Báo cáo Những vấn đề pháp lý về thương mại điện tử ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 5 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
of x

Báo cáo Những vấn đề pháp lý về thương mại điện tử ở Việt Nam. Những vấn đề pháp lý về thương mại điện tử ở Việt Nam Thay đổi trong cấu trúc của các luật khác: Các luật của các lĩnh vực khác nhau khi được xây dựng cần có 1 chương về xử lí vi phạm và tội phạm nếu xét thấy có khả năng xảy ra vi phạm cần bị xử phạt hành chính cũng như xét thấy có khả năng xảy ra vi phạm ở mức độ tội phạm mà những tội phạm đó không thuộc tội phạm thông thường đã được pháp điển hoá trong BLHS..... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-nhung-van-de-phap-ly-ve-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-0do4tq.html

Nội dung


  1. ThS. Bïi ThÞ BÝch Liªn * Ng y nay, ®iÖn tö v c«ng nghÖ tin häc ® v dông tíi c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, dï ®ã l fax, ®ang th©m nhËp s©u v hç trî m¹nh mÏ cho telex hay Internet còng ®−îc coi l th−¬ng m¹i qu¸ tr×nh to n cÇu hãa. Trong lÜnh vùc th−¬ng ®iÖn tö. Tuy nhiªn, c¸c tæ chøc quèc tÕ v c¸c m¹i, viÖc sö dông c¸c c«ng cô ®iÖn tö v tin n−íc hiÓu th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo nghÜa réng häc cho c¸c giao dÞch ® l m n¶y sinh lÜnh vùc còng ph¶i thõa nhËn r»ng chÝnh Internet míi l míi mÎ, ®ã l th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Tuy míi ra ®éng lùc quan träng nhÊt thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ®êi kh«ng l©u nh−ng sù ph¸t triÓn cña th−¬ng cña lo¹i h×nh th−¬ng m¹i míi mÎ n y. m¹i ®iÖn tö rÊt m¹nh mÏ v tiÒm n¨ng cña nã 2. ViÖt Nam víi th−¬ng m¹i ®iÖn tö l v« cïng to lín. Nh−ng th−¬ng m¹i ®iÖn tö §èi víi ViÖt Nam, th−¬ng m¹i ®iÖn tö l sù còng l m n¶y sinh nh÷ng th¸ch thøc v nh÷ng th¸ch thøc cßn lín h¬n ®èi víi c¸c n−íc kh¸c. vÊn ®Ò phøc t¹p ®èi víi c¸c nÒn kinh tÕ trªn thÕ So víi c¸c n−íc kh¸c trong khu vùc v trªn thÕ giíi, kÓ c¶ c¸c nÒn kinh tÕ ® ph¸t triÓn, trong giíi, c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt th«ng tin viÔn ®ã cã nh÷ng th¸ch thøc vÒ mÆt ph¸p lÝ. th«ng cña ViÖt Nam kÐm h¬n. H¬n n÷a, c«ng 1. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l g×? cô quan träng hç trî cho sù ph¸t triÓn cña HiÖn nay, trªn thÕ giíi tån t¹i nhiÒu ®Þnh th−¬ng m¹i ®iÖn tö l hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn nghÜa kh¸c nhau vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö. tö l¹i ch−a ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. VÒ ph−¬ng Theo nghÜa hÑp, th−¬ng m¹i ®iÖn tö chØ diÖn ph¸p luËt, chóng ta hÇu nh− ch−a cã c¸c ®−îc hiÓu l viÖc sö dông Internet trong c¸c quy ®Þnh vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö v ngay c¶ c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i quèc tÕ. §ã l c¸c ®Þnh quy ®Þnh vÒ th−¬ng m¹i truyÒn thèng còng vÉn nghÜa cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) cßn nhiÒu chç thiÕu, s¬ hë, bÊt cËp. v Tæ chøc hîp t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ cña Liªn Tuy nhiªn, ViÖt Nam ® x¸c ®Þnh øng hîp quèc. §Þnh nghÜa cña OECD ®−îc coi l dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt yÕu trong qu¸ ng¾n gän nhÊt, theo ®ã th−¬ng m¹i ®iÖn tö tr×nh héi nhËp ®Ó kh«ng nh÷ng ®Èy nhanh sù ®−îc hiÓu l c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i dùa trªn ph¸t triÓn th−¬ng m¹i cña ®Êt n−íc m cßn cã viÖc truyÒn d÷ liÖu qua c¸c m¹ng truyÒn th«ng thÓ tËn dông ®−îc nh÷ng −u thÕ vèn cã cña nh− Internet. n−íc nh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã. GÇn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö còng cã thÓ ®−îc hiÓu ®©y, chóng ta ® kÝ kÕt hiÖp ®Þnh vÒ x©y dùng theo nghÜa réng. VÝ dô, theo Uû ban vÒ luËt kh«ng gian ®iÖn tö khu vùc (E-ASEAN) víi th−¬ng m¹i quèc tÕ cña Liªn hîp quèc c¸c n−íc th nh viªn ASEAN. HiÖp ®Þnh n y l (UNCITRAL) th× th−¬ng m¹i ®iÖn tö l bÊt cø cam kÕt quan träng trong qu¸ tr×nh héi nhËp h nh vi th−¬ng m¹i n o ®−îc tiÕn h nh nhê v o khu vùc. Ngo i ra, trong th¸ng 5/2000, viÖc sö dông th«ng tin d−íi d¹ng c¸c th− d÷ ChÝnh phñ ViÖt Nam còng ® ban h nh NghÞ liÖu (data messages). Th− d÷ liÖu ®−îc hiÓu l quyÕt sè 07/2000/NQ-CP vÒ ph¸t triÓn c«ng c¸c th«ng tin ®−îc t¹o lËp, göi hoÆc l−u tr÷ nghÖ phÇn mÒm m¸y tÝnh víi môc tiªu tËn b»ng ®iÖn tö, c¸p quang hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn dông triÖt ®Ó nh÷ng −u thÕ cña ViÖt Nam cho t−¬ng tù kh¸c. Th− d÷ liÖu cã thÓ bao gåm trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö (EDI), th− ®iÖn tö (E-mail), * Gi¶ng viªn Khoa ph¸p luËt kinh tÕ ®iÖn, telex(1). Nh− vËy, theo ®Þnh nghÜa cña Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi UNCITRAL th× bÊt k× giao dÞch n o cã sö sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc nãi chung, T¹p chÝ luËt häc - 25
  2. trong ®ã cã th−¬ng m¹i ®iÖn tö nãi riªng. ®ît khuyÕn m¹i h−íng tíi ng−êi sö dông m¹ng Víi ®Þnh h−íng ®ã, trong thêi gian qua Internet ®Òu míi chØ l chÝnh s¸ch tiÕp thÞ cña ViÖt Nam ® cã nh÷ng b−íc ®i ban ®Çu ®Ó øng c¸c c«ng ti ®ang kinh doanh trong lÜnh vùc dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö. M¹ng Internet ® n y. h×nh th nh v tèc ®é t¨ng tr−ëng thuª bao lªn Thø ba, chóng ta ch−a cã sù lùa chän tíi 300%/n¨m. Trªn to n quèc ® cã kho¶ng chÝnh thøc cuèi cïng vÒ ph¹m vi cña th−¬ng h ng ng n trang web cã tÝnh th−¬ng m¹i cña m¹i ®iÖn tö. Nh− trªn ® ®Ò cËp, c¸c tæ chøc c¸c doanh nghiÖp víi sè l−îng ng−êi truy cËp quèc tÕ ®−a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ ng y c ng gia t¨ng. Mét sè siªu thÞ ¶o ® ®−îc th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo c¶ nghÜa hÑp v nghÜa khai th¸c v cã ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc sù, réng. §èi víi ViÖt Nam, hiÖn nay chóng ta vÉn vÝ dô, Cybermail cña VNN, Bluesky cña Siªu cßn ®ang b¨n kho¨n vÒ ph¹m vi cña kh¸i niÖm thÞ ®iÖn tö m¸y tÝnh H Néi v ThÕ giíi s¸ch n y. Khi ch−a cã ®Þnh nghÜa ph¸p lÝ chÝnh thøc cña Fahasa th nh phè Hå ChÝ Minh(2). Hai kh¼ng ®Þnh ph¹m vi cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö, c«ng ti chuyªn kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö chóng ta ch−a thÓ giíi h¹n ph¹m vi cña c¸c v¨n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ® ®−îc th nh lËp (Meet b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó tiÕn Vietnam.com v Vietnam Think.com) høa hÑn h nh viÖc söa ®æi, bæ sung hay x©y dùng quy cho mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng(3). VÒ phÝa ®Þnh míi cÇn thiÕt v phï hîp. Nh n−íc, ® cã dù ¸n quèc gia nh»m thóc ®Èy Thø t−, c¸c thiÕt chÕ ph¸p lÝ kh¸c cña ViÖt th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang ®−îc Ban th−¬ng m¹i Nam cßn ch−a ph¸t triÓn ®ång bé. C¬ quan n o ®iÖn tö cña Bé th−¬ng m¹i xóc tiÕn. Dù ¸n n y sÏ cã thÈm quyÒn kiÓm tra, x¸c minh tÝnh hîp bao gåm c¶ viÖc x©y dùng h¹ tÇng c¬ së ph¸p ph¸p cña c¸c ch÷ kÝ ®iÖn tö v c¸c v¨n b¶n, lÝ cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö(4). hîp ®ång ®−îc tho¶ thuËn, kÝ kÕt b»ng ph−¬ng 3. Nh÷ng th¸ch thøc vÒ ph¸p lÝ ®èi víi tiÖn ®iÖn tö? C¸c giao dÞch ®−îc thùc hiÖn trªn th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam Internet cã liªn quan tíi c¸c quèc gia kh¸c th× C¸c giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö diÔn ra c¬ quan thuÕ ViÖt Nam hay c¬ quan thuÕ n−íc trªn ph¹m vi to n cÇu v víi tèc ®é rÊt nhanh ngo i sÏ ®−îc quyÒn thu thÕ v thu bao nhiªu chãng. V× vËy, bÊt k× sù cè n o còng cã thÓ th× hîp lÝ? LiÖu c¸c c¬ quan h¶i quan ® cã dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ tøc thêi v to lín. ChÝnh ®−îc c¬ chÕ cÇn thiÕt ®Ó kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp v× lÝ do ®ã m ®Ó ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn khÈu ®èi víi c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm m¸y tÝnh tö, bÊt k× quèc gia n o còng quan t©m tr−íc hÕt ch−a? TÊt c¶ nh÷ng c©u hái ®ã cßn ch−a cã lêi tíi viÖc x©y dùng khung ph¸p luËt. §èi víi gi¶i ®¸p trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam. ViÖt Nam, viÖc x©y dùng khung ph¸p luËt cho 3.1. H×nh thøc ®iÖn tö cña hîp ®ång th−¬ng m¹i ®iÖn tö l¹i c ng khã kh¨n v× nh÷ng C¸c v¨n b¶n, tho¶ thuËn, hîp ®ång ®−îc lÝ do sau ®©y: lËp v giao dÞch b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö Tr−íc hÕt, hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt (vÝ dô, b»ng th− ®iÖn tö - Email) liÖu cã ®−îc Nam cßn ch−a æn ®Þnh, thiÕu chÆt chÏ v hiÖu coi l b»ng chøng cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ ngang víi lùc thi h nh ch−a cao. VÝ dô, Bé luËt d©n sù v c¸c v¨n b¶n in trong tè tông kh«ng? §©y l mét sè v¨n b¶n kh¸c ® cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i nhÊt cña ph¸p chi tiÕt vÒ b¶o vÖ quyÒn t¸c gi¶. Tuy nhiªn, luËt hîp ®ång liªn quan tíi th−¬ng m¹i ®iÖn tö. trong lÜnh vùc n y vÉn cßn cã nh÷ng vi ph¹m. §iÒu 49 LuËt th−¬ng m¹i quy ®Þnh: “§èi Thø hai, chÝnh s¸ch v ph¸p luËt t¹o ®iÒu víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ m kiÖn cho sù ph¸t triÓn Internet ë ViÖt Nam cßn ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n thiÕu. Chóng ta ch−a cã nh÷ng v¨n b¶n quy b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã; ®iÖn ph¹m ph¸p luËt cô thÓ khuyÕn khÝch v t¹o b¸o, telex, fax, th− ®iÖn tö v c¸c h×nh thøc ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña Internet. C¸c th«ng tin ®iÖn tö kh¸c còng ®−îc coi l h×nh 26 - T¹p chÝ luËt häc
  3. thøc v¨n b¶n”. kÜ thuËt sè cã gi¸ trÞ v hiÖu lùc ph¸p lÝ t−¬ng Nh− vËy, th− ®iÖn tö v c¸c h×nh thøc ®−¬ng víi ch÷ kÝ viÕt(5). th«ng tin ®iÖn tö kh¸c ® ®−îc c«ng nhËn l §iÒu 57 LuËt th−¬ng m¹i cho phÐp c¸c bªn h×nh thøc hîp ph¸p cña hîp ®ång mua b¸n cã thÓ tho¶ thuËn ®Ó söa ®æi, bæ sung chÊm døt h ng ho¸. Tuy nhiªn, quy ®Þnh n y míi chØ hîp ®ång. Tuy nhiªn, viÖc söa ®æi, bæ sung dõng l¹i ë møc nguyªn t¾c m chóng ta ch−a hoÆc chÊm døt hîp ®ång th«ng qua trao ®æi cã bÊt k× h−íng dÉn chi tiÕt n o vÒ c¸c vÊn ®Ò th− ®iÖn tö hoÆc Internet nh− thÕ n o th× hiÖn cô thÓ nh− thêi ®iÓm ph¸t sinh hiÖu lùc cña nay ph¸p luËt ho n to n ch−a cã quy ®Þnh g×. hîp ®ång, gi¸ trÞ ph¸p lÝ cña ch÷ kÝ ®iÖn tö, söa Trong tr−êng hîp cã tranh chÊp ph¸t sinh ®æi bæ sung hîp ®ång, gi¸ trÞ chøng cø cña th− tõ hîp ®ång th× liÖu c¸c bªn cã thÓ sö dông hå ®iÖn tö... s¬ ®iÖn tö ®Ó l m chøng cø hay kh«ng? Thùc NÕu hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ ®−îc kÝ tÕ xÐt xö cña c¸c to ¸n hiÖn nay cho thÊy th− kÕt ho n to n th«ng qua th− ®iÖn tö hoÆc ®iÖn tö vÉn ch−a ®−îc chÝnh thøc c«ng nhËn l Internet th× chóng ta sÏ thiÕu c¬ së ph¸p lÝ cô chøng cø cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ. ChÝnh thùc tÕ n y thÓ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm h×nh th nh ® l m gi¶m ý nghÜa cña quy ®Þnh t¹i §iÒu 49 v ph¸t sinh hiÖu lùc cña hîp ®ång ®ã. Theo LuËt th−¬ng m¹i. quy ®Þnh t¹i §iÒu 51, nÕu c¸c bªn kh«ng cïng 3.2. ThuÕ ®èi víi th−¬ng m¹i ®iÖn tö cã mÆt ®Ó kÝ hîp ®ång th× hîp ®ång ®−îc coi l Nãi ®Õn th−¬ng m¹i ®iÖn tö tøc l nãi ®Õn ® kÝ kÕt kÓ tõ thêi ®iÓm bªn ch o h ng nhËn viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i ho n ®−îc th«ng b¸o chÊp nhËn to n bé c¸c ®iÒu to n b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, viÔn th«ng, kiÖn ® ghi trong ch o h ng trong thêi h¹n m¹ng Internet. §iÒu n y t¹o ra nh÷ng khã tr¸ch nhiÖm cña ng−êi ch o h ng. Tuy nhiªn, kh¨n v th¸ch thøc lín cho viÖc kiÓm so¸t v ®iÒu kho¶n n y l kh«ng phï hîp víi m«i thu thuÕ c¸c giao dÞch ®ã. C¸c c¬ chÕ v tr−êng Internet v× viÖc x¸c ®Þnh thÕ n o l ph−¬ng thøc thu thuÕ th«ng th−êng kh«ng thÓ “ch o h ng” v “chÊp nhËn ch o h ng” cho ¸p dông ®èi víi th−¬ng m¹i ®iÖn tö. giao dÞch rÊt khã. X¸c ®Þnh “c¬ së th−êng tró” cña c¸c c«ng ViÖc c«ng nhËn gi¸ trÞ ph¸p lÝ cña ch÷ kÝ ®iÖn tö còng l vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p. Nh÷ng ti tham gia th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó thu thuÕ thu ng−êi th−êng xuyªn sö dông Email hay nhËp doanh nghiÖp lu«n lu«n l vÊn ®Ò nan Internet ®Òu ® quen thuéc víi thuËt ng÷ “mËt gi¶i. Theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp khÈu”. §ã chÝnh l d¹ng s¬ khai cña ch÷ kÝ doanh nghiÖp th× ®èi t−îng nép thuÕ bao gåm ®iÖn tö. Trong thÕ giíi th−¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c c¶ c¸c “c¬ së th−êng tró cña c«ng ti n−íc ch÷ kÝ ®−îc “m ho¸” b»ng nh÷ng con sè hay ngo i ë ViÖt Nam” l c¬ së kinh doanh m kÝ tù ®Æc biÖt n o ®ã. Theo ®ã, c¸c bªn sÏ “kÝ” th«ng qua c¬ së n y c«ng ti n−íc ngo i tiÕn v o hîp ®ång b»ng c¸ch ®iÒn c¸c kÝ hiÖu sè h nh mét phÇn hay to n bé ho¹t ®éng kinh n y v o mét v¨n b¶n ®iÖn tö nhê gâ v o b n doanh cña m×nh t¹i ViÖt Nam mang l¹i thu phÝm cña m¸y tÝnh. VÊn ®Ò ®Æt ra l nh÷ng nhËp. NÕu mét c«ng ti n−íc ngo i thùc hiÖn ch÷ kÝ ®iÖn tö n y sÏ ®−îc c«ng nhËn vÒ mÆt b¸n s¶n phÈm h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh trªn ph¸p lÝ nh− thÕ n o? §iÒu 51 LuËt th−¬ng m¹i râ r ng l sÏ kh«ng thÓ ¸p dông ®−îc ®èi víi m¹ng Internet cho c¸c c«ng ti ViÖt Nam mang tr−êng hîp c¸c ch÷ kÝ ®iÖn tö nh− vËy. ë mét l¹i thu nhËp nh−ng l¹i ho n to n kh«ng cã sù sè n−íc kh¸c, ng−êi ta ® ban h nh luËt riªng hiÖn diÖn ë ViÖt Nam th× cã ®−îc coi l “c¬ së vÒ vÊn ®Ò n y. VÝ dô, ®¹o luËt vÒ ch÷ kÝ ®iÖn th−êng tró” ®Ó thu thuÕ hay kh«ng? Thùc tiÔn tö (E-Sign) do Th−îng viÖn MÜ th«ng qua ng y cña c«ng t¸c qu¶n lÝ thu nép thuÕ ë ViÖt Nam 14/6/2000 ® chÝnh thøc c«ng nhËn r»ng ch÷ kÝ hiÖn nay vÉn ch−a cã c©u tr¶ lêi cho vÊn ®Ò T¹p chÝ luËt häc - 27
  4. n y. Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lÝ doanh thu ®iÖn tö l b¶o vÖ bÝ mËt c¸ nh©n. Râ r ng, viÖc ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh trªn khai b¸o c¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n l viÖc ph¶i Internet, c¬ quan thuÕ sÏ rÊt khã x¸c ®Þnh ®−îc l m ®èi víi nh÷ng ng−êi tham gia v o m¹ng doanh thu n y v× kh«ng cã bÊt k× ho¸ ®¬n hay Internet. Tuy nhiªn, c¸c th«ng tin n y ho n chøng tõ n o. to n cã thÓ bÞ lîi dông khai th¸c v× môc ®Ých VÊn ®Ò tr−íc m¾t ®Æt ra ®èi víi chóng ta l xÊu. VÝ dô, c¸c th«ng tin vÒ bÝ mËt kinh doanh ph¶i nhanh chãng x©y dùng ®−îc gi¶i ph¸p cña doanh nghiÖp hay th«ng tin vÒ t i kho¶n, hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ thu thuÕ ®èi víi c¸c giao thÎ tÝn dông cña kh¸ch h ng. HiÖn nay, quy dÞch trªn m¹ng nh»m ®¶m b¶o nguån thu cho ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ vÊn ®Ò n y ng©n s¸ch nh n−íc. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta cßn kh¸ s¬ l−îc. §iÒu 34 Bé luËt d©n sù vÒ còng nªn l−u ý chÕ ®é thuÕ ®èi víi th−¬ng m¹i quyÒn ®èi víi bÝ mËt ®êi t− d−êng nh− khã cã ®iÖn tö ph¶i ®−îc duy tr× ë møc ®é phï hîp ®Ó thÓ bao h m c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i. Téi sö tiÕp tôc khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña lo¹i dông tr¸i phÐp th«ng tin trªn m¹ng ® ®−îc h×nh th−¬ng m¹i míi mÎ n y. Nãi c¸ch kh¸c, ®−a v o Bé luËt h×nh sù nh−ng trong thùc tÕ th−¬ng m¹i ®iÖn tö cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ theo c¸c to ¸n ch−a xÐt xö vô ¸n n o vÒ lo¹i téi quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ hiÖn h nh nh−ng ph¹m n y. §©y còng l mét trong nh÷ng vÊn c¸c lo¹i thuÕ ®ã sÏ vÉn ph¶i t¹o ra sù −u tiªn ®Ò quan träng m chóng ta ph¶i l−u t©m khi nhÊt ®Þnh cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö so víi x©y dùng v ¸p dông ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i th−¬ng m¹i truyÒn thèng. ®iÖn tö. 3.3. B¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ 3.5. An to n d÷ liÖu ®iÖn tö Theo thèng kª cña tæ chøc liªn minh phÇn Trong thÕ giíi th«ng tin ®iÖn tö v Internet mÒm kinh doanh, ViÖt Nam l mét trong ® cã nh÷ng sù cè kÜ thuËt x¶y ra g©y thiÖt h¹i nh÷ng n−íc cã tØ lÖ vi ph¹m b¶n quyÒn phÇn to lín nh− c¸c vi rót m¸y tÝnh, bom th−. mÒm m¸y tÝnh cao nhÊt thÕ giíi. Chóng ta ® Nh÷ng sù cè nh− vËy cã thÓ dÉn tíi c¸c d÷ liÖu ban h nh c¸c quy ®Þnh vÒ së h÷u trÝ tuÖ (Bé ®−îc l−u tr÷ trong m¸y tÝnh (nh− ng y kÝ kÕt luËt d©n sù v c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thi h nh) hîp ®ång, gi¸ h ng hãa hay dÞch vô...) bÞ biÕn nh−ng hiÖu lùc thi h nh cña c¸c v¨n b¶n n y ®æi hay bÞ biÕn mÊt ho n to n. Trong nhiÒu cßn rÊt yÕu. ViÖc sao chÐp bÊt hîp ph¸p c¸c tr−êng hîp, c¸c “sù cè kÜ thuËt” kiÓu n y l¹i s¶n phÈm phÇn mÒm m¸y tÝnh vÉn diÔn ra phæ ®−îc g©y ra mét c¸ch cè ý nh»m ph¸ ho¹i hay biÕn v th−êng xuyªn. C¸c hackers (nh÷ng kÎ g©y khã kh¨n cho c¸c ®èi t¸c hay ®èi thñ c¹nh “bÎ khãa” m an to n cña c¸c phÇn mÒm m¸y tranh mét c¸ch kh«ng l nh m¹nh. HiÖn nay, tÝnh) ch−a bao giê bÞ trõng trÞ v× vi ph¹m c¸c Bé luËt h×nh sù ® cã quy ®Þnh vÒ téi t¹o ra v quy ®Þnh vÒ b¶n quyÒn v së h÷u trÝ tuÖ. NÕu ph¸t t¸n c¸c vi rót m¸y tÝnh nh−ng thiÕt nghÜ chóng ta kh«ng sím gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n y th× viÖc sím ban h nh c¸c quy ®Þnh b¶o vÖ an to n rÊt cã thÓ nh÷ng th«ng tin néi bé cña c¸c cho d÷ liÖu ®iÖn tö v phßng ngõa kh«ng ®Ó doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan nh n−íc hay thËm c¸c téi ph¹m ®ã x¶y ra còng l hÕt søc cÇn chÝ c¸c bÝ mËt quèc gia l−u h nh trªn m¹ng thiÕt. m¸y tÝnh sÏ bÞ truy nhËp, ®¸nh c¾p hay ph¸ 4. Gi¶i ph¸p x©y dùng khung ph¸p luËt ho¹i nh− ® x¶y ra ë mét sè n−íc kh¸c. vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam 3.4. B¶o vÖ bÝ mËt c¸ nh©n Víi nh÷ng th¸ch thøc to lín vÒ mÆt ph¸p VÊn ®Ò ph¸p lÝ tiÕp theo cña th−¬ng m¹i luËt nãi trªn, ViÖt Nam sÏ l m c¸ch n o ®Ó x©y 28 - T¹p chÝ luËt häc
  5. dùng ®−îc khung ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn th−¬ng m¹i ®iÖn tö trªn thÕ giíi? Mét mÆt, tö? Cã lÏ viÖc tham kh¶o kinh nghiÖm quèc tÕ viÖc ban h nh ngay v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p v ¸p dông chóng v o ®iÒu kiÖn ViÖt Nam l luËt, vÝ dô nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, l rÊt cÇn c¸ch tiÕp cËn hîp lÝ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n y. thiÕt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tr−íc m¾t ph¸t triÓn HiÖn nay, trªn thÕ giíi cã hai c¸ch tiÕp cËn th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Néi dung cña v¨n b¶n n y ph¶i ®Ò cËp mét sè vÊn ®Ò cÊp b¸ch v chung chÝnh ®èi víi khung ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i nhÊt nh− kh¸i niÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chÝnh ®iÖn tö. C¸ch thø nhÊt l x©y dùng v ban h nh s¸ch th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña ChÝnh phñ v mét hay mét v i ®¹o luËt vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nh n−íc h÷u quan ®Õn th−¬ng m¹i ®iÖn tö. C¸ch thø hai l quan trong viÖc gãp phÇn x©y dùng v ph¸t söa ®æi, bæ sung tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam. MÆt ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ th−¬ng m¹i kh¸c, chóng ta còng cÇn cã c¸ch tiÕp cËn l©u cho phï hîp víi th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Lùa chän d i v tæng thÓ h¬n h−íng tíi viÖc söa ®æi, bæ c¸ch tiÕp cËn n o sÏ tuú thuéc v o ho n c¶nh sung to n bé c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt v ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n−íc. ®iÒu chØnh lÜnh vùc th−¬ng m¹i v c¸c lÜnh vùc Thùc tiÔn cña ViÖt Nam liªn quan tíi viÖc kh¸c cã liªn quan nh− ph¸p luËt hîp ®ång, lùa chän gi¶i ph¸p x©y dùng khung ph¸p luËt ph¸p luËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ, ph¸p luËt thuÕ, vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö mang nh÷ng ®Æc tr−ng ph¸p luËt h×nh sù nh− ® nªu ë trªn. sau ®©y. Thø nhÊt, hÖ thèng ph¸p luËt vÒ Tãm l¹i, th−¬ng m¹i ®iÖn tö l ph−¬ng th−¬ng m¹i cña chóng ta cßn ch−a ®Çy ®ñ, thøc míi ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng th−¬ng thiÕu chÆt chÏ v hiÖu lùc thi h nh thÊp, cÇn m¹i trªn ph¹m vi to n cÇu. ¸p dông th−¬ng liªn tôc ®−îc bæ sung, söa ®æi, ngay c¶ khi m¹i ®iÖn tö ® v ®ang l sù lùa chän tÊt yÕu kh«ng n¶y sinh vÊn ®Ò ho n to n míi mÎ nh− cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi trong ®ã cã th−¬ng m¹i ®iÖn tö. Thø hai, ho¹t ®éng lËp ViÖt Nam. Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®Æt ra ph¸p cña ViÖt Nam mang ®Æc ®iÓm l ®èi víi nh÷ng th¸ch thøc lín vÒ nhiÒu mÆt, trong ®ã cã nh÷ng quan hÖ x héi cßn míi mÎ v ch−a ph¸t th¸ch thøc vÒ ph¸p luËt. §Ó tr¸nh khái bÞ tôt triÓn th× chóng ta ch−a ®iÒu chØnh b»ng luËt hËu so víi nhÞp ®é ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ngay m chØ ban h nh ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ chung cña thÕ giíi v ®Ó héi nhËp ng y c ng ®Þnh. LÝ do quan träng cña thùc tÕ n y l ë chç to n diÖn h¬n v o ®êi sèng th−¬ng m¹i quèc thñ tôc so¹n th¶o v ban h nh ph¸p lÖnh hoÆc tÕ, ViÖt Nam cÇn nhanh chãng x©y dùng c¸c nghÞ ®Þnh th−êng gi¶n tiÖn h¬n nhiÒu so víi c¬ së h¹ tÇng v ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, trong ®ã thñ tôc ban h nh luËt. Thñ tôc ®ã cho phÐp cã viÖc x©y dùng khung ph¸p luËt cho th−¬ng võa tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian so¹n th¶o võa kÞp m¹i ®iÖn tö./. thêi ®¸p øng ®−îc nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch cña cuéc sèng. MÆt kh¸c, c¸c ®¹o luËt nÕu ®−îc (1).Xem: §iÒu 2 LuËt mÉu cña UNCITRAL vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö. ban h nh còng chØ cã thÓ ®−îc thùc thi trong (2).Xem: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam ®iÖn tö, sè 2/2000. thùc tiÔn sau khi ® cã c¸c v¨n b¶n d−íi luËt (3). Xem: "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö cÇn mét khung ph¸p h−íng dÉn thi h nh. luËt, ViÖt Nam News, sè ra ng y 29/11/2000. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cña hÖ thèng (4).Xem: "Mét tØ ®ång cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö", Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, sè 60/2000, tr. 13. ph¸p luËt v cña ho¹t ®éng lËp ph¸p ë ViÖt (5).Xem: "MÜ chÝnh thøc th«ng qua ®¹o luËt hîp thøc Nam, nªn ch¨ng chóng ta sÏ ¸p dông c¶ hai ch÷ kÝ kÜ thuËt sè, Thêi b¸o kinh tÕ, sè 78/2000, tr. 13. c¸ch tiÕp cËn vÒ x©y dùng khung ph¸p luËt T¹p chÝ luËt häc - 29
789478

Tài liệu liên quan


Xem thêm