of x

Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 186 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm. Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm gồm có 9 chương bao gồm các nội dung sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện môi trường và kinh tế xã hội, đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phõng ngừa và ứng phó sự cố môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-che-bien-thuc-pham-fwcbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến các bạn thư viện Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm trong chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi bạn kientrucxaydung tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 186 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Đánh giá tác động môi trường, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng nhà máy sản xuất, Chế biến thực phẩm, Bảo vệ môi trường, Công trình xử lý môi trường ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm gồm có 9 chương bao gồm những nội dung sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện môi trường và kinh tế xã hội, đánh giá tác động môi trường, giải pháp hạn chế những tác động xấu, phõng đề phòng và đối phó sự cố môi trường,, ngoài ra Mời những bạn cùng tham khảo! C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ, thêm nữa ------------------------------------------ b¸o c¸o, nói thêm là ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng, kế tiếp là Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, thêm nữa nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, tiếp theo là §Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn Hƣng Yên, tháng 4/2010 1 C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ,còn cho biết thêm ------------------------------------------ b¸o c¸o,còn cho biết thêm ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng, bên cạnh đó Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, bên cạnh đó nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, cho biết thêm §Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn Cơ quan chủ dự án Cơ quan tƣ vấn CÔNG TY CP THỰC PHẨM, ngoài ra HỮU NGHỊ 2 MỤC LỤC MỤC LỤC
C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ
------------------------------------------

b¸o c¸o
®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng
Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng
nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm
§Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn

Hƣng Yên, tháng 4/2010

1

C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ
------------------------------------------

b¸o c¸o
®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng
Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng
nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm
§Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn

Cơ quan chủ dự án

Cơ quan tƣ vấn

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

2

MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................................ 3
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................................................. 9
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. 10
DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................. 14
MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 15
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN ........................................................................................................................ 15
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ......................................................................................... 15
kỹ thuật ............................................................................................................. 17

2.2. Căn cứ

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM ......................................................................... 18

CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................ 21
1.1. TÊN DỰ ÁN ............................................................................................................................... 21
1.2. CHỦ DỰ ÁN .............................................................................................................................. 21
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .............................................................................................................. 21
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ..................................................................................... 23
1.4.1. Mục tiêu va tinh chât của khu công nghiêp .......................................................... 23
. .2. C c n n n

thu hut đâu tư va phân khu chức năng sử dụng đất ............. 23

a). Phân khu chức năng ......................................................................................................... 23
.C cn n n

thu hut đâu tư ....................................................................................... 24

1.4.3. L i ich kinh tê – xa hôi cua dự an............................................................................. 24
1.4.4. Phân khu chức năng theo loai hinh san xuât – kinh doanh ................................. 25
.
.

n

t công nghiệp, kho tàng............................................................................ 25

điều hành- dịch vụ ................................................................................................... 26

c). Khu cây xanh tập trung, mặt nước ................................................................................. 27
d). Khu công trinh đầu mối hạ tầng kỹ thuật ...................................................................... 27
1.4.5. Sử dụng đất va phân ky đầu tư ................................................................................. 27
a). Yêu cầu ................................................................................................................................ 27
b). Phân ky đ u tư .................................................................................................................... 27
. . .C cc n

inh ha tâng ky thuât .................................................................................... 28

1.4.6.1. Hê thông đường giao thông ................................................................................ 28

3

1.4.6.2. Hê thông cấp nước................................................................................................. 32
1.4.6.3. Hê thông cấp điện ................................................................................................... 34
1.4.6.4. Hê thông thu gom va thoát nước mưa ............................................................ 37
1.4.6.5. Hê thông thoát nước thải và xử ly nước thai .................................................. 39
. . . .

n c

n chât thai răn ............................................................................ 41

1.4.6.7. Hệ thống thông tin liên lạc....................................................................................... 42
1.4.6.8. Hệ thống cổng, nhà điều hành và tường rào ................................................. 43
1.4.6.9. Phương án cung cấp nước tưới cho các khu vực lân cân ....................... 43
1.4.6.10. Khu nhà ở và dịch vụ cho công nhân KCN ..................................................... 43
1.4.6.11. Kế hoạch lao động và dân cư .......................................................................... 44
1.4.6.12. Phương án quy hoạch nghĩa trang và di chuyển mồ mả ......................... 44
. . .

.C i

đ u tư ............................................................................................................ 45

1.4.6.14. Tiến độ và thời gian thực hiện ........................................................................... 46

CHƢƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ -XÃ
HỘI ..................................................................................................................... 47
2. . ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG............................................................................ 47
2. . . Địa hình ............................................................................................................................. 47
2. .2. Địa chất công trinh ........................................................................................................ 47
2.1.3. Địa chất thuỷ văn ........................................................................................................... 48
2. . . Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................ 49
a). Chế độ mưa ....................................................................................................................... 49
b). Chế độ nắng ...................................................................................................................... 50
c). Nhiệt độ ............................................................................................................................... 50
d . Độ ẩm .................................................................................................................................. 51
e). Bốc hơi................................................................................................................................ 52
f).Gió.......................................................................................................................................... 52
h). Mưa bão ........................................................................................................................... 52
2.1.5. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên .................................................. 52
a). Hiện trạng chất lư ng môi trường không khí ........................................................... 52
b). Kết quả tiếng ồn ............................................................................................................... 54
c). Chất lư ng môi trường nước ........................................................................................ 54
2.1.6. Chất lư ng môi trường đất ........................................................................................... 57
2.1.7. Tài nguyên sinh vật ............................................................................................................. 58

4

a. Hệ thực vật cạn ................................................................................................................. 58
b. Hệ động vật cạn................................................................................................................ 58
c. Hệ thuy sinh......................................................................................................................... 58
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................................................. 62
2.2.1. Xã Bạch Sam ..................................................................................................................... 62
2.2.2. Xã Min Đức....................................................................................................................... 63
2.2.3. Xã Dương Quang ............................................................................................................ 64

CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .................................. 66
3.1. Nguồn gây tác động ............................................................................................................. 66
3.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải ........................................................... 66
3.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải .................................................... 67
3.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra................................ 67
.2. Đối tư ng, quy mô bị tác động ......................................................................................... 67
. .Đ n

i

c động ..................................................................................................................... 71

. .2. Đ n

i

c động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng .................. 75

. . .Đ n

i

c động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng ................................. 76

. . .Đ n

i

c động trong giai đoạn khai thác và vận hành ................................... 84

. .5. Đ n

i

c động tổng h p đến các thành phần môi trường .......................... 106

3.3.6. Tổng h p kết quả đánh giá tác động môi trường ............................................. 115
. .Đ n

i về phương pháp sử dụng .................................................................................. 126

3.4.1. Phương pháp thống kê số sliệu ................................................................................. 126
3.4.2. Phương pháp ma trận môi trường .......................................................................... 127
3.4.3. Phương pháp danh mục va đanh gia nhanh ..................................................... 127
3.4.4. Phương pháp mô hình hoá ....................................................................................... 127
3.4.5. Phương pháp chuyên gia va tham vấn cộng động .......................................... 127

CHƢƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG
NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ............................................. 128
4.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu ...................................................................... 128
4.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch ........................................................................ 128
. .2. Gi i đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng ............................................................... 128
. . . Gi i đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở ............................................................................ 130
a. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất........................................................................ 130
b. Giảm thiểu ô nhiễm do sinh khối thực vật phát quang ........................................ 131

5

1101181

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm