of x

Bài tập môn ngữ pháp tiếng anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 6 | Page: 18 | FileSize: M | File type: DOC
6 lần xem

Bài tập môn ngữ pháp tiếng anh. Ngữ pháp Tiếng anh là phần không thể thiếu đối với bất cứ ai muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình.Tuy nhiên để học được phần này thì đòi hỏi bạn cần phải rèn luyện càng nhiều bài tập càng tốt. Đây là tài liệu rất hữu ích với bạn.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-mon-ngu-phap-tieng-anh-5mnutq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Bài tập môn ngữ pháp tiếng anh.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh mang đến cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài tập môn ngữ pháp tiếng anh thuộc danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên nguphaptienganh tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 18 page , thuộc file .DOC, cùng mục còn có Ngữ pháp tiếng anh,Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh,Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh,Tài liệu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh,Bài tập thì trong tiếng anh ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Ngữ pháp Tiếng anh là phần không thể thiếu đối với bất cứ ai muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình, bên cạnh đó Tuy nhiên để học được phần này thì đòi hỏi bạn cần phải rèn luyện càng đa dạng bài tập càng tốt, nói thêm Đây là tài liệu rất bổ ích với bạn, thêm nữa 1, nói thêm là Is Susan , cho biết thêm home? a, bên cạnh đó in b, cho biết thêm at c, cho biết thêm on d, kế tiếp là under 2, tiếp theo là Do the children go to school every day? ,còn cho biết thêm a, bên cạnh đó Yes, they go, tiếp theo là b, thêm nữa Yes, they do, thêm nữa c, nói thêm là They go, kế tiếp là d, thêm nữa No, they don`t go, cho biết thêm 3, nói thêm là What , thêm nữa now? a, nói thêm is the time b, bên cạnh đó does the time c, ngoài ra is time d, tiếp theo là is it 4, thêm nữa They always go to school , tiếp theo là bicycle, bên cạnh đó a, nói thêm là with b, cho biết thêm in c, nói thêm là on d, cho biết thêm by 5, bên cạnh đó What color , ngoài ra his new car? a, bên cạnh đó have b, cho biết thêm is c, bên cạnh đó does d, cho biết thêm are 6, cho biết thêm Are there many students in Room 12? - , nói thêm là a, tiếp theo là Yes there are, bên cạnh đó b, cho biết thêm Yes, they are, ngoài ra c, tiếp theo là Some are, bên cạnh đó d, cho biết thêm No they aren`t, ngoài ra 7, tiếp theo là You should do your
1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on d. under 2. "Do the children go to school every day?" "....................." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don`t go. 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it 4. They always go to school ............. bicycle. a. with b. in c. on d. by 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does d. are 6. Are there many students in Room 12? - "..................................................." a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some are. d. No they aren`t. 7. You should do your ................. before going to class. a. home work b. homework c. homeworks d. housework 8. Mr. Pike ............ us English. a. teach b. teaches c. teaching d. to teach 9. Tom and ............. are going to the birthday party together. a. I b. me c. my d. mine 10. Our English lessons are ............... long. a. many b. much c. a lot of d. very 11. Bangkok is ............ capital of Thailand. a. a b. one c. the d. an 12. Are you free ............ Saturday? a. on b. at c. in d. into 13. There are .............. girls in our class. a. no b. not c. none d. none of 14. Let ............ go for a walk. a. we b. us c. you d. our 15. What is your name? - .......... name is Linda. a. Your b. His c. My d. Her 16. What`s ............. name? - His name is Henry. a. his b. her c. your d. my 17. I`m a pupil. - I`m a ................, too. a. teacher b. pupil c. student d. doctor 18. Is this your pencil? No, it isn`t. It is .......... pencil. a. his b. my c. your d. hers 19. Are these your coats? Yes they are ............. a. their coats b. ours c. our coats d. yours 20. Are your free ............ Friday evening? a. in b. at c. on d. from 21. There are six pencils ........... the box. a. in b. at c. on d. into 22. Where is your mother? She`s .......... the kitchen. a. in b. on c. into d. at 23. How many pictures are there ........... the wall? a. in b. on c. into d. at 24. Are you .............. Vietnam? - Yes, I am. a. to b. on c. into d. from 25. I`m cleaning the floor. Can your help ............? a. I b. me c. my d. mine 26. What are you doing? - ............. are planting some trees. a. we b. us c. our d. ours 27. Mary is doing her homework and ........... brother is helping her. a. she b. hers c. her d. she`s 28. Jane`s books are on the floor. Please, put ........... on the table. a. they b. them c. their d. theirs 29. Please put this pencil in the box. - I`m putting ......... in the box. a. it b. its c. them d. they 30. When`s ............ birthday? a. his b. he c. him d. he`s 31. Whose bicycle is it? It`s ............. a. he b. her c. hers d. she 32. How old is .............? a. she b. her c. hers d. his 33. There are .......... eggs on the table. a. some b. any c. many d. much 34. Is there .......... cheese on the table? a. some b. any c. many d. much 35. How .............. cakes does she want? a. some b. any c. many d. much 36. Peter doesn`t want ............. eggs, but he wants some soup. a. some b. any c. many d. much 37. There is ............ milk in the glass. a. some b. any c. many d. much 38. How ............. meat do you want? a. some b. any c. many d. much 39. There isn`t .............. coffee in the cup. a. some b. any c. many d. much 40. They want ............... coffee, but they don`t want any bread. a. some b. any c. many d. much 41. Is this your pencil? No, it isn`t. It`s .............. pencil. a. my b. her c. our d. hers 42. ................... parents are workers. a. We b. They c. Our d. I 43. This is my new shirt. - Oh, .......... color is pretty. a. it b. its c. their d. they 44. He is ................. engineer. a. an b. a c. the d. no article 45. Your sister is a student and his sister is a student, ................ a. both b. also c. and d. too 46. My brother is 6.68 m .............................. a. short b. tall c. taller d. shorter 47. My mother is 32 and my father is 43. My mother is younger .............. my father. a. than b. as c. but d. and 48. I am ........... teacher. a. the b. a c. an d. no article 49. My uncle is ................ good engineer. a. the b. a c. an d. no article 50. That is ................ eraser. a. the b. a c. an d. no article 1. We are both ................... doctors. a. the b. a c. an d. no article 52. This is ................ ink pot. a. the b. a c. an d. no article 53. They are ................. tall. a. the b. a c. an d. no article 54. Hoa is ................. good pupil. a. the b. a c. an d. no article 55. That is a bag. It is on ............ table. a. the b. a c. an d. no article 56. We are in ............. same class. a. the b. a c. an d. no article 57. Your book is .......... the desk. a. at b. over c. on d. in 58. My pens and pencils are ............... the table. a. at b. over c. on d. between 59. My family`s picture is .......... the wall. a. at b. over c. on d. opposite ... - tailieumienphi.vn 321951

Sponsor Documents