Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11: Thi công cầu bê tông cốt thép theo công nghệ đà giáo di động

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 73 | FileSize: 5.66 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11: Thi công cầu bê tông cốt thép theo công nghệ đà giáo di động. Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 11: Thi công cầu bê tông cốt thép theo công nghệ đà giáo di động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, sự phát triển của công nghệ, các tên gọi trong kết cấu công nghệ, tổng quan nguyên lý làm việc, hệ thống MSS chạy dưới,.... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-xay-dung-cau-chuong-11-thi-cong-cau-be-tong-cot-thep-theo-cong-nghe-da-qv28tq.html

Nội dung


thi c«ng cÇu BTCT theo C«ng nghÖ ®μ gi¸o di ®éng -C«ng nghÖ nμy thuéc ph−¬ng thøc ®æ bªt«ng t¹i chç tõng nhÞp. NhÞp cÇu ®−îc ®óc toμn bé 1 lÇn sau ®ã ®Èy hÖ ®μ gi¸o v¸n khu«n di ®éng däc cÇu ®Ó ®óc nhÞp tiÕp theo cho ®Õn hoμn thμnh cÇu. H×nh 1: CÇu thi c«ng theo c«ng nghÖ ®μ gi¸o di ®éng -C«ng nghÖ nμy ¸p dông thi c«ng cÇu dÇm ®¬n gi¶n hay liªn tôc, cÇu th¼ng hay cÇu cong, thi c«ng ®æ t¹i chç hay l¾p ghÐp víi chiÒu cao dÇm kh«ng thay ®æi. H×nh 2: C«ng nghÖ ¸p dông cho cÇu v−ît, cÇu cong H×nh 3: C«ng nghÖ ¸p dông cho c¶ cÇu l¾p ghÐp §æ VK, l¾p cèt thÐp §æ bª t«ng §· thi c«ng xong Trô t¹m Trô chÝnh L≤50m a/ Gi¶i ph¸p bè trÝ 2 trô t¹m vμ thi c«ng ®ång thêi trªn 2 nhÞp §æ VK, l¾p cèt thÐp §æ bª t«ng §· thi c«ng xong Trô t¹m L≤50m Trô chÝnh b/ Gi¶i ph¸p bè trÝ 1 trô t¹m vμ thi c«ng ®ång thêi trªn 2 nhÞp H×nh 4: Gi¶i ph¸p dïng kÕt cÊu ®μ gi¸o vμ trô t¹m thèng nhÊt ... - tailieumienphi.vn 994884

Tài liệu liên quan


Xem thêm