Báo cáo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả và hiệu suất sử dụng hệ Biến tần - Động cơ không đồng bộ ba pha

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Báo cáo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả và hiệu suất sử dụng hệ Biến tần - Động cơ không đồng bộ ba pha. Trong các xí nghiệp công nghiệp việc sử dụng động cơ điện để truyền chuyển động cho các máy sản xuất là phổ biến. Khi lắp đặt một động cơ điện cho một chuyển động nào đó, chúng ta cần chú ý tới các thông số nh- là công suất, hiệu suất, cos?. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-khoa-hoc-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-va-hieu-suat-su-dung-he-bien-tan-do-0erxtq.html

Nội dung


  1. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vµ hiÖu suÊt sö dông hÖ BiÕn tÇn - §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha TS. trÇn v¨n thÞnh Khoa §iÖn - §iÖn tö – Tr−êng §H B¸ch Khoa Hμ Néi ThS. vò xu©n hïng Bé m«n Trang bÞ ®iÖn - Khoa §iÖn - §iÖn tö Tr−êng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i Tãm t¾t: Bμi b¸o nμy tr×nh bμy mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu suÊt sö dông hÖ biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. Summary: This paper presents some results of the research, analysis and evaluation to improve effectiveness and efficiency of an inverter- induction motor system. i. §Æt vÊn ®Ò Trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp viÖc sö dông ®éng c¬ ®iÖn ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng cho c¸c m¸y s¶n xuÊt lµ phæ biÕn. Khi l¾p ®Æt mét ®éng c¬ ®iÖn cho mét chuyÓn ®éng nµo ®ã, CT 2 chóng ta cÇn chó ý tíi c¸c th«ng sè nh− lµ c«ng suÊt, hiÖu suÊt, cosϕ, m«men, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é v.v... HiÖn nay viÖc sö dông ®éng c¬ ®iÖn ë nhiÒu n¬i cßn nhiÒu l·ng phÝ. ChØ cÇn kh¶o s¸t s¬ qua mét vµi xÝ nghiÖp chóng ta còng cã thÓ thÊy ngay nh÷ng bÊt hîp lý ®ã. Nh÷ng bÊt hîp lý cã thÓ do lçi chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, ®éng c¬ th−êng xuyªn ch¹y non t¶i, hoÆc do lçi vËn hµnh kh«ng ®óng chÕ ®é v.v... §iÓn h×nh nhÊt trong viÖc l·ng phÝ ë trªn mµ chóng ta cã thÓ kh¾c phôc ®−îc lµ sö dông ®éng c¬ kh«ng hîp lý, lùa chän ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn thÝch hîp, cµi ®Æt chÕ ®é ®iÒu khiÓn ®éng c¬ phï hîp víi tÝnh chÊt t¶i. §éng c¬ ®iÖn khi sö dông kh«ng hîp lý sÏ cã hiÖu suÊt, cosϕ thÊp, m¸y lµm viÖc ån rung, chãng háng. Trong bµi b¸o nµy chóng t«i sÏ tr×nh bµy mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m kh¾c phôc c¸c nh−îc ®iÓm trªn vµ n©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu suÊt hÖ biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha (§C K§B). ii. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ sö dông hÖ BiÕn tÇn - §C K§B ba pha - Khi §C K§B lµm viÖc víi biÕn tÇn, do ®iÖn ¸p kh«ng h×nh sin lµm t¨ng tæn hao phô trong ®éng c¬ - tæn hao bÒ mÆt vµ tæn hao ®Ëp m¹ch, biÕn tÇn sÏ ph¸t ra sãng tÇn sè cao lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c. Ngoµi thµnh phÇn m«men do sãng c¬ b¶n sinh ra cßn cã c¸c m«men ®Ëp m¹ch do sãng hµi bËc cao sinh ra lµm cho tèc ®é ®éng c¬ bÞ dao ®éng, ®éng c¬
  2. ph¸t ra tiÕng ån lín. V× vËy ta cÇn ph¶i t×m c¸ch n©ng cao chÊt l−îng ®iÖn ¸p ®Çu ra cña biÕn tÇn: T¨ng tÇn sè sãng mang fc lªn th× ®iÖn ¸p sÏ gÇn h×nh sin h¬n, tuy nhiªn gi¸ trÞ fc bÞ giíi h¹n bëi kh¶ n¨ng ®ãng c¾t cña van b¸n dÉn, cña vi m¹ch ®iÒu khiÓn vµ chØ cã thÓ vËn hµnh trong gi¸ trÞ cho phÐp cña nhµ s¶n xuÊt (vÝ dô biÕn tÇn Micromaster 420 cña Siemens fc ≤ 16 kHz). Sö dông kÕt hîp víi bé läc sãng hµi bËc cao, tuy gi¶i ph¸p nµy ®¬n gi¶n, hiÖu qu¶ nh−ng lµm t¨ng gi¸ thµnh cña thiÕt bÞ biÕn tÇn vµ cång kÒnh. L1 C1 L - Sö dông ph−¬ng 1 1 3 3 ph¸p ®iÒu chÕ xung tèi −u ®Ó gi¶m tæn thÊt n¨ng l−îng C2 C L2 trong qu¸ tr×nh ®ãng c¾t van b¸n dÉn, lùa chän 2 4 2 4 ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ thÝch hîp ®Ó tËn dông tèi ®a c«ng H×nh 1. a) Bé läc th«ng thÊp LC; b) Bé läc céng h−ëng suÊt nguån mét chiÒu. VÝ dô ph−¬ng ph¸p PWM 60o: §Ó gi¶m tæn hao ®ãng c¾t cña van b¸n dÉn, ng−êi ta ®· san ph¼ng ®Ønh sãng ®iÒu biÕn trong kho¶ng tõ 600 ®Õn 1200 vµ tõ 2400 ®Õn 3000 (trong mét chu kú tÝnh theo ®é ®iÖn) [7]. Nhê ®ã, c¸c van b¸n dÉn c«ng suÊt ®−îc gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i cña nã trong 1/3 chu kú, kÕt qu¶ lµ h¹n chÕ ®−îc tæn thÊt n¨ng l−îng do chuyÓn m¹ch g©y ra. - Thùc hiÖn chuyÓn m¹ch mÒm, chuyÓn m¹ch céng h−ëng [10]: Ng−êi ta t¹o ra m¹ch céng h−ëng cã ®iÒu khiÓn, sao cho khi chuyÓn m¹ch ®iÖn ¸p trªn van b»ng kh«ng (gäi lµ chuyÓn m¹ch ZVS - Zero Voltage Switching) hoÆc dßng ®iÖn qua van b»ng kh«ng (gäi lµ chuyÓn m¹ch ZCS - Zero Current Switching). Nh− vËy chuyÓn m¹ch céng h−ëng, chuyÓn m¹ch mÒm ®· gi¶m ®−îc tæn hao khi ®ãng c¾t, gi¶m ®−îc c¸c øng suÊt do chuyÓn m¹ch g©y ra (tèc ®é biÕn thiªn CT 2 ®iÖn ¸p du/dt, tèc ®é biÕn thiªn dßng ®iÖn di/dt), cho phÐp lµm viÖc víi tÇn sè ®ãng c¾t cao ®Õn hµng tr¨m kHz, triÖt tiªu ®−îc ¶nh h−ëng cña nhiÔu ®iÖn tõ. Ldc D3 D1 D5 T1 T3 T5 Tr1 Tdc Lr AC Cr D6 D2 D4 T Cdc Tr2 T2 T4 6 M¹ch céng h−ëng AC/DC DC/AC H×nh 2. NghÞch l−u chuyÓn m¹ch mÒm - TËn dông n¨ng l−îng trong chÕ ®é h·m t¸i sinh ®Ó tr¶ vÒ l−íi, b»ng c¸ch phèi hîp ®iÒu khiÓn c¶ phÇn chØnh l−u vµ nghÞch l−u: §Ó tËn dông ®−îc n¨ng l−îng tr¶ vÒ l−íi khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é h·m t¸i sinh, th× ta cã thÓ sö dông s¬ ®å h×nh 3. Tuy nhiªn s¬ ®å nµy kh¸ phøc t¹p lµm t¨ng gi¸ thµnh thiÕt bÞ c¶ phÇn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn (ph¶i dïng 2 DSP th«ng th−êng hoÆc mét DSP kÐp cã
  3. chøc n¨ng nh− 2 DSP th«ng th−êng) nªn th−êng chØ thÊy trong c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cã c«ng suÊt lín, hay tÇu ®iÖn. Nghiªn cøu chÕ ®é h·m t¸i sinh cña biÕn tÇn b»ng c¸ch sö dông chØnh l−u transistor cho phÐp t¹o ra ®−îc hÖ truyÒn ®éng cã ®Æc tÝnh ®éng rÊt tèt, cã hiÖu suÊt biÕn ®æi n¨ng l−îng cao, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ h×nh d¸ng cña dßng ®iÖn l−íi. Trong nhiÒu tr−êng hîp kh¸c, viÖc phèi hîp lµm viÖc gi÷a chØnh l−u vµ nghÞch l−u cßn gióp gi¶m ®¸ng kÓ dung l−îng cña tô läc trong m¹ch mét chiÒu, ®iÒu nµy cho phÐp chÕ t¹o c¸c bé biÕn tÇn hoÆc cã kÝch th−íc vµ khèi l−îng nhá, hoÆc sö dông c¸c tô dÇu cã tuæi thä vµ ®é an toµn lµm viÖc cao. D31 T31 D51 T51 D11 T11 D12 T32 D32 T52 D52 T12 C T41 D41 D61 T61 D21 T21 §C T42 D42 T62 D62 T22 D22 K§B H×nh 3. HÖ biÕn tÇn - §CK§B cã kh¶ n¨ng tr¶ n¨ng l−îng vÒ l−íi khi h·m t¸i sinh - §èi víi hÖ biÕn tÇn PWM th× khi vËn hµnh ta cÇn ph¶i lùa chän luËt ®iÒu khiÓn U/fx v cµi ®Æt tham sè phï hîp víi ®Æc tÝnh t¶i [3]. Bëi v× luËt ®iÒu khiÓn U/fx liªn quan tíi thêi gian khëi ®éng cña ®éng c¬, liªn quan tíi kh¶ n¨ng h¹n chÕ dßng ®iÖn khëi ®éng, liªn quan tíi tæn thÊt n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng, thËm chÝ nÕu kh«ng cµi ®Æt thÝch hîp ®éng c¬ cã thÓ kh«ng CT 2 khëi ®éng ®−îc. D−íi ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ kh¶o s¸t §C K§B 14 kW d·y 3K160M4 kÐo t¶i cã m«men Mt = const, ®Ó minh chøng cho nhËn ®Þnh trªn: + Tr−êng hîp ®Æc tÝnh U/f thÝch hîp: Uboost = 5%Ub, tq® = 0.6 sec, flv = 50 Hz. Dßng ®−îc giíi h¹n trong ph¹m vi cho phÐp, tèc ®é t¨ng ®Òu, tæn thÊt n¨ng l−îng kh«ng qu¸ lín. H×nh 4. a) Dßng ®iÖn, m«men, tèc ®é b) Tæn hao ®ång Tr−êng hîp Uboost qu¸ bÐ, víi t¶i cã tÝnh thÕ n¨ng th× vïng ®éng c¬ bÞ quay ng−îc sÏ t¨ng, tæn hao n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng t¨ng. Tr−êng hîp tqd qu¸ bÐ hoÆc Uboost qu¸ lín, dßng khëi ®éng sÏ lín, tæn hao ®ång t¨ng trong qu¸ tr×nh ®éng, m«men dao ®éng m¹nh. VÝ dô tq® = 0.4 sec, Uboost = 20%Ub (cµi ®Æt gi¸ trÞ nµy qu¸ lín), flv = 50 Hz:
  4. H×nh 5. a) Dßng ®iÖn, m«men, tèc ®é b) Tæn hao ®ång - §iÒu khiÓn tèi −u m«men quay: Ta ph¶i tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña ®éng c¬ vµ thiÕt bÞ biÕn tÇn ®Ó t¹o ra m«men quay víi dßng ®iÖn bÐ nhÊt hoÆc t¹o ra m«men quay tèi ®a khi dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p bÞ giíi h¹n. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p tèi −u m«men quay, hiÖn nay cã c¸c biÕn tÇn lµm viÖc theo nguyªn lý ®iÒu khiÓn trùc tiÕp m«men (DTC: Direct Torque Control) tùa theo tõ th«ng stato, ®iÒu khiÓn vect¬ tùa theo tõ th«ng r«to. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn tèi −u m«men quay th× cÇn ph¶i sö dông chip DSP cã ®é chÝnh x¸c cao, tèc ®é tÝnh to¸n nhanh vµ thuËt to¸n ®iÒu khiÓn còng phøc t¹p h¬n so víi biÕn tÇn PWM ®iÒu khiÓn theo luËt U/fx, do ®ã gi¸ thµnh cña thiÕt bÞ biÕn tÇn nµy kh¸ cao, th−êng chØ sö dông trong c¸c øng dông ®Æc biÖt. Trªn h×nh 6 lµ ®Æc tÝnh m«men vµ tèc ®é cña hÖ ®iÒu khiÓn vect¬ biÕn tÇn - §C K§B trong tùa theo täa ®é tõ th«ng r«to, cã nhËn d¹ng h»ng sè thêi gian trong qu¸ tr×nh ®éng. CT 2 H×nh 6. KÕt qu¶ m« pháng ®iÒu khiÓn m«men quay trªn c¬ së ¸p ®Æt nhanh dßng ®iÖn stato trong hÖ ®iÒu khiÓn vec t¬ FOC iii. §iÒu khiÓn tèi −u n¨ng l−îng hÖ biÕn tÇn ®iÒu khiÓn vect¬ - §C K§B Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu, vÊn ®Ò vËn hµnh tèi −u vÒ ph−¬ng diÖn n¨ng l−îng ®−îc gi÷ mét vai trß quan träng. Tæn hao lµm l·ng phÝ n¨ng l−îng vµ t¨ng nhiÖt ®é ®éng c¬ buéc nhµ thiÕt kÕ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u Ých. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt hiÖn ®¹i cã thÓ ®¹t ®−îc hiÖu suÊt tíi 98%, ®éng c¬ cã c«ng suÊt trung b×nh vµ lín cã thÓ ®¹t tíi 95% t¹i ®iÓm lµm viÖc danh ®Þnh. Ng−îc lai, ë chÕ ®é non t¶i hiÖu suÊt cã thÓ gi¶m ®¸ng kÓ.
  5. Mét vÊn ®Ò n¶y sinh khi xÐt hiÖn t−îng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chÞu c¸c giíi h¹n vÒ dßng vµ ¸p. Khi ®ã, viÖc ®iÒu khiÓn c¸c biÕn tr¹ng th¸i (tõ th«ng rotor, dßng ®iÖn stator) ph¶i ®−îc thùc hiÖn sao cho lu«n lu«n tËn dông ®−îc thiÕt bÞ truyÒn ®éng, tËn dông ®éng c¬ mét c¸ch tèi ®a. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tùa tõ th«ng r«to cho ta mét c«ng cô m¹nh: b»ng c¸ch ¸p ®Æt chÝnh x¸c hai thµnh phÇn dßng t¹o tõ th«ng vµ t¹o m«men quay, ta cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸ch ly hai ®¹i l−îng nµy. Víi m«men lµ mét ®¹i l−îng ®éc lËp phô thuéc vµo t¶i, nªn c«ng cô cßn l¹i ®Ó ®iÒu khiÓn tèi −u lµ tõ th«ng r«to. Môc ®Ých ®iÒu khiÓn tèi −u lµ sö dông tèi ®a ®éng c¬ theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. NghÜa lµ: hoÆc ®Ó sinh m«men quay víi dßng ®iÖn stator bÐ nhÊt, hoÆc lµ sinh ra m«men tèi ®a víi dßng ®iÖn giíi h¹n. ViÖc nµy nÕu thµnh c«ng th× tèi −u m«men ta thu ®−îc dßng ®iÖn nhá nhÊt, hay nãi c¸ch kh¸c cã hiÖu suÊt tèt nhÊt. - Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt: Cã hai ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt: + Ph−¬ng ¸n 1: Dß t×m ®iÓm cùc tiÓu tæn thÊt n¨ng l−îng. Tõ biÓu thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ ë chÕ ®é x¸c lËp: ( ) 3 3 3 * Re(us. iS ) = Re (u Sd + ju Sq ).(i Sd − ji Sq ) = (u Sd i Sd + u Sq i Sq ) P1 = (1) 2 2 2 hoÆc: [ ] R s i 2 + (R s + (1 − σ)R r )i 2 + (1 − σ)ωL s i sd i sq 3 P1 = pcu + pfe + Pc¬ = (2) sq sd 2 L2m σ = 1− CT 2 L sLr Dïng thuËt to¸n dß t×m chiÒu biÕn thiªn tõ th«ng r«to thÝch hîp, ®Ó t×m gi¸ trÞ cùc tiÓu c«ng suÊt ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ (tÝnh theo biÓu thøc trªn hoÆc ®o trùc tuyÕn) tøc lµ tæn hao c«ng suÊt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. + Ph−¬ng ¸n 2: C©n b»ng hai thμnh phÇn tæn hao phô thuéc vμo tõ th«ng vμ m«men. C«ng thøc tÝnh c¸c lo¹i tæn hao n¨ng l−îng: [ ] R s i 2 + (R s + (1 − σ)R r )i 2 3 pcu= (3) sq sd 2 2 3 (ω s ψ μ ) 2 3 (ωs L mi sd ) ≈ (4) pfe= 2 R fe 2 R fe ωs trong ®ã: Rfe≈ R feN . ω sN Ngoµi ra cßn cã tæn hao phô, tæn hao phô th−êng ®−îc tÝnh gÇn ®óng b»ng kz.pcu, víi kz ≈ 0,3. BiÓu thøc tÝnh tæng tæn hao n¨ng l−îng trong §C K§B: 3 ⎡⎛ ⎤ ⎞ ω L2 ⎢⎜ (1 + k z )R s + sN m ω s ⎟i 2 + ((1 + k z )(R s + (1 − σ)R r )i 2 ⎥ Δp = (1 + k z )p cu + p fe = (5) 2 ⎢⎜ ⎟ sq sd ⎥ R feN ⎣⎝ ⎠ ⎦
  6. Δp = a.i2 + b.i2 = Δp1 + Δp 2 ; Δp1 = f(i sd ), Δp 2 = f(i sq ) (6) sq sd Víi gi¶ thiÕt m«men quay kh«ng ®æi ë chÕ ®é x¸c lËp: M ∼ isdisq = const ta thu ®−îc ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng suÊt tæn hao bÐ nhÊt lµ: Δp1 = Δp 2 , tøc lµ thµnh phÇn tæn hao phô thuéc vµo dßng t¹o tõ th«ng vµ thµnh phÇn tæn hao phô thuéc vµo dßng t¹o m«men ph¶i b»ng nhau. §Ó thùc hiÖn ph−¬ng ¸n nµy, ta tÝnh to¸n trùc tuyÕn (on - line) hai thµnh phÇn tæn hao trªn, so s¸nh chóng víi nhau vµ dïng mét kh©u ®iÒu chØnh PI ®Ó ®iÒu chØnh modul tõ th«ng r«to sao cho hai thµnh phÇn tæn hao ®ã c©n b»ng víi nhau (h×nh 7), khi ®ã tæn hao n¨ng l−îng lµ nhá nhÊt [3, 9]. Rs Rfe isd, ωs Δp1 (isd) ψμ PI ψ*r isq Δp 2 (isq) Rr, Rs H×nh 7. §iÒu khiÓn tõ th«ng r«to ®Ó c©n b»ng hai thμnh phÇn tæn thÊt n¨ng l−îng iv. Nh÷ng khuyÕn c¸o khi lùa chän ph−¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn CT 2 Bµi to¸n khã ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lµ chän c¸ch ®Çu t− nh− thÕ nµo cho hîp lý. Khi ®ã ®èi víi mét hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn, cÇn chän gi÷a viÖc sö dông ®éng c¬ kh«ng ®iÒu khiÓn víi ®éng c¬ cã ®iÒu khiÓn. Trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn th× chän ph−¬ng ph¸p nµo. Trªn quan ®iÓm vÒ chÊt l−îng lµm viÖc cña hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn vµ tiÕt kiÖm n¨ng n¨ng l−îng chóng t«i khuyÕn c¸o: - §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i cã ®éng c¬ lµm viÖc hÕt c«ng suÊt vµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é hay mét th«ng sè nµo ®ã, th× nªn chän ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé kh«ng ®iÒu khiÓn. Bëi v× ph−¬ng ¸n nµy vèn ®Çu t− thÊp vµ vËn hµnh ®¬n gi¶n. - §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i chØ cÇn ®iÒu khiÓn trong qu¸ tr×nh khëi ®éng vµ h·m ®éng c¬ (tr−êng hîp nµy th−êng gÆp ®èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt lín), nªn chän ®iÒu khiÓn b»ng c¸c bé khëi ®éng mÒm b¸n dÉn. - §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i cÇn ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh khëi ®éng, h·m vµ cã ®iÒu chØnh tèc ®é cã thÓ chän ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu. NÕu dïng ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu th× cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng ly hîp ®iÖn tõ vµ ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn. Trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®ã th× sö dông biÕn tÇn cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n víi c¸c lý do sau: + Khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn chóng ta cã thÓ ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt ®−îc nªn tæn hao n¨ng l−îng thÊp h¬n, tõ ®ã cã gi¸ thμnh chi phÝ n¨ng l−îng ®iÖn cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n. + Khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn chóng ta cã hÖ sè c«ng suÊt cosϕ cña l−íi cao h¬n. HÖ sè c«ng suÊt cosϕ khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn gÇn nh− kh«ng thay ®æi khi ®iÒu chØnh tÇn sè. - §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i mµ ®éng c¬ ®iÖn th−êng cho lµm viÖc non t¶i th× viÖc sö dông biÕn tÇn ®Ó
  7. ®iÒu khiÓn lµ ph−¬ng ¸n tèi −u h¬n c¶. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t− nÕu chän chÊt l−îng s¶n phÈm vµ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng lµ hµng ®Çu th× chän biÕn tÇn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ lµ tèi −u h¬n c¶. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Vò Xu©n Hïng, TrÇn V¨n ThÞnh; Ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ m« pháng hÖ BiÕn tÇn ®iÒu khiÓn vect¬ - NhËn d¹ng h»ng sè thêi gian r«to; T¹p chÝ Khoa häc GTVT, 3/2005. [2]. Vò Xu©n Hïng, TrÇn V¨n ThÞnh, Hå M¹nh TiÕn; §iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ th«ng stato vµ m« men cña §C K§B sö dông kü thuËt ®iÒu chÕ SVM; T¹p chÝ KH GTVT, 11/2005. [3]. Vò Xu©n Hïng; TÝnh to¸n tæn thÊt n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé khi ®−îc cÊp ®iÖn tõ biÕn tÇn PWM, T¹p chÝ Khoa häc GTVT, 11/2003. [4]. Tµi liÖu kü thuËt vÒ biÕn tÇn 3G3MV cña Omron; BiÕn tÇn Micromaster 420, Siemens. [5]. N.R.N. Idris, A.H.M. Yatim; DTC of Induction Machines with Constant Switching Frequency and Reduced Torque Ripple; IEEE Transactions on IE; Volume 51, No 4, August 2004. [6]. Domenico Casadei, others; FOC and DTC: Two Viable Schemes for Induction Motors Torque Control; IEEE Press; 2002. [7]. Richard Valentine, Motor Control Electronics Handbook, McGraw-Hill, 1998. [8]. J. Vithayathil, Power Electronics - Principles &Applications, McGraw-Hill,Inc, 1996. [9]. Ng. Ph. Quang, A. Dittrich, TruyÒn ®éng ®iÖn th«ng minh, Nhµ xuÊt b¶n KHKT, 2002. [10]. Lª V¨n Doanh, TrÇn V¨n ThÞnh; §iÖn tö c«ng suÊt, Nhµ xuÊt b¶n KHKT, 2005 CT 2
466810

Tài liệu liên quan


Xem thêm