of x

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 14 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
2 lần xem

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Tài liệu tổng hợp các bài tập căn bản ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp các bạn củng cố ngữ pháp tiếng Anh trong quá trình làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-co-ban-0m1auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới cộng đồng thư viện Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnTài liệu Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thuộc danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được chia sẽ bởi nguphaptienganh tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 14 trang , thuộc file PDF, cùng chuyên mục Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh, Ôn tập tiếng Anh : Tài liệu tổng hợp những bài tập căn bản ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp những bạn củng cố ngữ pháp tiếng Anh trong quá trình làm bài, tiếp theo là Mời những bạn cùng tham khảo,còn cho biết thêm 1, ngoài ra You/ better/ after/ will/ feel/ a good/ night’s/ sleep, bên cạnh đó ……………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó 2, cho biết thêm difficulty/ The task/ proved/ more/ than/ we/ had/ thought, bên cạnh đó ……………………………………………………………………………………………………………, ý nữa 3, thêm nữa You/ sounded/ just/ your/ father/ like/ when/ said/ you/ that, ngoài ra ……………………………………………………………………………………………………………, nói thêm 4, ý nữa He/ get/ used to/ read/ newspaper/ in the morning,còn cho biết thêm ……………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó 5, thêm nữa They/ be/ very/ interested in/ join /Jone’s/ birthday party, thêm nữa ……………………………………………………………………………………………………………, kế tiếp là 6, cho biết thêm The/ coffee/ be/ too/ strong/ drink,còn cho biết thêm ……………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó 7
1. You/ better/ after/ will/ feel/ a good/ night’s/ sleep.

……………………………………………………………………………………………………………
2. difficulty/ The task/ proved/ more/ than/ we/ had/ thought.

……………………………………………………………………………………………………………
3. You/ sounded/ just/ your/ father/ like/ when/ said/ you/ that.

……………………………………………………………………………………………………………
4. He/ get/ used to/ read/ newspaper/ in the morning.

……………………………………………………………………………………………………………
5. They/ be/ very/ interested in/ join /Jone’s/ birthday party.

……………………………………………………………………………………………………………
6. The/ coffee/ be/ too/ strong/ drink.

……………………………………………………………………………………………………………
7. enough/I/ didn’t have/ cloths/ a week/ last.

……………………………………………………………………………………………………………
8. The soup/ be/ too/ hot/ the children/ eat.

……………………………………………………………………………………………………………
9. This/ room/ not/ be/ bright/ enough/ us/ study.

……………………………………………………………………………………………………………
10.

Tom/ not/ be/ old/ enough /go to/ the cinema/ by/ himself.

……………………………………………………………………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

You will feel better after a good night’s sleep.
The task proved more difficult than we’d thought.
You sounded just like.your father when you said that.
He gets used to reading newspaper in the morning.
They are very interested in joining Jone’s birthday party.
The coffee was too strong to drink.
I didn’t have enough cloths to last a week.
The soup was too hot for the children to eat.
This room is not bright enough for us to study.
Tom isn’t old enough to go to the cinema by himself.

Make all changes and additions necessary for the words and phrases given to produce sentences.
1.

They/ enjoy/ play/ tennis/ and / squash.

……………………………………………………………………………………………………………
2.

This/ new/ order/ will/ mean/ work/ overtime.

……………………………………………………………………………………………………………
1

3.

1/ propose/ make/ an/ early/ start/ tomorrow.

……………………………………………………………………………………………………………
4.

I/ had/ difficulty/ persuade/ her/ leave.

……………………………………………………………………………………………………………
5.

The/ factory/ have/ ceased/ make/ bicycles.

……………………………………………………………………………………………………………
6.

He/ suggested/ take/ the/ children/ the/ zoo.

……………………………………………………………………………………………………………
7.

How/ can/I/ trust/ you/ if/ you/ keep/ lie/ me.

……………………………………………………………………………………………………………
8.

We/ be/ consider/ go/ Canada/ this summer.

……………………………………………………………………………………………………………
9.

The/ goalkeeper/ just/ missed/ stop/ the/ ball.

……………………………………………………………………………………………………………
10.

I/ remember/ be/ taken/ to/ Paris/ when/I/ was/ a / very/ small/ child.

……………………………………………………………………………………………………………

1.
They enjoy playing tennis and squash.
2.
This new order will mean working overtime.
3.
I propose making an early start tomorrow.
4.
I had difficulty persuading her to leave.
5.
The factory has ceased making bicycles.
6.
He suggested taking the children to the zoo.
7.
How can I trust you if you keep lying to me.
8.
We are considering going to Canada this summer.
9.
The goalkeeper just missed stopping the ball.
10.I remember being taken to Paris when I was a very small child.

has lived/ My uncle/ in Paris/ for/ many years.
……………………………………………………………………………………………………………
2.
the filling station/ Mr. Gibbs/ for some gas/ stopped at.
……………………………………………………………………………………………………………
3.
has/ Mrs. Russell/ in elementary school/ three children.
……………………………………………………………………………………………………………
4.
Why/ my umbrella/ you/ did/ take?
……………………………………………………………………………………………………………
5.
Beethoven/ many great pieces of music/ composed.
……………………………………………………………………………………………………………
6.
famous paintings/ How many/ he/ does/ possess?
……………………………………………………………………………………………………………
7.
of the experiment/ The failure/ Charles/ discouraged.
1.

2

……………………………………………………………………………………………………………
8.
Tom/ coffee/ likes/ tea/ neither.
……………………………………………………………………………………………………………
9.
the Millers/ The house/ belongs to/ on the hill.
……………………………………………………………………………………………………………
10. you speak to/ Did/ about /your problem/ the counsellor?
……………………………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

My uncle has lived in Paris for many years.
Mr. Gibbs stopped at the filling station for some gas.
Mrs. Russell has three children in elementary school.
Why did you take my umbrella?
Beethoven composed many great pieces of music.
How many famous paintings does he possess?
The failure of the experiment discouraged Charles.
Tom likes neither coffee nor tea.
The house on the hill belongs to the Millers.
Did you speak to the counsellor about your problem?

A. Make all changes and additions necessary for the words and phrases given to produce

sentences.
1.

We/ require/ you/ comply/ with/ the/ rules.

……………………………………………………………………………………………………………
2.

They/ announced/ the/ flight/ would/ be/ delay.

……………………………………………………………………………………………………………
3.

He/ command/ that/ he/ not/ told/ everything.

……………………………………………………………………………………………………………
4.

estimate/ We/ it/ would/ cost/ about/ €5,000.

……………………………………………………………………………………………………………
5.

They/ advise/ that/ a/ passport/ carried/ with/ you/ at/ all times.

……………………………………………………………………………………………………………
6.

The/ congress/ has/ decreed/ that/ the gasoline/ tax/ abolished.

……………………………………………………………………………………………………………
7.

indicates/ Research/ eating habits/ are/ changing/ fast.

……………………………………………………………………………………………………………
8.

You/ promised/ me/ you/ would/ be/ home/ early/ tonight.

……………………………………………………………………………………………………………
9.

A/ notice/ inform/ the/ guests/ formal/ dress/ was/ require.

……………………………………………………………………………………………………………
10.

They/ have/ tell/ me/ they/ be/ preparing/ tonight’s party.

……………………………………………………………………………………………………………
3

We require that you comply with the rules.
They announced that the flight would be delayed.
He commands that he not be told everything.
We estimate that it would cost about €5,000.
They advise that a passport should be carried with you at all
times.
The congress has decreed that the gasoline tax be abolished.
Research indicates that eating habits are changing fast.
You promised me that you would be home early tonight.
A notice informed the guests that formal dress was required.
They have told me that they are preparing for tonight’s party.

Excerclses:
A. Make all changes and additions necessary for the words and phrases given to produce
sentences.
1.

It/ seem/ be/ best/ solution.

…………………………………………………………………………………………………..
2.

I/ will/ arrange/ be/ in/ when/ you/ call.

…………………………………………………………………………………………………..
3.

The/ author/ choose/ remain/ anonymous.

…………………………………………………………………………………………………..
4.

She/ decided/ not go/ alone/ this/ trip.

…………………………………………………………………………………………………..
5.

They/ endeavor/ make/ her/ happy/ but/ in/ vain.

…………………………………………………………………………………………………..
6.

He/ never/ fail/ write/ his mother/ every week.

…………………………………………………………………………………………………..
7.

Not/ hesitate/ tell/ us/ if/ you/ have/ problem.

…………………………………………………………………………………………………..
8.

We/ planning/ visit/ France/ this/ summer.

…………………………………………………………………………………………………..

4

9.

I/ not/ pretend/ know/ as much as/ he/ do/ about/ it.

…………………………………………………………………………………………………..
10.

She/ claimed/ be/ related/ the Queen.

…………………………………………………………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

It seems to be the best solution.
I will arrange to be in when you call.
The author chooses to remain anonymous.
She decided not to go alone on this trip.
They endeavored to make her happy but in vain.
He never fails to write to his mother every week.
Don’t hesitate to tell us if you have problem.
We are planning to visit France this summer.
I don’t pretend to know as much as he does about it.
She claimed to be related to the Queen.

Make all changes and additions necessary for the words and phrases given to produce sentences.
1.

for/ I/ arrive/ late/ apologized.

……………………………………………………………………………………………………………
2.

succeeded/ She/ in/ the race/ win…

……………………………………………………………………………………………………
Hery/be/ think/ of / go/ France/ next/ year.
……………………………………………………………………………………………………………
4.
He/ insisted/ on/ take/ the/ bus/ instead of/ the plane.
……………………………………………………………………………………………………………
5.
John/gave/up/smoke/because/his/doctor’s advice.
3.

……………………………………………………………………………………………………………
6.

appeal / The idea/ of/ marriage/ doesn't/ me.

……………………………………………………………………………………………………………
7.

accounted/ Have/ you / the/ wind speed/ in/ your/ calculations?

……………………………………………………………………………………………………………
8.

Could/ refrain/ you/ please/ from/ smoke/ in/ the/ lecture/hall.

……………………………………………………………………………………………………………
9.

rely on/ You/ can/ me/ keep/ secret.

……………………………………………………………………………………………………………
10.

I’m/ complain/ going/ to/ the manager/ about/ this.

……………………………………………………………………………………………………………
5

1086586

Sponsor Documents