of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 29 | FileSize: 0.50 M | File type: PPT
8 lần xem

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background. Mời quý bạn đọc tham khảo các bài giảng dành cho các tiết học của unit 3 People's background để cùng nhau xây dựng một tiết học hiệu quả và chất lượng. Quý thầy cô có thể sử dụng các bài giảng trong bộ sưu tập của unit 3 People's background để giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị bài giảng cho tiết học và giúp học sinh tìm hiểu về Marie Curie, biết cách tìm kiếm thông tin của một người nào đó. Các bạn đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này nhé.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-3-people-s-background-pl96tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới mọi người bài Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's backgroundThư viện Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi baigiangdientu đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 29 trang , thuộc file PPT, cùng chủ đề Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 3,Bài giảng Tiếng Anh lớp 10,Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10,Bài giảng điện tử lớp 10,Unit 3 People background,The past perfect correctly,The simple past tense : Mời quý độc giả tham khảo những bài giảng dành cho những tiết học của unit 3 People's background để cùng nhau xây dựng một tiết học hiệu quả và chất lượng, kế tiếp là Quý thầy cô có thể sử dụng những bài giảng trong bộ sưu tập của unit 3 People's background để giúp bạn tằn tiện thời gian trong việc sẵn sàng bài giảng cho tiết học và giúp học sinh tham khảo về Marie Curie, biết cách tìm kiếm thông báo của một người nào ấy, bên cạnh đó Các bạn đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này nhé,còn cho biết thêm Bài giảng điện tử Môn: Tiếng Anh 10 Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND,còn cho biết thêm LESSON : LANGUAGE FORCUS Minimal pair A B /e/ /æ/,còn cho biết thêm 1, ngoài ra men 1, nói thêm man, tiếp theo là 2, ý nữa bed 2, bên cạnh đó bad, thêm nữa 3, nói thêm là said 3, ý nữa sad, thêm nữa 4, bên cạnh đó pen 4, thêm nữa pan, bên cạnh đó 5, cho biết thêm met 5, cho biết thêm mat,còn cho biết thêm 6, nói thêm send 6, thêm nữa sand A B /e/ /æ/, ngoài ra bed man said pan met sand, thêm nữa • The fat man has a red pen, thêm nữa • This handbag will be sent to Helen, nói thêm • Sam said apples were very expensive then, tiếp theo là • There’ re ten pans on the shelf, ý nữa • Ben sat on a bench with a yellow cat, ngoài ra • Ann never gets bad marks in French, bên cạnh đó vocabulary,còn cho biết thêm parrot (n): con vẹt,còn cho biết thêm manage (v): điều khiển, tiếp theo là torch (n): ngọn đuốc, nói thêm turn off (v): t ắt, nói thêm return (v): trở về, ý nữa break in (v): đột nhập, nói thêm 1
 1. Bài giảng điện tử Môn: Tiếng Anh 10 Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND LESSON : LANGUAGE FORCUS
 2. Minimal pair A B /e/ /æ/ 1. men 1. man 2. bed 2. bad 3. said 3. sad 4. pen 4. pan 5. met 5. mat 6. send 6. sand
 3. A B /e/ /æ/ bed man said pan met sand
 4. • The fat man has a red pen. • This handbag will be sent to Helen. • Sam said apples were very expensive then. • There’ re ten pans on the shelf. • Ben sat on a bench with a yellow cat. • Ann never gets bad marks in French.
 5. vocabulary parrot (n): con vẹt manage (v): điều khiển torch (n): ngọn đuốc turn off (v): t ắt return (v): trở về break in (v): đột nhập
 6. 10:05 a.m 10:10 a.m
 7. The train had left before the man came. S V S V Past perfect: S + had + PII. She was angry because she had come too late.
 8. 1. Why did Tom’s mother get angry with him? Because he (break) her favorite vase. 2. When did you watch V last night? When I (do) all my homework. 3. Did you first see them at my last birthday party? No, I (meet) them before. 4. Why did she return home? She suddenly remembered she (not turn off) the gas stove. 5 How did they like our city? They said it was the loveliest city they ever (see). 6. It rained yesterday after it (be) dry for months. 7. By the time he arrived, all his classmates (leave). 8. We didn’t have their new phone number because they (move) to the South. 9. When they met again, they (not see) each other for 10 years. 10. When I came, the room was in a terrible mess because someone (break in).
 9. 1. Why did Tom’s mother get angry with him? had broken Because he (break) her favorite vase.
 10. 2. When did you watch TV last night? - When I had done all my homework. (do)
 11. 3. Did you first see them at my last birthday party? - No, I had met hem before. (meet)
 12. 4. Why did she return home? - She suddenly remembered she hadn’t turn off) the gas stove. (not turned off
 13. 5 How did they like our city? - They said it was the loveliest city they ever (see). ever seen had
 14. 6. It rained yesterday after it had beendry for (be) months.
 15. 7. By the time he arrived, all his classmates (leave). had left
 16. 8. We didn’t have their new phone number because they had moved to (move) the South.
 17. 10. When I came, the room was in a terrible mess because someone had broken in (break in).
 18. We just had just finished dinner when they (finish) (come) came
 19. He seldomseldom traveledby bicycle before had (travel) he went to Vietnam. (go)
910283

Sponsor Documents