Bài tập Sóng cơ - Sóng dừng (có lời giải chi tiết)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 18 | FileSize: 0.47 M | File type: PDF
of x

Bài tập Sóng cơ - Sóng dừng (có lời giải chi tiết). Bài tập Sóng cơ - Sóng dừng (có lời giải chi tiết) nêu lên các phương pháp giải bài tập điển hình của phần sóng, giao thoa sóng, sóng dừng, sóng âm. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kiến thức về sóng cơ học một cách tốt hơn.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-song-co-song-dung-co-loi-giai-chi-tiet-9j59tq.html

Nội dung


TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 LêI TùA: §Ó ®¸p øng nhu cÇu «n vμ luyÖn thi ®¹i häc m«n vËt lý cña ®a sè c¸c em häc sinh t«i m¹nh d¹n biªn so¹n ph−¬ng ph¸p gi¶i c¸c bμi tËp ®iÓn h×nh cña phÇn sãng, giao thoa sãng vμ sãng dõng, sãng ©m. TiÕp cña c¸c phÇn t«i ®/ tr×nh bμy tr−íc ®©y, hy väng c¸c em n¾m ®−îc vμ «n thi tèt. Mäi th¾c m¾c gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ : thanh17802002@yahoo.com hoÆc 0904.727271. HoÆc 0383.590194. Bμi 1: Mét ng−êi quan s¸t mét chiÕc phao næi lªn trªn mÆt biÓn vμ thÊy nã nh« lªn cao 6 lÇn trong 15 gi©y, coi sãng biÕn lμ sãng ngang.TÝnh chu kú dao ®éng cña sãng biÓn? A. 3(s) B.43(s) C. 53(s) D. 63(s) Bμi gi¶i: Chó ý víi d¹ng bμi nμy ta nªn dïng c«ng thøc tr¾c nghiÖm: f = n−1, trong ®ã t lμ thêi gian dao ®éng. Phao nh« lªn 6 lÇn trong 15 gi©y nghÜa lμ phao thùc hiÖn ®−îc 5 dao ®éng trong 15 gi©y. VËy ta cã f = n−1= 6−1= 1(Hz) suy ra T = f =3(s) Bμi 2 : Mét ng−êi quan s¸t mÆt biÓn thÊy cã 5 ngän sãng ®i qua tr−íc mÆt m×nh trong kho¶ng thêi gian 10(s) vμ ®o ®−îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp lμ 5(m).TÝnh vËn tèc sãng biÓn ? A. 1(m) B. 2m C. 3m D.4m Bμi gi¶i : T−¬ng tù nh− trªn ta cã : f = n−1= 5−1= 2 (Hz) suy ra v =λ.f = 5.5=2(m) Chó ý kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp chÝnh lμ λ λ C©u 3: Moät nguoàn phaùt soùng dao ñoäng theo phöông trình u = acos20πt (cm) vôùi t tính baèng giaây. Trong khoaûng thôøi gian 2s, soùng naøy truyeàn ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng bao nhieâu laàn böôùc soùng ? A. 10. B. 20. C. 30. D. 40. Bμi gi¶i: theo ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy ω = 20π nªn suy ra T = 2π = 2π =0,1(s) Do cø 1 chu kú th× t−¬ng øng 1 b−íc sãng, nªn trong kho¶ng thêi gian t=2(s) sãng truyÒn ®−îc qu/ng ®−êng x. ta cã tû lÖ 0,1(s) λ VËy 2(s) Hay 0,1= λ suy ra x=20λ 1 TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 .C©u 4: Moät soùng coù taàn soá 500Hz, coù toác ñoä lan truyeàn 350m/s. Hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng phaûi caùch nhau gaàn nhaát moät khoaûng laø bao nhieâu ñeå giöõa chuùng coù ñoä leäch pha baèng 3 rad ? A. 0,116m. B. 0,476m. C. 0,233m. D. 4,285m. Bμi gi¶i : Ta biÕt : trong sãng c¬ th× ®é lÖch pha lμ Δϕ= 2π.d = π Suy ra d = λ Trong ®ã: λ = f = 350 =0,7(m) vËy kháang c¸ch cÇn t×m lμ d = λ = 0,7 =0,116(m) C©u 5: Mét sãng ©m cã tÇn sè 450(Hz) lan truyÒn víi vËn tèc 360(m/s) trong kh«ng khÝ. §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm c¸ch nhau d=1(m) trªn mét ph−¬ng truyÒn sãng lμ : A. Δϕ=0,5π(rad) B. Δϕ=1,5π(rad) C. Δϕ=2,5π(rad) D. Δϕ=3,5π(rad) Δϕ= 2π.d = 2.π.1=2,5π trong ®ã λ= v = 360 =0,8(m) C©u6: VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lμ 340(m/s) , kho¶ng c¸chgi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph−¬ng truyÒn sãng dao ®éng ng−îc pha nhau lμ 0,8(m). TÇn sè ©m lμ: A. f=85(Hz) B. f=170(Hz) C. f=200(Hz) D. f=225(Hz) Bμi gi¶i: Ta biÕt 2 sãng dao ®éng ng−îc pha khi ®é lÖch pha Δϕ= 2π.d =(2.k +1)π GÇn nhau nhÊt th× lÊy k=0 vËy λ =2.d =2.0,85=1,7(m) hay f = v = 340 =200(Hz) C©u 7: Khi biên độ của sóng tăng gấp đôi, năng lượng do sóng truyền tăng bao nhiêu lần. A. Giảm 1/4 B. Giảm 1/2 C. Tăng 2 lần D. Tăng 4 lần Bμi gi¶i: n¨ng l−îng E = k.A2 E`= k.A`2 = k.4A2 =4 KA2 =4E VËy khi biªn ®é t¨ng gÊp ®«i th× n¨ng l−îng T¨ng 4 lÇn C©u 8: Hiệu pha của 2 sóng giống nhau phải bằng bao nhiêu để khi giao thoa sóng hoàn toàn triệt tiêu. A. 0 B. π/4 C. π/2 D. π Bμi gi¶i: ®é lÖch pha cña 2 sãng gièng nhau lμ : Δϕ=(2k +1)π th× khi giao thoa chóng míi triÖt tiªu . LÊy k=0 ta cã Δϕ=π C©u 9: Tìm vận tốc sóng âm biểu thị bởi phương trình: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s 2 TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 Bμi gi¶i: ¸p dông ph−¬ng tr×nh sãng : U = A.co.s(ωt−2πx) ®èi chiÕu lªn ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy 2πx =20x suy ra λ= 2π = π mμ v=λ.f =λ( ω )= π .(2000)=100 ( Do ω =2000) C©u 10: Mét mòi nhän S ®−îc g¾n vμo ®Çu cña mét l¸ thÐp n»m ngang vμ ch¹m vμo mÆt n−íc. Khi ®Çu l¸ thÐp dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè f = 100 (Hz), S t¹o trªn mÆt n−íc mét sãng cã biªn ®é a = 0,5 (cm). BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 9 gîn låi liªn tiÕp lμ 4 (cm). TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s Bμi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp lμ : d =(n−1)λ Trong ®ã n lμ sè ngän sãng : ta cã 4=(9−1)λ →λ = 4 =0,5 (cm) VËy v =λ.f =100.0,5=50(cm / s) Nh×n vμo h×nh vÏ ta thÊy tõ ngän sãng thø 1 ®Õn ngän sãng thø 9 c¸ch nhau 8λ 1 9 λ λ λ λ λ λ λ λ C©u11 : (Bμi tËp t−¬ng tù) : Nguån ph¸t sãng trªn mÆt n−íc t¹o dao ®éng víi tÇn sè f=100(Hz) g©y ra sãng trªn mÆt n−íc . BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 7 gîn låi (bông sãng liªn tiÕp) lμ 3(cm) . TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc ? A. 50(cm/s) B. 25(cm/s) C.100(cm/s) D.150(cm/s) Bμi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp lμ : d =(n−1)λ Trong ®ã n lμ sè ngän sãng : ta cã 3=(7−1)λ →λ = 3 =0,5 (cm) VËy v =λ.f =100.0,5=50(cm/ s) C©u12: Mét nguån sãng c¬ dao ®éng ®iÒu hoμ theo ph−¬ng tr×nh x = Acos10πt + 2 . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn ph−¬ng truyÒn sãng mμ t¹i ®ã dao ®éng cña c¸c phÇn tö m«i tr−êng lÖch pha nhau π lμ 5 (m). H`y tÝnh vËn tèc truyÒn sãng. A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s Bμi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö trªn ph−¬ng truyÒn sãng lμ: Δϕ= 2πd = π → 2π.5 = π VËy b−íc sãng lμ: λ =20(m) suy ra vËn tè truyÒn sãng : 3 TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 v =λ.f =λ.( ω )=20.(10π)=200(m) C©u 13: Cho mét mòi nhän S ch¹m nhÑ vμo mÆt n−íc vμ dao ®éng ®iÒu hoμ víi tÇn sè f = 20 (Hz). Ng−êi ta thÊy r»ng hai ®iÓm A vμ B trªn mÆt n−íc cïng n»m trªn ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau mét kho¶ng d = 10 (cm) lu«n dao ®éng ng−îc pha víi nhau. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng, biÕt r»ng vËn tèc ®ã chØ vμo kho¶ng tõ 0,8 (m/s) ®Õn 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s Bμi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lμ: Δϕ= 2πd =(2k +1)π (2k +1)λ (2k +1)v 2 2 f (Do hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha) vËy ta cã : 2df 2.0,1.20 4 Suy ra : (2k +1) 2k +1 2k +1 Do gi¶ thiÕt cho vËn tèc thuéc kho¶ng 0,8≤v≤1(m) nªn ta thay biÓu thøc cña V vμo : 0,8≤v= (2k +1) ≤1 gi¶i ra : 2k +1≥4 Suy ra : k ≥1,5 2k +1≤ 0,8 Suy ra k ≤2 hay:1,5≤k ≤2 do k thuéc Z nªn lÊy k=2 vμ thay vμo biÓu thøc v= 2k +1= 2.2+1=0,8(m) C©u 14: . Mét sîi d©y ®μn håi rÊt dμi cã ®Çu A dao ®éng víi tÇn sè f vμ theo ph−¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y. Biªn ®é dao ®éng lμ 4 (cm), vËn tèc truyÒn sãng trªn ®©y lμ 4 (m/s). XÐt mét ®iÓm M trªn d©y vμ c¸ch A mét ®o¹n 28 (cm), ng−êi ta thÊy M lu«n lu«n dao ®éng lÖch pha víi A mét gãc Δϕ=(2k +1) π víi k = 0, ±1, ±2, TÝnh b−íc sãng l. BiÕt tÇn sè f cã gi¸ trÞ trong kho¶ng tõ 22 (Hz) ®Õn 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Bμi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lμ: Δϕ= 2πd =(2k +1) π (chó ý: ë bμi nμy ng−êi ta ®` cho s½n ®é lÖch pha) 4 TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 (2k +1)λ (2k +1)v T−¬ng tù nh− bμi trªn ta cã : 4 4 f Suy ra : f =(2k +1) 4d thay sè vμo ta cã : f =(2k +1) 4.0,28 = 0,28 Do 22≤ f ≤26(Hz) nªn ta cã : 22≤ 2k +1≤26(Hz) Gi¶i ra ta cã : 2,58≤k ≤3,14→ k =3 vËy f = 2k +1= 2.3+1= 25(Hz) vËy λ = f = 25 =0,16(cm) C©u15 : Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®μn håi.Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña nguån cã d¹ng: x = 4sinπ t(cm).TÝnh b−íc sãng l. Cho biÕt vËn tèc truyÒn sãng v = 40 (cm/s) TÝnh ®é lÖch pha cña hai ®iÓm c¸ch nhau mét kho¶ng 40 (cm) trªn cïng ph−¬ng truyÒn sãng vμ t¹i cïng thêi ®iÓm. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Bμi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lμ: f = 2π = 3.2π = 6(Hz) 2πd 2πdf 2π.40 π Suy ra λ v 40.6 3 C©u 16: Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®μn håi.Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña nguån cã d¹ng: x =4cosπ t(cm) . TÝnh ®é lÖch pha cña dao ®éng t¹i cïng mét ®iÓm bÊt kú sau kho¶ng thêi gian 0,5 (s). A. 6 B. π/12 C. π/3 D. π/8 Bμi gi¶i: sau kho¶ng thêi gian t=0,5 gi©y sãng truyÒn ®−îc qu`ng ®−êng: Ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch nguån mét kho¶ng d lμ : xM =4cosπt−2πd(cm) Trong ®ã ë thêi ®iÓm (t) pha dao ®éng cña M lμ : ϕ1 =π t−2πd . Sau thêi ®iÓm t=0,5(s) th× pha dao ®éng t¹i M lóc nμy lμ: ϕ2 =π (t+0,5)−2πd Vëy ®é lÖch pha Δϕ=ϕ2 −ϕ1 =(π (t+0,5)−2πd )−(π.t−2πd )= π 5 ... - tailieumienphi.vn 1045015