Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 Thị trường tài chính với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm về thị trường tài chính và chức năng của nó, biết cách phân loại và phân biết thị trường tài chính, nắm được các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính ngắn hạn và dài hạn, hiểu rõ các chủ thể tham gia trên thị trường tài chính.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-8-ths-nguyen-thuy-dung-cgubuq.html

Nội dung


THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH

NỘI DUNG BÀI HỌC
8.1 KHÁI NIỆM VÀ
PHÂN LOẠI TTTC
8.3 THỊ TRƢỜNG
VỐN

8.2 THỊ TRƢỜNG
TIỀN TỆ
8.4 – CÁC CHỦ THỂ
THAM GIA TTTC

MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Hiểu được khái niệm về thị trường tài
chính (TTTC) và chức năng của nó
- Biết cách phân loại và phân biết TTTC

- Nắm được các công cụ lưu thông trên
TTTC ngắn hạn và dài hạn

- Hiểu rõ các chủ thể tham gia trên TTTC

8.1 TỔNG QUAN TTTC
1. Khái niệm TTTC
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt
động chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng
các khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông
qua các công cụ tài chính và cơ chế nhất định
- Đối tượng mua bán trên TTTC: quyền sử
dụng nguồn tài chính

8.1 TỔNG QUAN TTTC
1. Khái niệm TTTC

Đối với ngƣời dân
TTTC là thị trường để
đầu tư tiền tệ vào các
loại tài sản tài chính có
lãi và còn giúp cho dân
chúng vay mượn để thỏa
mãn nhu cầu chi tiêu

Đối với xã hôi
TTTC là thị trường
huy động mọi tiềm lực
tài chính và các nguồn
lực khác để phục vụ 1
cách cõ lợi cho sự phát
triển kinh tế

Đối với doanh nghiệp
TTTC là thị trường để vay
vốn, vay tài chính và các
sản phẩm hàng hóa… khi
cần nhằm phục vụ cho
những thiếu hụt bất
thường xảy ra trong hoạt
động SXKD

1123930

Tài liệu liên quan


Xem thêm