Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành. Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Thị trường tiền tệ, cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường tiền tệ, lợi suất trên thị trường tiền tệ, các sản phẩm chứng khoán trên thị trường tiền tệ.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-tai-chinh-chuong-2-ths-vu-huu-thanh-zfubuq.html

Nội dung


8/17/2016

Thị trường tài chính
Chương 2
Thị trường tiền tệ

Vũ Hữu Thành

Nội dung
• Khái niệm, đặc điểm, và trò TT tiền tệ
• Lợi suất trên TT tiền tệ
• Các sản phẩm chứng khoán trên TT tiền tệ

1

8/17/2016

Định nghĩa nhãn
Debt

Nợ

Low default risk

Rủi ro không
trả nợ thấp

Equity

Vốn

Free risk

Phi rủi ro

Shorterm

Ngắn hạn

Longterm

Dài hạn

Primary
Market
Secondary
Market
High
Liquidity

Discount
basis
Nominal
interest rates

Sơ cấp

Collateral

Thứ cấp

Full faith

Thank khoản
cao

Large
Domination

Chiết khấu
Lãi suất danh
nghĩa
Có tài sản
đảm bảo
Đảm bảo
bằng uy tín
Giá trị giao
dịch lớn

2

8/17/2016

Ví dụ: Tín phiếu chính phủ
Shorterm

Debt
Primary
Market
Large
Domination

Secondary
Market
Free risk

Discount
basis

High
Liquidity

Full Faith

1. Khái niệm
Thị trường giao dịch các công cụ nợ có thời hạn nhỏ hơn hoặc
bằng một năm.

Debt

Shorterm

3

8/17/2016

Đặc điểm
1. Giá trị giao dịch lớn
2. Rủi ro phá sản thấp
3. Thời gian đáo hạn của công cụ nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm
Large
Domination

Shorterm

Low default risk

Vai trò
1. Nhà phát hành: Bổ sung vốn ngắn hạn

2. Nhà đầu tư: Nhận được mức lãi nhất định (với rủi ro không trả
được nợ rất thấp) trong thời gian ngắn thay vì nắm giữ tiền mặt.

4

8/17/2016

2. Lợi suất trên thị trường tiền tệ
1. Lãi suất đơn: Single – payment yield
2. Lãi suất tương đương trái phiếu: Bond equivalent yield
3. Lợi suất hiệu dụng theo năm: Effective Annual Return
4. Lãi suất chiết khấu: Discount Yields

Lãi suất đơn
Single – payment yield - ispy

Lãi suất được trả một lần cùng với vốn gốc tại thời điểm đáo hạn của
công cụ tài chính. Lãi suất thường được yết theo thời hạn 360 ngày.

5

1123917

Tài liệu liên quan


Xem thêm