Bài giảng Tổng quan về pháp luật đại cương - Ths. Nguyễn Thị Hằng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tổng quan về pháp luật đại cương - Ths. Nguyễn Thị Hằng. Nội dung của bài giảng trình bày tài liệu phục vụ môn học, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, nội dung chính toàn bộ môn học, bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, hình thức của pháp luật, thực hiện pháp luật, luật dân sự và luật hôn nhân gia đình, luật lao động và luật tố tụng dân sự, luật hành chính, luật hình sự và luật tố tụng hình sự.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tong-quan-ve-phap-luat-dai-cuong-ths-nguyen-thi-hang-9gnbuq.html

Nội dung


GV: Ths. NGUYỄN THỊ HẰNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ MÔN HỌC

UEH

1.Tài liệu bắt buộc:
 Giáo trình pháp luật đại cương, khoa
Luật kinh tế - ĐHKT Tp. HCM, 2012
 Hệ thống văn bản dành cho hoc phần
pháp luật đại cương, khoa Luật kinh tế ĐHKT Tp. HCM, 2012

UEH
2. Tài liệu tham khảo:
Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp
luật – Khoa Luật kinh tế, trường đại học
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
Website các cơ quan nhà nước (Quốc hội,
Chính phủ, các Bộ chuyên ngành….)

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Tham dự lớp:
- Thuyết trình, làm việc nhóm:
- Thảo luận:
- Thi giữa học phần:
- Thi kết thúc học phần:

10%
20 %
10%
10 %
50 %

trắc nghiệm toàn phần, số
câu hỏi từ 75 đến 100 câu, thời
gian 60 phút, sinh viên chỉ được
sử dụng văn bản qui phạm pháp
(thi

Nội dung chính toàn bộ môn học
Buổi 1. Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh
tế.
Buổi 2. Hình thức của pháp luật.
Buổi 3. Thực hiện pháp luật
Buổi 4. Luật dân sự và luật hôn nhân gia đình
Buổi 5. Luật lao động và luật tố tụng dân sự.
Buổi 6. Luật hành chính
Buổi 7. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự.
Buổi 8. Tổng kết môn học, giải đáp thắc mắc
(ktra giữa kỳ)

1114891

Tài liệu liên quan


Xem thêm