Xem mẫu

Triển Vọng Phát Triển<br /> Chăn Nuôi Việt Nam<br /> <br /> Làm thế nào để cân bằng<br /> công nghiệp hóa chăn nuôi<br /> với chiến lược phát triển nông thôn<br /> và biến đổi môi trường?<br /> <br /> Tài liệu Hội thảo<br /> Hà Nội – Việt Nam<br /> Ngày 29/11/2010<br /> <br /> Triển Vọng Phát Triển<br /> Chăn Nuôi Việt Nam<br /> <br /> Làm thế nào để cân bằng<br /> công nghiệp hóa chăn nuôi<br /> với chiến lược phát triển nông thôn<br /> và biến đổi môi trường?<br /> <br /> Tài liệu Hội thảo<br /> Hà Nội – Việt Nam<br /> Ngày 29/11/2010<br /> 2<br /> <br /> Biên soạn :<br /> <br /> Guillaume DUTEURTRE và Vũ Trọng Bình<br /> <br /> Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của:<br /> <br /> Sáng kiến hành động INRA-CIRAD<br /> “Productions animales en régions chaudes”<br /> <br /> Thành viên ban tổ chức:<br /> <br /> Đỗ Kim Tuyên (Cục chăn nuôi)<br /> Duteurtre Guillaume (CIRAD)<br /> Vũ Trọng Bình (IPSARD)<br /> <br /> Hoàng Vũ Quang (IPSARD)<br /> Nguyễn Mai Hương (IPSARD)<br /> Phạm Duy Khánh (IPSARD)<br /> Trân Thị Thúy (IPSARD)<br /> <br /> © Cirad and Ipsard<br /> Hanoi, November 2010<br /> 3<br /> <br /> Lời Ngỏ<br /> <br /> Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung<br /> ương khóa X về “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn” đã đưa ra những định hướng chiến<br /> lược cho việc thương mại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn đồng thời thiết lập cơ sở<br /> hạ tầng và dịch vụ nông thôn. Theo đó, phát triển ngành chăn nuôi là một chủ trương lớn<br /> trong chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân trong giai đoạn tới.<br /> Cục chăn nuôi, Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn (Viện CSCL) phối hợp<br /> với các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của Pháp (CIRAD và INRA) đồng tổ chức Hội thảo<br /> Triển Vọng Phát Triển Chăn Nuôi Việt Nam<br /> Làm thế nào để cân bằng<br /> công nghiệp hóa chăn nuôi<br /> với chiến lược phát triển nông thôn<br /> và biến đổi môi trường?<br /> Hội thảo nhằm cập nhật các định hướng mới về phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam trong<br /> bối cảnh của Nghị quyết số 26, chia sẻ kết quả nghiên cứu, hiểu biết và xác định ưu tiên phát<br /> triển, các định hướng chính sách và thể chế nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển<br /> bền vững. Đặc biệt, Hội thảo sẽ xin ý kiến tham vấn các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan<br /> nghiên cứu về phương pháp thiết lập một hệ thống theo dõi và giám sát chăn nuôi tại Việt Nam<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn Quý đại biểu, và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp<br /> <br /> CỤC TRƯỞNG<br /> <br /> HOÀNG KIM GIAO<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương trình<br /> Ngày 29/11/2010<br /> <br /> SÁNG<br /> 8:00<br /> <br /> Đăng kí đại biểu<br /> <br /> 8:30<br /> <br /> Khai mạc<br /> Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn Nuôi – Bộ NN PT NT<br /> <br /> Phần 1 : Ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới<br /> Chủ trì: Hoàng Kim Giao (Cục chăn nuôi) and Benoit Dedieu (INRA)<br /> 8:45<br /> <br /> Tình hình chăn nuôi Việt Nam 2010 và định hướng phát triển những năm tiếp theo<br /> (20’)<br /> Đỗ Kim Tuyên (DLP)<br /> <br /> 9:05 : Nghị quyết Tam Nông và chiến lược phát triển nông thôn mới: triển vọng cho chính<br /> sách phát triển ngành chăn nuôi<br /> (20’)<br /> Vũ Trọng Bình (RUDEC/IPSARD)<br /> 9:25<br /> <br /> Thảo luận<br /> <br /> 10:10 Nghỉ giải lao<br /> <br /> Phần 2 : Những khó khăn, hạn chế đối với phát triển ngành chăn nuôi<br /> trong tương lai<br /> Chủ trì: Vũ Chí Cường (NIAS) and Philippe Lecomte (CIRAD)<br /> 10:30 Chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi trên thế giới và tai Việt nam trong điều kiện biến đổi khí<br /> hậu<br /> (20’)<br /> Lê Viết Ly<br /> 10:50 Ngành chăn nuôi ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu: kinh nghiệm và các vấn<br /> đề cần nghiên cứu<br /> (20’)<br /> Philippe Lecomte (CIRAD)<br /> 11:10 Thảo luận<br /> 12:00 Ăn trưa<br /> <br /> 5<br /> <br />