Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc với các nội dung chính được trình bày như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-2-dh-thuong-mai-foqbuq.html

Nội dung


U U M M TT __ M M TT H H D D CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại 1 NỘI DUNG CHƯƠNG U U M M TT __ M M TT H H D D I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KẾT LUẬN 2 U U M M TT __ M M TT H H D D I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 3 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa U U M M TT __ M M TT H H D D a. Thực chất của vấn đề DT thuộc địa - Đấu tranh chống CNTD, GPDT giành độc lập DT, thực hiện quyền DT tự quyết, thành lập nhà nước độc lập - Lựa chọn con đường phát triển của DT: trong bối cảnh thời đại mới là CNXH 4 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa U U M M TT __ M M TT H H D D b. ĐLDT nội dung cốt lõi của vấn đề DTTĐ - Cách tiếp cận từ quyền con người: Từ quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, HCM đã khái quát thành quyền dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. 5

1119037

Tài liệu liên quan


Xem thêm