Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5. Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với dữ liệu (data) và các đoạn chương trình (routines) riêng, Một chương trình được chia thành những modun chương trình nhỏ,...Để nắm chi nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5 dưới đây.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-5-ihgbuq.html

Nội dung


Lập trình và chạy thử

Lập trình và chạy thử

Lập trình và chạy thử
• Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với
dữ liệu(data) và các đoạn chương trình(routines) riêng
• Một chương trình được chia thành những modun chương
trình nhỏ
• Một modun bao gồm data và các routine, mà có thể được
sử dụng lại ở chương trình khác
• Các modun thường được lưu trữ và đươc gọi ra bởi chương
trình
• Modun chương trình có thể được lưu trữ và gọi ra một
cách độc lập

Lập trình và chạy thử
• Modun của hệ thống thì lưu trú trong hệ
thống
• Modun của hệ thống không nằm trong
chương trình cũng không thuộc về bộ nhớ
chương trình
• Modun hệ thống bao gồm data và các
routine mà có thể được dùng bởi nhiều
chương trình

Lập trình và chạy thử
Bộ nhớ chương trình
Chương trình
Module chính
Main

Routine
例行程序
Routine

DATA

Thông số hệ thống
EIO
MMC

例行程序
Routine

PROC
SIO MOC
SYS

Module chương trình
DATA
DATA
数据
DATA
数据

Routine
例行程序
Routine
例行程序
Routine

例行程序
Routine
例行程序
Routine

Flash Disk
hd0a:\

Module hệ thống
Routine
例行程序
Routine
例行程序
Routine

DATA
DATA
数据
DATA
数据
DATA
数据

例行程序
Routine
例行程序
Routine

例行程序
Routine

USB

bd0:\

Lập trình và chạy thử
Có 3 loại routine (chương trình con) :

Procedure (thủ tục)

function (hàm)

Trap (bẫy ngắt)
- Procedures không trả về giá trị mà được sử dụng giống như
một câu lệnh.
- Functions trả về giá trị với dạng dữ liệu cụ thể và được sử
dụng trong các biểu thức.
- Trap routines cung cấp một phương tiện để làm việc với các
lệnh ngắt interrupts. Một trap routine có thể được kết hợp
với một ngắt riêng biệt và sau đó, nếu ngắt đó xảy ra, thì
nó sẽ tự động chạy. Trap routine không thể được gọi trực
tiếp từ chương trình.

1105828