Bài tập polime (Có đáp án)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 73 | Page: 9 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Bài tập polime (Có đáp án). Tham khảo tài liệu 'bài tập polime (có đáp án)', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-polime-co-dap-an-604rtq.html

Nội dung


  1. Đề và Đ.Á Polime và vật liệu polime 1/ Nhận xét nào sau đây đúng: a Chất dẻo là những vật liệu có khả năng biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp suất và vẫn  giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng. b Tơ là những polime có thể kéo thành sợi dài và mảnh c Cả a, b và c đều đúng d Vật liệu thuộc cao su là bị biến dạng khi có lực tác dụng (ép, nén kéo, v.v...) và trở lại dạng ban  đầukhi lực đó thôi tác dụng 2/ Hợp chất nào sau đây không phải là polime:1 a Tơ axetat b PE c Tinh bột d TNT 3/ Hợp chất nào sau đây không phải là polime: a Xenlulozơ b PS c Phenolfomanđehit d 6.6.6 4/ Hợp chất nào sau đây không phải là polime: a Protein b teflon c Novolac d Tetraclometan 5/ Loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch nhánh: 2 a Amilopectin b Nhựa PS c Nhựa PP d Cả a, b và c 6/ Loại polime nào sau đây không thuộc dạng mạch thẳng:3 a Cao su lưu hoá b Nhựa PVE c Nhựa PVA d Cả a, b và c 7/ Loại polime nào sau đây không thuộc dạng mạch thẳng: a Nhựa bakelit b Nhựa novolac c Cao su isopren d Cả a, b và c 8/ Loại polime nào sau đây là mạch thẳng:3 a Amilozơ b Cao su buna­S c Nhựa PE
  2. d Cả a, b và c 9/ Chất nào sau đây không phải là chất dẻo:3 a Polivinyl clorua b Phenolfomanđêhit c Polistiren d Poliisopren 10/ Chất nào sau đây không phải là chất dẻo: a Poli propylen b Policloropren c Bakelit d Polimetyl metacrilat 11/ Với công thức cấu tạo nào sau đây không phải là chất dẻo: 3 a [­CH2­C(CH3)=CH­CH2­]n b (­CF2­CF2­)n c [­CH2­CHCl­]n d [­CH2­C(CH3)(COOCH3)­]n 12/ Vật liệu nào sau đây thuộc tơ thiên nhiên:3 a Gỗ b Bông c Tre d nứa 13/ Loại tơ nào sau đây không phải là tơ thiên nhiên: 3 a Tơ tằm b Bông c Len d Tơ capron 14/ Loại tơ nào sau đây không phải là tơ nhân tạo: a Tơ visco b Tơ enang c Tơ axetat d Tơ đồng ­ amoniac (hoặc cả 3 loại trên) 15/ Loại tơ nào sau đây không phải là tơ nhân tạo:3 a Tơ axetat b Tơ visco c Tơ tằm d Tơ đồng ­ amoniac (hoậc cả 3 loại trên) 16/ Loại tơ nào sau đây không phải là tơ tổng hợp:3 a Tơ axetat b Tơ enang c Tơ capron d Tơ nilon­6,6
  3. 17/ Loại tơ nào sau đây không phải là tơ tổng hợp: a Tơ enang b Tơ visco c Tơ capron d Tơ nilon­6,6 18/ Điều nào sau đây không đúng khi nói về polime:3 a Các polime không tan trong dung môi hữu cơ b Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do một polime là hỗn hợp nhiều phân tử có  khối lượng phân tử khác nhau. c Các polime không bay hơi, do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết giữa các phân tử lớn. d Poliisopren có tính đàn hồi, polistiren có tính dẻo, nilon­6,6 là tơ tổng hợp là những sợi dài,  mảnh và mền mại. 19/ Xenlulozơ có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không là do >>>>> a Xenlulozơ có cấu trúc mạng không gian, còn tinh bột có cấu trúc chủ yếu là dạng phân nhánh. b Tinh bột có cấu trúc mạng không gian, còn xenlulozơ có cấu trúc mạch nhánh là chủ yếu. c Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, còn tinh bột chủ yếu là dạng phân nhánh. d Phân tử tinh bột không phân nhánh, còn xenlulozơ chủ yếu là dạng phân nhánh. 20/ Không nên giặt quần áo nilon, len, tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao, không nên giặt  bằng nước quá nóng hoặc là ủi quá nóng là do: a Trong nilon, len, tơ tằm có nhóm chức cacboxyl trung hoà bởi kiềm và nilon, len, tơ tằm đều  kém bền với nhiệt. b Trong nilon, len, tơ tằm là hợp chất lưỡng tính nên bị trung hoà bởi kiềm và nilon, len, tơ tằm  đều kém bền với nhiệt c Trong nilon, len, tơ tằm có liên kết peptit dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm và nilon, len, tơ  tằm đều kém bền với nhiệt. d a, b và c đều sai 21/ Để phân biệt giữa da thật với da nhân tạo (chế từ PVC) hoặc phân biệt giữa len, tơ tằm với tơ  nhân tạo (tơ visco, tơ axetat) bằng cách đơn giản là: a Thả vào rượu etylic b Đem đốt c Thả vào nước d Cả ba cách trên đều được (Bốn câu) Có một số polime: PVC, PE, PP, PS, PVE, PVA, cao su buna, cao su buna­S, cao su  buna­N, tơ enang, novolac, poliisopren, polimetyl metacrilat, nilon­6,6, bakelit. 22/ Tổng số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là: a 8 b 7 c 9 d 10 23/ Tổng số polime được điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp là: a 3 b 2
  4. c 1 d 4 24/ Tổng số polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng là: a 1 b 2 c 4 d 3 25/ Tổng số polime được điều chế từ phản ứng đồng trùng ngưng là: a 3 b 4 c 2 d 5 26/ Có một số polime: PVC, PE, tơ capron, PVA, tơ enang, nilon­6,6, bakelit, bông. Tổng số  polime không bền trong môi trường bazơ là: a 3 b 5 c 2 d 4 27/ Có một số polime: PVC, PE, tơ capron, PVE, tơ enang, nilon­6,6; bakelit, tơ tằm. Tổng số  polime không bền trong môi trường axit là: a 5 b 2 c 4 d 3 28/ Để điều chế được nhựa PE từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? 3 a 4 b 7 c 5 d 6 29/ Để điều chế được nhựa PE từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng?3 a 3 b 5 c 4 d 2 30/ Để điều chế được nhựa PVC từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 4 b 6 c 3 d 5
  5. 31/ Để điều chế được nhựa PVC từ butan và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản ứng  có đủ) thì có thể cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 3 b 4 c 5 d 2 32/ Để điều chế được nhựa PVC từ xenlulozơ và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản  ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 7 b 4 c 5 d 6 33/ Để điều chế được nhựa PP từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu biến hoá? a 9 b 7 c 6 d 8 34/ Để điều chế được nhựa PP từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu biến hoá? a 8 b 7 c 6 d 5 35/ Để điều chế được nhựa PVE từ xenlulozơ và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản  ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 3 b 6 c 5 d 4 36/ Để điều chế được nhựa PVE từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 7 b 6 c 5 d 4 37/ Để điều chế được nhựa PVE từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 4 b 5 c 3 d 6 38/ Để điều chế được PVA từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản 
  6. ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 8 b 6 c 7 d 9 39/ Để điều chế được PVA từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản  ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 4 b 5 c 6 d 7 40/ Để điều chế được PVA từ khí dầu mỏ (butan) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 6 b 8 c 5 d 7 41/ Để điều chế được PVA từ xenlulozơ (tinh bột) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần viết ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 6 b 9 c 8 d 7 42/ Để điều chế được rượu polivinylic từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 8 b 7 c 9 d 6 43/ Để điều chế được rượu polivinylic từ tinh bột (xenlulozơ) và một số chất vô cơ khác (xúc tác,  điều kiện phản ứng có đủ) thì cần viết ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 10 b 7 c 8 d 9 44/ Để điều chế được cao su buna từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 3 b 4 c 6 d 5 45/ Để điều chế được cao su buna từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng?
  7. a 7 b 8 c 5 d 6 46/ Để điều chế được cao su buna từ xenlulozơ (tinh bột) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần viết ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 5 b 3 c 4 d 6 47/ Để điều chế được PS từ than đá, đá vôi và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản  ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 6 b 7 c 8 d 9 48/ Để điều chế được nhựa PS khí dầu mỏ (butan) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện  phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 4 b 7 c 5 d 6 49/ Để điều chế được polimetyl acrilat dầu mỏ (butan) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 7 b 9 c 6 d 8 50/ Để điều chế được polimetyl acrilat từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều  kiện phản ứng có đủ) thì cần viết ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 12 b 10 c 9 d 11 51/ Để điều chế được polietyl acrilat từ khí dầu mỏ (butan) và một số chất vô cơ khác (xúc tác,  điều kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 8 b 10 c 9 d 7 52/ Để điều chế được nhựa phenolfomanđehit từ khí thiên nhiên và một số chất vô cơ khác (xúc  tác, điều kiện phản ứng có đủ) thì có ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 8
  8. b 7 c 10 d 9 53/ Để điều chế được phenolfomanđehit từ khí dầu mỏ (butan) và một số chất vô cơ khác (xúc  tác, điều kiện phản ứng có đủ) thì cần ít nhất bao nhiêu phản ứng? a 10 b 9 c 8 d 11 54/ Để sản suất tơ clorin (có chứa 67,18% clo trong phân tử) có thể dùng phản ứng clo hoá nhựa  PVC. Tính trung bình một phân tử clo tác dụng được mấy mắt xích (­CH2­CHCl­) trong phân tử  PVC, giả thiết hệ số trùng hợp n không thay đổi: a 4 b 1 c 3 d 2>>>> 55/ Cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) để điều chế được 1 tấn PVC, biết metan chiếm 95%  thể tích khí thiên nhiên và thực hiện qua 3 phản ứng từ metan ra PVC với hiệu suất tương ứng là  20%, 95% và 90%: a 7844,32 m3  b 5883,24 m3 c 7452,11 m3 d 5589,08 m3 56/ Để điều chế ra nhựa PE từ khí thiên nhiên người ta thực hiện qua 3 phản ứng. Từ 5 m3 khí  thiên nhiên (ở 00C, 0,5 atm) trong đó có 89,60% CH4 điều chế được bao nhiêu kg nhựa PE (biết  hiệu suất của cả quá trình ứng đạt 80%)? a 2,24 b 1,12 c 4,48 d kết quả khác 57/ Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn 112 m3 (đktc) butan thu được hỗn hợp A gồm 4  hiđrocacbon trong đó C3H6 chiếm 30% thể tích, thực hiện phản ứng trùng hợp hỗn A thu được  bao nhiêu kg nhựa PE (biết hiệu suất của cả quá trình phản ứng tạo PE đạt 80%): a 44,80 b 56 c 22,4 d Đáp án khác 58/ Để điều chế được 6,25 tấn PVC từ C2H4 (hiệu suất của cả quá trình là 80%) thì thể tích (m3)  khí Cl2 (ở đktc) cần lấy là: a 2668 b 2400 c 2800 d tất cả đều sai
  9. 59/ Có thể điều chế cao su buna từ rượu etylic thông qua hai phản ứng. Để điều chế được 1tấn  cao su thì thể tích của rượu là (biết rằng rượu nguyên chất có D = 0,80 gam/ml):: a 4436,73 lít b 4865,32 lít c 4621,59 lít d tất cả đều sai 60/ Để điều chế cao su buna người ta thực hiện theo 4 quá trình chuyển hoá có hiệu suất chuyển  hoá tương ứng là 35%, 80%, 60% và 80%. Vậy khối lượng gỗ cần để sản suất 1tấn cao su buna  là (biết trong gỗ có 60% xenlulozơ): a 37,202 tấn b 34,800 tấn c 34,802 tấn d Kết quả khác ¤ Đáp án của đề thi: 1[60]c... 2[60]d... 3[60]d... 4[60]d... 5[60]a... 6[60]a... 7[60]a... 8[60]d... 9[60]d... 10[60]b... 11[60]a... 12[60]b... 13[60]d... 14[60]b... 15[60]c... 16[60]a... 17[60]b... 18[60]a... 19[60]c... 20[60]c... 21[60]b... 22[60]c... 23[60]b... 24[60]a... 25[60]a... 26[60]b... 27[60]c... 28[60]d... 29[60]a... 30[60]d... 31[60]a... 32[60]c... 33[60]d... 34[60]c... 35[60]d... 36[60]c... 37[60]a... 38[60]c... 39[60]b... 40[60]a... 41[60]c... 42[60]a... 43[60]d... 44[60]b... 45[60]d... 46[60]c... 47[60]a... 48[60]c... 49[60]d... 50[60]d... 51[60]a... 52[60]a... 53[60]b... 54[60]d... 55[60]a... 56[60]b... 57[60]a... 58[60]c... 59[60]c... 60[60]a..
204520