Bài giảng Thiết kế logic số - Đỗ Mạnh Hà

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 343 | FileSize: 7.22 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế logic số - Đỗ Mạnh Hà. Bài giảng Thiết kế logic số do Đỗ Mạnh Hà biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số,cấu kiện logic khả trình (pld), căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdl, phương pháp thiết kế logic dùng vhdl, thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng vhdl. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-logic-so-do-manh-ha-sebbuq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

--------------------

Đỗ Mạnh Hà
Đặng Hoài Bắc

BÀI GIẢNG

THIẾT KẾ LOGIC SỐ

Hà nội 9.2010

1

2

LỜI NÓI ĐẦU
“Thiết kế logic số” là môn học chuyên ngành quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật
Điện – Điện tử tại Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông. Trong môn học này, sinh viên
đƣợc trang các kiến thức về phƣơng pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ
thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự,
máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi,... thử nghiệm thiết kế các hệ thống số sử dụng những
cấu kiện logic khả trình nhƣ CPLD, FPGA. Từ đó sinh viên có thể thực hiện thiết kế logic cho
hệ thống điện tử số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL phục vụ mô phỏng, kiểm tra,
thử nghiệm, thực thi một một hệ thống điện tử số hoàn chỉnh trong thực tế. Bên cạnh đó môn
học còn giúp sinh viên tích lũy các kỹ năng chuyên môn nhƣ kỹ năng phân tích, thiết kế kỹ
thuật hệ thống thống số dùng VHDL
Bài giảng gồm các nội dung chính nhƣ sau:
CHƢƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ
CHƢƠNG 2 – CẤU KIỆN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD).
CHƢƠNG 3 – CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG VHDL
CHƢƠNG 4 – PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ LOGIC DÙNG VHDL
CHƢƠNG 5 – THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG SỐ ỨNG DỤNG DÙNG VHDL
PHỤ LỤC I – QUY ƢỚC VỀ ĐẶT TÊN TRONG VHDL
PHỤ LỤC II – CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN CỦA VHDL
PHỤ LỤC III – GIỚI THIỆU CPLD/FPGA CỦA XILINX
PHỤ LỤC IV – HƢỚNG DẪN PHẦN MỀM ISE CỦA XILINX
Trong đó Chƣơng 1, Phụ lục III, và Phụ lục IV do giảng viên Đặng Hoài Bắc biên soạn,
các nội dung còn lại do giảng viên Đỗ Mạnh Hà biên soạn. Bài giảng đƣợc thực hiện trong
một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận đƣợc
những ý kiến đóng góp các đồng nghiệp để bài giảng đƣợc hoàn thiện hơn. Mọi góp ý xin vui
lòng gửi về Bộ môn kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bƣu
chính Viễn thông hoặc email: hadm@ptit.edu.vn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng
nghiệp đã đóng góp các ý kiến quý báu; xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Học viện, Phòng
Đào tạo và NCKH, Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, 2 đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành bài
giảng này.
Hà nội, tháng 9 năm 2010
Nhóm tác giả

3

4

Mục lục

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 3
MỤC LỤC ........................................................................................................................ 5
CHƢƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ .................. 8
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................................................ 8
1.2 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ................................................ 9
1.2.1 Quy trình phát triển sản phẩm tuần tự ................................................................. 9
1.2.2 Quy trình phát triển sản phẩm song song .......................................................... 10
1.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC VÀ CÁC MỨC THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ .................. 12
1.2.1 Kiến trúc của hệ thống số................................................................................... 12
1.2.2 Các Mức thiết kế hệ thống số ............................................................................. 13
1.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SỐ ................ 14
1.3.1 Phân loại các công nghệ logic số ...................................................................... 14
1.3.2 So sánh các loại cấu kiện chuẩn ........................................................................ 17
1.4 QUY TRÌNH THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ .................................................................... 22
1.5. VAI TRÒ CỦA THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG HDL ................................... 23
1.6 LƢU ĐỒ THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ DÙNG HDL..................................................... 25
1.6.1. Thiết kế logic ..................................................................................................... 26
1.6.2. Tổng hợp thiết kế (Synthesis) ............................................................................ 26
1.6.3. Thiết kế mức vật lý (Physical Design)............................................................... 26
1.6.4. Kiểm tra thiết kế (Verification) ......................................................................... 27
1.6.5 Sản xuất và đóng gói .......................................................................................... 28
1.7 CÁC PHẦN MỀM EDA HỖ TRỢ THIẾT KẾ LOGIC SỐ DÙNG HDL ............... 28
CHƢƠNG 2 – CẤU KIỆN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD). ........................................ 30
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD) ............... 30
2.1.1. SPLD ................................................................................................................. 30
2.1.2. CPLD (Complex PLD) ...................................................................................... 33
2.1.3. FPGA................................................................................................................. 34
2.2. GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP THIẾT LẬP CẤU HÌNH CHO CPLD/FPGA ...... 36
2.2.1 Phƣơng pháp dùng sơ đồ mô tả ......................................................................... 36
2.2.2. Phƣơng pháp dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) .................................... 37
2.3. YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ VỚI CPLD/FPGA ....................................... 37
2.3.1 Chọn vi mạch CPLD hoặc FPGA phù hợp ........................................................ 37
2.3.2 Chọn giải pháp cấu hình cho CPDL/FPGA ....................................................... 38
2.3.3 Chọn công cụ phần mềm phù hợp ...................................................................... 40
2.4. LƢU ĐỒ THIẾT KẾ CHO CPLD/FPGA ................................................................ 41
2.4.1 Lƣu đồ thiết kế cho CPLD .................................................................................. 41
2.4.2 Lƣu đồ thiết kế cho FPGA .................................................................................. 44
2.5.3. Ví dụ thiết kế đơn giản dùng phần mềm ISE ..................................................... 46

5

1099250

Tài liệu liên quan


Xem thêm