Bài tập dao động điện từ và sóng điện từ NXT - FIT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài tập dao động điện từ và sóng điện từ NXT - FIT. Tham khảo tài liệu 'bài tập dao động điện từ và sóng điện từ nxt - fit', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-dao-dong-dien-tu-va-song-dien-tu-nxt-fit-3j6xtq.html

Nội dung


  1. Bài tập d ao động đ iện từ và sóng đ iện từ NXT - FIT Dao động điện từ và sóng điện từ Câu 1: Một mạch d ao động gồm 1 tụ điện C và mộ t cuộn cảm L (đ ều có thể thay đ ổi được). 1. Điều chỉnh L và C để được L = 15.10-4H và C = 300pF, hãy tìm tần số , chu kỳ dao động của mạch. 2. Mạch dao động này được dung trong một máy thu vô tuyến. Khi cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 H , muốn bắt đ ược só ng vô tuyến có b ước sóng   25m thì tụ điện phải có điện dung C = ? 3. Biết tụ điện có đ iện dung có thể thay đổi từ 30pF đến 50pF. Muốn máy thu có thể bắt đ ược các sóng từ 13m đ ến 31m thì cuộn cảm phải có độ tự cảm L nằm trong phạm vi nào? Câu 2: Mộ t mạch d ao động gồm 1 tụ điện C = 0,5 F và một cuộn dây thu ần cảm L = 5mH. 1. Hãy tính năng lượng to àn phần của mạch và điện tích cực đại trên 2 b ản của tụ đ iện khi hiệu điện thế cực đ ại trên tụ b ằng 6V. Ở thời đ iểm mà hiệu đ iện thế chỉ còn 4 V, hãy tính năng lượng của từ trường, năng lượng của đ iện trường và cường độ dòng đ iện trong mạch. 2. Nếu cuộn d ây có đ iện trở R = 0 ,1  thì đ ể duy trì d ao động đ iều hoà trong mạch với hđt cực đại vẫn b ằng 6V thì phải cung cấp cho mạch mộ t năng lượng với cồng suất b ằng bao nhiêu ? Câu 3: Mộ t mạch d ao động gồm 1 tụ điện C = 26pF và một cuộn cảm L = 10-4H. Giả sử ở thời điểm ban đ ầu cường đ ộ dòng điện cực đại và bằng 40mA. Tìm b iểu thức của cường đ ộ dòng điện, của điện tích trên b ản tụ và hiệu điện thế giữa 2 b ản tụ . Câu 4: Mộ t mạch d ao động gồm 1 tụ điện C = 0,2 F và 1 cuộn cảm L = 0,05H. 1. Tìm tần số, tấn số góc và chu kỳ dao động của mạch điện. 2. Ở mộ t thời điểm mà hiệu điện thế trên tụ là 20V, cường độ dòng đ iện trong mạch là 0 ,1A. Hãy tính năng lượng d ao động to àn phần của mạch dao động, cường độ dòng đ iện cực đ ại và hiệu đ iện thế cực đại trên tụ điện. 3. Tính điện tích, hiệu đ iện thế trên các bản tụ khi cường độ dòng đ iện là 10mA. Câu 5: Mộ t mạch d ao động gồm 1 tụ điện C = 3nF và mộ t cuộn cảm L = 0,05H. Ban đầu tích đ iện cho các bản tụ điện tích Q0 = 4 C . 1. Tìm tần số, tần số góc và chu kỳ dao động của mạch điện. 2. Viết biểu thức của dòng điện, đ iện tích và hiệu điện thế trong mạch. 3. Tính năng lượng điện từ của mạch. Câu 6: Mạch chọn sóng của mộ t máy thu vô tuyến là mộ t mạch dao động có thể cộng hưởng trong dải sóng từ 1  52m và  2  312m .Tụ đ iện của mạch là 1 tụ điện xoay mà ứng với b ước sóng 1 thì điện dung của tụ là 1pF. Hãy tìm sự biến thiên của tụ trong dải sóng trên và tính độ tự cảm của cuộn d ây. Câu 7:Mộ t mạch dao động gồm 1 cuộn d ây có độ tự cảm L = 1,6.10-4H với 1 tụ điện C = 8nF. 1. Tính chu kỳ, tần số, tần số góc của mạch dao động và b ước sóng đ iện từ mà mạch có thể cộng hưởng. 2. Vì cuộn d ây có đ iện trở nên đ ể duy trì một hđt cực đại U0 = 5V trên tụ phải cung cấp cho mạch một cô ng suất P = 6mW. Tìm đ iện trở của cuộn dây. Câu 8: Mộ t mạch d ao động gồm 1 cuộn cảm L = 0,1H và 1 tụ điện C. Cho biết biểu thức của điện tích trên các b ản tụ là q  2 cos(200t )(C ). 1. Tính chu kỳ d ao động của mạch và điện dung của tụ. 2. Viết biểu thức cường độ dòng điện và hiệu đ iện thế trong mạch và tính năng lượng đ iện từ của mạch Câu 9: Mạch dao động LC gồm 1 cuộn d ây thuần cảm L = 50mH và tụ điện có C = 5 F . 1. Tính tần số , tần số góc, chu kỳ dao động của mạch. 2. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là U0=12V. Tính năng lượng điện từ của mạch. 3. Tại thời đ iểm mà hiệu đ iện thế giữa hai b ản tụ là u=8V, tính năng lượng đ iện trường, năng lượng từ trường và cường độ dòng đ iện trong mạch. 4. Nếu mạch có điện trở R = 10-2  , đ ể duy trì dao động trong mạch với giá trị cực đ ại của hđ t trên tụ là U0=12V thì phải cung cấp cho mạch 1 cô ng suất bằng bao nhiêu ? Câu 10: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện C. 1. Thay tụ C bằng hai tụ điện C1 và C2(C1>C2). Nếu mắc C1 nố i tiếp với C2 rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f = 12,5 MHz. Nếu mắc C1 song song với C2 rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f’=6MHz. Tính tần số dao động của mạch khi chỉ d ung riêng C1 và C2. 2.Cho L=2.10 -4H, C=8pF. Năng lượng của mạch W=2,5.10-7J. Viết biểu thức cường độ dòng đ iện trong mạch và biểu thức hiệu điện thế giữa 2 b ản tụ . Biết rằng ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại. 2 K2+ -1-
  2. Bài tập d ao động đ iện từ và sóng đ iện từ NXT - FIT Câu 11: Trong mộ t mạch dao động, đ iện tích của tụ b iến thiên theo quy lu ật q  2,5.10 6 cos(2.103 t )(C ). 1. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch. 2. Tính năng lượng điện từ và tần số d ao động của mạch. Tính độ tự cảm L biết C = 0,25 F . Câu 12: Một mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, tụ điện có đ iện dung C = 2.10-10F. Xác định năng lượng đ iện từ trong mạch, biết hđ t cực đ ại giữa 2 bản tụ b ằng 120mV. Để máy thu thanh chỉ thu được các sóng điện từ có b ước sóng từ 18 m đ ến 240 m , người ta thay tụ đ iện trong mạch trên bằng 1 tụ điện có đ iện dung biến thiên. Tụ đ iện này có điện dung ntn? Câu 13: Cường độ dòng đ iện tức thời trong mạch dao động LC lý tưởng là i  0,08 sin( 2.103 t )( A). Cuộn d ây có L = 50mH. Xác đ ịnh đ iện d ung của tụ đ iện. Xác đ ịnh hiệu đ iện thế giữa hai b ản tụ đ iện ở thời đ iểm cường đ ộ dò ng điện tức thời trong mạch bằng giá trị hiệu dụng. Câu 14: Khung dao động gồm cuộn d ây thuần cảm L và 1 tụ đ iện C1, C2. Nếu mắc C1 và C2 song song với cu ộn cảm L thì tần số d ao động của khung là f = 24kHz. Nếu mắc nối tiếp C1 và C2 và cuộn L thì tần số dao động riêng của khung là f’ = 50kHz. Hỏi nếu mắc riêng rẽ từng tụ C1, C2 với cuộn dây thì tần số d ao động f1 và f2 của khung là bao nhiêu ? Câu 15: Một khung dao động thực hiện dao động điện từ tự do không tắt trong mạch. Biểu thức của hiệu đ iện thế giữa hai bản tụ là u  60 sin(10 4 t )(V ). , điện dung của tụ C=1 F . Tính: 1. Chu kỳ, tần số, tần số góc và b ước só ng điện từ trong mạch. 2. Độ tự cảm L của cuộn dây và năng lượng dao động đ iện từ trong khung. 3. Biểu thức của cường độ dòng đ iện trong khung. Câu 16: Một khung dao động gồm cuộn d ây L và tụ C. Nếu dung tụ C1 thì tần số d ao động riêng của khung là 60kHz, nếu dung tụ C2 thì tần số d ao động riêng là 80kHz. Hỏi tần số d ao động riêng của khung sẽ là b ao nhiêu nếu dung: 1. Hai tụ C1 song song C2. 2. Hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp. Câu 17: Một khung dao động gồm có tụ điện C=50pF và cuộn d ây L = 5mH. Hỏi khung d ao động này có thể thu sóng điện từ có b ước só ng b ằng bao nhiêu . Câu 18: Một khung dao động có tụ đ iện C = 1/  F và cuộn d ây H = 1/  H. Hiệu điện thế cực đ ại trên 2 b ản tụ và 6V. Tính tần số, chu kỳ dao động riêng và năng lượng điện từ của khung dao động. Câu 19: Một khung dao động có cuộn dây L = 5H và điện dung C = 5.10-6F. Hiệu điện thế cực đại trên 2 b ản tụ là 10V. Tính tần số, chu kỳ dao động riêng và năng lượng đ iện từ của khung dao động. Câu 20: Khung dao động gồm 1 cuộn thuần cảm L và 2 tụ đ iện có điện dung C1 và C2. Nếu mắc C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số d ao động riêng của khung là f = 48kHz. Nếu mắc nối tiếp C1 và C2 vào cuộn L thì tần số d ao động riêng của khung là f’ = 100kHz. Hỏi nếu mắc riêng rẽ C1, C2 với cuộn L thì khung dao động có thể b ắt được b ước sóng bao nhiêu? 2 K2+ -2-
486433

Tài liệu liên quan


Xem thêm