of x

Bài giảng TƯ TƯỞNG HCM VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 25 | FileSize: 0.06 M | File type: PPT
1 lần xem

Bài giảng TƯ TƯỞNG HCM VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI. Vì lẽ sinh tồn và mục đích cuộc sống mà loài người sáng tạo ra ngôn ngữ, chử viết, đạo đức, pháp luật , văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo và những dụng cụ phục vụ cho ăn, ở, mặc và phương thức sử dụng chúng tất cả đó là văn hóa.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-hcm-ve-van-hoa-a-dao-duc-va-xay-dung-con-nguoi-moi-3ij3tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới cộng đồng thư viện Bài giảng TƯ TƯỞNG HCM VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Khoa Học Xã Hội,Chính trị học cần thiết cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng TƯ TƯỞNG HCM VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI trong thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Chính trị học được giới thiệu bởi bạn chinhtrihoc tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào thể loại Khoa Học Xã Hội,Chính trị học , có tổng cộng 25 trang , thuộc định dạng .PPT, cùng thể loại còn có tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh, đấu tranh chống quan điểm xuyên tạc ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Vì lẽ sinh tồn và mục đích đời sống mà loài người sáng tạo nên ngôn ngữ, chử viết, đạo đức, pháp luật , văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ, tôn giáo và các dụng cụ phục vụ cho ăn, ở, mặc và phương thức sử dụng chúng tất cả ấy là văn hóa, nói thêm là TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÊN HOÙA , ÑAÏO ÑÖÙC VAØ XAÂY DÖÏNG CON NGÖÔØI MÔÙI I, nói thêm TÖ TÖÔNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÊN HOÙA 1- Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà vaên hoùa : •* Khaùi nieäm vaên hoùa : •Vì leõ sinh toàn vaø muïc ñích cuoäc soáng maø loaøi ngöôøi saùng taïo ra ngoân ngöõ, chöû vieát, ñaïo ñöùc, phaùp luaät , vaên hoïc ngheä thuaät, khoa hoïc kyõ thuaät, toân giaùo vaø nhöõng duïng cuï phuïc vuï cho aên, ôû, maëc vaø phöông thöùc söû duïng chuùng taát caû ñoù laø vaên hoùa * Vai troø cuûa vaên hoùa : + Vaên hoùa laø neàn taûng tinh thaàn xaõ hoäi • + vaên hoùa coù quan heä chaët cheõ vô
TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÊN HOÙA , ÑAÏO ÑÖÙC VAØ XAÂY DÖÏNG CON NGÖÔØI MÔÙI I. TÖ TÖÔNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÊN HOÙA 1- Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà vaên hoùa : •* Khaùi nieäm vaên hoùa : •Vì leõ sinh toàn vaø muïc ñích cuoäc soáng maø loaøi ngöôøi saùng taïo ra ngoân ngöõ, chöû vieát, ñaïo ñöùc, phaùp luaät , vaên hoïc ngheä thuaät, khoa hoïc kyõ thuaät, toân giaùo vaø nhöõng duïng cuï phuïc vuï cho aên, ôû, maëc vaø phöông thöùc söû duïng chuùng taát caû ñoù laø vaên hoùa * Vai troø cuûa vaên hoùa : + Vaên hoùa laø neàn taûng tinh thaàn xaõ hoäi • + vaên hoùa coù quan heä chaët cheõ vôùi chính trò, vaên hoùa naèm trong chính trò, thuùc ñaåy chính trò PT • + vaên hoùa quan heä chaët cheõ vôùi kinh teá, vaên hoùa trong kinh teá, thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån • * Chöùc naêng vaên hoùa : • + Boài döôõng tö töôûng ñuùng ñaén, tình caûm cao ñeïp • - Boài döôõng lyù töôûng caùch maïng cho nhaân daân • - Boài döôõng taám loøng nhaân aùi , cao thöôïng • - Ñaáu tranh loaïi boû loái soáng thaáp heøn , ích • - Vaên hoùa phaûi soi ñöôøng cho quoác daân ñi • - Vaên hoùa laø chìa khoùa môû cöûa cho daân toäc ta ñi tôùi töông lai • + Boài döôõng phaåm chaát toát ñeïp, loái soáng laønh maïnh, höôùng con ngöôøi tôùi chaân, thieän, myõ khoâng ngöøng hoaøn thieän caù nhaân • - Vaên hoùa goùp phaàn hình thaønh nhöõng phaåm chaát , ñaïo ñöùc caùch maïng caàn, kieäm, lieâm, chính • - Vaên hoùa phaûi giuùp cho nhaân daân ta söõa ñoåi ñöôïc loái soáng löôøi bieáng, xa hoa, tham nhuõng, laõng phí • * Tính chaát vaên hoùa : • + Tính Daân toäc , Tính khoa hoïc, tính ñaïi chuùng • 2- Tö töôûng Hoà Chí Minh veà moät soá lónh vöïc vaên hoùa • + Vaên hoùa giaùo duïc • - xaùc ñònh • - Noäi dung muïc tieâu giaùo duïc giaùo duïc • - Chöông trình, phöông phaùp, phöông chaâm giaùo duïc • - Hoïc moïi luùc, moïi nôi, hoïc suoát ñôøi, ñaøo taïo, töï ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi • -Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát cho giaùo duïc • - Xaây döïng ñoäi nguõ laøm coâng taùc giaùo duïc coù ñaïo ñöùc vaø naêng löïc • + Vaên hoùa vaên ngheä : • - Vaên ngheä laø moät maët traän • - Vaên ngheä syõ laø chieán syõ • - Taùc phaåm laø vuõ khí • - Hoà Chí Minh yeâu caàu vaên ngheä syõ phaûi saâu saùt thöïc tieån • - phaûi coù nhöõng taùc phaåm töông xöùng taàm voùc daân toäc • + Vaên hoùa ñôøi soáng: • - Xaây döïng ñaïo ñöùc caàn kieäm lieâm chính • - Xaây döïng loái soáng môùi, neáp soáng môùi ... - tailieumienphi.vn 736525

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm