Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm. Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần do Lê Văn Lâm biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu các loại công cụ vốn cổ phần, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ đầu tư. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tong-quan-ve-thi-truong-cong-cu-von-co-phan-le-van-lam-tmsbuq.html

Nội dung


TỔNG  QUAN  VỀ  THỊ  TRƯỜNG  
CÔNG  CỤ  VỐN  CỔ  PHẦN
Lê Văn Lâm

1

Nội dung
ü Giới thiệu các loại công cụ vốn cổ phần
ü Cổ phiếu thường
ü Cổ phiếu ưu đãi
ü Chứng chỉ quỹ đầu tư

2

Giới thiệu về các loại công cụ
vốn cổ phần
ü Các công cụ vốn cổ phần (equity  instruments)  
chứng nhận cho việc người sở hữu
(shareholders)  góp vốn vào các công ty  cổ
phần (joint-­stock  companies/  corporations)  
hoặc các quỹ đầu tư (funds)  và do  đó,  được
nhận các quyền lợi của chủ sở hữu.
ü Các công cụ phổ biến là cổ phiếu thường/  cổ
phiếu phổ thông (common  stocks),  cổ phiếu
ưu đãi (preferred  stocks)  và chứng chỉ quỹ
đầu tư (fund  units).
3

A.  Cổ phiếu thường/  cổ phiếu phổ thông
(Common  stocks)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Khái niệm
Đặc điểm
Công ty  cổ phần
Cổ đông
Các thuật ngữ về cổ phiếu thường
Cổ tức
Các loại giá

4

Khái niệm
ü Cổ phiếu thường là công cụ tài chính được phát
hành bởi công ty cổ phần xác nhận việc sở hữu
vốn cổ phần (equity) của cổ đông (shareholders/
stockholders).
ü Cổ phiếu thường mang lại cho cổ đông quyền
được chia sẻ lợi nhuận ròng và quyền biểu quyết
để bầu hội đồng quản trị của công ty cũng như để
thống nhất các quyết định được đưa ra thảo luận
tại các kỳ đại hội cổ đông (general meetings).
(Christopher Viney)
Lưu ý: “Cổ phiếu” vs. “cổ phần” ?
5

1121571

Tài liệu liên quan


Xem thêm