BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 56 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH. Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ve-nhom-oxi-luu-huynh-jq4ytq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o t S  H 2  H 2 S  1. o t S  O2  SO2  2. SO2  2 H 2 S  2 H 2O  3S   3. SO2  Br2  H 2O  H 2 SO4  2 HBr  4. Fe  S  FeS  5. FeS  H 2 SO4  FeSO4  H 2 S  6. FeS  2 HBr  H 2 S  FeBr2  Hoặc 4 FeS 2  11O2  8SO2  2 Fe2O3  7. ˆ VˆˆO ˆ 2 SO2  O2 ‡ ˆˆ400o5ˆˆ† 2 SO3 2 8. C SO2  Cl2  2 H 2O  2 HCl  H 2 SO4  9. SO3  H 2O  H 2 SO4  10. 2 H 2 SO4 dd  S  3SO2  2 H 2 O  11. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  Hoặc o t 2 H 2 SO4 dd  C  CO2  2SO2  2 H 2O  Hoặc
  2. o t 5 H 2 SO4 dd  2 P  2 H 3 PO4  5SO2  2 H 2O  Hoặc SO2  2 NaOH  Na2 SO3  H 2O  12. 3 Na2 SO3  2 KMnO4  H 2O  2MnO2  3Na2 SO4  2 KOH  13. Na2 SO3  H 2 SO4  Na2 SO4  H 2O  SO2   Hoặc o t 4 Na2 SO3  Na2 S  3Na2 SO4  Hoặc Na2 SO4  BaCl2  2 NaCl  BaSO4   14. NaCl  AgNO3  NaNO3  AgCl   15. FeS  2 HCl  H 2 S   FeCl2  16. H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  17. 4 HCl  MnO2  MnCl2  Cl2  2 H 2O  18.  2 KMnO4  2 MnCl2  5Cl2  2 KCl  8H 2O  Hoặc 16 HCl  K 2Cr2O7  3Cl2  2CrCl3  2 KCl  7 H 2O  Hoặc 14 HCl o t 3Cl2  6 KOH dd  5 KCl  KClO3  3H 2O  19. MnO2 2 KClO3  2 KCl  3O2   20. to FeS  2 HCl  FeCl2  H 2 S   21. H 2 S  Cl2  S  2 HCl  22. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  23. H 2 S  H 2 SO4  SO2  2 H 2 O  S   24. 2 H 2 S  3O2  2 SO2  2 H 2O  Hoặc S  6 HNO3dd  H 2 SO4  6 NO2  2 H 2O  25. 3 NO2  H 2O  2 HNO3  NO  26. 4 NO2  2 H 2O  O2  4 HNO3  Hoặc
  3. o t 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  27. H 2 SO4  CuO  H 2O  CuSO4  Hoặc H 2 SO4  Cu (OH ) 2  CuSO4  2 H 2O  Hoặc CuSO4  Ba ( NO3 ) 2  BaSO4  Cu ( NO3 ) 2  28. 1 to Cu ( NO3 )2  CuO  2 NO2   O2   29. 2 SO2  Br2  2 H 2O  H 2 SO4  2 HBr  30.
530729