2015). Như v y, b o l c i v i tr em trong nhà trư ng, nh t là tr l a tu i m m non, dù dư i b t kỳ hình th c nào cũng không th ch p nh n ư c và c n ph i có bi n pháp x lý nghiêm minh. h n ch nh ng v b o l c x y ra i v i tr , không ch òi h i nh ng b o m u ph i có o c và lương tâm mà c n hơn n a là s tăng cư ng ph i h p gi a ngành giáo d c v i chính quy n a phương trong vi c rà soát, ki m tra các sơ s giáo d c m m non ngoài công l p. 4. B o l c x y ra nhi u n sinh nh ng năm g n ây Nh ng năm g n ây, dư lu n xã h i lên ti ng khá nhi u v s a d ng c a các lo i BLH cũng như m c nguy hi m c a nó. T b o l c c a giáo viên i v i h c sinh, và b o l c ngư c (h c sinh ánh, ch i th y, cô giáo), n b o l c gi a h c sinh v i nhau. Trong b c tranh BLH 38 nhìn t góc gi i, có hành vi b o l c c a n sinh. D nh n th y r ng, hi n tư ng n sinh ánh nhau trong trư ng h c di n ra ngày càng ph bi n và thu hút s quan tâm c a dư lu n xã h i. c bi t các v n sinh ánh h i ng, l t qu n, xé áo b n h c, hay r rê các b n nam cùng ánh và quay video clip tung lên m ng ã không còn là chuy n hi m th y. Trong m t cu c nghiên c u v hành vi b o l c trong n sinh trung h c v i m u kh o sát 200 phi u t i 2 trư ng THPT thu c qu n ng a (Hà N i) và ph ng v n sâu 5 h c sinh, k t qu cho th y: Có n 96,7% s h c sinh ư c h i cho r ng trư ng các em có x y ra hi n tư ng n sinh ánh nhau. M c b o l c trong n sinh là: 44,7% r t thư ng xuyên, 38% thư ng xuyên, và 17,3% không thư ng xuyên. Không ch d ng l i ó, có t i 64% các em n th a nh n là ã t ng có hành vi ánh nhau v i các b n khác. áng chú ý, h u h t nh ng v ánh nhau l n u tiên u di n ra trong khuôn viên trư ng h c (Ông Th Mai Thương, 2008). Trên các trang m ng xã h i tràn ng p video clip quay c nh n sinh ánh nhau cũng như các bài vi t bàn v ch này. Tác gi Nguy n Phương trong bài “Nhóm n sinh l p 7 ánh b n t i t p trư c phòng h c” ăng trên trang Trí th c và Công lu n ngày 1/1/2016 ã chia s clip dài g n 3 phút ghi l i c nh ba n sinh Hu uy hi p, xúc ph m và ánh b n h c n “b m d p”. C ba n sinh này luôn tay, luôn mi ng nh c m và ánh h i ng n n nhân không thương ti c. Khi n n nhân run r y, khóc lóc, ba n sinh v n chưa ch u d ng l i mà còn ánh quy t li t hơn. Sau khi ư c ăng t i, o n clip trên ã thu hút s chú ý c bi t c a c ng ng m ng. H u h t m i ngư i u t ra ph n n trư c l i hành x h t s c dã man và côn c a các em n sinh i v i b n h c c a mình (Nguy n Phương, 2016). Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2016 Khác v i nam gi i khi th c hi n hành vi b o l c thư ng s d ng dao, mã t u, ôi khi c súng ng, n gi i khi ánh nhau thư ng dùng dép, gu c, g y g c, g ch á, dao lam, ng tuýp nư c,… Nh ng phương ti n tùy m c u có th gây thương tích, th m chí làm tàn ph ho c cư p i m ng s ng c a b n h c. Bài vi t “N sinh ánh nhau vì mâu thu n trên m ng” c a tác gi Di u Hi n ăng trên Báo i n t Thanh niên ngày 13/11/2015 ã l t t s nguy h i c a vi c n sinh ánh nhau trong trư ng h c. Vì mâu thu n trên Facebook mà d n n hi n tư ng m t b n n sinh à N ng ã b các b n cùng trư ng ánh dã man b ng tuýp s t. Ch khi clip ư c quay l i tung lên m ng thì ph huynh c a n n nhân m i bi t và n cơ quan công an trình báo s vi c. i u ó cho th y tính ch t nguy hi m c a BLH x y ra n sinh hi n nay. Nó như h i chuông c nh t nh i v i các b c ph huynh v vi c m b o s an toàn cho con em mình. Xu t phát t o n clip v i tiêu “Ph n n n sinh Trà Vinh b b n l y gh ánh liên ti p vào u vì ch nh” ăng trên trang Kenh14.vn ngày 10/3/2015, v n BLH l i m t l n n a n i lên, gây nh c nh i và ph n n hơn bao gi h t. Tác gi Lê Nguy n, Duy H u, trong bài “V n sinh ánh nhau: Sau t ch c, ình ch là gì?” ăng trên Báo i n t VietnamNet ngày 18/3/2015, ã ưa ra con s th ng kê c a m t t báo v nh ng v n sinh ánh nhau x y ra trong hai năm 2013-2014. Th t áng bu n là ch trong vòng 2 năm ã liên ti p x y ra 5 v n sinh ánh nhau t Thái Bình n Vũng Tàu, t c p hai n c p ba. ó m i ch là nh ng v vi c ư c công khai trên m ng, có th còn r t nhi u nh ng v vi c khác b che gi u, không ư c bi t n (Lê Nguy n, Duy H u, 2015).

1100331

Tài liệu liên quan


Xem thêm