Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 29 | FileSize: 0.50 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background. Mời quý bạn đọc tham khảo các bài giảng dành cho các tiết học của unit 3 People's background để cùng nhau xây dựng một tiết học hiệu quả và chất lượng. Quý thầy cô có thể sử dụng các bài giảng trong bộ sưu tập của unit 3 People's background để giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị bài giảng cho tiết học và giúp học sinh tìm hiểu về Marie Curie, biết cách tìm kiếm thông tin của một người nào đó. Các bạn đừng bỏ lỡ bộ sưu tập này nhé.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-3-people-s-background-pl96tq.html

Nội dung


 1. Bài giảng điện tử Môn: Tiếng Anh 10 Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND LESSON : LANGUAGE FORCUS
 2. Minimal pair A B /e/ /æ/ 1. men 1. man 2. bed 2. bad 3. said 3. sad 4. pen 4. pan 5. met 5. mat 6. send 6. sand
 3. A B /e/ /æ/ bed man said pan met sand
 4. • The fat man has a red pen. • This handbag will be sent to Helen. • Sam said apples were very expensive then. • There’ re ten pans on the shelf. • Ben sat on a bench with a yellow cat. • Ann never gets bad marks in French.
 5. vocabulary parrot (n): con vẹt manage (v): điều khiển torch (n): ngọn đuốc turn off (v): t ắt return (v): trở về break in (v): đột nhập
 6. 10:05 a.m 10:10 a.m
 7. The train had left before the man came. S V S V Past perfect: S + had + PII. She was angry because she had come too late.
 8. 1. Why did Tom’s mother get angry with him? Because he (break) her favorite vase. 2. When did you watch V last night? When I (do) all my homework. 3. Did you first see them at my last birthday party? No, I (meet) them before. 4. Why did she return home? She suddenly remembered she (not turn off) the gas stove. 5 How did they like our city? They said it was the loveliest city they ever (see). 6. It rained yesterday after it (be) dry for months. 7. By the time he arrived, all his classmates (leave). 8. We didn’t have their new phone number because they (move) to the South. 9. When they met again, they (not see) each other for 10 years. 10. When I came, the room was in a terrible mess because someone (break in).
 9. 1. Why did Tom’s mother get angry with him? had broken Because he (break) her favorite vase.
 10. 2. When did you watch TV last night? - When I had done all my homework. (do)
 11. 3. Did you first see them at my last birthday party? - No, I had met hem before. (meet)
 12. 4. Why did she return home? - She suddenly remembered she hadn’t turn off) the gas stove. (not turned off
 13. 5 How did they like our city? - They said it was the loveliest city they ever (see). ever seen had
 14. 6. It rained yesterday after it had beendry for (be) months.
 15. 7. By the time he arrived, all his classmates (leave). had left
 16. 8. We didn’t have their new phone number because they had moved to (move) the South.
 17. 10. When I came, the room was in a terrible mess because someone had broken in (break in).
 18. We just had just finished dinner when they (finish) (come) came
 19. He seldomseldom traveledby bicycle before had (travel) he went to Vietnam. (go)
910283