Báo cáo Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật Lao động ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Báo cáo Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật Lao động ở Việt Nam. Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật Lao động ở Việt Nam. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-luat-so-sanh-va-thuc-tien-xay-dung-bo-luat-lao-dong-o-viet-nam-tof3tq.html

Nội dung


  1. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam TS. L−u B×nh Nh−ìng * B lu t lao ng c a nư c C ng hoà xã chuyên gia… nh m m b o cho ra i m t h i ch nghĩa Vi t Nam ư c thông “b lu t” hoàn ch nh i u ch nh các quan qua ngày 23/6/1994 sau khi ã tr i qua nhi u h xã h i trong lĩnh v c lao ng. c bi t, l n d th o.(1) Sau hơn b y năm ưa vào i các nhà làm lu t còn s d ng lu t so sánh s ng, năm 2002 B lu t lao ng ã ư c trong quá trình xây d ng B lu t lao ng. s a i cho phù h p v i tình hình m i.(2) Vi c so sánh lu t ã t o cho quá trình so n B lu t lao ng c a Vi t Nam ư c xây th o B lu t lao ng nh ng l i th và i u d ng v i th i gian chu n b thu c lo i dài ki n quan tr ng t ó thuy t ph c cơ quan nh t trong l ch s l p pháp. Nó ã ti p c n l p pháp nh t trí thông qua. Nó cũng t o cho v i n n kinh t th trư ng theo quan i m B lu t lao ng m t s c s ng b n b trong i m i và h i nh p kinh t qu c t . Sau hai th trư ng lao ng và b i c nh n n kinh t năm tr l i sinh ho t v i tư cách thành viên th trư ng Vi t Nam. c a T ch c lao ng qu c t (ILO), v i vi c 1. S d ng lu t so sánh xác nh thông qua B lu t lao ng, Vi t Nam ã ph m vi i u ch nh c a B lu t lao ng ch ng t cho th gi i hi u ư c s c g ng Vi c xác nh ph m vi i u ch nh c a B và thành công trong vi c thi t k các quy lu t lao ng, trong ó có i tư ng i u ph m pháp lu t lao ng. ch nh là r t quan tr ng. N u không có i Bên c nh vi c ti p c n các quan i m, tư ng i u ch nh t c là không th có m t ư ng l i, chính sách i m i, B lu t lao o lu t c l p (tương i). ng ã k th a truy n th ng l p pháp c a Do ã t n t i trong m t th i gian dài Vi t Nam trong nhi u th p k . Các quy nh quan i m cho r ng, lu t lao ng Vi t Nam c a B lu t lao ng ã chuy n t i tinh th n là ngành lu t i u ch nh quan h lao ng c a các công ư c và khuy n ngh qu c t gi a các “công nhân, viên ch c” v i các “cơ c a Liên h p qu c, c a T ch c lao ng quan, xí nghi p nhà nư c” nên vi c thay i qu c t . Và c bi t, B lu t lao ng c a t ng t không ph i là i u ơn gi n, n u Vi t Nam còn ư c xây d ng trên cơ s không mu n nói là s v p ph i s c n tr tham kh o kinh nghi m phong phú c a nhi u quy t li t t nh ng tư tư ng b o th và quan qu c gia trên th gi i. i m ch ng l i s i m i. M c dù có nh ng Vi c xây d ng B lu t lao ng ư c khó khăn không nh trong vi c xây d ng th c hi n theo nhi u phương pháp khác nhau m t o lu t v lao ng, d ng m t “b như phương pháp ánh giá t ng quan, phương pháp th ng kê, phương pháp i u tra * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t xã h i, phương pháp l ch s , phương pháp Trư ng i h c Lu t Hà N i 26 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  2. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam lu t” v i tính pháp i n b c nh t nhưng nư c. Hình th c pháp lí là m t quy t nh trư c nh ng òi h i có tính c p thi t c a hành chính. Do ó, v tính ch t, quan h lao vi c i u ch nh quan h lao ng trong n n ng ó là quan h hành chính, do lu t hành kinh t th trư ng và trong b i c nh h i nh p chính i u ch nh. qu c t thì ó là nhi m v quan tr ng c n Trong m t th i gian dài, su t th i kì th c ph i th c thi v i nh ng n l c cao nh t. hi n n n kinh t k ho ch hoá t p trung, các Khi xây d ng B lu t lao ng, Ban so n quan h lao ng trong các xí nghi p qu c th o B lu t lao ng ã ph i tham kh o r t doanh ư c ng nh t v i các quan h lao nhi u o lu t c a nhi u nư c trên th gi i. ng trong các cơ quan hành chính - s Vi c i chi u các quy nh c a pháp lu t nghi p. Nhà nư c là ngư i s d ng lao ng, lao ng hi n hành c a nhi u qu c gia trên do ó, có quy n tuy n ch n, i u ng, th gi i v i các quy nh c a pháp lu t lao thuyên chuy n… ngư i lao ng t v trí này ng Vi t Nam ã cho phép các nhà làm lu t vào b t kì v trí nào ho c n b t kì nơi nào th y rõ “ vênh” gi a lu t lao ng c a theo ý chí c a mình mà không có s tho Vi t Nam và lu t lao ng c a các nư c. thu n nào. S ơn phương ó cho th y Nhà Trong các o lu t lao ng c a các qu c gia nư c mà “ i di n” là các cơ quan, xí nghi p trên th gi i như: C ng hoà liên bang Nga nhà nư c là ngư i có quy n quy t nh không xô vi t, C ng hoà nhân dân Trung Hoa, có gi i h n i v i các nhân viên c a mình. C ng hoà liên bang c, Vương qu c Thu Trong n n kinh t th trư ng, m t trong i n, Nh t B n, Hoa Kì… và các o lu t nh ng y u t c n ph i có là xây d ng quan lao ng c a các qu c gia trong khu v c h lao ng bình ng. Các bên trong quan ông-Nam Á như o lu t quan h lao ng h lao ng u có quy n t quy t nh và c a Vương qu c Thái Lan, o lu t quan h cùng quy t nh v các quy n, l i ích, nghĩa lao ng c a Malaysia, Indonesia, v c a mình. Y u t ó ch có th ư c xây Singapore, B lu t lao ng c a C ng hoà d ng trên cơ s các tho thu n h p pháp, Philippine u quy nh i tư ng i u ư c pháp lu t b o h . ch nh là quan h lao ng theo h p ng lao 3. V n thi t k các i u ki n lao ng ng (quan h lao ng theo h p ng lao Các i u ki n lao ng thư ng là nh ng ng là quan h xã h i hình thành trên cơ s vn ư c quan tâm nhi u khi xây d ng s tho thu n gi a các bên) ch không ph i lu t lao ng các qu c gia. B i vì, ó là quan h lao ng gi a nhà nư c và các chính là ph n “can thi p” ch y u c a nhà công ch c c a nhà nư c. nư c vào quan h lao ng v i m c tiêu b o v ngư i lao ng. Có qu c gia thi t k riêng 2. Vi c xác nh các hình th c pháp lí lu t b o v lao ng riêng (Labour c a quan h lao ng Quan h lao ng gi a công nhân, viên Protection Law – Thái Lan). ch c nhà nư c v i các cơ quan, xí nghi p Các i u ki n lao ng ư c coi là nh ng nhà nư c ư c hình thành trên cơ s quy t tiêu chu n lao ng cơ b n vì v y nó ph i ti p nh tuy n d ng c a cơ quan, xí nghi p nhà c n và phù h p v i các tiêu chu n lao ng T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 27
  3. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam qu c t do T ch c lao ng qu c t t ra. ch p lao ng cá nhân và tranh ch p lao ng Nh n th c ư c t m quan tr ng c a vi c t p th ; 2) ưa vào các nguyên t c hoà gi i, quy nh các i u ki n lao ng, khi xây d ng tr ng tài; 3) Thi t k toà án lao ng. Trong B lu t lao ng các cơ quan có th m quy n quá trình so sánh ã th y rõ r ng t lâu các ã t pháp lu t lao ng Vi t Nam trong m i qu c gia, k c các qu c gia trong khu v c tương quan so sánh v i h th ng pháp lu t lao như: C ng hoà Liên bang c, C ng hoà ng c a nhi u qu c gia trên th gi i. Pháp, Vương qu c Thu i n, Vương qu c Vi c xác nh th i gi làm vi c – th i gi Thái Lan, C ng hoà Philippine… ã r t coi ngh ngơi ư c tham kh o trên cơ s t tr ng nguyên t c “t nh o t” c a các bên trong s so sánh v i pháp lu t lao ng c a trong quan h lao ng. ng th i ph n l n các qu c gia: Liên bang Nga, Indonesia, các qu c gia trên th gi i u coi toà án lao Thailand, Malaysia, Philippine (so sánh th i ng là m t h th ng c bi t. Bên c nh ó gian ngh l ); Brunei, Thailand, Singapore, h thư ng coi tr ng tài lao ng là phương Indonesia, Philippine, Thu i n, Luxemburg, th c gi i quy t tranh ch p lao ng ưa C ng hoà Liên bang c, Finland, Na Uy… chu ng. Tuy nhiên, các nhà làm lu t c a nư c (so sánh th i gian ngh hàng năm). ta cũng ã cân nh c nh ng kh năng áp d ng Vi c xác nh m t s v n v ti n lương các mô hình ó Vi t Nam. Vì v y, B lu t ư c xây d ng trên cơ s các h th ng pháp lao ng ã l a ch n “mô hình quá rút (3) lu t lao ng c a nhi u nư c Tây Âu như kinh nghi m” cho tương lai. Vì v y t i Australia, Thu i n, Hoa Kì… và ài Loan… Chương XIV c a B lu t lao ng ã quy nh hai cơ ch gi i quy t tranh ch p lao ng 4. Vi c thi t k cơ ch gi i quy t tranh là: 1) Cơ ch gi i quy t tranh ch p lao ng ch p lao ng Trong m t th i gian dài Vi t Nam áp cá nhân (g m các trình t : Thương lư ng – d ng cơ ch gi i quy t khi u n i, t cáo hoà gi i – toà án nhân dân); 2) Cơ ch gi i gi i quy t các “khi u t ” c a công nhân, viên quy t tranh ch p lao ng t p th (g m các ch c nhà nư c i v i các cơ quan, xí nghi p trình t : Thương lư ng – hoà gi i – tr ng tài nhà nư c. S dĩ có tình tr ng như v y là do – toà án nhân dân (Toà lao ng)). trong nhi u năm ã th nh hành quan ni m và 5. Vi c xây d ng các quy nh v ình công thi t k các quy nh c a lu t lao ng tr ình công là v n nh y c m b c nh t thành m t d ng c a lu t hành chính. trong lĩnh v c lao ng. Trong nhi u năm Khi xây d ng B lu t lao ng, m t trong sau s ki n ra i c a S c l nh s 29SL ngày nh ng công vi c ph i gi i quy t là thay i 12/3/1947 Vi t Nam ã không cho ngư i lao quan ni m v tranh ch p lao ng và ti p theo ng s d ng quy n ình công u tranh là cơ ch gi i quy t tranh ch p lao ng. b o v quy n l i. Nguyên nhân cơ b n c a vi c t ư c m c tiêu trên, các nhà làm không quy nh quy n ình công trong lu t lao lu t ã ph i s d ng lu t so sánh. Nh ng n i ng trong kho ng th i gian g n 50 năm là do dung quan tr ng nh t ư c thi t k trên cơ s chúng ta duy trì h th ng quan h lao ng b s d ng lu t so sánh là: 1) Phân bi t tranh hành chính hoá (như ã c p). Khi xây d ng 28 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  4. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam n n kinh t th trư ng, v i vi c thi t l p th móng, i u ki n pháp lí cho m t th trư ng trư ng lao ng và quy nh v hình th c pháp lao ng Vi t Nam. lí c a quan h lao ng là h p ng lao ng M t trong nh ng óng góp cho s thành thì c n trang b cho ngư i lao ng quy n t công c a vi c so n th o B lu t lao ng b o v , trong ó có quy n ình công. chính là vi c các nhà làm lu t ã v n d ng Các nhà làm lu t ã tham kh o nhi u o lu t so sánh t o ra cơ s khoa h c c a B lu t lao ng c a nhi u qu c gia trên th lu t lao ng. Nh ng giá tr mang tính t ng gi i, k c nh ng nư c phát tri n và ang quát mà lu t so sánh mang l i có th gói g n phát tri n. ng th i tham chi u c các quy trong m y v n sau: nh c các công ư c qu c t , trong ó n i - M t là, vi c so sánh lu t ã góp ph n b t là Công ư c v các quy n kinh t – xã th ng nh t quan i m v hình th c và b c c h i và văn hoá c a Liên h p qu c.(4) c a B lu t lao ng. M c dù có nhi u ý ki n, Vi c so sánh lu t cho th y các qu c gia quan i m khác nhau song qua vi c so sánh có n n kinh t th trư ng u cho ngư i lao các nhà làm lu t ã th ng nh t ư c hình th c ng ư c quy n ình công trong m t ph m c a o lu t v lao ng: “B lu t lao ng”, vi nh t nh. Các nư c trong khu v c như m t ng c p cao nh t v tính pháp i n. Thái Lan, Philippine, Malaysia, Indonesia… - Hai là, lu t so sánh ã góp ph n t o nên ã quy nh quy n ình công t lâu. Bên nh ng cơ s căn b n xây d ng c u trúc c nh quy n ình công các qu c gia ó còn c a B lu t lao ng v i các chương quy quy nh c quy n b xư ng c a ngư i s nh v t ng c m v n chuyên bi t như d ng lao ng. Tuy nhiên, khi t ra v n th i gi làm vi c – th i gi ngh ngơi, ti n này cơ quan làm lu t ã không nh t trí ghi lương, k lu t lao ng, an toàn lao ng, nh n trong B lu t lao ng. h p ng lao ng… T nh ng v n mang Vi c quy nh quy n ình công c a tính truy n th ng, c i n, các nhà làm lu t ngư i lao ng trong B lu t lao ng là m t ã b sung, phát tri n thành m t b lu t khá bư c phát tri n m nh m c a lu t lao ng hoàn ch nh v i h th ng các chương, i u Vi t Nam trên con ư ng thích ng và h i lu t i u ch nh các quan h xã h i trong nh p v i h th ng pháp lu t lao ng qu c t lĩnh v c lao ng xã h i. và khu v c. Và chính s so sánh lu t ã - Ba là, vi c so sánh lu t ã giúp cho các mang l i giá tr ó cho B lu t lao ng. nhà làm lu t l a ch n và kh ng nh m t cách khoa h c và chính xác ph m vi i u ch nh 6. M t vài i u rút ra t vi c s d ng c a B lu t lao ng. ó là quan h lao ng lu t so sánh trong so n th o B lu t lao ng Vi c so n th o B lu t lao ng là s th theo h p ng lao ng và các quan h xã h i hi n rõ nét v nh ng ti n b vư t b c c a liên quan ch t ch v i quan h lao ng ó. vi c c i t h th ng pháp lu t nói chung và Vi c ó ã kh c ph c ư c hai quan i m i h th ng pháp lu t lao ng c a Vi t Nam. l p trong quá trình so n th o, thông qua B S ra i c a B lu t lao ng ánh d u m t lu t lao ng: 1) Quan i m t khuynh: ưa bư c ngo t l n trong vi c xây d ng n n t t c các quan h lao ng và ph m vi i u T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 29
  5. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam ch nh; 2) Quan i m h u khuynh: B lu t lao qu c gia trong khu v c: Thái Lan, Cămpuchia, Philippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, ng ch i u ch nh quan h lao ng mà Brunei là ti p c n v i các qu c gia trong không i u ch nh các quan h liên quan. trong chi n lư c tham gia vào th trư ng lao - B n là, vi c ng d ng lu t so sánh ã t o ng khu v c ông Nam Á và th c hi n cơ s cho vi c xác nh m t cách khá h p lí và chính sách h p tác, h i nh p khu v c. y các n i dung c a B lu t lao ng. c. Vi c so sánh, tham kh o pháp lu t lao i u ó ư c th hi n qua vi c tham chi u các ng c a các nư c Nh t B n, Hoa Kì, quy nh c a pháp lu t lao ng c a các qu c Australia, Newzeland, C ng hoà Liên bang gia trên th gi i v : 1) Tu i tham gia quan h c, Thu i n, Hà Lan, Luxemburg, lao ng; 2) Hình th c pháp lí cơ b n c a m i Italia… là cách ti p c n v i th trư ng lao quan h lao ng (h p ng lao ng, tho ng c a các qu c gia có n n kinh t – xã ư c lao ng t p th ); 3) Th i gi làm vi c, h i phát tri n và có kinh nghi m lâu năm th i gi ngh ngơi; 4) Các quy nh v an toàn trong vi c xây d ng pháp lu t lao ng. lao ng; 5) V n tr lương; 6) nh d ng d. Vi c tham kh o các công ư c, khuy n các tranh ch p lao ng và cơ ch gi i quy t ngh qu c t ( c bi t là c a ILO) là th hi n các tranh ch p lao ng; 7) Quy n ình công c a quan i m ti p c n các tiêu chu n lao và cơ ch gi i quy t ình công; 8) V n ng qu c t , trong ó Vi t Nam là m t qu n lí nhà nư c v lao ng; 9) S tham gia thành viên. ng th i nó th hi n kh năng c a các bên c a quan h lao ng vào các quá thích ng c a h th ng pháp lu t lao ng trình, các ho t ng trong ph m vi quan h lao Vi t Nam v i h th ng các quy t c chung ng… Nh ng n i dung ư c so sánh tham c a T ch c lao ng qu c t . ó là s bi u chi u và ghi nh n trong B lu t lao ng ã th c a quan i m và chính sách h i nh p a th c s t o ra s ti p c n và thích ng c a phương c a Vi t Nam vào th trư ng lao pháp lu t lao ng Vi t Nam v i pháp lu t lao ng qu c t . ng c a các qu c gia trên th gi i và m b o . Vi c so sánh không ch d ng l i vi c s phù h p v i các tiêu chu n lao ng qu c t t pháp lu t lao ng hi n hành trư c các ư c ILO quy nh và khuy n cáo. h th ng pháp lu t lao ng khác mà còn t - Năm là, lu t so sánh ã ư c s d ng pháp lu t lao ng hi n hành trư c các quy v i nh ng d ng ý rõ ràng và có tính khoa nh ã có (S c l nh s 29/SL) và so sánh h c. i u ó ư c th hi n: các quy nh c a S c l nh s 29/SL ngày a. Vi c so sánh tham kh o ư c th c 12/3/1947 v i pháp lu t lao ng nư c hi n v i nhi u quy nh trong B lu t lao ngoài. Qua so sánh có th th y s c s ng ng c a Liên bang Nga xô vi t, b i vì ó là m nh m và s t n t i b n v ng c a các quy B lu t lao ng c a m t qu c gia xã h i nh trong S c l nh s 29/SL. i u ó góp ch nghĩa cũng như vi c tham kh o các o ph n kh ng nh tính khoa h c c a nó và giá lu t lao ng c a Trung Qu c, Tri u Tiên là tr mà nó mang l i qua vi c “k th a” và ti p c n quan i m c a các qu c gia có ch “phát tri n”(5) h th ng pháp lu t lao ng t chính tr , xã h i g n gũi v i Vi t Nam. trư c ban hành B lu t lao ng. b. Vi c so sánh v i lu t lao ng c a các 30 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007
  6. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam e. Vi c so sánh lu t ư c áp d ng không nh ng l i ích căn b n và l a ch n các quy ch d ng l i vi c t các h th ng ó trong t c chu n m c, phù h p v i i u ki n, hoàn tương quan “tay ôi” mà t trong m i quan c nh c a Vi t Nam trong nh ng năm 1990 h a chi u, t ng th (xem mô hình) rút ra và nh ng năm ti p theo. ư c ưa vào quá trình so sánh lu t Mô hình t ng th các y u t Các công ư c và khuy n ngh c a T ch c lao ng qu c t Pháp lu t lao ng S c l nh s 29/SL Pháp lu t lao ng c a m t s qu c gia ngày 12/3/1947 v s hi n hành c a trên th gi i giao d ch làm công Vi t Nam Công ư c c a Liên h p qu c liên quan Tuy nhiên, không ph i t t c các v n ư c so sánh u ư c áp d ng. V n còn có so n th o B lu t lao ng”. Tháng 3/1991 b n sơ th o u tiên (sơ th o I) ã ư c xây d ng và ư c ưa i nh ng v n không ho c chưa ư c quan l y ý ki n. Sau ó ã ti n hành rút kinh nghi m xây tâm khi xây d ng B lu t lao ng như: Vi c d ng b n sơ th o II. Sau quá trình ch nh lí v i nhi u ý công nh n quy n b xư ng c a ngư i s ki n óng góp, b n D th o chính th c (D th o I) d ng lao ng, vi c xác l p cơ ch ba bên… ư c hình thành. Sau khi ti p thu các ý ki n óng góp và ch nh lí cho phù h p v i Hi n pháp năm 1992, D ó s là nh ng v n còn ph i ư c nghiên th o V ư c trình ra thư ng tr c Chính ph ngày c u ti p t c trong nh ng năm ti p theo 25/8/1993 và ch nh lí l i thành D th o chính th c hoàn thi n pháp lu t lao ng c a nư c ta. trình Qu c h i xem xét thông qua. - Xem “B n thuy t minh v d th o B lu t lao ng”, Văn phòng Ban d (1).Vi c xây d ng B lu t lao ng ã ư c kh i th o B lu t lao ng, tháng 5/1992; D th o V/1993. ng t năm 1976 và t 1976 n 1980 ã có 5 l n (2).B lu t lao ng ư c s a i, b sung b i Lu t kh i th o b i B lao ng - thương binh và xã h i. s a i, b sung m t s i u c a B lu t lao ng Ngày 24/3/1981 H i ng Chính ph ban hành Quy t ngày 02/4/2002 (Qu c h i khoá X, kì h p th 11). nh s 130/CP thành l p Ban d th o g m 8 b , Hi n t i, B lu t lao ng ang ư c Qu c h i khoá ngành v i 9 thành viên do B trư ng lao ng - XI, kì h p th 10 xem xét s a i, b sung b ng thương binh và xã h i làm trư ng ban. T 1981 n m t o lu t th hai, trong ó t p trung vào vi c s a 1985 ti p t c có 3 l n kh i th o nhưng sau ó không i, b sung Chương XIV v gi i quy t tranh ch p i n k t qu . Ngày 04/7/1990 Ch t ch H i ng B lao ng và ình công. trư ng ban hành Quy t nh s 247/CT thành l p Ban (3). Thuy t minh v D th o B lu t lao ng - B d th o B lu t lao ng m i g m B trư ng B lao lao ng - thương binh và xã h i. ng - thương binh và xã h i là trư ng ban, B trư ng (4). i hi ng Liên h p qu c thông qua B tư pháp và phó ch t ch T ng liên oàn lao ng 16/12/1966, Vi t Nam ã phê chu n năm 1982. Vi t Nam. Tháng 11/1990 ã hình thành “ cương (5). L i nói u c a B lu t lao ng. T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 31
731547

Tài liệu liên quan


Xem thêm