Bài tập Thiết bị trao đổi nhiệt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài tập Thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài tập Thiết bị trao đổi nhiệt của trường ĐH Bách khoa dưới đây nhằm cung cấp một số kiến thức về phương trình cân bằng nhiệt, phương trình truyền nhiệt, phương pháp độ chênh nhiệt độ trung bình logarit, phương pháp hiệu suất e - NTU,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-thiet-bi-trao-doi-nhiet-nxvbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

BÀI TẬP THIẾT BỊ
TRAO ĐỔI NHIỆT

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Phương trình cân bằng nhiệt:
Q  G1  c p1   t '1  t "1   G2  c p 2   t "2  t '2   C1 t1  C2 t2
''
'
C1 t2 - t2  t2
 ' '' 
C2 t1 - t1  t1

C1=G1cp1
C2=G2cp2

Nhiệt dung lưu lượng khối lượng

Phương trình truyền nhiệt:
dQ  k (t1 - t2 )dF  k tdF

Q   k .F .t  k .F .t

Q  k .F .t

F

Δt - Độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa chất lỏng nóng và lạnh
2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Phương pháp độ chênh nhiệt độ trung bình logarit
Q   k.F.t  k.F.t

Q
F
k.t

F

- k Heä soá truyeàn nhieät, xem laø haèng soá treân toaøn dieän tích trao ñoåi nhieät F
-

t : ñoä cheânh leäch nhieät ñoä trung bình giöõa löu chaát noùng vaø löu chaát laïnh.

Tính

t

???

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

 Trường hợp 1: lưu động cùng chiều và lưu động ngược chiều
t 

t max  t min
t
ln max
t min

Trong ñoù:

Cuøng chieàu

Nếu Δtmax/ Δtmin 1125849