Bài tập về câu gián tiếp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 5 | Page: 3 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
of x

Bài tập về câu gián tiếp. Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”, she said. She said 2. “ I don’t want to meet him again”, she said She said… 3. “ Can you swim?”, he asked me. He asked me 4. He explained, “ I didn’t break the vase”. He expained My mother said, “ I am cooking now”. My mother said. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ve-cau-gian-tiep-y341tq.html

Nội dung


  1. Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”, she said. She said……………………………….........................................................................……… 2. “ I don’t want to meet him again”, she said She said………………..……....................................................................……………………. 3. “ Can you swim?”, he asked me. He asked me……………………..................................................................…………………. 4. He explained, “ I didn’t break the vase”. He expained…………………....................................................................……………………. 5. My mother said, “ I am cooking now”. My mother said…………….......................................................…………………...………… 6. “ What time does John get up?”, he asked me. He wanted to know………….........................................................……………………………. 7. “ I like this book”, he said He said………………….........................................................………………………………… 8. “How beautiful she is!”. He exclaimed................................................................……………………………………….. 9. “Have you ever seen that film?”, he asked me He asked me……………………………................................................................…………… 10. “ I went to Do Son last week”, she said She said…………………………........................................................................……………... 11. “I never eat meat”, he explained He explained ……………….……........................................................……………………… 12. “ I’ll never gat married,” Tom says Tom says……………………........................................................……………………………. 13. “If I were you, I would kept silent”, he said He said…………………................................................................…………………………… 14. “ The children had better go to bed early”, said Tom Tom said…………….....................................................................…………………………….
  2. 15. “You had better keep silent”, she said She advised me……........................................................……………………………………… 16. “I wish I knew the answer”, he said He said…………….........................................................……………………………………… 17. “ Please don’t tell anybody what happpen” She asked me…………........................................................…………………………………... 18. She said, “I am taller than my husband” She said ……………….........................................................………………………………… 19. “ I shouldn’t do like that if I were you. Isn’t it very dangerous?, she said She said…................................................................................................................................... 20. “ Please give me some money. I haven’t eat anything since morning”, he asked. He asked……………………............................................………………………………….. 21. “ Hurry up, Lan!”. He told Lan.................................................................………………………………………… 22 .“ I feel like going to America soon”. The woman looked forward to ………………….................................……………………… 23. “ It’s really nice of you to help me”, Peter said to Jack. Peter thanked………….for ……………............................................……………………. 24. “ Don’t play games on computer all day”, Tom’s mother said to him. Tom’s mother warned ……..against ..................................................……………………….. 25. “ I hear you passed your driving test.Congratulation!”, Peter said to me. Peter congratulated ………. on ………................................................…………………… 26. “ I’m sory. I didn’t do my homework,” John said to his English teacher. John apologised …………...for …………..............................................………………… 27. “ I always want to become an English teacher,” Mary said. Mary dreamed of …………………………................................................………………. 28. He said , ‘ This house was built in 1980”. He said ....................................................................................................................................... 29. “ Will Tom be here tomorrow?”. She wondered .............................................................................................................................
  3. 30. “ Please don’t smoke in my car” He asked his friend.....................................................................................................................
671180