Báo cáo nghiên cứu: Thực trạng cung ứng dịch vụ của trạm y tế xã ở một số vùng miền và yếu tố ảnh hưởng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 5 | Page: 198 | FileSize: 1.81 M | File type: DOC
of x

Báo cáo nghiên cứu: Thực trạng cung ứng dịch vụ của trạm y tế xã ở một số vùng miền và yếu tố ảnh hưởng. Báo cáo nghiên cứu: Thực trạng cung ứng dịch vụ của trạm y tế xã ở một số vùng miền và yếu tố ảnh hưởng tập trung tìm hiểu về thực trạng về nhu cầu và sử dụng dịch vụ tại trạm y tế xã của người dân; khả năng cung ứng dịch vụ y tế của trạm y tế xã ở một số vùng miền.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-nghien-cuu-thuc-trang-cung-ung-dich-vu-cua-tram-y-te-xa-o-mot-so-vung-mi-rc29tq.html

Nội dung


BỘ Y TẾ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ Ở MỘT SỐ VÙNG/MIỀN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Hà Nội, tháng 12 năm 2014 LỜI CÁM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Sở Y tế, phòng y tế, trung tâm y tế, bệnh viện huyện, đặc biệt các trạm y tế xã các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Dương, Kon Tum và Kiên Giang trong việc phối hợp triển khai thu thập số liệu tại thực địa. Chúng tôi xin cảm ơn Dự án tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm ­ Bộ Y tế đã cử cán bộ điều phối và hỗ trợ kinh phí cho toàn bộ nghiên cứu. Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhiệt tình tham gia nghiên cứu này từ xây dựng đề cương, thiết kế công cụ, thu thập số liệu, xử lý số liệu, viết báo cáo, cũng như đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo này. THAY MẶT NHÓM NGHIÊN CỨU TS Nguyễn Hoàng Long MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN............................................................................3 .1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NHU CẦU VÀ CUNG ỨNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ...........................3 .1.1 Nhu cầu y tế......................................................................................................................................3 .1.2 Dịch vụ y tế.......................................................................................................................................3 .1.3 Cung ứng DVYT...............................................................................................................................5 .2 THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ 6 .2.1 Thực trạng sử dụng y tế của người dân..........................................................................................6 .2.2 Thực trạng cung ứng dịch vụ y tế....................................................................................................8 .3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ...............................11 .4 TRẠM Y TẾ XÃ..............................................................................................................................13 .4.1 Khái niệm:.......................................................................................................................................13 .4.2 Chức năng, nhiệm vụ.....................................................................................................................13 .4.3 Nguồn lực của TYT xã...................................................................................................................14 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........19 2.1. Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................................19 2.2. Đối tượng nghiên cứu:............................................................................................................19 2.3. Thời gian: Năm 2014................................................................................................................19 2.4. Địa điểm:........................................................................................................................................19 2.5. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu:...........................................................................................................20 2.5.1. Cỡ mẫu........................................................................................................................................20 2.5.2. Chọn mẫu: Chọn mẫu theo 3 giai đoạn......................................................................................21 2.6. Chỉ số, biến số (Chi tiết xem phụ lục 1).........................................................................................21 2.7. Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin.........................................................................................23 2.8. Xử lý và phân tích số liệu...............................................................................................................24 2.9. Hạn chế của nghiên cứu................................................................................................................24 2.10. Khống chế sai số:.........................................................................................................................24 2.11. Đạo đức nghiên cứu:....................................................................................................................25 CHƯƠNG 3 ­ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....................................................26 CHƯƠNG 4 ­BÀN LUẬN..............................................................................77 KẾT LUẬN....................................................................................................104 .1 Thực trạng nhu cầu và sử dụng dịch vụ tại trạm y tế xã của người dân ở một số vùng/miền Việt Nam năm 2014........................................................................................................................104 .2 Khả năng cung ứng dịch vụ y tế của trạm y tế xã ở một số vùng/miền năm 2014.............104 .3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới cung ứng dịch vụ y tế của trạm y tế xã ở một số vùng/miền 105 KHUYẾN NGHỊ............................................................................................107 .1 Đề xuất với Bộ Y tế: có chiến lược, chính sách:.....................................................................107 .2 Đề xuất với y tế tuyến trên:......................................................................................................107 .3 Đối với trạm y tế xã/phường....................................................................................................107 .4 Nghiên cứu tiếp theo................................................................................................................107 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................108 PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU ...109 PHỤ LỤC 3 – BỘ CÔNG CỤ.....................................................................130 PHỤ LỤC 4 – MỘT SỐ KẾT QUẢ...........................................................187 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG HÌNH HÌNH 1 ­ MÔ HÌNH SỬ DỤNG DVYT Ở MỸ NĂM 1968..........................4 HÌNH 2 ­ KHUNG SỬ DỤNG DVYT.............................................................4 HÌNH 3 ­ MÔ HÌNH CUNG ỨNG DVYT THEO MASSOUD.[9]...............5 HÌNH 4 ­ TỶ LỆ NHÂN LỰC Y TẾ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ VÀ THEO TUYẾN, 2008.[22]...............................................................................15 BẢNG ... - tailieumienphi.vn 1040857

Tài liệu liên quan


Xem thêm