Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi. Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 Phương pháp đếm dùng hàm sinh do Nguyễn Anh Thi biên soạn với các nội dung chính như: Định nghĩa hàm sinh, hệ số hàm sinh, phân hoạch, hàm sinh mũ, phương pháp tổng,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-toan-hoc-to-hop-va-cau-truc-roi-rac-chuong-2-nguyen-anh-thi-x1obuq.html

Nội dung


Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc
Nguyeãn Anh Thi
ÑH KHTN, Tp HCM

2016

Nguyeãn Anh Thi ( ÑH KHTN, Tp HCM)

Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc

2016

1 / 54

Chöông 2

PHÖÔNG PHAÙP ÑEÁM DUØNG HAØM
SINH

Nguyeãn Anh Thi ( ÑH KHTN, Tp HCM)

Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc

2016

2 / 54

Noäi dung

Noäi dung

1

Ñònh nghóa haøm sinh

2

Heä soá haøm sinh

3

Phaân hoaïch

4

Haøm sinh muõ

5

Phöông phaùp toång

6

Baøi toaùn ñeä quy

Nguyeãn Anh Thi ( ÑH KHTN, Tp HCM)

Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc

2016

3 / 54

Ñònh nghóa haøm sinh

Ñònh nghóa haøm sinh
Ñònh nghóa
Cho {an }n≥0 laø moät daõy caùc soá thöïc, thì chuoãi luõy thöøa hình thöùc
A(x) = n≥0 an xn ñöôïc goïi laø haøm sinh thoâng thöôøng (hay haøm sinh) cuûa
daõy {an }n≥0 .
Ví duï
Xeùt taäp hôïp X vôùi m phaàn töû, goïi an laø soá taäp con coù n phaàn töû cuûa X,
m
an =
.
n
Ta ñöôïc haøm sinh cuûa daõy soá thöïc {an }n≥0 laø
A(x) = 1 +

n
1

Nguyeãn Anh Thi ( ÑH KHTN, Tp HCM)

x+

n
2

x2 + · · · + · · · +

Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc

n
n

xn = (1 + x)n

2016

4 / 54

Ñònh nghóa haøm sinh

Ñònh nghóa haøm sinh

Ví duï
Tìm haøm sinh cuûa ar , vôùi ar laø soá caùch ñeå choïn r vieân bi töø 3 vieân bi maøu
xanh, 3 vieân bi maøu traéng, 3 vieân bi maøu ñoû, vaø 3 vieân bi maøu vaøng.
Baøi toaùn treân coù theå ñöa veà baøi toaùn tìm nghieäm nguyeân cuûa phöông trình
e1 + e2 + e3 + e4 = r
vôùi 0 ≤ ei ≤ 3. ÔÛ ñaây e1 laø soá quaû caàu maøu xanh ñöôïc choïn, e2 laø soá quaû
caàu maøu traéng, e3 laø soá quaû caàu maøu ñoû, vaø e4 laø soá quaû caàu maøu vaøng.

Nguyeãn Anh Thi ( ÑH KHTN, Tp HCM)

Baøi giaûng Toaùn hoïc toå hôïp vaø Caáu truùc rôøi raïc

2016

5 / 54

1116931

Tài liệu liên quan


Xem thêm