Bài thảo luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại công ty vận tải và du lịch Tiến Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 19 | FileSize: 0.40 M | File type: DOC
of x

Bài thảo luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại công ty vận tải và du lịch Tiến Thành. Môi trường kinh doanh ngày càng hiện đại với áp lực đối với doanh nghiệp ngày càng một gia tăng buộc doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, có uy tín hơn và ngày càng có thương hiệu để đứng vững trên trị trường, để đạt được các mục tiêu này thì yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thiện công tác quản lí để sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ....... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thao-luan-mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-cac-nguon-luc-tai--88r2tq.html

Nội dung


 1. Bài Thảo luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại công ty vận tải và du lịch Tiến Thành
 2. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................................3 Ch−¬ng Ι: c¸cnguån lùc cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ............4 Ι. nguån lùc lao ®éng......................................................................................4 1.1 Lao động trong doanh nghiệp thương mại.........................................................4 1.1.1 Đặc điểm..............................................................................................................4 1.1.2 Phân loại .............................................................................................................5 1.2 Năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại .................................6 1.2.1 Khái niệm năng suất lao động ...........................................................................6 1.2.2 Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại ......................................................................................................................................7 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại ...................................................................................................................7 1.3 Tiền lương trong doanh nghiệp thương mại ......................................................9 1.3.1 Khái niệm và bản chất tiền lương trong doanh nghiệp thương mại ...............9 1.3.2 Chức năng của tiền lương .................................................................................9 1.3.3 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp thương mại ...............................9 II. nguån lùc tμi chÝnh....................................................................................10 2.1 Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại.......................................10 2.1.1 Khái niệm về vốn của doanh nghiệp thương mại .............................................10 2.1.2 Cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại .................................................10 2.2 Tốc độ chu chuyển vốn lưu động.........................................................................11 2.2.1 Khái niệm ............................................................................................................11 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc đọ chu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại. .....................................................................................................11 2.2.3 Phân tích vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp ................................................12 2.2.3.1 Mục tiêu của phân tich.............................................................................12 2.2.3.2 Cơ sở dữ liệu để phân tích .......................................................................12 Ch−¬ng II: ph©n tÝch c¸c nguån lùc t¹i c«ng ty vËn t¶i vμ du lÞch tiÕn thμnh ...................................................................................................13 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .................................................13 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty .....................................................................13
 3. 3. Các yếu tố về nguồn lực .........................................................................................14 3.1 Nguồn nhân lực .....................................................................................................14 3.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật ...........................................................................................14 3.3 Khả năng tài chính ................................................................................................15 4 Thực trạng về sử dụng vốn của công ty vận tải và du lịch Tiến Thành ............15 5. Nhận xét chung. ......................................................................................................16 5.1 Những mặt đã đạt được .........................................................................................16 5.2 Những hạn chế cần khắc phục .............................................................................16 ch−¬ng III: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc t¹i c«ng ty vËn t¶i vμ du lÞch tiÕn thμnh .........17 1. Hoàn thiện nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. ................17 2. Phát triển thêm khách hàng mới...........................................................................17 3. Các giải pháp về vốn...............................................................................................17 4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ...........................................................................17 KẾT LUẬN...................................................................................................................18
 4. LỜI MỞ ĐẦU Môi trường kinh doanh ngày càng hiện đại với áp lực đối với doanh nghiệp ngày càng một gia tăng buộc doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, có uy tín hơn và ngày càng có thương hiệu để đứng vững trên trị trường, để đạt được các mục tiêu này thì yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thiện công tác quản lí để sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ... Việc doanh nghiệp của mình có thể chiến thắng trên thị trường hay không là phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lực của doanh nghiệp minh. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng có xu hướng quốc tế hóa phần lớn các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn và thách thức doanh nghiệp cần chủ động đón nhận những thách thức dó để tạo nên sụ hoàn thiện và ngày càng được khách hàng biết đến, đồng thời khẳng đinh thương hiệu là một trong những yếu tố quan trong để giúp doanh nghiệp nổi hơn trong sự phát triển nhanh của kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp vai trò của nguồn lực là rất quan trọng, đây là điều kiện để có thể tồn tại và phát triển. Một người lãnh đạo tài năng, quyết đoán có thể đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn và phát triển toàn diện.Trong đó nguồn lực tạo tiền đề vật chất có được tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực. Chính vì vậy mà nhóm đã chọn Công ty vận tải và du lịch Tiến Thành là nơi khảo sát. Đây là một dịp tốt để nhóm có thể hiểu rõ hơn về nguồn lực lao đông và nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp không chỉ trên lý thuyết mà còn thông qua thực tế. Bài thảo luận gồm 3 chương: Ch−¬ng Ι: Các nguồn lực cua doanh nghiệp thương mại Ch−¬ng II: Phân tích các nguồn lực tại công ty vận tải và du lịch Tiến Thành ch−¬ng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại công ty vận tải và du lịch Tiến Thành
 5. Ch−¬ng Ι: c¸cnguån lùc cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i Các nguồn lực doanh nghiêp thương mại bao gồm tất cả các yếu tố thuộc hệ thống bên trong của doanh nghiệp các doanh nghiệp cần cố gắng đánh giá một cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ nhằm xác đinh rõ ưu điểm của mình. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt nhược điểm, phát huy các ưu điểm để đạt được lợi thế tối đa trong từng chu kì kinh doanh. Khi xem xét về nguồn lực nội bọ của doanh nghiệp cũng cho thấy rằng, sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp có nhận được nguồn lực từ môi trường bên ngoài hay không. Các nguồn lực chủ yếu để doanh nghiệp tồn tại bao gồm: tiền vốn, con người và vật chất hàng hóa...mỗi bộ phận chức năng của doanh nghiệp có nhiệm vụ tìm kiếm, bảo toàn một hoặc nhiều nguồn lực trên. Vì các nguồn lực mà doanh nghiệp cần lại nằm trong các doanh nghiệp khác cho nên thường mỗi bộ phận chuyên môn giao dịch với một hoặc nhiều doanh nghiệp bên ngoài đó và là móc xích kết giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Ι. nguån lùc lao ®éng 1.1 Lao động trong doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Đặc điểm: Là bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công thực hiện quá trình lưu thông hàng hóa. Bao gồm thực hiện quá trình mua bán, vận chuyển, đóng gói, chọn lọc, bảo quản và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích lao động của họ là nhằm đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng. Lao động thương mại nói chung và lao động trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng tồn tại như một tất yếu khách quan cùng với sự tồn tại của sản xuất, lưu thông hàng hóa và thương mại, đó là sự phân công lao động xã hội quyết định. Cũng như trong các doanh nghiệp khác của nền kinh tế quốc dân, quá trình lao động trong các doanh nghiệp thương mại là quá trình kết hợp giữa sức lao động của người lao động với công cụ lao động để tác động vào đối tượng lao
 6. động. Lao động thương mại vừa mang tính chất lao động sản xuất vừa mang tính chất lao động phi sản xuất. Lao động thương mại là loại hình lao động phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn tổng hợp. Lao động thương mại là chiếc cầu nối liền giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Một mặt họ đại diện cho người tiêu dùng để tác động vào sản xuất, làm cho sản phẩm được sản xuất ra ngày càng phù hợp với tiêu dùng, mặt khác họ lại đại diện cho sản xuất để hướng dẫn tiêu dùng làm cho tiêu dùng phù hợp với điều kiện của sản xuất trong từng thời kỳ của đất nước. Tỷ lệ lao động nữ cao trong lao động thương mại. Xuất phát từ tính chất và đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại, nhất là tính chất xã hội của các hoạt động này, lao động thương mại rất phù hợp với sở trường của phụ nữ. Lao động thương mại mang tính chất thời vụ rất cao. Tính chất thời vụ này không những thể hiện rõ giữa các mùa trong năm mà còn thể hiện rõ giữa các ngày trong tháng, thậm chí giữa các giờ lao động trong ngày. Đặc điểm này ảnh hưởng đến số lượng và cơ cấu lao động, đến vấn đề bố trí thời gian bán hàng, ca kíp làm việc trong doanh nghiệp. Để sử dụng lao động tốt, các doanh nghiệp phải kết hợp hài hòa giữa lao động thường xuyên với lao động tạm thời, giữa lao động tuyển dụng suốt đời với lao động hợp đồng, giữa lao động trong danh sách với lao động công nhật, giữa số lượng lao động và thời gian lao động của người lao động trong từng ngày, từng mùa vụ. 1.1.2 Phân loại: Việc phân loại lao động trong các doanh nghiệp thương mại nhằm mục đích phục vụ nhu cầu quản lý, tính toán chi phí sản xuất kinh doanh, theo dõi các nhu cầu về hoạt động kinh doanh, về trả lương và kích thích lao động. Chúng ta có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu. Phân theo vai trò và tác dụng của lao động đến quá trình kinh doanh, ta có thể chia lao động trong doanh nghiệp thương mại ra làm hai loại: Lao động trực tiếp kinh doanh thương mại: Gồm có nhân viên mua hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên kho, vận chuyển, nhân viên thu hóa, bao gói,
 7. chọn lọc chỉnh lý hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường bộ phận này còn bao gồm cả các nhân viên tiếp thị, nhân viên quản trị kinh doanh. Bộ phận lao động này chiếm tỷ trọng lớn trong các doanh nghiệp thương mại và giữ vị trí chủ chốt trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và các mục tiêu đã xác định của doanh nghiệp. Bộ phận lao động gián tiếp kinh doanh thương mại: Bao gồm các nhân viên hành chính, nhân viên kinh tế, kế toán, thống kê, nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp. Phân theo nghiệp vụ chuyên môn của người lao động: Mục đích của phương pháp phân loại này là để tính toán sắp xếp và bố trí lao động trong từng nghiệp vụ chuyên môn, xác định cơ cấu lao động hợp lý từ đó có phương pháp trả lương và kích thích lao động đối với từng loại lao động trong doanh nghiệp. Phân loại theo trình độ chuyên môn: Thông thường nhân viên trực tiếp kinh doanh thương mại có 7 bậc Bậc 1 và 2: Phần lớn gồm lao động phổ thông, chưa qua đào tạo ở một trường lớp nào. Bậc 3 và 4: Bao gồm những nhân viên đã qua một quá trình đào tạo. Bậc 5 trở lên là những lao động lành nghề của doanh nghiệp, có trình độ kinh doanh cao. 1.2 Năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Khái niệm năng suất lao động Năng suất lao động thể hiện sức sản xuất của lao động và được đo lường bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc là lượng thời gian cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Khác với các ngành sản xuất vật chất, đối tượng lao động của lao động thương mại là sản phẩm hàng hóa đã hoàn chỉnh. Mục đích lao động của nhân viên thương mại là đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng một cách nhanh nhất và với chi phí ít nhất. Bởi vậy sức sản xuất của lao động thương mại được biểu hiện thông qua khối lượng háng hóa tiêu thụ được trong một thời
 8. gian nhất định hoặc là thời gian lao động cần thiết để thực hiện một đơn vị giá trị hàng hóa tiêu thụ. Cũng như trong các ngành sản xuất, năng suất lao động trong thương mại được biểu hiện bằng hiện vật hoặc bằng giá trị, nhưng vì hàng hóa kinh doanh bao gồm nhiều chủng loại, kiểu cỡ khác nhau nên phần lớn phải dùng giá trị mới khái quát được chỉ tiêu này. Từ đó có khái niệm: Năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại là mức tiêu thụ hàng hóa bình quân của một nhân viên bán hàng trong một đơn vị thời gian. Tăng năng suất lao động trong thương mại là tăng mức tiêu thụ hàng hóa bình quân của một nhân viên bán hàng trong một đơn vị thời gian, hoặc giảm thời gian lao động cần thiết để thực hiện một đơn vị giá trị hàng hóa tiêu thụ. 1.2.2 Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại Có ý nghĩa rất quan trọng Là yếu tố để không ngừng mở rộng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện phục vụ tốt khách hàng. Góp phần tiết kiệm lao động đầu tư cho lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện tăng lao động cho các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân. Rút ngắn thời gian hàng hóa dừng lại trong khâu lưu thông, thúc đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội. Tăng năng suất lao động là điều kiện để các doanh nghiệp tiết kiệm hao phí lao động, tiết kiệm chi phí, tăng tích lũy cho doanh nghiệp và cho xã hội, cải thiện đời sống của người lao động trong doanh nghiệp. 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại a/ Nhóm các nhân tố liên quan đến người lao động Trình độ giác ngộ về chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn Trình độ tổ chức lao động của các doanh nghiệp thương mại Tiền lương tiền thưởng và các kích thích kinh tế khác
 9. b/ Nhóm các nhân tố liên quan đến công cụ lao động Qui mô, cơ cấu, chất lượng và sự phân bố mạng lưới các cửa hàng, quầy hàng và các ki ốt bán hàng của doanh nghiệp, mạng lưới kho hàng và sự phối hợp chặt chẽ giữa kho hàng, cửa hàng và phương tiện vẫn chuyển. Số lượng, chất lượng và cơ cấu của trang thiết bị kinh doanh. Sự bố trí và sắp xếp các phương tiện lao động trong các cửa hàng, kho hàng. Qui trình công nghệ, tổ chức lao động phù hợp với tư liệu lao động. c/ Nhóm các nhân tố liên quan đến đối tượng lao động Kết cấu hàng hóa kinh doanh ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên thương mại được biểu hiện ở 2 phương diện trái ngược nhau. Một mặt nếu hàng hóa có chất lượng cao, kết cấu hàng hóa kinh doanh phù hợp với kết cấu của tiêu dùng thì các doanh nghiệp có điều kiện để tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ do đó tăng năng suất lao động. Mặt khác khi kết cấu hàng hóa kinh doanh thay đổi làm cho năng suất lao động biểu hiện bằng tiền của người lao động thay đổi. Như ta đã biết hàng hóa kinh doanh của thương mại có nhiều chủng loại. Có mặt hàng, nhóm hàng giá trị thấp nhưng trong kinh doanh đòi hỏi hao phí lao động cao, ngược lại có mặt hàng, nhóm hàng có giá trị rất cao nhưng hao phí lao động lại thấp. Bởi vậy khi những mặt hàng có giá trị thấp, hao phí lao động cao tăng lên thì năng suất lao động tăng lên nhưng sự biểu hiện bằng tiền của nó lại giảm xuống và ngược lại. Để đánh giá đúng thực chất lao động của nhân viên thương mại, đặc biệt là của nhân viên bán hàng ta phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố này. Điều kiện cung ứng hàng hóa: Hàng hóa được cung ứng đều đặn, đảm bảo thường xuyên có hàng bán, khắc phục tình trạng gián đoạn trong kinh doanh do không có hàng bán. Các phương thức và hình thức kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, phục vụ người tiêu dùng.
 10. 1.3 Tiền lương trong doanh nghiệp thương mại 1.3.1 Khái niệm và bản chất tiền lương trong doanh nghiệp thương mại Tiền lương là một phạm trù gắn liền với phạm trù lao động. Song lao động là một phạm trù vĩnh viễn còn, còn tiền lương là một phạm trù lịch sử, nó ra đời tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hàng hóa. Tiền lương là một hình thức trả công lao động. Để đo lường hao phí lao động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm người ta chỉ có thể sử dụng thước đo giá trị thông qua tiền tệ, vì vậy khi trả công cho người lao động người ta sử dụng hình thức tiền lương. Trong điều kiện sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiền lương chính là giá cả sức lao động, được hình thành thông qua sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, do quan hệ cung cầu về lao động trên thị trường quyết định và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Song khác với trao đổi hàng hóa bình thường, tiền lương là một phạm trù thuộc lĩnh vực phân phối do đó nó phải xuất phát từ yêu cầu của xã hội và do các quy luật xã hội quyết định. Bởi vậy nguyên tắc trả lương, mức lương cụ thể của người lao động cao hay thấp trước hết phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ lịch sử nhất định. 1.3.2 Chức năng của tiền lương Trong các doanh nghiệp thương mại cũng như trong các doanh nghiệp khác của nền kinh tế quốc dân, tiền lương thực hiện hai chức năng: Về phương diện xã hội: Tiền lương là phương diện để tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Để tái sản xuất sức lao động thì tiền lương phải đảm bảo tiêu dùng cá nhân của người lao động và gia đình họ. Về phương diện kinh tế: Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế có tác dụng kích thích lợi ích vật chất với người lao động, làm cho họ vì lợi ích vật chất của bản thân và gia đình mình mà lao động một cách tích cực với chất lượng và kết quả ngày càng cao. 1.3.3 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp thương mại Trả lương theo thời gian Trả lương theo sản phẩm
 11. Hình thức trả lương hỗn hợp II. nguån lùc tμi chÝnh 2.1 Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại 2.1.1 Khái niệm về vốn của doanh nghiệp thương mại Vốn là sự biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp Vốn là cơ sở vật chất cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ nhân có câu “Buôn tài không bằng dài vốn”. Không có vốn không thể hoạt động kinh doanh được. Vốn không những là cơ sở vật chất mà còn là cơ sở giá trị của doanh nghiệp. Với tư cách là cơ sở để mua và bán hàng hóa, vốn là một công cụ để tính toán. 2.1.2 Cấu thành vốn của doanh nghiệp thương mại Vốn cố định: Là sự biểu hiện bằng tiền các tài sản cố định của doanh nghiệp Tài sản cố định của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Tài sản cố định của các doanh nghiệp thương mại bao gồm các loại sau: Tài sản cố định vô hình bao gồm các khoản: - Chi phí thành lập, chi phí xây dựng, tăng vốn - Chi phí nghiên cứu phát triển - Lợi thế thương mại (Vị trí cửa hàng và quyền được cho thuê cửa hàng) - Uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp, nhãn hiệu Tài sản cố định hữu hình bao gồm: - Đất đai - Nhà kho, cửa hàng, văn phòng - Các phương tiện vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, quảng cáo hàng hóa... - Các công cụ văn phòng và các tài sản cố định phục vụ chung - Các khoản ứng trước cho công trình, tài sản cố định dở dang, xây dựng cơ bản dở dang §ầu tư tài chính dài hạn, bao gồm:
 12. - Ứng trước và trả lương - Các khoản phải thu: Phải thu từ khách hàng, phải thu nội bộ - Đầu tư tài chính ngắn hạn - Chi sự nghiệp 2.2 Tốc độ chu chuyển vốn lưu động 2.2.1 Khái niệm Để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại cần phải thường xuyên nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, việc sử dụng vốn lưu động biểu hiện ở chỗ tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động. Tốc độ chu chuyển vốn lưu động nhanh hay chậm nói lên hiệu suất sử dụng vốn lưu động cao hay thấp. Sự tuần hoàn của vốn lưu động tiếp diễn không ngừng, lặp đi lặp lại có tính chất chu kì gọi là chu chuyển của vốn lưu động. Vốn lưu động được ứng ra dưới hình thái đó thì vốn chu chuyển được một vòng. Thời gian trung bình cần thiết để vốn lưu động chuyển được một vòng, hoặc là số vòng mà vốn lưu động chu chuyển được trong một thời kì nhất định gọi là tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc đọ chu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại. Chu kì sản xuất, tính chất thời vụ của sản xuất và tiêu dùng, phân bố lực lượng sản xuất xã hội. Những mặt hàng có chu kì sản xuất dài, có tính chất thời vụ trong sản xuất hay thời vụ trong tiêu dùng thì mức dự trữ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại phải cao mới đảm bảo thường xuyên có hàng bán cho khách hàng và do đó tốc độ chu chuyển vốn của các doanh nghiệp thương mại bị chậm lại. Nếu các xí nghiệp sản xuất đặt gần nơi tiêu thụ hàng hóa, giao thông vận tải thuận tiện thì sẽ rút ngăn được khoảng cách về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng, rút ngắn thời gian lưu thông, vốn trong các doanh nghiệp thương mại cũng giảm bớt.
 13. 2.2.3 Phân tích vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp 2.2.3.1 Mục tiêu của phân tich Phân tích vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm các mục tiêu sau đây: Tạo thành các chu kì đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, tiến thành cân đối tài chính, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính. Định hướng các quyết định về đầu tư, tài trợ của giám đốc doanh nghiệp. Là cơ sở cho các dự báo tài chính như kế hoạch đầu tư, phần ngân sách tiền mặt 2.2.3.2 Cơ sở dữ liệu để phân tích Căn cứ quan trọng để tiến hành phân tích là bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp. bảng cân đối tìa sản là một báo cáo tìa chính tổng hopwj phản ánh tổng quát tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tịa một thời điểm nhất định
 14. Ch−¬ng II: ph©n tÝch c¸c nguån lùc t¹i c«ng ty vËn t¶i vμ du lÞch tiÕn thμnh Vài nét sơ lược về Công ty vận tải và du lịch Tiến Thành 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: Là một công ty kinh doanh tổng hợp được thành lập tháng 5 năm 2000 nhiều năm liền là lá cờ đầu trong lĩnh vực thương mại của Hải Dương. Công ty vận tải và du lịch Tiến Thành có vốn điều lệ là 990. 000. 000 VNĐ. Có trụ sở, con dấu riêng và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty hoạt động và hạch toán độc lập, tự chủ và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật khi tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty đã tìm hiểu và nắm bắt xu hướng phát triển, hành vi mua bán của khách hàng và công ty nhạy bén mở ra hai gian hàng siêu thị và thành lập hoạt động xe. Chỉ qua vài năm hoạt động công ty Tiến Thành đã rất phát triển và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có uy tín tại Hải Dương. Hiện nay, công ty vận tải và du lịch Tiến Thành đã có một bề dày hoạt động kinh doanh, tổ chức lãnh đạo. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng được nâng lên, thể hiện thông qua việc đóng góp ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Công ty đã lập được nhiều thành tích suất sắc. 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Chức năng của công ty: Chức năng của công ty khi mới thành lập là thực hiện các hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa vật phẩm tiêu dùng: - Chức năng rất quan trọng của công ty đó là: công ty là nhân tố trung gian kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cần thiết phù hợp với nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng qua đó thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. - Chức năng thứ hai của công ty là hình thành hàng hóa dự trữ để góp phần bình ổn thị trường, cân bằng cung cầu giá cả, kết nối nhà sản xuất và người
 15. tiêu dùng cả về mặt không gian, thời gian, bảo vệ và quản lí chất lượng hàng hóa. - Chức năng thứ ba: là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại phân phối bán buôn và bán lẻ, do đó công ty còn có chức năng giao tiếp phối thuộc với các bạn hàng, tạo nên nguồn thông tin về nguồn hàng thị trường khách hàng, đồng thời phản hồi lại những thông tin từ thị trường tới nhà sản xuất, để họ hoàn thiện sản phẩm và đưa ra sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Nhiệm vụ của công ty: Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Công ty vận tải và du lịch Tiến Thành có nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hóa và dịch vụ tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. 3. Các yếu tố về nguồn lực 3.1 Nguồn nhân lực Công ty hiện có 200 lao động (100 người có trình độ trung cấp, 70 người có trình độ cao đẳng và 30 người có trình độ đại học) hầu hết các lao động được phân bổ vào đúng vị trí, đúng chuyên môn mà đã học ra. Với đội ngũ nhân viên nói trên ta thấy đã phù hợp với chính sách cũng như quy mô của công ty nhưng chất lượng về trình độ chưa cao, số lượng lao động co trình đọ thấp đang chiếm khá cao trong công ty, trong đó đáng lưu ý là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng… Trong tương lai công ty phai thực hiện chiến lược cải tổ hệ thống nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, có như vậy nguồn vốn đầu tư mới có thể sử dụng hiệu quả đồng thời đảm bảo cho công ty phát triển mạnh h ơn 3.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật Hiện nay công ty đã xây dựng được 3 tòa nhà cao 5 tầng, 1 siêu thị tổng hợp cao 4 tầng cùng các trung tâm bến bãi để bảo trì và sữa chữa xe định kì, các kho hàng bố trí hợp lý sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hang trong những lúc khó khăn nhất.
 16. Hiện nay công ty đã đầu tư các máy móc thiết bị tù các hãng sản xuất có uy tin, các nước phát triển về vật chất kĩ thuật như máy tính tiền, máy tính, màn hình tinh thể lỏng, nhà xưởng, oto…trang bị những thiết bị hiện đại trên cũng nhằm thõa mãn nhất để ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 3.3 Khả năng tài chính Hiện nay công ty có tổng số vốn là: 550 tỷ đồng trong đó tài sản lưu động và dầu tư ngắn hạn chiếm 40%, tài sản cố định và đầu tư dài hạn chiếm 60% . Cơ cấu về nguồn vốn của công ty được coi là khá hợp lý nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nợ phải trả. Tuy nhiên nếu hạ thấp hơn nữa tỷ trọng phải trả và nâng cao tỷ trọng vốn chủ sỡ hữu thì tốt 4 Thực trạng về sử dụng vốn của công ty vận tải và du lịch Tiến Thành a. Cơ cấu vốn: Năm 2008 2009 2010 Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % Số tiền % Tổng vốn 39.728.690 100 52.726.563 100 72.959.170 100 Vốn cố 22.701.897 57,14 33.579.103 63,68 30.604.308 41,95 định Vốn lưu 17.026.793 42,68 19.047.459 36,32 42.354.862 58,05 động Qua bảng số liệu cho ta thấy tổng vốn của công ty qua các năm đều có sự tăng trưởng chứng tỏ sự lớn mạnh của công ty, năm 2010 là năm cống ty tiếp tục đầu tư vào xây dựng thêm nhà xưởng đầu tư thêm các phương tiện để nâng số vốn cố định lên so với các năm khác, Trên biểu đò miêu tả toàn bộ các biến động về các nguồn vốn của công ty trong 3 năm gần nhất. b. Cơ cấu nguồn vốn của công ty. Là một doanh nghiệp phát triển độc lập mà đặc biệt là trong cơ chế thị trường, công ty chỉ có cách là chủ động huy động các nguồn vốn khác cho hoạt
 17. động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn huy động chủ yếu của công ty là vay ngân hàng, trong hoạt động này chủ yếu là vay dài hạn và vay ngắn hạn nhưng vay dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn vay ngắn hạn trong tổng số nợ phải trả. 5. Nhận xét chung. 5.1 Những mặt đã đạt được Qua số liệu nhỏ trên ta thấy biểu thị sự hoạt động lớn mạnh của công ty trong 3 năm thể hiện sự phát triển về bề rộng lẫn bề sâu của công ty. Mục tiêu mà công ty thực hiện được triệt để nhất đó là mở rộng các nhà xưởng, hiện đại hóa các trang thiết bị 5.2 Những hạn chế cần khắc phục Qua phân tích tình hình qua ba năm trước thì nhận thấy công ty vẫn chưa đi vào ổn định trong tập trung vào khách hàng, các khoản đầu tư còn dàn trải. Vè khả năng thanh toán của công ty còn nhiều bất cập, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khá đảm bảo nhưng tập trung vào toàn bộ tổng thể đôi khi bất cập trong chuyện thanh toán vốn lưu động.
 18. ch−¬ng III: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc t¹i c«ng ty vËn t¶i vμ du lÞch tiÕn thμnh 1. Hoàn thiện nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày cang cao, để ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng bắt buộc công ty phải phát triển và đào tạo thêm nguồn nhân lực, có khả năng chịu áp lực cao, chịu khó và nhiệt tình trong công việc. Với những quy định của công ty hiện nay, nguồn nhân lực trong công ty còn nhiều bất cập, cần phải bổ sung thêm nhân lực vào các phòng ban then chôt, phát huy những người có khả năng, năng lực cao nhất để phát triển công ty ngày một đi lên. 2. Phát triển thêm khách hàng mới. Ngoài các khách hàng truyền thống của công ty là các doanh nghiệp và các trường học, công ty phải mở rrongj thêm thị trường đến tận tay những khách hàng mới. Để đạt được điều đó công ty phải làm tốt công tác thông tin quảng cáo về công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí hoặc thông qua các hình thức tặng quà… 3. Các giải pháp về vốn Cải tiến công tác xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn hoàn thiện hơn, Cụ thể ngoài việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, từ các tổ chức khác công ty còn có thể huy động được vốn nhàn rỗi của các cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc cho phép các đơn vị khác góp vốn và sử dụng vốn để đầu tư chiều sâu. 4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing Một chiến lược kinh doanh đúng đắn chỉ có thể dựa trên cơ sở thường xuyên có những thông tin đúng đắn về thị trường. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp vững mạnh trong tiếp thị là những doanh nghiệp thường xuyên thu thập thông tin trong những khoảng thời gian đều đặn, cập nhật đầy đủ các cơ sở để phân tích kĩ lưỡng thị trường.
 19. KẾT LUẬN Trên đây là một số vấn đề về các nguồn lực của công ty vận tải và du lịch Tiến Thành đây là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhóm 07 đã nhận thấy tầm quan trọng của các nguồn lực đối với hoạt động của công ty nên đã đi sâu vào phân tích, nghiên cứu nhằm hiểu sâu hơn về công tác này mong muốn học hỏi, tìm tòi để so sánh giữa lí thuyết và thực tế. Nhưng do thời gian có hạn và kiến thức lý luận và thực tiễn còn hạn chế của nhóm sinh viên chúng em nên bài thảo luận không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy kính mong nhận được ý kiến đóng góp của ban lãnh đạo Công ty, quý Thầy cô bộ môn để đề tài thảo luận này được hoàn thiện hơn. Cuối cùng nhóm 7 chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng của thầy nguyÔn ngäc h−ng giảng viên học phần Kinh TÕ Doanh nghiÖp th−¬ng m¹i doanh nghiệp thương mại, cùng ban lãnh đạo công ty TIẾN THÀNH đã chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi hoàn thành đề tài thảo luận môn học này.
701178

Tài liệu liên quan


Xem thêm