Báo cáo về Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 94 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Báo cáo về Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại. Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo về phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - bộ thương mại', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-ve-phan-tich-du-an-dau-tu-xay-dung-to-hop-san-xuat-be-tong-thuong-pham-v-idtstq.html

Nội dung


 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,trong ®ã cã ho¹t ®éng ®Çu t ®îc xem xÐt tõ hai gãc ®é: nhµ ®Çu t vµ nÒn kinh tÕ. Trªn gãc ®é nhµ ®Çu t , môc ®Ých cô thÓ cã nhiÒu nhng quy tô l¹i lµ yÕu tè lîi nhuËn. kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n lµ thíc ®o chñ yÕu quyÕt ®Þnh sù chÊp nhËn mét viÖc lµm m¹o hiÓm cña nhµ ®Çu t. ChÝnh v× vËy, xu híng phæ biÕn hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay lµ ®Çu t theo dù ¸n.Dù ¸n ®Çu t cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi tõng doanh nghiÖp nãi riªng.Sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo viÖc ®Çu t dù ¸n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng.ViÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña dù ¸n sÏ chøng minh ®îc ®iÒu nµy. V¬Ý mong muèn t×m hiÓu kÜ h¬n c«ng t¸c ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t b»ng thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i- Bé th¬ng m¹i. Em ®· chän ®Ò tµi "Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i." Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t PhÇn II: Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i - Bé th¬ng m¹i PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh. 1
 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cßn Ýt nªn vÊn ®Ò nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó söa ch÷a vµ hoµn thiÖn thªm.Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o Th.s Tõ Quang Ph¬ng trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n vµ tËp thÓ c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thuéc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th¬ng m¹i ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 2
 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t A. ®Çu t vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t I. kh¸i niÖm ®Çu t Ngêi ta thêng quan niÖm ®Çu t lµ viÖc bá vèn h«m nay ®Ó mong thu ®îc lîi nhuËn trong t¬ng lai. Tuy nhiªn t¬ng lai chøa ®Çy nh÷ng yÐu tè bÊt ®Þnh mµ ta khã biÕt tríc ®îc. V× vËy khi ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh rñi ro, bÊt ch¾c trong viÖc ®Çu t th× c¸c nhµ kinh tÕ quan niÖm r»ng: ®Çu t lµ ®¸nh b¹c víi t¬ng lai. Cßn khi ®Ò cËp ®Õn yÕu tè thêi gian trong ®Çu t th× c¸c nhµ kinh tÕ l¹i quan niÖm r»ng: §Çu t lµ ®Ó dµnh tiªu dïng hiÖn t¹i vµ k× väng mét tiªu dïng lín h¬n trong t¬ng lai . Tuy ë mçi gãc ®é kh¸c nhau ngêi ta cã thÓ ®a ra c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ ®Çu t, nhng mét quan niÖm hoµn chØnh vÒ ®Çu t ph¶i bao gåm c¸c ®Æc trng sau ®©y: - C«ng viÖc ®Çu t ph¶i bá vèn ban ®Çu. - §Çu t lu«n g¾n liÒn víi rñi ro, m¹o hiÓm…..Do vËy c¸c nhµ ®Çu t ph¶i nh×n nhËn tríc nh÷ng khã kh¨n nay ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa. - Môc tiªu cña ®Çu t lµ hiÖu qu¶. Nhng ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau, ngêi ta còng nh×n nhËn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kh«ng gièng nhau. Víi c¸c doanh nghiªp thêng thiªn vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi nhµ níc l¹i muèn hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi lîi Ých x· héi.Trong nhiÒu trêng hîp lîi Ých x· héi ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. V× vËy mét c¸ch tæng qu¸t ta cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm vÒ lÜnh vùc ®Çu t nh sau: §Çu t lµ mét h×nh thøc bá vèn vµo ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi nh»m thu ®îc nh÷ng lîi Ých k× väng trong t¬ng lai. ë ®©y ta cÇn lu ý r»ng nguån vèn ®Çu t nµy kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c tµi s¶n h÷u h×nh nh: tiÒn vèn, ®Êt ®ai, nhµ xëng, m¸y 3
 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mãc, thiÕt bÞ, hµng ho¸….mµ cßn bao gåm c¸c lo¹i tµi s¶n v« h×nh nh: b»ng s¸ng chÕ, ph¸t minh nh·n hiÖu hµng ho¸, bÝ quyÕt kÜ thuËt, uy tÝn kinh doanh, bÝ quyÕt th¬ng m¹i, quyÒn th¨m dß khai th¸c, sö dông tµi nguyªn. II. Vèn ®Çu t . Nh trªn ta ®· thÊy vèn ®Çu t lµ mét kh¸i niÖm réng bao gåm nhiÒu nguån lùc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh kh¸c nhau. §Ó thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, ph©n tÝch vµ sö dông, ngêi ta thêng quy ®æi c¸c nguån lùc nµy vÒ ®¬n vÞ tiÒn tÖ chung. Do ®ã khi nãi ®Õn vèn ®Çu t, ta cã thÓ h×nh dung ®ã lµ nh÷ng nguån lùc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh ®· ®îc quy ®æi vÒ ®¬n vÞ ®o lêng tiÒn tÖ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· - héi. Vèn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t rÊt lín, kh«ng thÓ cïng mét lóc trÝch ra tõ c¸c kho¶n chi tiªu thêng xuyªn cña c¸c c¬ së v× ®iÒu nµy sÏ lµm x¸o ®éng mäi ho¹t ®éng b×nh thêng cña s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sinh ho¹t x· héi. Ngay nay, c¸c quan hÖ tµi chÝnh ngµy cµng ®îc më réng vµ ph¸t triÓn. Do ®ã, ®Ó tËp trung nguån vèn còng nh ph©n t¸n rñi ro, sè vèn ®Çu t cÇn thiÕt thêng ®- îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh: tiÒn tÝch luü cña x· héi, cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn tiÕt kiÖm cña quÇn chóng vµ vèn huy ®éng tõ níc ngoµi. §©y chÝnh lµ sù thÓ hiÖn nguyªn t¾c kinh doanh hiÖn ®¹i: " Kh«ng bá tÊt c¶ trøng vµo mét giá". Nh vËy, ta cã thÓ tãm lîc ®Þnh nghÜa vµ nguån vèn cña gèc ®Çu t nh sau: Vèn ®Çu t lµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh ®îc tÝch luü tõ x· héi, tõ c¸c chñ thÓ ®Çu t, tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n chóng vµ vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c nhau ®îc ®a vµo sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi nh»m ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. VÒ néi dung cña vèn ®Çu t chñ yÕu bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ ®Ó t¹o c¸c tµi s¶n cè ®Þnh míi hoÆc b¶o dìng, söa ch÷a ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cã s½n. 4
 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Chi phÝ ®Ó t¹o ra hoÆc t¨ng thªm c¸c tµi s¶n lu ®éng. - Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t. - Chi phÝ dù phßng cho c¸c kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng dù kiÕn ®îc. III. Ho¹t ®éng ®Çu t Qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t xÐt vÒ mÆt b¶n chÊt chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn sù chuyÓnn ho¸ vèn b»ng tiÒn ®Ó t¹o nªn nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô sinh ho¹t x· héi. Qu¸ tr×nh nµy cßn ®îc gäi lµ ho¹t ®éng ®Çu t hay ®Çu t vèn. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t lµ mét bé phËn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh nh»m t¨ng thªm c¬ së vËt chÊt kü thuËt míi, duy tr× c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã vµ lµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. §èi víi nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng nh»m t¹o ra vµ duy tr× c¸c c¬ së vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ. IV. Ph©n lo¹i c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. Cã nhiÒu quan ®iÓm ®Ó ph©n lo¹i c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. Theo tõng tiªu thøc ta cã thÓ ph©n ra nh sau: - Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng: C¸c ho¹t ®éng ®Çu t cã thÓ ph©n thµnh ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. - Theo ®Æc ®iÓm c¸c ho¹t ®éng ®Çu t: + §Çu t c¬ b¶n nh»m t¸i s¶n xuÊt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh. + §Çu t vËn hµnh nh»m t¹o ra c¸c tµi s¶n lu ®éng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô míi h×nh thµnh hoÆc thªm c¸c tµi s¶n lu ®éng cho c¸c c¬ së hiÖn cã. - Theo thêi gian thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông ®Ó thu håi ®ñ vèn ®· bá ra: + §Çu t ng¾n h¹n lµ h×nh thøc ®Çu t cã thêi gian hoµn vèn nhá h¬n mét n¨m. 5
 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + §Çu t trung h¹n vµ dµi h¹n lµ h×nh thøc ®Çu t cã thêi gian hoµn vèn lín h¬n mét n¨m. - §øng ë gãc ®é néi dung: + §Çu t míi h×nh thµnh nªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch vô. + §Çu t thay thÕ nh»m môc ®Ých ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh lµm cho chóng ®ång bé vµ tiÒn bé vÒ mÆt kü thuËt. + §Çu t më réng nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Ó h×nh thµnh nhµ m¸y míi, ph©n xëng míi..v.v.. víi môc ®Ých cung cÊp thªm c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. + §Çu t më réng nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi. - Theo quan ®iÓm qu¶n lý cña chñ ®Çu t, ho¹t ®éng ®Çu t cã thÓ chia thµnh: + §Çu t gi¸n tiÕp: Trong ®ã ngêi bá vèn kh«ng trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh qu¶n lý, qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. Thêng lµ viÖcc¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc mua c¸c chøng chØ cã gi¸ nh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu .. v.v.. hoÆc lµ viÖc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, hoµn l¹i cã l·i xuÊt thÊp cña c¸c quèc gia víi nhau. + §Çu t trùc tiÕp: Trong ®ã ngêi bá vèn trùc tiÕp tham gia qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t. §Çu t trùc tiÕp ®îc ph©n thµnh hai lo¹i sau: * §Çu t dÞch chuyÓn: Lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn mua l¹i mét sè cæ phÇn ®ñ lín ®Ó n¾m quyÒn chi phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp nµy viÖc ®Çu t kh«ng lµm gia t¨ng tµi s¶n mµ chØ thay ®æi quyÒn së h÷u c¸c cæ phÇn doanh nghiÖp. * §Çu t ph¸t triÓn: Lµ viÖc bá Vèn ®Çu t ®Ó t¹o nªn nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt míi ( vÒ c¶ lîng vµ chÊt) h×nh thøc ®Çu t nµy lµ biÖn ph¸t chñ yÕu ®Ó cung cÊp viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, lµ tiÒn ®Ò ®Çu t gi¸n tiÕp vµ ®Çu t dÞch chuyÓn. 6
 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B. Dù ¸n ®Çu t Nh trªn ®· tr×nh bµy, ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t cÇn ph¶i chi ra mét kho¶n tiÒn lín. §Ó kho¶n ®Çu t bá ra ®em l¹i hiÖu cao trong t¬ng lai kh¸ xa ®ßi hái ph¶i cã sù chuÈn bÞ cÈn thËn vµ nghiªm tóc vÒ mäi mÆt: TiÒn vèn, vËt t, lao ®éng..v..v.. ph¶i xem xÐt khÝa c¹nh tù nhiªn, kinh tÕ x· héi, kü thuËt, ph¸p luËt ..v..v.. sù chuÈn bÞ nµy thÓ hiÖn ë viÖc so¹n th¶o c¸c dù ¸n ®Çu t. I. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t. Dù ¸n ®Çu t ®îc hiÓu lµ tæng thÓ c©c gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh, x©y dùng - kiÕn tróc, kü thuËt - c«ng nghÖ, tæ chøc - qu¶n lý ®Ó sö dông hîp lý cÊc nguån lùc hiÖn cã nh»m ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶, môc tiªu kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®Çu t cßn cã thÓ ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau: - VÒ mÆt h×nh thøc: Dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu ®îc tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt, cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng, chi phÝ mét c¸ch kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. - Trªn gãc ®é qu¶n lý: Dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô qu¶n lý viÖc sö dông vèn, vËt t, lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ tµi chÝnh trong mét th¬i gian dµi. - Trªn gãc ®é kÕ ho¹ch ho¸: Dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕ ho¹ch chi tiÕt cña mét c«ng cuéc ®µu t s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµm tiÓn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî. Trong qu¶n lý vÜ m«, dù ¸n ®µu t lµ ho¹t ®éng kinh tÕ riªng biÖt nhá nhÊt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ. - XÐt vÒ mÆt néi dung: Dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan víi nhau ®îc kÕ ho¹ch ho¸ nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ®· ®Þnh b»ng viÖc t¹o ra c¸c kÕt qu¶ cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, th«ng qua c¸c nguån lùc x¸c ®Þnh. 7
 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tuy cã thÓ ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ dù ¸n ®Çu t, nhng bao giê còng cã bèn thµnh phÇn chÝnh sau: + C¸c nguån lùc: Vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nguyªn vËt liÖu..v..v.. + HÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé, ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, t¹o ra c¸c kÕt qu¶ cô thÓ. + C¸c kÕt qu¶: §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ, cã thÓ ®Þnh lîng ®îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña dù ¸n. + Môc tiªu kinh tÕ x· héi cña dù ¸n: Môc tiªu nay thêng ®îc xem xÐt díi hai gi¸c ®é. §èi víi doanh nghiÖp ®ã lµ môc ®Ých thu håi vèn, t¹o lîi nhuËn vµ vÞ thÕ ph¸t triÓn míi cña doanh nghiÖp. §èi víi x· héi ®ã lµ viÖc phï hîp víi quy ho¹ch ®Þnh híng ph¸t triÓn, kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµ vµ s¶n phÈm, dÞch vô cho x· héi, b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng sinh th¸i. * §Ó lµm râ thªm ta cã thÓ ®a ra mét sè nhËn xÐt nh sau vÒ dù ¸n ®Çu t: Thø nhÊt, dù ¸n kh«ng chØ lµ ý ®Þnh ph¸c th¶o mµ cã tÝnh cô thÓ vµ môc tiªu x¸c ®Þnh nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu nµo ®ã cña mét c¸ nh©n, tËp thÓ hay mét quèc gia. Thø hai, dù ¸n kh«ng nh»m chøng minh cho mét sù tån t¹i cã s½n mµ nh»m t¹o ra mét thùc thÓ míi tríc ®ã cha tån t¹i nguyªn b¶n. Thø ba, bªn c¹nh c¸c yªu cÇu vÒ viÖc thiÕt lËp c¸c yÕu tè vËt chÊt kü thuËt, mét dù ¸n bao giê còng ®ßi hái sù t¸c ®éng tÝch cùc cña con ngêi, cã nh vËy víi mong ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh. Thø t, v× liªn quan ®Õn mét t¬ng lai kh«ng biÕt tríc nªn b¶n th©n mét dù ¸n bao giê còng chøa ®ùng nh÷ng sù bÊt ®Þnh vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thø n¨m, dù ¸n cã b¾t ®Çu, cã kÕt thóc vµ chÞu nh÷ng giíi h¹n vÒ nguån lùc. II. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t. 8
 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Trong thùc tÕ, c¸c dù ¸n ®Çu t rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Dùa vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau viÖc ph©n lo¹i c¸c dù ¸n còng kh¸c nhau. - C¨n cø vµo ngêi khëi xíng: Dù ¸n c¸ nh©n, dù ¸n tËp thÓ, dù ¸n quèc gia, dù ¸n quèc tÕ - C¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng dù ¸n: Dù ¸n s¶n xuÊt, dù ¸n dÞch vô, th¬ng m¹i, dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, dù ¸n dÞch vô x· héi. - C¨n cø vµo ®Þa phËn quèc gia: Dù ¸n ®Çu t xuÊt khÈu, dù ¸n ®Çu t néi ®Þa. - C¨n cø vµo mùc ®é chÝnh x¸c cña dù ¸n: Dù ¸n tiÒn kh¶ thi, dù ¸n kh¶ thi. - C¨n cø theo ngµnh ho¹t ®éng: Dù ¸n c«ng nghiÖp, dù ¸n n«ng nghiÖp, dù ¸n x©y dùng ..v..v.. - C¨n cø vµo møc ®é t¬ng quan lÉn nhau: Dù ¸n ®éc lËp, dù ¸n lo¹i trõ lÉn nhau(nÕu chÊp nhËn dù ¸n nµy th× buéc ph¶i tõ chèi c¸c dù ¸n cßn l¹i.) - C¨n cø theo h×nh thøc ®Çu t: Dù ¸n ®Çu t trong níc, dù ¸n liªn doanh, dù ¸n 100% vèn níc ngoµi. C¨n cø theo quy m« vµ tÝnh chÊt quan träng cña dù ¸n: + Dù ¸n nhãm A: Lµ nh÷ng dù ¸n cÇn th«ng qua héi ®ång thÈm ®Þnh cña nhµ níc sau ®ã tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. + Dù ¸n nhãm B: Lµ nh÷ng dù ¸n ®îc Bé kÕ ho¹ch - §Çu t cïng Chñ tÞch héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ níc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan xem xÐt vµ thÈm ®Þnh. + Dù ¸n nhãm C: Lµ nh÷ng dù ¸n cßn l¹i do Bé kÕ ho¹ch - §Çu t cïng phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. III. Chu kú dù ¸n. 9
 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chu kú cña mét dù ¸n ®Çu t lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n ph¶i tr¶i qua, b¾t ®Çu t khi mét dù ¸n míi chØ lµ ý ®å ®Õn khi dù ¸n hoµn thµnh vµ kÕt thóc ho¹t ®éng. Qu¸ tr×nh hoµn thµnh vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t tr¶i qua 3 giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn ®Çu t vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. Trong 3 giai ®o¹n trªn, giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t, t¹o tiÒn ®Ò vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i ë hai giai ®o¹n sau, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. Do ®ã ®íi víi giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t, vÊn ®Ò chÊt lîng, vÊn ®Ò chÝnh x¸c cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, tÝnh to¸n vµ dù ®o¸n lµ rÊt quan träng. Trong giai ®o¹n hai, vÊn ®Ò thêi giai lµ quan träng h¬n c¶, ë giai ®o¹n nµy, 85% ®Õn 90% vèn ®Çu t cña dù ¸n ®îc chi ra vµ n»m ®äng trong suèt n¨m thùc hiÖn ®Çu t. Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t cµng kÐo dµi, vèn ø ®äng cµng nhiÒu, tæn thÊt l¹i cµng lín. Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t l¹i phô thuéc vµo chÊt lîng c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t, vµo viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t, qu¶n lý viÖc thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t. Giai ®o¹n ba, vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ cña giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t ( lµ giai ®o¹n s¶n xuÊt, kinh doanh, trao ®æi dÞch vô) nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu dù ¸n. NÕu lµm tèt c¸c c«ng viÖc cña giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t sÏ t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. * So¹n th¶o dù ¸n ®Çu t n»m trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t. C«ng t¸c so¹n th¶o ®îc tiÕn hµnh qua ba møc ®é nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t. - Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. - Nghiªn cøu kh¶ thi * Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t 10
 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh dù ¸n vµ lµ bíc nghiªn cøu s¬ bé nh»m x¸c ®Þnh triÓn väng vµ hiÖu qu¶ ®em l¹i cña dù ¸n. C¬ héi ®Çu t ®îc ph©n thµnh hai cÊp ®é: C¬ héi ®Çu t chung vµ c¬ héi ®Çu t cô thÓ. + C¬ héi ®Çu t chung: Lµ c¬ héi ®îc xem xÐt ë cÊp ®é ngµnh, vïng hoÆc c¶ níc. Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t chung nh»m xem xÐt nh÷ng lÜnh vùc, nh÷ng bé phËn ho¹t ®éng kinh tÕ trong mèi quan hÖ víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ chung cña khu vùc, thÕ giíi, cña mét quèc gia hay cña mét ngµnh, mét vïng víi môc ®Ých cuèi cïng lµ s¬ bé nhËn ra c¬ héi ®Çu t kh¶ thi. Nh÷ng nghiªn cøu nµy còng nh»m h×nh thµnh nªn c¸c dù ¸n s¬ bé phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, víi thø tù u tiªn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña tõng ngµnh, vïng hoÆc cña mét ®Êt níc. + C¬ héi ®Çu t cô thÓ: Lµ c¬ héi ®Çu t ®îc xem xÐt ë cÊp ®é tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m ph¸t triÓn nh÷ng kh©u, nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ, kÜ thuËt cña ®¬n vÞ ®ã, ViÖc nghiªn cøu nµy võa phôc vô cho viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ, võa ®¸p øng môc tiªu chung cña ngµnh, vïng vµ ®Êt níc. *ViÖc nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t cÇn dùa vµo c¸c c¨n cø sau: - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ngµnh, vïng hoÆc ®Êt níc, Xac ®Þnh híng ph¸t triÓn l©u dµi cho sù ph¸t triÓn. - Nhu cÇu thÞ trêng vÒ c¸c mÆt hµng hoÆc dÞch vô dù ®Þnh cung cÊp, - HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c mÆt hµng vµ dÞch vô nµy hiÖn t¹i cã cßn chç trèng trong thêi gian ®ñ dµi hay kh«ng ?(Ýt nhÊt còng vît qua thêi gian thu håi vèn). - TiÒm n¨ng s½n cã vÒ tµi nguyªn, tµi chÝnh, lao ®éng…..Nh÷ng lîi thÕ cã thÓ vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh chç trèng trong s¶n xuÊt, kinh doanh. - Nh÷ng kÕt qu¶ vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi sÏ ®¹t ®îc nÕu thùc hiÖn ®Çu t. 11
 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Môc tiªu cña viÖc nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t nh¾m lo¹i bá ngay nhÏng dù kiÕn râ rµng kh«ng kh¶ thi mµ kh«ng cÇn ®i s©u vµo chi tiÕt. Nã x¸c ®Þnh mét c¸ch nhanh chãng vµ Ýt tèn kÐm vÒ c¸c kh¶ n¨ng ®Çu t trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n gióp cho chñ ®Çu t c©n nh¾c, xem xÐt vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnhcã triÓn khai tiÕp giai ®o¹n nghiªn cøu sau hay kh«ng. * Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi §©y lµ bíc tiÕp theo cña c¸c c¬ héi ®Çu t cã nhiÒu triÓn väng, cã quy m« ®Çu t lín, phøc t¹p vÒ mÆt kÜ thuËt, thêi gian thu håi vèn dµi..v..v..Bíc nµy nghiªn cøu s©u h¬n c¸c khÝa c¹nh cßn thÊy ph©n v©n, cha ch¾c ch¾n cña c¸c c¬ héi ®Çu t ®· ®îc lùa chän. ViÖc nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi nh»m sµng läc, lo¹i bá c¸c c¬ héi ®Çu t hoÆc kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c c¬ héi ®Çu t dù kiÕn. §èi víi c¸c dù ¸n lín, liªn quan vµ chÞu sù qu¶n lý cña nhiÒu ngµnh th× dù ¸n tiÒn kh¶ thi lµ viÖc tranh thñ ý kiÕn bíc ®Çu, lµ c¨n cø xin chñ tr¬ng ®Ó tiÕp tôc ®Çu t. S¶n phÈm cuèi cïng cña nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi lµ luËn chøng tiÒn kh¶ thi. Néi dung cña luËn chøng tiÒn kh¶ thi ( hay cßn gäi lµ dù ¸n tiÒn kh¶ thi) bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - C¸c bèi c¶nh chung vÒ kinh tÕ, x· héi, ph¸p luËt cã ¶nh hëng ®Õn dù ¸n. - Nghiªn cøu thÞ trêng. - Nghiªn cøu kÜ thuËt. - Nghiªn cøu vÒ tæ chøc, qu¶n lý vµ nh©n sù. - Nghiªn cøu c¸c lîi Ých kinh tÕ x· héi. §Æc ®iÓm nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò ë bíc tiÒn kh¶ thi cha hoµn toµn chi tiÕt, cßn xem xÐt ë tr¹ng th¸i tÜnh, ë møc trung b×nh mäi ®Çu vµo, ®Çu ra, mäi khÝa c¹nh kÜ thuËt, tµi chÝnh, kinh tÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. Do ®ã ®é chÝnh x¸c cha cao. * Nghiªn cøu kh¶ thi. 12
 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §©y lµ bíc xem xÐt lÇn cuèi cïng nh»m ®i ®Õn c¸c kÕt luËn x¸c ®¸ng vÒ mäi vÊn ®Ò c¬ b¶n cña dù ¸n b»ng c¸c bíc ph©n tÝch, c¸c sè lîng ®· ®îc tÝnh to¸n cÈn thËn, chi tiÕt, c¸c ®Ò ¸n kinh tÕ kÜ thuËt, c¸c lÞch biÓu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. S¶n phÈm cña giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi lµ " Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi" hay cßn gäi lµ " LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ". ë giai ®o¹n nµy, dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi ®îc so¹n th¶o tØ mØ, kü lìng nh»m ®¶m b¶o cho mäi dù ®o¸n, mäi tÝnh to¸n ë ®é chÝnh x¸c cao tríc khi ®a ra ®Ó c¸c c¬ quan kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt. Néi dung nghiªn cøu cña dù ¸n kh¶ thi còng t¬ng tù nh dù ¸n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, nhng kh¸c nhau ë møc ®é ( Chi tiÕt h¬n, chÝnh x¸c h¬n). Mäi khÝa c¹nh nghiªn cøu ®Òu ®îc xem xÐt ë tr¹ng th¸i ®éng, tøc lµ cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh cã thÓ x¶y ra theo tõng néi dung nghiªn cøu. Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi cßn nh»m chøng minh c¬ héi ®Çu t lµ ®¸ng gi¸, ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh quyÕt ®Þnh ®Çu t. C¸c th«ng tin ph¶i ®ñ søc thyÕt phôc c¸c c¬ quan chñ qu¶n vµ c¸c nhµ ®Çu t. §iÒu nµy cã t¸c dông sau ®©y: - §èi víi nhµ níc vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh + Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi lµ c¬ së ®Ó thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t, quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù ¸n. + Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi ®ång thêi lµ nh÷ng c«ng cô thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ cña ngµnh, ®Þa ph¬ng hoÆc c¶ níc. - §èi víi chñ ®Çu t th× dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi lµ c¬ së ®Ó: + Xin phÐp ®îc ®Çu t + Xin phÐp xuÊt nhËp khÈu vËt, m¸y mãc thiÕt bÞ + Xin hëng chÝnh s¸ch u ®·i vÒ ®Çu t (NÕu cã). + Xin gia nhËp c¸c khu chÕ suÊt, c¸c khu c«ng nghiÖp + Xin vay vèn cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc + Kªu gäi gãp vèn hoÆc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu 13
 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi gäi t¾t lµ dù ¸n ®Çu t. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®Çu t bao gåm c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vi m« vµ vÜ m«, qu¶n lý vµ kü thuËt. Nh÷ng khÝa c¹nh nµy ë c¸c dù ¸n thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau ®Òu cã nÐt ®Æc thï riªng, nhng nh×n chung cã thÓ bao gåm c¸c vÊn ®Ò díi ®©y. I. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ coi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi lµ nÒn t¶ng cña dù ¸n ®Çu t. Nã thÓ hÖn khung c¶nh ®Çu t, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®Ò cËp c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - §iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn ( §Þa h×nh, khÝ hËu, ®Þa chÊt…) cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän thùc hiÖn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n nµy - §iÒu kiÖn vÒ d©n sè vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn nhu cÇu vµ khuynh híng tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn nguån lao ®éng cung cÊp cho dù ¸n. - T×nh h×nh chÝnh trÞ, m«i trêng ph¸p lý, c¸c luËt lÖ vµ c¸c chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn cña ®Êt níc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc khã kh¨n cho dù ¸n ®Çu t - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc cña ®Þa ph- ¬ng, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh doanh cña ngµnh ( Tèc ®é gia t¨ng GDP, tû lÖ ®Çu t so víi GDP, quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng, GDP/ ®Çu ngêi, tû suÊt lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh ) cã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ vËn hµnh dù ¸n ®Çu t. - T×nh h×nh ngo¹i hèi, dù tr÷ ngo¹i tÖ, c¸n c©n thanh to¸n vµ nî nÇn cã ¶nh hëng ®Õn c¸c dù ¸n ph¶i xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Tuy nhiªn, c¸c dù ¸n nhá cã thÓ kh«ng cÇn nhiÒu d÷ kiÖn kinh tÕ vÜ m« nh vËy. Cßn c¸c dù ¸n lín th× còng tuú thuéc vµo môc tiªu, 14
 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi t¸c dông cña dù ¸n mµ lùa chän c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Ó xem xÐt. II. Nghiªn cøu thÞ trêng. ThÞ trêng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän môc tiªu vµ quy m« dù ¸n. Môc ®Ých nghiªn cøu thÞ trêng nh»m x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò: - ThÞ trêng cung cÇu s¶n phÈm hoÆc dÞch vô hiÖn t¹i cña dù ¸n, tiÓm n¨ng ph¸t triÓn cña thÞ trêng nµy trong t¬ng lai. - §¸nh gi¸ møc ®é c¹nh tranh, kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng cña s¶n phÈm so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cã s½n hoÆc c¸c s¶n phÈm ra ®êi sau nay. - C¸c chÝnh s¸ch tiÕp thÞ vµ ph©n phèi cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ gióp viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n - ¦íc tÝnh gi¸ b¸n vµ chÊt lîng s¶n phÈm ( Cã so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cã s½n vµ c¸c s¶n phÈm cã thÓ ra ®êi sau nµy). - Dù kiÕn thÞ trêng thay thÕ khi cÇn thiÕt. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng cÇn th«ng tin, tµi liÖu vÒ t×nh h×nh qu¸ khø, hiÖn t¹i, t¬ng lai cña x· héi. Trêng hîp thiÕu th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng ®ñ ®é tin cËy, tuú thuéc vµo møc ®é mµ cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó dù ®o¸n nh ngo¹i suy tõ c¸c tr- êng hîp t¬ng tù, tõ t×nh h×nh cña qóa khø, sö dông c¸c th«ng tin gi¸n tiÕp cã liªn quan, tæ chøc ®iÒu tra pháng vÊn hoÆc kh¶o s¸t. NhiÒu trêng hîp viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cßn ®ßi hái cã c¸c chuyªn gia cã kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm cña dù ¸n, vÒ nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ, vÒ quy luËt vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr- êng, ph¸p luËt, th¬ng m¹i, chÝnh trÞ, x· héi …. ®Ó cã thÓ lùa chän ph©n tÝch vµ rót ra ®îc kÕt luËn cô thÓ, x¸c ®¸ng. III. Nghiªn cøu vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt. Ph©n tÝch kü thuËt lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ®Çu t. môc ®Ých chÝnh viÖc nghiªn cøu kü thuËt cña mét dù ¸n lµ nh»m x¸c ®Þnh kü thuËt c«ng nghÖ 15
 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vµ quy tr×nh s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm nhu cÇu ®Ó s¶n xuÊt mét c¸ch tèi u vµ phï hîp nhÊt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn hiÖn cã mµ vÉn ®¶m b¶o vÒ c¸c yªu cÇu chÊt lîng vµ sè lîng s¶n phÈm. C¸c dù ¸n kh«ng kh¶ thi vÒ mÆt kÜ thuËt, ph¶i ®îc lo¹i bá ®Ó tr¸nh nh÷ng tæn thÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ vËn hµnh kÕt qu¶ ®©u t sau nµy. Tuy nhiªn tuú theo tõng dù ¸n cô thÓ mµ vÊn ®Ò kÜ thuËt nµo cÇn ®îc nghiªn cøu, x¸c ®Þnh vµ nhÊn m¹nh h¬n vÊn ®Ò kia. Dù ¸n cµng lín th× c¸c vÊn ®Ò cµng phøc t¹p h¬n, cÇn ph¶i xö lý nhiÒu th«ng tin h¬n vµ tÊt c¶ ®Òu t¬ng quan lÉn nhau, còng nh thø tù u tiªn c¸c vÊn ®Ò nµy trong khi nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi cña chóng kh«ng h¼n lµ thø tù nh khi so¹n th¶o dù ¸n. Néi dung ph©n tÝch kü thuËt bao gåm vÊn ®Ò díi ®©y. 1. S¶n phÈm cña dù ¸n Tuy s¶n phÈm cña dù ¸n ®· ®îc x¸c ®Þnh qua nghiªn cøu thÞ trêng nhng còng nªn x¸c ®Þnh l¹i ®Æc tÝnh kü thuËt vµ c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cÇn ph¶i ®¹t ®îc - C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña s¶n phÈm gåm c¸c ®Æc tÝnh lý - ho¸ häc - H×nh thøc bao b× ®ãng gãi - C¸c c«ng cô vµ c¸ch sö dông s¶n phÈm - C¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn kiÓm tra ®Ó kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm 2. Lùa chän c«ng suÊt vµ h×nh thøc ®Çu t a. C¸c kh¸i niÖm c«ng suÊt - C«ng suÊt thiÕt kÕ lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian nh ngµy, giê, th¸ng, n¨m. - C«ng suÊt lý thuyÕt lµ c«ng suÊt tèi ®a trªn lý thuyÕt mµ nhµ m¸y cã thÓ thùc hiÖn ®îc víi gi¶ thuyÕt lµ m¸y mãc ho¹t ®éng liªn tôc sÏ kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do bÊt cø lý do nµo kh¸c nh mÊt ®iÖn, m¸y mãc trôc trÆc, h háng. 16
 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Th«ng thêng ph¶i ghi râ m¸y mãc ho¹t ®éng mÊy giê trong mét ngµy, thÝ dô 1 ca, 2 ca,hoÆc 3 ca, sè ngµy lµm viÖc trong mét n¨m, thêng lµ 300 ngµy/n¨m. CS lý thuyÕt/n¨m = CS/giê/ngµy x Sè giê/ngµy/n¨m C«ng suÊt thùc hµnh lu«n nhá h¬n c«ng suÊt lý thuyÕt. C«ng suÊt nµy ®¹t ®îc trong c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng, nghÜa lµ trong thêi gian ho¹t ®éng cã thÓ m¸y mãc bÞ ngng ho¹t ®éng v× trôc trÆc kü thuËt, söa ch÷a, thay thÕ phô tïng,®iÒu chØnh m¸y mãc, ®æi ca, giê nghØ, ngµy lÔ. Do ®ã, c«ng suÊt thùc hµnh trong c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng tèt nhÊt còng chØ ®¹t kho¶ng 90% c«ng suÊt lý thuyÕt. Ngoµi ra, trong nh÷ng n¨m ®Èu tiªn, c«ng suÊt thùc hµnh cßn tuú thuéc vµo c«ng viÖc hiÖu chØnh, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc møc ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn, sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. b. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cña dù ¸n Khi x¸c ®Þnh c«ng suÊt thùc hµnh cña dù ¸n, cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè: Nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm, kü thuËt s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu hiÖn t¹i cña chñ ®Çu t, chi phÝ cho ®Çu t vµ s¶n xuÊt. Tõ viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè trªn lùa chän mét c«ng suÊt tèi u cho dù ¸n. c. H×nh thøc ®Çu t Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn, yÕu tè ®Ó lùa chän h×nh thøc ®Çu t: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn, xÝ nghiÖp liªn doanh, xÝ nghiÖp quèc doanh. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn vµ lîi Ých cña viÖc huy ®éng n¨ng lùc hiÖn t¹i, ®Çu t chiÒu s©u, më réng c¸c c¬ së ®· cã, so víi ®Çu t míi (¸p dông ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh) tõ ®ã ®Ó lùa chän h×nh thøc ®Çu t. 3. Nguån vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo Nguån vµ kh¶ n¨ng cung cÊp ®Òu ®Æn nguyªn liÖu c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh sèng 17
 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cßn còng nh tÇm cì cña ®a sè c¸c dù ¸n. Trong nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, viÖc lùa chän kü thuËt s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ tuú thuéc vµo c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c nguyªn liÖu chÝnh, trong khi c¸c dù ¸n kh¸c sè lîng tiÒm n¨ng s½n cã cña nguuyªn liÖu x¸c ®Þnh tÇm cì cña dù ¸n. Nguån cung cÊp vËt liÖu c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sö dông trong suèt ®êi sèng cña thiÕt bÞ. Néi dung cña viÖc x¸c ®Þnh nguyªn liÖu ®Çu vµo bao gåm: - Lo¹i vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu cÇn thiÕt. - TÝnh to¸n nhu cÇu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt tõng n¨m. - T×nh tr¹ng cung øng. - Yªu cÇu vÒ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. - Nguån vµ kh¶ n¨ng cung cÊp. - Chi phÝ cho tõng lÞch tr×nh cung cÊp. 4. C«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt §Ó cïng s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kh¸c nhau. Tuú mçi lo¹i c«ng nghÖ, ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt cho phÐp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cïng lo¹i, nhng cã ®Æc tÝnh, chÊt lîng vµ chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã, ph¶i xem xÐt, lùa chän ph¬ng ¸n thÝch hîp nhÊt ®èi víi lo¹i s¶n phÈm dù ®Þnh s¶n xuÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, t¸i chÝnh, tæ chøc, qu¶n lý cña tõng ®¬n vÞ. Lùa chän c«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt §Ó lùa chän c«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt phï hîp cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: C«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt ®ang ®îc ¸p dông trªn thÕ giíi. 18
 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ lao ®éng. NÕu thiÕu vèn thõa lao ®éng cã thÓ chän c«ng nghÖ kÐm hiÖn ®¹i,rÎ tiÒn, sö dông nhiÒu lao ®éng vµ ngîc l¹i. Xu híng l©u dµi cña c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh l¹c hËu hoÆc nh÷ng trë ng¹i trong viÖc sö dông c«ng nghÖ nh khan hiÕm vÒ nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng... Kh¶ n¨ng vËn hµnh vµ qu¶n lý c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng nãi chung. Néi dung chuyÓn giao c«ng nghÖ, ph¬ng thøc thanh to¸n, ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn vµ sù trë gióp cña níc b¸n c«ng nghÖ. §iÒu kiÖn vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph¬ng cã thÝch hîp víi c«ng nghÖ dù kiÕn lùa chän hay kh«ng. Nh÷ng vÊn ®Ò m«i trêng sinh th¸i liªn quan ®Õn c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm. C¸c gi¶i ph¸p chèng « nhiÔm, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, ®iÒu kiÖn vµ chi phÝ thùc hiÖn. M¸y mãc thiÕt bÞ Tuú thuéc vµo c«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p s¶n suÊt mµ lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ thÝch hîp: C¸c ph¬ng ¸n m¸y mãc thiÕt bÞ c¨n cø vµo tr×nh ®é tiÕn bé kü thuËt, chÊt lîng,gi¸ c¶, phï hîp víi kh¶ n¨ng vËn hµnh, söa ch÷a, b¶o dìng... Danh môc c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh,phô, hç trî, c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c, phô tïng thay thÕ... 19
 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt, c¸c ®iÒu kiÖn b¶o dìng, söa ch÷a, thay thÕ, ®iÒu khiÓn l¾p ®Æt thiÕt bÞ, vËn hµnh, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. Tæng chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ, chi phÝ l¾p ®Æt vµ chi phÝ tù b¶o dìng. 5. §Þa ®iÓm vµ mÆt b»ng a. Ph©n tÝch ®Þa ®iÓm ViÖc ph©n tÝch ®Þa ®iÓm dù ¸n ph¶i chó träng vµo c¸c mÆt sau ®©y: - §iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ tîng thuû v¨n, ®Þa h×nh, nguån níc, ®Þa chÊt, hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai tµi nguyªn. - §iÒu kiÖn x· héi, kü thuËt, t×nh h×nh d©n sinh, phong tôc tËp qu¸n, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ cÊu tróc h¹ tÇng c¬ së. - C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn vïng. - ¶nh hëng cña ®Þa ®iÓm ®Õn sù thuËn tiÖn vµ chi phÝ trong cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. - ¶nh hëng cña ®Þa ®iÓm ®Õn viÖc tuyÓn chän vµ thu hót lao ®éng nãi chung vµ lao ®éng cã chuyªn m«n hoÆc ®µo t¹o chuyÓn m«n tõ d©n c cña ®Þa ph¬ng lµ tèt nhÊt. b. Ph©n tÝch mÆt b»ng vµ x©y dùng CÇn chó träng vµo c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - MÆt b»ng hiÖn cã. MÆt b»ng ph¶i ®ñ réng ®Ó ®¶m b¶o kh«ng chØ cho sù thuËn lîi trong ho¹t ®éng cña dù ¸n mµ cßn ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, ®¶m b¶o më réng ho¹t ®éng khi cÇn thiÕt. - X¸c ®Þnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng dùa trªn yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt cña d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ, c¬ 20
236068

Tài liệu liên quan


Xem thêm