Báo cáo: Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Báo cáo: Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống. Báo cáo Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống nội dung gồm có 5 chương trình bày như sau: Giới thiệu về thuốc trừ sâu, cơ chế tác động của thuốc trừ sâu, vai trò và tác động của thuốc trừ sâu, một số biện pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-nghien-cuu-thuoc-tru-sau-va-anh-huong-cua-thuoc-tru-sau-den-con-nguoi-va-uvnbuq.html

Nội dung


TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍMINH
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

MÔN HỌC: ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƢỜNG

NGHIÊN CỨU THUỐC TRỪ SÂU VÀ
ẢNH HƢỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU ĐẾN
CON NGƢỜI VÀ MÔI TRƢỜNG SỐNG
Nhóm thực hiện: Nhóm 3 (Thứ 3- tiết 789- CT102)
GVHD: PGS.TS LÊ QUỐC TUẤN
Thành viên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MSSV

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Huỳnh Ngọc Thu Hƣơng
Lê Thị Thù Loan
y
Nguyễn Huỳnh Nhƣ
Phan Nguyễn Phát
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Vũ Đức Thịnh

14163057
14163109
14163134
14163194
14163202
14163233
14163264

Thủ Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2016

Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống.

MỤC LỤC
A.

MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 4
1.1.
1.2.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 4

1.3.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 5

1.4.
B.

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................. 4

Ý NGHĨA VỀ MẶT KHOA HỌC VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN ........................... 5

NỘI DUNG........................................................................................................................... 6
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ THUỐC TRỪ SÂU ........................................................... 6
1.

Thuốc trừ sâu là gì ..................................................................................................... 6
?

2.

Phân loại thuốc trừ sâu: .............................................................................................. 6

CHƢƠNG 2: CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU ..................................... 11
1.

Cách thức xâm nhập và di chuyển của thuốc trừ sâu vào cơ thể sinh vật .......... 11

CHƢƠNG 3: VAI TRÒ VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC TRỪ SÂU................................. 13
1.

Vai trò của thuốc trừ sâu: ......................................................................................... 13

2.

Tác hại của thuốc trừ sâu: ......................................................................................... 13

CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VIỆC SỬ DỤNG ........................ 16
THUỐC TRỪ SÂU................................................................................................................ 16
1.

Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. .............................................................................. 16

2. Xây dựng kênh truyền thông hƣớng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu. ......................... 18
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP XỬ LÝ THUỐC TRỪ SÂU CÒN TỒN ĐỘNG TRONG
MÔI TRƢỜNG....................................................................................................................... 22
1.
2.

Phƣơng pháp mới xử lý nƣớc thải thuốc trừ sâu: .................................................. 25

3.
C.

Các giải pháp xử líthuốc trừ sâu còn tồn động: .................................................... 22
Phƣơng pháp mới tiêu hủy thuốc trừ sâu quá hạn ................................................. 25

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................... 29
1.

KẾT LUẬN:............................................................................................................... 29

2.

KIẾN NGHỊ ............................................................................................................... 29

2

Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống.

MỤC LỤC BẢNG:
Bảng 1: Tên và công thức hóa học của một số loại thuốc trừ sâu vô cơ............................... 7
Bảng 2: So sánh giữa sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và thuốc trừ sâu hóa học. .............. 17

MỤC LỤC HÌ
NH:
Hì 1: Nông dân tỉnh Bạc Liêu sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt.............................. 6
nh
Hì 2: Một số loại thuốc trừ sâu hữu cơ ................................................................................. 9
nh
Hì 3: Thuốc trừ sâu sinh học ................................................................................................ 10
nh
Hì 4:Dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh do ảnh hƣởng của thuốc trừ sâu Pỷiproxyfen ........... 15
nh
Hì 5:Thuốc trừ sâu sinh học AZABA 8EC ........................................................................ 16
nh
Hì 6: Thuốc trừ sâu sinh học ................................................................................................ 17
nh
Hì 7: Sử dụng thiên địch trong công tác phò ng trừ sâu hại.............................................. 19
nh
Hì 8: Mô hì ruộng lú bờ hoa. ........................................................................................... 20
nh
nh
Hì 9: Ngƣời dân thu gom vỏ, chai thuốc trừ sâu ............................................................... 21
nh
Hì 10: Bao bì chai lọc chƣa thuốc trừ sâu sau khi sử dụng ........................................... 22
nh
,

3

Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống.

A. MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới, thuốc baỏ vệ thực vật (BVTV) ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất, đảm bảo an ninh lƣơng thực thực phẩm.
Theo tí toán của các chuyên gia, trong những thập kỷ 70, 80, 90 của thế kỷ 20, thuốc
nh
BVTV góp phần bảo vệ và tăng năng suất khoảng 20 - 30% đối với các loại cây trồng chủ
yếu nhƣ lƣơng thực, rau, hoa quả. Theo Gifap, giá trị tiêu thụ thuốc BVTV trên thế giới
năm 1992 là 22,4 tỷ USD, năm 2000 là 29,2 tỷ USD và năm 2010 khoảng 30 tỷ USD,
trong 10 năm gần đây ở 6 nƣớc châu Á trồng lúa, nông dân sử dụng thuốc BVTV tăng
200 - 300% .
1.1.

Việt Nam là nƣớc sản xuất nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm của Việt
Nam thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhƣng cũng thuận lợi cho sự phát sinh,
phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mù màn. Do vậy việc sử dụng thuốc BVTV để
a
phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mù màng, giữ vững an ninh lƣơng thực quốc gia
a
vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu.
Cù với phân bón hóa học, thuốc BVTV mà phần lớn là thuốc trừ sâu là yếu tố
ng
rất quan trọng để bảo đảm an ninh lƣơng thực cho loài ngƣời. Ngoài mặt tí cực là tiêu
ch
diệt các sinh vật gây hại mù màng, thuốc trừ sâu còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng
a
nhƣ: phá vỡ cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, gây ô nhiễm nguồn nƣớc, ô nhiễm môi
trƣờng sống và ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe ngƣời tiêu dù và cả cho ngƣời sản xuất.
ng
Vìvậy, việc tì hiểu mức độ sử dụng hóa chất trừ sâu ở Việt Nam, ảnh hƣởng của
m
thuốc trừ sâu đến môi trƣờng sống nhằm bổ sung những kiến thức đã học và nâng cao
nhận thức trong việc bảo vệ môi trƣờng sống cho cộng đồng là rất cần thiết đối với những
sinh viên ngành môi trƣờng.
Nhóm thực hiện chuyên đề: Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc
trừ sâu đến con người và môi trường sống
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 Tì hiểu về thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu ở thế giới nói chung và Việt Nam
m
nói riêng.
 Làm rõ vai trò cũng nhƣ tác hại của thuốc trừ sâu đến sức khỏe con ngƣời và môi
trƣờng sống xung quanh.
 Mô tả cơ chế tác động của thuốc trừ sâu.
4

Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống.

 Đề xuất một số biện pháp xử lý tác động của thuốc trừ sâu đến môi trƣờng.
1.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Giới thiệu về lịch sử hì thành và phát triển của thuốc trừ sâu.
nh
 Vai trò và tác hại của thuốc trừ sâu.
 Cơ chế tác động của thuốc trừ sâu lên cơ thể sâu bệnh.
 Cơ chế hoạt động của thuốc trừ sâu khi đi vào cơ thể con ngƣời và môi trƣờng.
 Một số biện pháp giảm thiểu tác động của thuốc trừ sâu đến sức khỏe con ngƣời và
môi trƣờng.
 Cách xử lý dƣ lƣợng thuốc trừ sâu tồn đọng trong môi trƣờng.
1.4. Ý NGHĨA VỀ MẶT KHOA HỌC VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN
 Củng cố và làm rõ hơn về độc tí của thuốc trừ sâu khi đi vào cơ thể con ngƣời
nh
và môi trƣờng.
 Tạo cơ sở cho việc nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp thay thế thuốc trừ sâu
trong nông nghiệp. Đảm bảo khả năng tiêu diệt sâu bệnh nhƣng không gây độc đến cộng
đồng.
 Đề xuất một số giải pháp giải quyết tì trạng ô nhiễm thuốc trừ sâu trong nền
nh
nông nghiệp Việt Nam.

5

1115416

Tài liệu liên quan


Xem thêm